• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
 • Dönen varlıkların yapısı ve dağılımı
 • Mevsimlik hareketlerin etkisi
 • İşletmenin kârlılığı
 • Faaliyette bulunulan iş kolu
 • Yukarıdakilerden hangisi cari oranın değerlendirilmesini etkileyen faktörlerdendir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
  Soru Açıklaması

  İşletmenin yüksek kârlılığa sahip olması, cari oranın değerlendirilmesini etkileyen faktörlerden biri değildir. İşletme yüksek kârlılığa sahip olsa bile nakit akışlarında yaşayabileceği sıkıntılar, kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilmesinde güçlüklerin yaşanmasına neden olabilmektedir.  

  2.
  Cari oranın yeterli olup olmadığını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Aşağıdaki seçeneklerde verilen faktörlerden hangisi bu faktörler arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "B" Stok kontrol politikaları
  Soru Açıklaması
  Cari oranın yeterli olup olmadığını gösteren bir çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; dönen varlıkların yapısı ve dağılımı, mevsimlik hareketlerin etkisi, faaliyette bulunulan iş kolu ve bankalarla ilişkilerdir. Stok kontrol politikaları cari oranı etkileyen bir faktör değildir.
  3.
  I. Karşılaştırmalı finansal tablolar analiziII. Oran analiziIII. Dikey yüzde yöntemi ile analizIV. Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analizYukarıda verilen analiz türlerinden hangisi ya da hangileri finansal tabloların analizinde kullanılan tekniklerdir?
  Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  Finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler: • Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi • Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz • Dikey Yüzde Yöntemi ile Analiz • Oran Analizi
  4.

  Oran Analizi ile ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 • Oran hesaplamaktan amaç, yorumlanabilir bilgi üretmek olmalıdır
 • Tek başına bir oran çok şey ifade eder
 • Bulunan sonuçlar, geçmiş yıl sonuçlarıyla, benzer işletme oranlarıyla veya var ise genelstandartlarla karşılaştırılır
 • Hesaplanan oranlar yüzde veya katı şeklinde ifade edilir
 • Oran analizi, Finansal tablo kalemleri arasındaki anlamlı ilişkilerden yararlanılarak hesaplanan oranlara dayanan bir analiz tekniğidir
 • Doğru Cevap: "B" 4
  Soru Açıklaması

  Finansal tabloların analizinde kullanılan en yaygın tekniklerden biri oran analizidir. Oran, finansal tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi olarak tanımlanabilir. Hesaplanan oranlar yüzde veya katı şeklinde ifade edilir. Tek başına bir oran herhangi bir anlam ifade etmez. Oran herhangi bir standartla mukayese edildiğinde anlam kazanır. Bu şekilde karşılaştırılan oranın yeterli olup olmadığı konusunda bir karara varılabilir. Oranlar, diğer istatistiki veriler gibi daha derin incelemeler gerektiren olay ve ilişkiler üzerine finansalanalistin dikkatini çeker.

  5.

  Dönen varlık ve kısa vadeli borç bilgisi verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  Doğru Cevap: "D" Kısa vadeli yabancı kaynakların artış oranı dönen varlıkların üzerinde gerçekleşmiştir.
  Soru Açıklaması

  A ve E şıkları =İşletmenin 2017 ve 2018 yıllarına ait net çalışma sermayesi sırasıyla 130.000 ve 161.500'dür. İşletmenin net çalışma sermayesinin artışı nedeniyle net çalışma sermayesinde iyileşme gerçekleştiğini söylemek mümkündür.

  B şıkkı= 2017 yılına kıyasla işletmenin dönen varlıkları 48.000 TL artmıştır. Bu artış işletmenin dönen varlıklarının geçen yıla göre %20 artmasına neden olmuştur. 

  D şıkkı= 2017 yılına göre işletmenin dönen varlıkları %20 artış gösterirken kısa vadeli yabancı kaynakları %15 artış göstermiştir. İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarındaki artış oranı dönen varlıkların artış oranının altında gerçekleşmiştir.

  6.
  Ana faaliyetlerin hasılatı oluşturan kalemi olan satışlar ve ana faaliyetle ilgili giderini oluşturan kısmı olan satışların maliyeti arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Brüt satış kârı
  Soru Açıklaması
  Ana faaliyetlerin hasılatı oluşturan kalemi olan satışlar ve ana faaliyetle ilgili giderini oluşturan kısmı olan satışların maliyeti arasındaki fark “Brüt satış kârı” olarak ifade edilir. Doğru cevap “A” şıkkıdır.
  7.
  Faiz ve vergi öncesi kârı 20.000 TL, borçlanma tutarı 30.000 TL, ortalama sermaye maliyeti %20 olan bir işletmenin, net faaliyet geliri yaklaşımına göre, özsermaye pazar değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Doğru Cevap: "C" 60.000 TL
  Soru Açıklaması
  90.000 TL
  8.

  Sabit faaliyet giderlerinden kaynaklanan faaliyet kaldıracının rakamsal ölçümü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  Doğru Cevap: "C" Faaliyet Kaldıracı Derecesi
  Soru Açıklaması

  Sabit faaliyet giderlerinden kaynaklanan faaliyet kaldıracının rakamsal ölçümüne faaliyet kaldıraç derecesi denir. Bir işletmenin faaliyet kaldıracının büyüklüğünü doğrudan belirlemede kullanılan ikinci temel gösterge olan faaliyet kaldıracı derecesi, satışlardaki yüzdelik değişmenin faaliyet kârında (vergi ve faizden önceki karda) yüzde olarak ne kadar değişmeye yol açtığını belirlemeye yönelik önemli bir işletme riski göstergesidir.

  9.
  Aşağıdaki oranlardan hangisinin çok yüksek olması tüketici taleplerinin zamanında karşılanamamasına neden olabilir?
  Doğru Cevap: "C" Stok Devir Hızı
  Soru Açıklaması
  Stok devir hızının çok yüksek olması tüketici taleplerinin zamanında karşılanamamasına neden olabilir.
  10.

  Bir işletmenin sermaye karlılık oranı %20 ve yatırım oranı %30 ise işletme % kaç büyür?

  Doğru Cevap: "D" %6
  Soru Açıklaması

  İşletmenin büyüme hızı=Sermaye karlılığı*Yatırım oranı formülünden yola çıkacak olursak: büyüme hızı=%20*%30 ve büyüme hızı=%6 olur.

  logo
  Finansal Tablolar Analizi
  Deneme Final Sınavları - Deneme 10
  11.

  İşletmenin öz sermaye verimlilik oranının artmasına olanak veren borç/öz sermaye ilişkisi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

  Doğru Cevap: "D" Finansal Kaldıraç
  Soru Açıklaması

  İşletmenin sermaye yapısındaki borçlanmanın arttırılması, işletme öz sermaye verimliliğini artırır. Daha önce belirtildiği gibi, işletmenin öz sermaye verimlilik oranının artmasına olanak veren borç/öz sermaye ilişkisi, işletmenin Finansal Kaldıraç’ını ifade eder.

  12.
  Nakit dönüş süresinin yıllar itibarıyla uzaması neyin göstergesi olabilir?
  Doğru Cevap: "D" İşletmenin daha fazla finansmana ihtiyaç duyduğunun
  Soru Açıklaması
  Nakit dönüş süresinin artması işletmenin daha fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu göstermekte olup erken uyarı ölçüsü olarak da görülür.
  13.

  Yabancı kaynakların analiz açısından önemi düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

  Doğru Cevap: "C" Uzun vadeli yabancı kaynakların hangi borç türlerinden oluştuğunun bilinmesi dönen varlıkların yapılanması (kompozisyonu) açısından önemlidir.
  Soru Açıklaması

  Kısa vadeli yabancı kaynakların hangi borç türlerinden oluştuğunun bilinmesi dönen varlıkların yapılanması (kompozisyonu) açısından da önemlidir. Kısa vadeli yabancı kaynaklar dönen varlıklarla ödeneceği için dönen varlıklar kapsamında yer alan varlıkların hem tür hem de tutar olarak kısa vadeli borçlarla uyumlu olması gerekmektedir.

  14.

  Aşağıdakilerden finansman kaynaklarından hangisi işletmenin öz sermayesine ilişkindir?

  Doğru Cevap: "A" Ortak parasını kullanma
  Soru Açıklaması

  Seçeneklerin hepsinde işletmenin finansman kaynaklarına konu olabilecek kalemler mevcuttur. Ortak parasını kullanma şirketin öz sermayesine ilişkin iken, diğer seçenekler farklı borçlanma kaynaklarını temsil etmektedirler.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı sermaye maliyetinin hesaplanmasında kullanılan değişkenlerden birisi değildir?

  Doğru Cevap: "D" Nakit Akımı
  Soru Açıklaması

  WACC = × Re + D/V × Rd × (1 - Tc)Re: Öz kaynak maliyetiRd: Yabancı kaynak (borç) maliyetiE: Özkaynakların piyasa değeriD: Yabancı kaynakların piyasa değeriV = E + DE/V = Özkaynakların toplam finansman kaynakları içindeki payı (oranı)D/V = Borçların toplam finansman kaynakları içindeki payı (oranı)Tc = Kurumlar vergisi oranı.

  16.
  Üretilen mamule göre kullanılacak miktar ve tutarı belirlenebilen ve mamule göre izlemeye değer bulunan maddeleri kapsayan üretim maliyet unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  Soru Açıklaması
  17.

  Özkaynakların karlılığına ilişkin analizde kullanılan oranlar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinde aktif karlılık oranı hesaplamaya dahil edilmektedir?

  Doğru Cevap: "D" Özkaynakların Karlılık Oranı
  Soru Açıklaması

  Özkaynaklarin karlılık oranı aktif karlılık oranının (1- yabancı kaynak finansman oranı)’a bölünmesiyle bulunur.

  18.
  Dikey analiz tekniğine göre kısa vadeli borç ödeme gücünün nasıl analiz edildiğini açıklarken aşağıda verilen bilgilerden hangisine varılmaz?
  Doğru Cevap: "C" Yabancı kaynaklar içinde kısa vadeli yabancı kaynakların uzun vadeli yabancı kaynaklara göre daha fazla olması olumlu karşılanır.
  Soru Açıklaması
  Kaynaklar içinde en fazla paya özkaynakların sahip olması istenmektedir. Ayrıca yabancı kaynaklar içinde uzun vadeli yabancı kaynakların kısa vadeli yabancı kaynaklara göre daha fazla olması beklenir. Böylece işletmenin borç ödeme gücünün iyi olduğu ve faiz yükü getiren finanasal borçların işletmenin kârlılığını azaltacak boyutta olmadığı yorumu yapılır. Ancak ülkemizde para ve sermaye piyasası yeterince gelişmediğinden ve uzun vadeli kredi açılmadığından kısa vadeli borçlanmaya gidildiği görülmektedir.
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye kararlarını analize yönelik literatürde bulunan yaklaşımlardan birisi değildir?
  Doğru Cevap: "B" Özsermaye Yaklaşımı
  Soru Açıklaması
  işletmelerin sermaye kararlarını analize yönelik literatürde bulunan yaklaşımlar Net Gelir Yaklaşımı Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı Geleneksel Yaklaşım Modigliani-Miller Yaklaşımı
  20.
  I. Banka kredileri II. Arkadaş ve aile kaynakları III. Sigorta şirketleri IV. Ortaklık sermayesi Yukarıda belirtilen maddelerdeki ifadelerden hangisi veya hangileri işletmelerin kullanabileceği kısa ve uzun vadeli finansman sağlama türleri arasındadır?
  Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması
  Belirtilen maddelerdeki ifadelerin hepsi işletmelerin kullanabileceği kısa ve uzun vadeli finansman sağlama türleri arasındadır.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler