• Finansal Tablolar Analizi Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

İşletmenin birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarındaki eğilimin temel yıla göre hesaplanması finansal tabloların analizinde kullanılan temel tekniklerden hangisine girmektedir?

Doğru Cevap: "B" Trend Analizi
Soru Açıklaması

Trend Analizi: İşletmenin birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarındaki eğilimin temel yıla göre hesaplanmasıdır.

2.
Bir işletmenin faaliyet kaldıracı hesaplanırken hangi unsurlar dikkate alınmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Faiz ve vergiden önceki kazanç ve satışlar
Soru Açıklaması
Faaliyet kaldıracı, faiz ve vergiden önceki kazançtaki oransal değişimin satışlardaki oransal değişime oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkıdır.
3.
Bir işletmenin analiz açısından dönen varlıklar toplamına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Brüt çalışma sermayesi
Soru Açıklaması
Analiz açısından dönen varlıklar toplamına Brüt Çalışma (işletme) Sermayesi adı verilmektedir.
4.

Satışların kârlılığı oranının düşük ya da yüksek çıkmasını aşağıdakilerden hangisi belirlemez?

Doğru Cevap: "E" Yasalar
Soru Açıklaması

Satışların kârlılığı oranının düşük ya da yüksek çıkmasını yasalar etkilemez.

5.

İşletmenin her bir liralık kısa vadeli borcuna karşılık kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösteren oran seçeneklerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Cari Oran
Soru Açıklaması

Cari Oran: Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar

Cari oran, işletmenin her bir liralık kısa vadeli borcuna karşılık kaç liralık dönen varlığı olduğunu gösterir. Cari oranın hesaplanmasındaki amaç, işletmeninkısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve genel likidite durumunu yansıtarak işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu nedenle aynı zamanda bu orana çalışma sermayesi oranı da denmektedir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nakit ihtiyacı ve kârlılık planı ile doğrudan ilgilidir?

Doğru Cevap: "E" Kredili satışların düzeyi ve vade süresi
Soru Açıklaması

İşletme, müşteri finansmanı için de iyi bir nakit analizi ve planı yapmalıdır. Örneğin, firma vadeli satışlarının kredi süresini 30 günden 60 güne çıkarırsa firmanın yeni vadeli satış politikasından kaynaklanan ilave 30 gün kredili satışı için ekstra nakit ihtiyacı olacaktır. Firma bu yeni müşteri finansmanı için gerekli nakit çıkışını karşılamak üzere daha fazla kısa vadeli yabancı kaynak sağlamak zorunda kalabilir. Müşteri finansman nakit ihtiyacını iyi planlamayan firma, kredili satış finansmanında değişiklik yaparsa gelir kaybı yaşayabilir ve daha düşük kâr seviyelerinde kalabilir. Bu sepeble kredili satış düzeyi ve vade süresi işletmenin nakit ihtiyacı ve kârlılık planı ile doğrudan ilişkilidir. Doğru cevap E seçeneğidir. 

7.
Aşağıdaki analizlerden hangisinde dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların zaman içinde göstermiş olduğu değişimler ele alınır?
Doğru Cevap: "B" Yatay Analiz
Soru Açıklaması
Bir işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine (yatay analiz) göre analiz edildiğinde dönen varlıklar ve kısa vadeli borçların zaman içinde göstermiş olduğu değişimler ele alınır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde temel finansal tablo olarak belirlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların temel işlevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin sermaye azaltışında kullanma 
Soru Açıklaması
Analiz açısından dönen varl›klar toplam›na Brüt Çalışma (işletme) Sermayesi adı verilmektedir. Brüt çalışma sermayesi, bir işletmenin • Peşin alışlar, gider ödemeleri, üretim ve satışlar şeklinde sıralanabilecek günlük faaliyetleri sürdürmesini, • Kısa vadeli borçları ödemesini sağlar.
10.
Aşağıdakilerden hangisi finansal yapı oranlarının amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Uzun vadeli borç ödeme gücünün tespiti
Soru Açıklaması
Uzun vadeli borç ödeme gücünün tespiti finansal yapı oranlarının amaçlarından biridir
logo
Finansal Tablolar Analizi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Kapsamına göre finansal analiz çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Statik Analiz – Dinamik Analiz
Soru Açıklaması
Kapsamına göre analiz çeşitleri kitabımızda, statik ve dinamik olmak üzere iki çeşit olarak verilmiştir. Diğer analiz çeşitleri ise amacına göre ve analizi yapanın durumuna göre finansal analiz çeşitleridir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sermaye kararlarını analiz eden yaklaşımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Modern yaklaşım
Soru Açıklaması

Modern yaklaşım işletmelerin sermaye kararlarını analiz eden yaklaşımlardan biri değildir.

13.

I. stokların dönüş süresini azaltmalı

II. alacaklarının dönüş süresini artırmalı

III. borçlarının ödeme süresini artırmalı 

Bir işletme nakit dönüş süresini kısaltmak isterse yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini yapmalıdır?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

Bir işletme nakit dönüş süresini kısaltmak isterse stokların dönüş süresi ile alacakların tahsil süresini azaltmalıdır. Eğer işletme bu azaltmanın yanında borçlanma süresini de yükseltirse nakit dönüş süresini daha da kısaltabilir. Doğru cevap C seçeneğidir. 

14.
Aşağıdakilerden hangisi likidite oranları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Öz sermaye çarpanı
Soru Açıklaması
Cari Oran (Üçüncü derece likit oran) Likidite Oranı veya Asit Test Oranı (ikinci derece likit oran) Nakit Oranı veya Disponibilite Oranı (Birinci derece likit oran) Stok Bağımlılık Oranı
15.
Bir işletmenin sermaye maliyetinin belirlenmesinde borcun kaldıraç etkisini en fazla dikkate alan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Net Gelir Yaklaşımı
Soru Açıklaması
Net Gelir Yaklaşımı borcun kaldıraç etkisini en fazla dikkate alan yaklaşımdır.
16.
Bir işletmede borçlanmanın getirisi maliyetinden düşük olduğu bir durumda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin özsermayesi azalır
Soru Açıklaması
Bir işletmede borçlanmanın getirisi maliyetinden düşük olduğu bir durumda; İşletmenin özsermaye verimlilik oranı olumsuz etkilenir, İşletme finansal strese girebilir, İşletme iflas edebilir, Kazançta belirsizlik artar, İşletmenin özsermayesi ise değişmez
17.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansman sağlama türleri arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "B" Menkul kıymet satın almak
Soru Açıklaması

Menkul kıymet satın almak işletmelerin finansman sağlama türleri arasında değildir. Menkul kıymet satın alma finansman sağlama değil aksine işletmeden para çıkışını gerektiren bir işlemdir.

18.
Bir işletmenin faaliyet dönemi 360 gün, alacak devir hızı 8, stok devir hızı 6; borçların devir hızı 4 olduğu bilindiğine göre bu işletmenin nakit dönüş süresi nedir?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
Nakit Dönüş Süresi (NDS)= Nakit Faaliyet Dönemi (NFD)- Borçların Ertelenme Süresi (BES) NFD= Alacak Tahsis Süresi+ Stok Tahsis Süresi NFD= (360/8)+(360/6) NFD= 45+60 =105 Borç Erteleme Süresi= 360/ Borç Devir Hızı =360/4 =90 Nakit Dönüş süresi= 105-90 =15 olarak bulunur.
19.

Aşağıdakilerden hangisinin çalışma sermayesi düzeyini etkilemesi beklenmez?

Doğru Cevap: "C" Bankalardan alınan uzun vadeli kredi tutarı
Soru Açıklaması

Dönen varlıkları ve kısa vadeli yabancı kaynakları etkileyen faktörler çalışma sermayesini de etkileyecektir. Uzun vadeli yabancı kaynakların ise çalışma sermayesini etkilememesi beklenir. Bu sebeple bankalardan alınan uzun vadeli kredi tutarının çalışma sermayesini etkilemesi beklenmez. İşaretlenmesi gereken cevap C şıkkıdır. 

20.
Bir işletmede net çalışma sermayesinin var olup olmadığını aşağıdaki hangi oran gösterir?
Doğru Cevap: "A" Cari oran 
Soru Açıklaması
Cari oranın hesaplanmas›ndaki amaç, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve genel likidite durumunu yansıtarak işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu nedenle aynı zamanda bu orana çalışma sermayesi oranı da denmektedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler