• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.

Bir işletmenin varlıkların karlılığı, satışların karlılığı ve özkaynak karlılığı oranlarının yüksek olması durumunda aşağıdaki stratejilerden hangisini benimsemesi beklenir?

Doğru Cevap: "D" İşletme varlık devir hızlarına ilişkin politikalarını korumalı ve geliştirmelidir
Soru Açıklaması

Soruda belirtilen özelliklere sahip bir işletme için işletme varlık devir hızlarına ilişkin politikalarını korumalı ve geliştirmeli. Satış fiyatını uzunca bir süre yüksek tutamayabilir. Rekabet ortamı satış fiyatını düşürebilir. Kaynak yapısı korunmalıdır.

2.

Cari oran, likidite oranı ve nakit oranı sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci derece likit oranları olarak da adlandırılmaktadır. Bu derecelendirmenin baz aldığı kriter aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nakde dönüşebilirlik 
Soru Açıklaması

Cari oran, likidite oranı ve nakit oranı sırasıyla üçüncü, ikinci ve birinci derece likit oranları olarak adlandırılmasının nedeni orana dahil olan varlıkları nakde dönüşebiliğe göre sıralanmasıdır. 

3.
Aşağıdakilerden hangisi nakit dönüş süresini etkileyen faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Şirket çalışan sayısı
Soru Açıklaması
Nakit dönüş süresini etkileyen faktörlere ticari borç yükü, stok kontrol politikaları, alacakların tahsil politikası ve şirketlerin misyon ve vizyonları örnek olarak verilebilir. Şirket çalışan sayısı nakit dönüş süresini etkileyen faktörler arasında yer almaz.
4.
İşletmenin nereden kaynak sağladığını ve sağladığı kaynakları nereye kulandığını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fon Akış Tablosu
Soru Açıklaması
5.

Nakit Oranı ile ilgili seçeneklerden hangisi hatalı verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Oranın yüksekliği  işletmede paranın  kazanma gücünün arttığını gösterir.
Soru Açıklaması

Oranın 0,20’nin (veya %20’nin) altına düşmemesi istenir. Oranın 0,20’nin altına düşmesi durumunda işletmenin para durumunda sıkışıklık doğar ve dolayısıyla işletme yeni kredi bulmak zorunda kalabilir. Oranın yüksekliği de işletmede paranın iyi kullanılmayıp atıl kaldığını ve işletmenin para kazanma gücünü azaltarak geliri düşürdüğünü gösterebilir.

6.

Bir işletmenin başarılı olabilmesi ve sürekliliğinin devamı için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

Doğru Cevap: "E" Sektördeki payı
Soru Açıklaması

Bir işletmenin başarılı olabilmesi ve sürekliliğinin devamı için işletmenin yönetim yapısı, finansal(Mali) yapısı, Teknolojik gelişmeye uyumu gereklidir.

7.
Kısa vadeli borç ödeme gücünün eğilim yüzdeleri ile analiz tekniği ile analiz edilmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Dönen varlıklardaki azalma eğilimine karşılık kısa vadeli yabancı kaynaklarda artış eğilimi göstermesi olumsuz olarak yorumlanır.
Soru Açıklaması
Analizde ele alınacak kalemler çok sayıda yıla ait ise eğilim yüzdeleri analiz tekniğine göre analiz yapılır. Dönen varlıkların ve kısa vadeli yabancı kaynakların birlikte artış göstermesi durumunda, varlıklardaki artış eğilimi borçlardaki artış eğiliminden yüksek olduğu sürece olumlu yorumlanır. İşletmenin ticari borçları artarken stoklarında daha yavaş bir artış eğilimi varsa bu durum olumsuz yorumlanır. Dönen varlıklar artış eğilimi gösterirken kısa vadeli yabancı kaynakların azalma eğilimi göstermesi olumlu olarak yorumlanır. Dönen varlıklardaki azalma eğilimine karşılık kısa vadeli yabancı kaynaklarda artış eğilimi göstermesi olumsuz olarak yorumlanır.
8.
Satışların kârlılığı ile ilgili olarak yapılan analizlerde kullanılan oranlardan biri olan Olağan Kâr Marjı’nın formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" (Olağan Kâr / Net Satışlar) x 100
Soru Açıklaması
Olağan Kâr Marjı = (Olağan Kâr / Net Satışlar) x 100
9.
Bilançodan beklenen faydanın alınabilmesi için aşağıdakilerden hangisi öncelikle göz önünde bulundurulması gereken esaslardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Stok değer düşüklüğü
Soru Açıklaması
10.
Varlıkların kârlılığı düşük, satışların kârlılığı yüksek, özkaynak kârlılığı düşük olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Varlıklar verimli bir şekilde kullanılamamaktadır.
Soru Açıklaması
Varlıkların kârlılığı düşük, satışların kârlılığı yüksek, özkaynak kârlılığı düşük olan bir işletmede varlık devir hızında sorun vardır, A şıkkı yanlıştır. Maddi duran varlıkları gereğinden fazla olup, atıl kapasite söz konusudur, B şıkkı yanlış ancak C şıkkı doğrudur. Varlıklar verimli olmadığı için işletme satış fiyatını artırmakta ve rakiplerine göre daha yüksek fiyatla mal satmaktadır, D şıkkı yanlıştır. Yabancı kaynaklar uygun olmayan yoldan elde edilmiş olup maliyeti yüksektir, E şıkkı yanlıştır. Bu bilgiler ışığında doğru cevap “B” şıkkıdır.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.
Özkaynak ağırlıklı çalışan işletmeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Varlıklar üzerinde ortakların hakkı çok daha fazladır
Soru Açıklaması
Özkaynak ağırlıklı çalışan işletmelerde varlıklar üzerinde ortakların hakkı çok daha fazladır.
12.

Borçların ertelenme ve refinansman olanakları

Borçların kaynağı

Dönen varlıkların gerçek değeri

Hesaplanan cari oran değerlendirilirken yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dikkate alınmalıdır?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Hesaplanan cari oran değerlendirilirken yukarıda verilenlerden I ve III. kalemlere dikkat etmek gereki. Borçların kimden olduğu, borç alanı ilgilendirmemektedir. Borcun kimden alındığı değil, borcun koşulları önemlidir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

13.

Alacak devir hızının yükselmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Doğru Cevap: "E" Alacak tahsilatında etkinliğin artması
Soru Açıklaması

Alacak devir hızının artmasından alacakların azaldığı sonucu çıkarılamaz. Ancak, alacakların toplam tutarının net satışlara göre arttığı söylenebilir. Bunun yanında alacakların tahsil süresi azalır ve firma daha az çalışma sermayesine ihtiyaç duyar. Alacak devir hızının artması alacak tahsilatında etkinliğin artması ile ilişkilendirilebilir. Doğru cevap E seçeneğidir. 

14.

Kısa vadeli borçların geri ödenmesinde hazır değerler dışında stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Stok Bağımlılık Oranı
Soru Açıklaması

Kısa vadeli borçların geri ödenmesinde hazır değerler dışında stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini gösteren oran stok bağımlılık oranıdır. Doğru cevap D seçeneğindedir. 

15.
Aşağıdakilerden hangisi, işletme varlıklarından yüzde kaçının ortaklar veya işletme sahibince finanse edildiğini gösteren, orta ve uzun vadeli kredi analizlerinde işletmenin kredi değerini tespit amacıyla yaygın olarak kullanılan orandır?
Doğru Cevap: "B" Özkaynak Oranı
Soru Açıklaması
Bu oran, işletme varlıklarından yüzde kaçının ortaklar veya işletme sahibince finanse edildiğini gösterir. Orta ve uzun vadeli kredi analizlerinde işletmenin kredi değerini tespit amacıyla yaygın olarak kullanılır. Formülü: Özkaynak Oranı = Özkaynaklar / Pasif Toplamı
16.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının dönen varlıklarından fazla olması durumunu ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Net çalışma sermayesi noksanı
Soru Açıklaması

Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmı Net Çalışma (İşletme) Sermayesi; Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan eksik olan kısmı ise Net Çalışma (İşletme) Sermayesi Noksanı olarak adlandırılmaktadır.

Dönen Varlıklar > Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar " Fark = Net Çalışma SermayesiDönen Varlıklar < Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar " Fark = Net Çalışma Sermayesi Noksanı

17.
Bir işletmenin gelecekteki faaliyet kârının tahminindeki belirsizlik derecesi olarak tanımlanan işletme riski, en iyi biçimde aşağıdakilerden hangisi ile belirlenebilir?
Doğru Cevap: "B" Faaliyet Kaldıracı Derecesi
Soru Açıklaması
Bir işletmenin gelecekteki faaliyet kârının tahminindeki belirsizlik derecesi olarak tanımlanan işletme riski, en iyi biçimde faaliyet kaldıracı derecesi ile belirlenebilir.
18.

Olağan Kar Marjı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 • Olağan kâr, işletmelerin süreklilik gösteren ana ve yan faaliyetlerinin sonucudur.
 • Olağan karın net satışlara oranının 100 ile çarpılması sonucu bulunur.
 • Varlıkların finansmanında yabancı kaynakları kullanan işletmelerde olağan kar marjı yüksek çıkar
 • Doğru Cevap: "B" I ve II
  Soru Açıklaması

  Varlıkların finansmanında nispeten daha pahalı olan yabancı kaynak unsurlarını kullanan işletmelerde olağan kâr marjı düşük çıkar. Yabancı kaynak/özkaynaklar oranı yüksek olan ancak nispeten maliyeti düşük olan borç kaynaklarını bulabilen işletmelerde ise olağan kâr marjı finansman giderlerinden fazlaca etkilenmez

  19.

  Toplam varlıklarının %40’ını borç kullanarak finanse eden bir işletmenin finansal kaldıraç oranı kaçtır?

  Doğru Cevap: "B" %40
  Soru Açıklaması

  Kullanılan borç oranı arttıkça, diğer koşulların aynı kaldığı varsayılırsa işletmenin ortalama sermaye maliyeti azalacak ve borç maliyeti işletmenin ortalama kârlılık oranından düşük olduğu sürece hissedarların kârları da artacaktır. Çünkü işletme başkasının parasını (borç) kullanarak para kazanmakta ve büyümektedir. Toplam varlıklarının (aktiflerinin) %40’ını borç kullanarak finanse eden, yani sermaye yapısı içinde %40 borç olan bir işletmenin finansal kaldıraç oranı %40’tır.

  20.
  Bir firmanın borç miktarı 20.000.000 TL, öz kaynak miktarı ise 10.000.000 TL’dir. Borç ve öz kaynakların kaynak maliyeti sırasıyla 0,3 ve 0,6 ise ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti nedir?
  Doğru Cevap: "D" 0,4
  Soru Açıklaması
  Borç dağılım oranı 2/3, ve öz kaynak dağılım oranı 1/3’tür. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (2/3x0,3)+(1/3x0,6)=0,4 olarak hesaplanır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler