• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Tahakkuk ve nakit esasına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I-Tahakkuk esası, işlemlerin, nakit ödemenin veya tahsilatın yapıldığı anda değil, işlemin gerçekleştiği anda kaydedilmesini öngörmektedir.

II-Nakit esasına göre muhasebeleştirmede ise mal ve hizmet satışından sağlanan hasılat, nakit tahsilatın yapıldığı dönemde; mal, sigorta, ücret, elektrik vb. unsurlar için yapılan giderler de nakit çıkışının gerçekleştiği dönemde muhasebeleştirilmektedir.

III- Meydana gelen faaliyetlerin nakit giriş ve çıkış zamanına bakılmaksızın, meydana geliş dönemlerinde muhasebeleştirilmesi, nakit esasının temelinde yatan unsurdur.

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Meydana gelen faaliyetlerin nakit giriş ve çıkış zamanına bakılmaksızın, meydana geliş dönemlerinde muhasebeleştirilmesi, tahakkuk esasının temelinde yatan unsurdur.

2.
Satışların maliyeti tablosu aşağıdakilerden hangisinin tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur?
Doğru Cevap: "C" Gelir Tablosu
Soru Açıklaması
3.
Bir yıl içerisinde veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilecek, tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek değerler ile para ve para benzeri varlıkları içeren gruba ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Dönen varlık
Soru Açıklaması
Bir yıl içerisinde veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilebilecek, tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek değerler ile para ve para benzeri varlıkları içeren gruba Dönen Varlık denir.
4.

Bir firmaya borç vermek için finansal durum tablosundan bu firmanın likiditesini oranlar yöntemiyle inceleyen bir tedarikçinin yaptığı finansal analizin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Statik / Kredi / Dış Analiz
Soru Açıklaması

Finansal durum tablosundan firmanın likiditesini oranlar yöntemiyle inceleyen bir tedarikçinin yaptığı finansal analiz, bilanço kullanıldığı için statik, borç vermek amaçlı olduğu için kredi, firma dışındaki bir analist olduğu için dış analizdir. Bu sınıflandırmaları doğru olarak verildiği seçenek C seçeneğidir. 

5.
Yabancı kaynakların analiz açısından, kredili olarak ticari mal alan bir işletmenin aktifinde olacak değişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kısa vadeli borçlar aktife stok girişi sağlarken vadeleri geldiğinde aktiften nakit çıkışına sebep olur
Soru Açıklaması
6.

I. Dikey Yüzde Yöntemi İle Analiz

II. Karşılaştırmalı Çapraz Tablolar Analizi 

III. Oran-Orantı Analizi

Yukarıdakilerden hangisi finansal tablolar analizinde kullanılan temel tekniklerdendir?

Doğru Cevap: "E" Yalnız I 
Soru Açıklaması

Finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler (yöntemler):• Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi• Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz• Dikey Yüzde Yöntemi İle Analiz• Oran Analiziolmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır. Doğru cevap E şıkkıdır. 

7.

Aşağıdakilerden hangisi yatırım falliyetleri ilgilendiren bir nakit akımı yaratır?

Doğru Cevap: "C" Maddi Duran Varlık Satışı
Soru Açıklaması

İŞLETME YATIRIM FAALİYETLERİ NET NAKİT AKIMI:+ Maddi Duran Varlık Satışı+ Nakit Karşılığı Menkul Değer Satışı(-) Maddi Duran Varlık Yatırımı(-) Nakit Karşılığı Menkul Değer Alımı

kalemlerinden oluşur. Doğru cevap C seçeneğidir. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu nakit akış oranlarından birisidir?

Doğru Cevap: "B" Uzun vadeli borç ödeme oranı
Soru Açıklaması

Uzun vadeli borç ödeme oranı zorunlu nakit akış oranlarından birisidir.

9.

Faaliyet kâr oranı, olağan kâr oranından yüksek olan bir işletme için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

Doğru Cevap: "E" İşletme diğer olağan faaliyetlerinden zarar etmiş veya finansman gideri ödemiştir.
Soru Açıklaması

Faaliyet kâr oranı, olağan kâr oranından yüksek olan bir işletme, diğer olağan faaliyetlerinden zarar etmiş veya finansman gideri ödemiştir.  Doğru cevap E'dir.  A-B-C şıkları için net bir bilgi edinilemez.

10.
Aşağıdakilerden hangisi amacına göre finansal analiz türleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yönetim Analizi
Soru Açıklaması
Yönetim Analizi amacına göre finansal analiz türleri arasında yer alır
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 9
11.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin dönem karını gösterirken ihtiyaç duyulan kavramlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Karşılıklar
Soru Açıklaması

Bir işletmenin elde ettiği dönem kârını şu şekilde gösterilebilir: Kâr = Hasılat - Giderler + Faaliyet Dışı Kârlar - Faaliyet Dışı Zararlar.

12.

Ayrıntılı bir gelir tablosu dikkate alındığında ‘Yurt Dışı Satışlar’ aşağıdaki kalemlerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Bürüt Satışlar
Soru Açıklaması

Ayrıntılı bir gelir tablosunda Bürüt satışlar kalemi içeirisinde Yurt İçi Satışlar, Yurt Dışı Satışlar ve Diğer Gelirler yer almaktadır.

13.

‘Dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farkdır’ şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Net işletme sermayesi
Soru Açıklaması

Net işletme (çalışma) sermayesi: Dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır.

14.
Bir işletmenin iktisadi faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri ölçerek bu bilgileri ilgili kişilere finansal tablolar aracılığıyla raporlayarak sunan bir nevi işletmenin dili olarak tanımlanan ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Muhasebe
Soru Açıklaması
15.
Bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması
16.
Muhasebe eşitliği de denilen Bilanço Denklemi (Eşitliği) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar
Soru Açıklaması
17.

Gelir tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Statik bir tablodur
Soru Açıklaması

Statik olan tablo bilançodur. Gelir tablosu ise dinamik bir tablodur. Yani belli bir dönemi kapsayan faaliyetlerin sonucunu gösterir.

18.

Muhasebe farklılıklarının finansal tablolarda belirsizlikler yaratabilme ihtimali aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Muhasebe riski
Soru Açıklaması

Muhasebe riski, muhasebe farklılıklarının finansal tablolarda belirsizlikler yaratabilme ihtimali anlamına gelmektedir.

19.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde aşağıda verilen tablolardan hangisi temel finansal tablolardan birisi olarak belirlenmiştir?

Doğru Cevap: "C" Gelir Tablosu
Soru Açıklaması

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Bilanço ve Gelir Tablosu temel finansal tablo olarak belirlenirken ek finansal tablolar ise Fon Akış Tablosu, Nakit Akış Tablosu, işletme Sermayesi Değişim Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu ve Özkaynak Değişim Tablosundan oluşmaktadır.

20.

Finansal tablolarda sunulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve muhasebeleştirme kriterlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Dipnotlar
Soru Açıklaması

Dipnotlar: Finansal durum tablosunda (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda (veya tablolarında), özkaynak değişim tablosunda ve nakit akış tablosunda sunulan bilgilere ilave bilgiler içerir. Dipnotlarda, bu tablolarda sunulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve muhasebeleştirme kriterlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler yer alır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler