• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.

Alacakların ortalama tahsil süresi 91 gün, stok ortalama elde tutma süresi 24 gün ve borçların ortalama ödeme süresi 45 gün olan işletmenin nakit dönüş süresi kaç gündür?

Doğru Cevap: "A" 70
Soru Açıklaması

Nakit Dönüş Süresi (NDS) = Alacakların Ortalama Tahsil Süresi (ATS) + Stok Ortalama Elde Tutma Süresi (STS) - Borçların Ortalama Ödeme Veya Ertelenme Süresi (BES)

Nakit Dönüş Süresi (NDS) = 91+24-45=70 gündür. 

2.

Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesi ile karşılanamaz?

Doğru Cevap: "D" Hammade satıcısına olan borçlar
Soru Açıklaması

Brüt çalışma sermayesi olarak öncelikle kısa vadeli borçların karşılanabilmesi, kalan kısmıyla da günlük faaliyetleri sürdürmek esastır. Brüt çalışma sermayesinin kısa vadeli borçları aşan kısmı net çalışma sermayesi olarak tanımlanır. Tanımdan yola çıkarak net çalışma sermayesinin, kısa vadeli borç ödemesi dışında kalan, günlük faaliyetlerden kaynaklanan ödemeleri karşıladığı ifade edilebilir. Yani kısa vadeli bir borç olan hammadde satıcısına olan borçları net çalışma sermayesi ile karşılanamaz. İşaretlenmesi gereken cevap D şıkkıdır

3.

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi sermaye yapısı için asimetrik bilgi problemi açısından değerlendirme yaparak, yeni hisse senedinin en son başvurulması gereken kaynak olduğunu söyler?

Doğru Cevap: "C" Pecking Order Teorisi yaklaşımı
Soru Açıklaması

Asimetrik bilgi problemi açısından konuyu irdeleyen Pecking Order Teorisi yaklaşımına göre, işletme, sermaye kararlarında ilk olarak sermaye ihtiyacı için dağıtılmayan kârları kullanacaktır. İkinci olarak, borçlanma finansman alternatifini kullanacaktır. En son başvurulacak kaynak ise yeni hisse senedi ihracı yoluyla sağlanacak kaynaktır. 

4.
(A) İşletmesi kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla hisse senedi ihraç etmeyi planlamaktadır. Ancak bazı ortaklar hisse senedi ile kaynak edinimi konusuna sıcak bakmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "E" Hisse başı kazancın azalacağı
Soru Açıklaması
Hisse senedi ile kaynak ediniminde ortak sayısının artmasıyla hisse başı kazancın azalması ve net kârın daha fazla ortak tarafından paylaşılması söz konusudur.
5.

Finansal tablolar analizi yapılan bir firmanın önümüzdeki yıllarda yatırım kârlılığı düşeceği öngörülmektedir. Aşağıdaki oranlardan hangisi bu yargının oluşmasında dikkate alınmış bir orandır?

Doğru Cevap: "B" Aktif devir hızı
Soru Açıklaması

Dupont analizine göre, bir firmanın yatırımlarının kârlılığı aktif devir hızına ve dönet net kâr marjına bağlıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi sermaye kararlarının analizinde kullanılan yöntemlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Özkaynak Karlılığı Yaklaşımı
Soru Açıklaması

İşletmelerin sermaye kararlarını analize yönelik literatürde dört temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:-Net Gelir Yaklaşımı-Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı-Geleneksel Yaklaşım-Modigliani-Miller Yaklaşımı.

7.
Aşağıdakilerden hangisi kârlılık analizi ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?
Doğru Cevap: "A" Varlık devir hızları yüksek olan işletme verimlidir
Soru Açıklaması
Verimlilik, az girdi ile çok çıktı elde etmek olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla varlık devir hızı yüksek olan işletmeler verimli kabul edilir
8.

Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde sermaye yapısındaki borç finansmanının maliyeti, öz sermaye finansman maliyetinden daha düşüktür?

Doğru Cevap: "D" Geleneksel Yaklaşım
Soru Açıklaması

Gerek net gelir yaklaşımı gerekse net faaliyet geliri yaklaşımından farklı olarak geleneksel yaklaşım daha uygulanabilir bir görüş ileriye sürmüştür. Geleneksel yaklaşıma göre, sermaye yapısındaki borç finansmanının maliyeti, öz sermaye finansman maliyetinden daha düşüktür. Bu nedenle firma, sermaye yapısında borç alternatifini kullanarak daha yüksek maliyetli öz sermaye finansman maliyetinin ortalama sermaye maliyetine etkisini azaltır.

9.
Bir işletmenin vergi öncesi net gelir miktarı (özsermaye kazanç miktarı) 1.920TL ve özsermayeden beklenen verimlilik oranı %16 ise net gelir yaklaşımına göre işletmenin özsermaye piyasa tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 12.000
Soru Açıklaması
Özsermaye Piyasa Tutarı (S) = Vergi Öncesi Net Gelir Miktarı / Özsermayeden Beklenen Verimlilik Oranı (S) = 1.920 / 0,16 = 12.000
10.
Bir işletmenin kaynak yapısını oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar
Soru Açıklaması
İşletmeler varlıklarını kaynaklarıyla finanse etmektedirler. Kısa vadeli yabancı kaynaklar dönen varlıkların finansmanı için; uzun vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklar ise hem dönen varlıkların hem de duran varlıkların finansmanında kullanılabilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin kaynakları yabancı kaynaklar ve özkaynaklardır.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.

Aşağıdakilerden hangisi özkaynakların kârlılığı oranları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Hisse başına kazanç
Soru Açıklaması

Hisse başına kazanç dönem net kârının hisse sayısına bölünmesiyle bulunur ve  özkaynakların kârlılığı oranları arasında yer alır.

12.
2015 yılında yabancı kaynak finansman oranı %50, net varlıkların kârlılık oranı %10 olan bir işletmenin özkaynak kârlılığı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" %20
Soru Açıklaması
Özkaynakların kârlılık oranı : 10/(1-0,5)=%20 olarak hesaplanır. Doğru cevap “B” şıkkıdır.
13.

İkincil varlık devir hızı oranları, varlık devir hızı oranının sorunlu olması durumunda sorunun hangi varlığın devir hızI düşüklüğünden kaynaklandığını belirlemek için geliştirmiştir.

Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi ikincil varlık devir hızı oranlarından birisidir?

Doğru Cevap: "B" Maddi Duran Varlık Devir Hızı
Soru Açıklaması

İkincil varlık devir hızları Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı ve Maddi Duran Varlık Devir Hızı kalemlerinden oluşıur.

14.

Aşağıdakilerden hangisi bilançodan beklenen faydanın alınabilmesi için göz önünde bulundurularak açıkça belirtilmesi gereken esaslardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İşletme yönetim Kurul üyelerinin adı
Soru Açıklaması

Bilançodan beklenen faydanın alınabilmesi için bazı esasların göz önünde bulundurulması gerekir. Öncelikle bilançonun düzenlendiği tarih ve işletme adı, bilanço sözcükleri, raporlamada esas alınan para birimi, bilançodaki sayısal bilgilerin sonucundaki kesinlik derecesi açıkça belirtilmelidir. Ayrıca bilançoda (dipnotlarda) uygulanan değerleme ölçüleri ve amortisman yöntemleri açıklanmalıdır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi işletme değerlemesine ilişkin kullanılan temel yöntemlerden birisidir?

Doğru Cevap: "C" İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
Soru Açıklaması

İşletme değerlemesine ilişkin çoğunlukla iki temel yöntem kullanılmaktadır:-İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi-Göreceli Değerleme Yöntemi.

16.
Net çalışma sermayesinin finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Özkaynaklar ve varsa uzun vadeli yabancı kaynaklar
Soru Açıklaması
Net çalışma sermayesi, dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki pozitif farktır. Dolayısıyla dönen varlıklarda kısa vadeli yabancı kaynaklar düşüldükten sonra kalan fazlalık(nçs) pasif içinde kısa vadeli kaynaklar dışında kalan kaynaklar tarafından finanse edilmektedir. Bu durumda özkaynaklar ve varsa uzun vadeli yabancı kaynaklar nçs'nin finansman kaynağı olarak düşünülmelidir.
17.
Aşağıdakilerden hangisine göre firmanın sermaye yapısı, kullanmış olduğu finansal kaldıraç düzeyi, firmanın ortalama sermaye yapısını ve değerini etkilemez?
Doğru Cevap: "B" MM I önermesi
Soru Açıklaması
MM I önermesine göre “firmanın sermaye yapısı, kullanmış olduğu finansal kaldıraç düzeyi, firmanın ortalama sermaye yapısını ve değerini etkilemez.
18.

Kârlılık analizlerinde özellikle aşağıdakilerden hangisi üzerinden kârlılık analizi yapılır?

Doğru Cevap: "D" Vergi öncesi kâr
Soru Açıklaması

Kârlılık analizlerinde özellikle Vergi öncesi kâr üzerinden kârlılık analizleri yapılır.

19.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde finansal tablo analizinin işletme yöneticilerine sağladığı kullanım alanları arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin ortaklık yapısı ile ilgili karar almayı sağlar
Soru Açıklaması

Finansal tablo analizinin işletme yöneticilerine sağladığı kullanım alanları arasında işletmenin ortaklık yapısı ile ilgili karar almayı sağlaması yer almaz

20.
Aşağıdakilerden hangisi stok devir hızının düşük olmasının yaratacağı sorunlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Stokların depolama maliyeti düşer
Soru Açıklaması
Stok devir hızının düşük olması, satış hacmine göre fazla stok tutulması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla fazla stok beraberinde bazı olumsuzlukları getirir. Depolama, sigorta ve finansman maliyetlerinin artması, değer düşüklükleri, stokların modasının geçmesi bu olumsuzluklar arasında sayılabilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler