• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin değerini etkileyen temel unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Proforma Finansal Tablolar
Soru Açıklaması

Proforma finansal tablolar, geleceğe dönük finansal öngörülerin ve finansal planlamanın gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan tahmini finansal tablolardır.

2.
Faiz ve vergi öncesi kârı 100.000 TL, finansman giderleri 20.000 TL olan bir işletmenin finansal kaldıraç derecesi kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 1,25
Soru Açıklaması
Finansal Kaldıraç Derecesi (FKD) = (Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç/(FVÖK - Finansman Giderleri)) şeklinde formülize edilir. Örneğimizde FVÖK 100.000 tl ve finansman giderleri 20.000 tl ise 100.000 / (100.000 - 20.000) = 1,25'tir.
3.
Aşağıda verilen ikili ifadelerden hangisi likitide ve nakit oranlarının diğer isimleridir?
Doğru Cevap: "E" Asit Test Oranı - Disponsibilite Oranı
Soru Açıklaması
Likidite oranına aynı zamanda asit test oranı denirken, nakit oranına da aynı zamanda disponsibilite oranı denir.
4.

Planlanan dönem için işletmenin satış gelirlerinin ve giderlerinin öngörülmesi ile başlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Finansal Öngörü
Soru Açıklaması

Finansal öngörüde temel amaç, işletmenin gelecekteki zorunlu nakit gereksinimlerinin tahmin edilmesidir. Finansal öngörü 3 temel adımdan oluşmaktadır:1-Planlanan dönem için işletmenin satış gelirlerinin ve giderlerinin öngörülmesi2-Tahmin edilen satışların gerçekleşmesi için gerekli varlık yatırımlarının öngörülmesi3-Planlanan dönem için işletmenin zorunlu nakit ihtiyacının belirlenmesi.

5.
Aşağıdakilerden hangisi ''Satışların Karlılığı Oranını'' etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Hisse başına kazanç
Soru Açıklaması
Satışların maliyeti, Faaliyet giderleri, Finansman giderleri, Vergiler işletmenin satışlarının karlılığını etkilerken hisse başına kazanç işletmenin satışlarının karlılığını etkilemez. İşletmenin hisse senetleri piyasa fiyatına etkisi vardır.
6.
Bir işletmenin gelir tablosuna göre Olağan Kâr 23.200TL, Olağandışı Gelir ve Kârlar 526TL, Olağandışı Gider ve Zararlar 374TL ise bu işletmenin Dönem Kârı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 23.352TL
Soru Açıklaması
Olağan kâra, olağan dışı faaliyet gelirlerin eklenmesi ve olağan dışı faaliyet giderlerinin çıkarılması suretiyle bulunan kâra “Dönem Kârı” denir. Dönem kârı aynı zamanda kurumlar vergisi mükellefi olan şirketlerde “Vergi Öncesi Kâr” olarak adlandırılır. Olağan Kâr (Zarar) + Olağandışı Gelir Ve Kârlar (-) Olağandışı Gider Ve Zararlar = Dönem Kârı (Vergi Öncesi Kâr) 23.200 + 526 - 374 = 23.352
7.

Orta ve uzun vadeli ekipman borcu aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilendirilebilir?

Doğru Cevap: "A" Franchising
Soru Açıklaması

Franchising (orta ve uzun vadeli makine ekipman borcu) bir kaynak edinim aracı olarak kullanılabilir.

8.

Aşağıdaki oranlardan hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" Alacak Devir Hızı= Net Satışlar / Ortalama Stoklar
Soru Açıklaması

Alacak Devir Hızı=Net Satışlar/Ortalama Alacaklar

9.
Bir işletmenin toplam sermaye tutarı 5.000.000 Türk lirasıdır. Bunun 2.000.000 Türk lirası borç olarak, %10 ortalama borç maliyeti ile karşılanmıştır, geri kalan 3.000.000 Türk lirası özsermaye olarak konulmuştur. Firmanın faiz ve vergi öncesi kârı 1.500.000 Türk lirasıdır. Firmanın özsermaye beklenen minimum verimlilik oranının %10 olduğunu varsayalım. Bu durumda firmanın vergi öncesi net kâr büyüklüğünü net gelir yaklaşımına göre hesaplayınız?
Doğru Cevap: "B" 1.300.000 TL
Soru Açıklaması
Firmanın Faiz ve Vergi Öncesi Kâr Büyüklüğü (F.V.Ö.K) = 1.500.000 Türk lirasıdır. Sermaye Borç Faiz Tutarı (0,10 x2.000.000) = (200.000) Türk lirasıdır. Vergi Öncesi Net Gelir Miktarı (V.Ö.N.G) = 1.300.000 Türk lirasıdır.
10.
Gelişmiş finansal sistemlerde işletmeler, tahvil ihracı veya uzun vadeli borçla finansman yöntemini kullanarak sermaye tedarikine giderler. Bu durum bu işletmelerin hisse başına kazanç seviyesini nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "C" Artar
Soru Açıklaması
Gelişmiş finansal sistemlerde işletmeler, tahvil ihracı veya uzun vadeli borçla finansman yöntemini kullanarak sermaye tedarikine giderler. Bu durumda işletmelerin hisse başına kazanç seviyesi artar.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

I-İşletme yönetimi tarafından önleyici tedbirlerin alınmasındaII-Yatırımcılar tarafından hisse senedi alım-satım kararlarının alınmasındaIII-Bankalar tarafından kredi tahsis sürecindeYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal başarısızlığı öngören modellerin amaçları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Finansal başarısızlığı öngören modeller işletme yönetimi tarafından önleyici tedbirlerin alınmasında, yatırımcılar tarafından hisse senedi alım-satım kararlarının alınmasında, bankalar tarafından kredi tahsis sürecinde kullanılan modellerdir.

12.
Bir işletmenin dönen varlıkları 300000 TL, stokları 150000 TL ve kısa vadeli yabancı kaynakları 150000 TL değerindedir. Buna göre bu işletmenin likidite oranı nedir?
Doğru Cevap: "E" e) 1
Soru Açıklaması
likidite oranı=( dönen varlıkları-stoklar)/ yabancı kaynaklar olduğuna göre likidite oranı=(300000-150000)/ 150000=1
13.
Varlıkların işletme faaliyetlerinde ne derecede verimli kullanıldığı aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla belirlenmektedir?
Doğru Cevap: "E" Devir hızı analizi
Soru Açıklaması
Varlıkların tutarları ve kullanımı ile kârlılık arasındaki ilişki devir hızları yardımıyla analiz edilmektedir.
14.

Firmanın kullandığı öz sermaye ile borç miktarı ve toplam içindeki oranlarını birlikte ele alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sermaye yapısı
Soru Açıklaması

Sermaye yapısı: Firmanın kullandığı öz sermaye ile borç miktarı ve toplam içindeki oranlarını birlikte ele alan kavramdır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal analiz tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kȃrlılık Analizi
Soru Açıklaması
Kȃrlılık analizi finansal analiz tekniklerinden biri değildir
16.

A işletmesinin B1 yılı Aktif toplamı 20.000, B2 yılı Aktif toplamı 15.800, B3 yılı Aktif toplamı 27.600 ise, bir önceki yıl baz alındığında B3 yılı trendi kaç bulunur?

Doğru Cevap: "D" 175
Soru Açıklaması

(27.600/15.800)*100= 175

17.

Duran varlıkların özkaynaklara oranının 1'den büyük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Duran varlıkların bir kısmı yabancı kaynaklarla fonlanmıştır
Soru Açıklaması

Duran varlıkların özkaynaklara oranı 1’den büyük olursa duran varlıkların bir bölümü yabancı kaynaklarla finanse edilmiş demektir. Doğru cevap D seçeneğidir

18.
Maddi duran varlığın maliyetinin fayda sağladıkları dönemlere dağıtılması olarak ifade edilen kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Amortisman
Soru Açıklaması
Maddi duran varlığın maliyetinin fayda sağladıkları dönemlere dağıtılması olarak ifade edilen kavrama Amortisman denir
19.

Cari oranı 2 olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Satışların bir anda durması halinde kısa vadeli borçların tümünün ödenmesi için yeterli varlığa sahiptir.
Soru Açıklaması

Likidite oranı, işletmenin bir anda satışlarının durması halinde kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ölçer. Cari oran hesaplanırken dönen varlıklar içerisinde dönen varlıklar kalemi dahil edildiğinden dolayı satışların bir anda durması halinde kısa vadeli borçların ödenebilmesi hakkında bilgi cari oran ile elde edilememektedir.

20.
Muhasebe analizleri, işletmenin muhasebe sisteminin işletmede gerçekleşen faaliyetleri ne ölçüde yansıtabildiğinin değerlemesidir. İşletmeyle ilgili karar verecek olan taraflar, işletmenin finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgileri finansal tablolardan elde etmektedirler. Dolayısıyla finansal analizin en temel kaynağını finansal tablolar oluşturmaktadır. Yukardaki ifade göz önüne alındığında muhasebe analizleri ve finansal tablolar arasındaki ilişkiyi açıklayan en temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sağlıklı bir finansal analiz, analiz edilen finansal tabloların güvenilirliğiyle ve muhasebe analizlerinin kalitesiyle gerçekleşir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler