• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
Aşağıdakilerden hangisi hasılat ve ortaklarca yapılan yatırımlar dışında tesadüfi ve yan faaliyetlerden ve dönem boyunca işletmeyi etkileyen tüm diğer işlem, olay ve koşullardan dolayı özkaynaklarda meydana gelen artışlar şeklinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Faaliyet Dışı Kârlar
Soru Açıklaması
2.

Yabancı kaynak finansman oranına finans literatüründe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kaldıraç oranı
Soru Açıklaması

Yabancı kaynak finansman oranına finans literatüründe Kaldıraç oranı adı verilir.

3.
ABC işletmesinin 10.000 TL seviyesinde faiz ve vergi öncesi kazanç başa baş noktasına ulaştığı bilinmektedir. Bu bilgiye göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin beklenen faiz ve vergi öncesi kazancı 5.000 TL ise hisse senedi yöntemi tercih edilmelidir.
Soru Açıklaması
İşletmenin beklenen faiz ve vergi öncesi kazancı, başa baş seviyesindeki faiz ve vergi öncesi kazancından düşük olduğu durumda, hisse senedi finansman yöntemi tercih edilmelidir, A şıkkı yanlıştır, “B” şıkkı doğrudur. İşletmenin beklenen faiz ve vergi öncesi kazancı, başa baş seviyesindeki faiz ve vergi öncesi kazancından yüksek olduğu durumda, borç finansman yöntemi hisse başına kazancı olumlu etkiler, C şıkkı yanlıştır. İşletmenin beklenen faiz ve vergi öncesi kazancı, başa baş seviyesindeki faiz ve vergi öncesi kazancından düşük olduğu durumda, hisse senedi finansman yöntemi hisse başına kazancı olumlu etkiler, D şıkkı yanlıştır. İşletmenin beklenen faiz ve vergi öncesi kazancı, başa baş seviyesindeki faiz ve vergi öncesi kazancından düşük olduğu durumda, hisse senedi finansman yöntemiyle elde edilen hisse başı kazanç borç yöntemiyle elde edilen hisse başına kazançtan daha yüksek olur, E şıkkı yanlıştır.
4.

Proforma gelir tablosu hazırlarken ilk nereden başlanması gerekir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Proforma gelir tablosu hazırlarken ilk satışlardan başlanması gerekir. Gelir tablosunda yer alan çok sayıda kalemle satışlar arasında çoğunlukla güçlü bir ilişki bulunmaktadır.

5.

I-Hisse senedi alım satımlarında yatırımcıların karar alma süreçlerindeII-İşletmelerin halka açılma süreçlerinde hisse senedinin halka arz fiyatının belirlenmesindeIII-Özelleştirmelerde fiyat belirlenmesindeYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işletme değerlemesinde önemli rol oynamaktadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Yukarıda sayılan üç unsur da işletmelerin değerlerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

6.

Aşağıdaki işlemlerin hangisi kiralayan ve kiracı (kullanıcı) arasındaki finansal kiralama işlemini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Leasing
Soru Açıklaması

Finansal kiralama (Leasing) işletmelerin sıklıkla kullandığı finansman tekniklerinden birisidir. Finansal kiralama işlemi, kiralayan ve kiracı (kullanıcı) arasındaki finansal kiralama sözleşmesiyle hayata geçmektedir. Bu sözleşmede yer alan koşullara göre kiracı, kiralayanın sahip olduğu bir maddi duran varlığı kullanma hakkına sahip olmaktadır.

7.
Bir işletmenin para durumunda sıkışma olmaması için nakit oranının en az yüzde kaç olması beklenir?
Doğru Cevap: "D" %20
Soru Açıklaması
Nakit oranın 0.20’nin altına düşmesi durumunda işletmenin para durumunda sıkışıklık do¤ar ve dolayısıyla işletme yeni kredi bulmak zorunda kalabilir.
8.
(A) İşletmesi, hem kendi kaynaklarını kullanmak hem de (C) Bankası'ndan 5 yıllık bir kredi kullanarak duran varlık edinmiştir. Bu durumda (A) İşletmesi, bu varlığının finansmanında hangi kaynakları kullanmış olmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Uzun vadeli yabancı kaynaklar ve Öz kaynaklar
Soru Açıklaması
(A) İşletmesi'nin kullandığı "kendi kaynakları" ifadesinde öz kaynaklar, kullanılan 5 yıllık kredi ise uzun vadeli yabancı kaynakları ifade etmektedir.
9.

Bir işletminin olağan faliyetlerden elde ettiği nakit akışı 37.000 TL olan bir işletmenin ilgili yıla ait amortisman giderleri 25.000 TL'dir. Kurumlar vergisinin %20 olduğu düşünülürse, bu işletmenin faaliyet ve vergi öncesi kârı ne kadardır?

Doğru Cevap: "C" 15000
Soru Açıklaması

OFNA = FVÖK × (1- T) + Amortisman Giderleri formülü kullanılacaktır. Soruda OFNA , T ve Amortisman giderleri verilmiştir.

FVÖK = (OFNA - Amortisman Giderleri) / (1-T)

(37000-25000) / (0,8) =15.000 Doğru cevap C seçeneğidir.

10.
 • Üretim süresi uzadıkça çalışma sermayesi gereksinimi azalmaktadır.
 • İş hacmi genişledikçe çalışma sermayesi gereksinimi artmaktadır.
 • Alacak devir hızı yüksek işletmelerde daha fazla çalışma sermayesine gereksinim duyulmaktadır.
 • Üretim işletmelerinde genellikle işletme sermayesi gereksinimi daha fazladır.
 • Çalışma sermayesi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" II ve IV
  Soru Açıklaması
 • (YANLIŞ) İşletmelerde üretim süresi ya da satılacak malların tedarik süresi uzadıkça, çalışma sermayesi gereksinimi de artar. Üretim süresi kısa olan bir işletmenin çalışma sermayesi gereksinimi üretim süresi uzun olan bir işletmeye göre daha azdır. 
 • (DOĞRU) İş hacmi genişledikçe çalışma sermayesi gereksinimi artar.
 • (YANLIŞ) Çalışma sermayesi gereksinimi alacakların paraya çevrilmesi için geçen süreye bağlıdır. Alacakların tahsil süresi kısaldıkça daha az çalışma sermayesine gereksinim duyulur. Ancak işletmeler stok devir hızındaki artış ile birlikte alacaklarını tahsil süresini de kısaltmaya çalışmalıdır.
 • (DOĞRU) Üretim işletmelerinin ise stoklara ve alacaklara daha fazla kaynak ayırmaları gerekir ve stokların ve alacakların devir hızı daha yavaş olduğundan işletme sermayesi gereksinimi kamu hizmet işletmelerinden daha fazladır. Diğer taraftan perakende ticaretle uğraşan işletmelerde imalat süreci söz konusu olmadığından üretim işletmelerinin çalışma sermayesi gereksinimi perakende işletmelere göre daha göre daha fazladır.
 • logo
  Finansal Tablolar Analizi
  Deneme Final Sınavları - Deneme 12
  11.

  Stok Bağımlılık Oranı 0,34 olarak bulunmuşsa, yorumu nasıl yapılır?

  Doğru Cevap: "B" Stokların en az %34'ü satılmalı ki asit - test oranı 1'in üzerine çıkabilsin.
  Soru Açıklaması

  Bu oran asit test oranının birden küçük çıkması durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını geri ödemesinde stoklara olan bağımlılığını ölçmede kullanılır. Kısa vadeli borçların geri ödenmesinde hazır değerler ve diğer süratle paraya çevrilebilir varlıkların dışında stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini gösterir.

  Stokların en az %34'ü satılmalı ki asit - test oranı 1'in üzerine çıkabilsin.

  12.
  Bir işletmenin Faiz ve Vergi Öncesi Kazancı (FVÖK) 640.000TL, Finansman Giderleri (F) 240.000TL, Vergi Oranı (T) %25 ve İhraç Edilmiş Hisse Senedi Sayısı (S) 1.250.000 ise bu işletmenin hisse başı kazancı nedir?
  Doğru Cevap: "C" 0,24
  Soru Açıklaması
  HBK = (FVÖK - F) (1 - T) / S HBK = (640.000 - 240.000) (1 - 0,25) / 1.250.000 = 0,24
  13.

  Finansal faaliyetlerin analizi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" Yabancı kaynak ağırlıklı çalışan işletmelerin riski yüksektir.
  Soru Açıklaması

  Özkaynak ağırlıklı çalışan işletmeler, alacaklılar açısından nispeten güvenli olarak görülmektedir. Çünkü varlıklar üzerinde ortakların hakkı çok daha fazladır. Yabancı kaynak ağırlıklı çalışan işletmelerin ise riski yüksektir.

  14.

  Bir ürünün üretimi için harcanan paranın ürün satıldıktan sonra ele geçirilmesi için geçen sürenin uzunluğu ne olarak isimlendirilir?

  Doğru Cevap: "C" Nakit Dönüş Süresi
  Soru Açıklaması

  Nakit dönüş süresi, bir ürünün üretimi için harcanan paranın ürün satıldıktan sonra ele geçirilmesi için geçen sürenin uzunluğu olaraktanımlanabilir.

  15.
  Cari oranın 1’den küçük olma durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
  Doğru Cevap: "D" Net çalışma sermayesi noksanı vardır
  Soru Açıklaması
  Cari oranın 1’den küçük olması dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan küçük olduğu anlamındadır. Böyle bir durumda da işletmede net çalışma sermayesi noksanı oluşacaktır.
  16.

  Verilen seçeneklerden kaç tanesi "Nakit dönüş süresi" ile ilgili doğru ifadedir?

 • Bir işletme nakit dönüş süresini kısaltmak isterse stokların dönüş süresi ile alacakların tahsil süresini azaltmalıdır
 • Genellikle ticaret işletmelerinde negatif nakit dönüş süresine daha fazla rastlanır.
 • Nakit dönüş süresinin uzun olması, diğer bir ifadeyle pozitif değer alması, söz konusu işletmenin borçlanma ihtiyacında olduğunun göstergesidir.
 • Nakit dönüş süresinin uzun olması, işletmenin çalışma sermayesine o oranda fazla yatırım yapması gerektiğini gösterir. 
 • Negatif nakit dönüş süresi daha ziyade ülkemizde hızlı tüketim malları sektöründe çalışan büyük market zincirlerinde görülenbir durumdur.
 • Doğru Cevap: "E" 5
  Soru Açıklaması
  17.

  Aşağıdakilerden hangisi satışlar üzerinden  karlılık oranları arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "A" Özkaynak karlılık oranı
  Soru Açıklaması

  Satışlar üzerinden  karlılık oranları arasında Özkaynak karlılık oranı yer almaz.

  18.
  Kâr kavramları için aşağıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "E" Kurumlar vergisi mükellefi olan anonim şirket, limited şirket gibi hukuki yapıya sahip şirketlerde ödenmesi beklenen verginin dönem kârından çıkarılmasıyla bulunan kâr “Net Satış Kârı”nı oluşturmaktadır.
  Soru Açıklaması
  Kurumlar vergisi mükellefi olan anonim şirket, limited şirket gibi hukuki yapıya sahip şirketlerde ödenmesi beklenen verginin dönem kârından çıkarılmasıyla bulunan kâr “Dönem Net Kârı”nı oluşturmaktadır. Diğer seçeneklerde verilen ifadeler doğrudur.
  19.
  Karlılığı etkileyen üç faktör arasında değişik durumlar söz konusu olabilir. Her bir durumun işletmenin gelecekteki finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına etkileri farklı olup kârlılığa da etkisi farklı olacaktır. İşletme yöneticileri ve paydaşların lehine bir sonuç alınması için varlıkların kârlılığı, satışların kârlılığı ve özkaynak kârlılığı arasında olması gereken ilişki biçimi aşağıdaki şıklardan hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "D" Yüksek, Düşük, Yüksek
  Soru Açıklaması
  Varlıkların kârlılığının yüksek, satışların kârlılığının düşük, özkaynak kârlılığının yüksek olduğu durumda, varlıklar verimli bir şekilde kullanılır, düşük kâr marjıyla yüksek oranda faaliyet kârı elde edilebilir. Özkaynak kârlılığının yüksek olması, finansman giderlerinin nispeten düşük olması sonucunu yaratır ve faaliyet kârından fazlaca kayıp olmayacağından dönem net kârı da yüksek çıkar. Satış fiyatının düşük olması işletmenin rakiplerine karşı önemli bir rekabet üstünlüğü sağlar. Bu durum kârlılığı etkileyen faktörler arasında olması gereken ilişki biçimidir, doğru cevap “D” şıkkıdır.
  20.
  Net faaliyet geliri yaklaşımının en zayıf noktası nedir?
  Doğru Cevap: "C" Sermaye yapısındaki borç miktarının artmasına rağmen borç maliyetin sabit kalmasıdır.
  Soru Açıklaması
  Net gelir yaklaşımın en zayıf noktası, sermaye yapısındaki borç miktarının artmasına rağmen borç maliyetin sabit kalmasıdır. Diğer seçeneklerde belirtilen ifadeler yalnızca net gelir yaklaşımı ile açıklanamaz.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok