• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
I. Her yılın dönen varllıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara finanse ediliş durumları belirlenir. II. Her yıla air net çalışma sermeyesine ilişkin durumu belirlenir ve yorumlanır. III. Mutlak farklar ve yüzde değişimler birlikte ele alınarak bu yılın geçen yıla göre borç ödeme gücü, net çalışma sermyesinde meydana gelen değişimlerin işleltmenin finansal durumuna ve kârlılığına etkisi belirlenir. IV. Mutlak fark ve yüzde değişimlerin aynı devam ettiği varsayılarak gelecekteki finansal durum ile faaliyet sonuçları belirlenir. Yukarıda izlenen yol kısa vadeli borç ödeme gücünün hangi analiz teknikleri kullanarak belirlendiğini gösterir?
Doğru Cevap: "D" Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği
Soru Açıklaması
Soruda belirtilen yollar karşılaştırmalı tablolar analiz teknikleri kullanılarak kısa vadeli borç ödeme gücünün belirlendiğini gösterir.
2.

I-İşletmenin gerçek finansman ihtiyaçlarını belirlemekII-Fon sağlayanların, borç verme kriterlerine bakmakIII-Şirketin, proforma finansal raporlardaki borç sözleşmesine uyulup uyulmadığını incelemekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansman kararlarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Yukarıda sayılan üç unsur da işletmelerin finansman kararları alırken dikkat etmesi gereken önemli konular arasında yer almaktadır.

3.

Nakit Akımlarının bugünkü değere indirgenmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi Gordon Büyüme Modeli’ne göre belirlenir?

Doğru Cevap: "D" Kalıntı Değer
Soru Açıklaması

Kalıntı değeri, T’den sonraki yıl için hesaplanan serbest nakit akımının, sermaye maliyeti ile serbest nakit akımlarının artış hızı arasındaki farka bölünerek hesaplanabilir. (Gordon Büyüme Modeli)

4.
Bir işletmenin refah döneminde iş hacmi genişler ve çalışma sermayesi gereksinimi artar. Durgunluk döneminde ise sadece çok başarılı işletmeler stoklarını ve alacaklarını kısa sürede paraya çevirebilir. Aşağıdaki çalışma sermayesi gereksinimini belirleyen faktörlerden hangisi yukarıda verilen bilgiyi açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Konjonktür hareketleri
Soru Açıklaması
Bir işletmenin refah döneminde iş hacmi genişler ve çalışma sermayesi gereksinimi artar. Durgunluk döneminde ise sadece çok başarılı işletmeler stoklarını ve alacaklarını kısa sürede paraya çevirebilir. Bu bilgi konjonktür hareketlerini açıklamaktadır.
5.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen oranlardan hangisi, dönen varlık unsurları ile kısa vadeli borçlar arasında ilişki kurulurken, dönen varlık grubundan dikkate alınacak kalemlerin özelliklerine göre en yaygın likidite oranları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kârlılık Oranı
Soru Açıklaması
Dönen varlık grubundan dikkate alınacak kalemlerin özelliklerine göre likidite oranları; Cari Oran, Likidite Oranı veya Asit Test Oranı, Nakit Oranı veya Disponibilite Oranı ve Stok Bağımlılık Oranı şeklinde sınıflandırılır. Kârlılık Oranı işletme faaliyet sonuçları ile finansal durumunu değerlemedeki kullanılış amaçları dikkate alınmak suretiyle yapılan sınıflandırmalardan biridir.
6.

Aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisi bir firmanın sermaye maliyetinin belirlenmesinde, borcun kaldıraç etkisini en fazla dikkate almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Net Gelir Yaklaşımı
Soru Açıklaması

Net Gelir Yaklaşımı, bir firmanın sermaye maliyetinin belirlenmesinde, borcun kaldıraç etkisini en fazla dikkate alan yaklaşımdır. Buna göre firma, borç/öz sermaye oranını, diğer bir ifadeyle kaldıraç etkisinden yararlanma derecesini artırarak, ortalama sermaye maliyetini düşürebilir ve piyasa değerini yükseltebilir.

7.
İşletmenin cari oranı 1,6; Duran Varlıkları 500.000 lira; Aktif toplamı 900.000 lira ise Net Çalışma Sermayesi kaç liradır? 
Doğru Cevap: "A" 150000
Soru Açıklaması
150000
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin günlük faaliyetleri sürdürmesini ve kısa vadeli borçları ödemesini sağlar?
Doğru Cevap: "A" Brüt çalışma sermayesi
Soru Açıklaması
Brüt çalışma sermayesi, bir işletmenin • Peşin alışlar, gider ödemeleri, üretim ve satışlar şeklinde sıralanabilecek günlük faaliyetleri sürdürmesini, • Kısa vadeli borçları ödemesini sağlar.
9.
Bir işletmenin aylık hasılatı 150 000 TL, faaliyet dışı karı 45 000 TL, gideri 25 000 TL faaliyet dışı zararı 5 000 TL olduğuna göre bu işletmenin karını hesaplayınız?
Doğru Cevap: "E" 165 000 TL
Soru Açıklaması
Kâr = Hasılat - Giderler + Faaliyet Dışı Kârlar - Faaliyet Dışı Zararlar Kâr =150 000 - 25 000 + 45 000- 5 000 Kâr = 165 000 TL
10.
Çalışma sermayesi kavramları kapsamında, aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Duran varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynaklar çıkarıldığında ortaya çıkan fark bize Net Çalışma (İşletme) Sermayesini verir.
Soru Açıklaması
Net çalışma sermayesi hesaplanırken duran varlıklar değil, dönen varlıklardan kısa vadeli yabancı kaynaklar çıkarıldığında ortaya çıkan farka bakılır. Diğer şıklarda verilen ifadeler doğrudur.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
Kısa vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde aşağıdaki unsurlardan hangilerine özellikle odaklanılması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dönen varlıklar - Net çalışma sermayesi
Soru Açıklaması
Kısa vadeli borç ödeme gücü, kısa vadeli borçların ödenebilme kapasitesinin ölçülmesiyle ilgili olduğundan kısa vadeli borçların yanı sıra kısa vadeli borçların ödenmesinin yapıldığı dönen varlıkların ve dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynakların arasındaki pozitif fark olan net çalışma sermayesinin de analiz edilmesini gerektirmektedir.
12.

‘İşletmenin ortalama sermaye maliyetinin, tüm sermaye yapılandırmalarında aynı’ olduğunu savunan işletme sermaye kararları yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Net faaliyet geliri yaklaşımı
Soru Açıklaması

Net faaliyet geliri yaklaşımı: İşletmenin ortalama sermaye maliyetinin, tüm sermaye yapılandırmalarında aynı olduğunu iddia etmektedir.

13.
Bir işletmenin gelir tablosuna göre Faaliyet Kârı 23.600TL, Net Satışları 142.800TL ise bu işletmenin Faaliyet Kâr Marjı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" %16,52
Soru Açıklaması
Faaliyet Kâr Marjı =( Faaliyet Kârı / Net Satışlar) x 100 = (23.600 / 142.800) x 100 = %16,52 Oran, faaliyet giderlerinin kârlılığa etkisini gösterir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi tahakkuk esası için söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Günümüzde kendine kullanım alanı bulamamaktadır.
Soru Açıklaması

Tahakkuk muhasebesi günümüzde yoğun şekilde kullanılır.

15.
Özkaynak grubunu oluşturan ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllara ait kârı-zararı, dönem net kâr-zarar kalemlerinin her birinin dönem başı tutarını, dönem içinde kalemlerde meydana gelen artış ve azalışları ve dönem sonu kalanını ayrı ayrı gösterecek biçimde her bir özkaynak kalemi için birer sütun açılan ve her kalemin hareketi bu sütunda izlenen tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özkaynak Değişim Tablosu
Soru Açıklaması
16.
Faaliyet kaldıracı derecesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Diğer her değer sabitken toplam sabit giderlerin artması faaliyet kaldıraç derecesini azaltır.
Soru Açıklaması
Toplam sabit giderlerin artması faiz ve vergi öncesi karı azaltacağından dolayı faaliyet kaldıraç derecesini arttıracaktır.
17.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dönen varlık kalemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Şerefiye
Soru Açıklaması

Dönen varlıklar aşağıda sıralanmış olan alt gruplardan oluşmaktadır:• Hazır Değerler• Menkul Kıymetler• Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli)• Diğer Alacaklar (Kısa Vadeli)• Stoklar• Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları• Diğer Dönen Varlıklar

Şerefiye ise bilançonun maddi olmayan duran varlıklarından biridir.  

18.
Tahvil ihracı ve uzun vadeli borçla finansman yönteminin kullanılmasının işletmeye olumlu etkilerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Finansal kaldıracın etkisiyle ortalama sermaye maliyetini düşürmek
Soru Açıklaması
Tahvil ihracı ve uzun vadeli borçla finansman yönteminin kullanılmasının işletmeye olumlu etkilerinden birisi sermaye yapısında finansal kaldıracı kullanarak ortalama sermaye maliyetini en aza indirerek hisse başı kazancın artmasını sağlamaktır.
19.

Kârlılık analizi sonucu elde edilen bilgiler aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılmaz?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin ortaklık yapısının belirlenmesi
Soru Açıklaması

Kârlılık analizi sonucu elde edilen bilgiler sonucunda İşletmenin ortaklık yapısının belirlenmesi ile ilgili bir amaç için kullanılmaz.

20.

I-Likidite oranlarıII-Borçluluk oranlarıIII-Kârlılık oranlarıIV-Faaliyet oranlarıKredi birimlerine göre kredi kararlarında en etkili olan oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" I ve II
Soru Açıklaması

Kredi birimlerine göre kredi kararlarında en etkili olan oranlar Likidite ve borçluluk oranlarıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler