• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi likidite analizi ile ilgili bir orandır?
Doğru Cevap: "C" Cari oran
Soru Açıklaması
Şıklardaki oranlardan sadece cari oran likidite analizi ile ilgili bir orandır. Cevap "C" şıkkıdır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi eşleştirme ilkesini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Her bir dönemin hasılatının yine o döneme ait giderlerle yazılmasıdır.
Soru Açıklaması
Eşleştirme ilkesinin tanımı A şıkkında doğru olarak verilmiştir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi ayrıntılı bir gelir tablosunda diğer faaliyet olağan gider ve zararlar başlığı altında yer alan kalemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Genel yönetim giderleri
Soru Açıklaması

Ayrıntılı gelir tablosunda Genel Yönetim Giderleri Brüt satış karı ve zararı altında Faaliyet Giderleri kapsamındadır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi finansal yapı ile ilgili bir orandır?
Doğru Cevap: "E" Özkaynak oranı
Soru Açıklaması
Şıklardaki oranlardan sadece özkaynak oranı finansal yapı ile ilgili bir orandır. Cevap "E" şıkkıdır.
5.
 • Yatırımcılar kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
 • Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak
 • Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamakMuhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde finansal tabloların amacı yukarıdakilerden hangisi/hangileridir?
 • Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde finansal tabloların amacı üç madde halinde ifade edilmektedir. 1. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak, 2. Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak, 3. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak.

  6.

  Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynalar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  Doğru Cevap: "A" Net çalışma (işletme) sermayesi
  Soru Açıklaması

  Net çalışma (işletme) sermayesi, dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır. Diğer bir anlatımla, net çalışma sermayesi, dönen varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla finanse edilen; yani kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmıdır.

  7.
  Aşağıdaki analizlerden hangisinde, belirli bir tarihte düzenlenmiş veya tek bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler tespit edilir ve değerlendirilir?
  Doğru Cevap: "B" Statik analiz
  Soru Açıklaması
  Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya tek bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine “statik analiz” denir.
  8.
  I. Nakit ve nakde eş değer kaynak ve kullanımları içerir.II. Nakit tahsilat ve ödemelerini gerektiren işlemlerini, bunların gelir sağlayan faaliyetlerini dikkate almadan özetler.III. Geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde hem de geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında yönetime ve ilgili taraflara önemli bilgiler sunar.IV. İşletme sahip ve ortaklarının yaptığı ilave yatırımları gösterir.Nakit akış tablosu ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" I,II,III
  Soru Açıklaması
  9.
  Aşağıdakilerden hangisi mali yapı oranları arasında yer almaktadır?I. Kaldıraç oranıII. Ticari borçların ödenme süresiIII. Özsermayenin aktif toplamına oranıIV. Net karın özsermayeye oranı
  Doğru Cevap: "D" I,III
  Soru Açıklaması
  Kaldıraç oranı varlıkların % kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini göstermektedir. Özsermayenin aktif toplamına oranı ise varlıkların % kaçının işletme sahibi/sahipleri tarafından finanse edildiğini göstermektedir. Ticari borç ödenme süresi faaliyet oranları, net karın özsermayeye oranı ise karlılık oranları arasında yer almaktadır.
  10.
  Yabancı kaynaklar kısa vadeli ve uzun vadeli kaynaklardan oluşmaktadır. İşletmelerin varlıklarını finanse ederler ve işletmelerin varlıklarında değişim meydana getirirler.Yukardaki bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yabancı kaynaklar hakkında verilen yargılardan hangisine varılmaz?
  Doğru Cevap: "E" Kâr yedekleri, geçmiş yıllar kârları ve dönem net kârı büyüklüğünden oluşan otofinansman büyüklüğü işletmeye duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.
  Soru Açıklaması
  logo
  Finansal Tablolar Analizi
  Ara Sınav - Deneme 8
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi Likidite (Asit-Test) Oranının hesaplanmasında kullanılır?
  Doğru Cevap: "B" Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  Soru Açıklaması
  Likidite (Asit-Test) oranı kaba bir oran olan cari oranı tamamlayan ve cari oranı daha anlamlı hâle getiren bir orandır. Aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır: Likidite Oranı = Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  12.
  Aşağıdaki oranlardan hangisi nakit akış analizinde kazanç kalitesiyle ilgili oranlardan değildir?
  Doğru Cevap: "B" Duran Varlık Yenileme Oranı (DVYO)= Maddi Duran Varlık / Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Miktarı
  Soru Açıklaması
  Kitabın ilgili konu başlığında kazanç kalitesiyle ilgili oranlar dört tanedir ve aşağıdaki eşitliklerle verilmiştir: • Faaliyet nakit endeksi (FNE)= Net Dönem Karı / Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Miktarı • Yatırım Yenileme Oranı (YYO)= Brüt Maddi Duran Varlık Yatırımları/ Net Maddi Duran Varlık Amortismanları • Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Kaynak Başına Düşen Maddi Varlık Yatırımı (KBDMVY) = Brüt Maddi Duran Varlık Yatırımları / Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit • Nakit Akış Yeterlilik Oranı (NAYO) = Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit / (Brüt Maddi Duran Varlık Yatırımları + Temettüler + Toplam Borç Ödemeleri + Stok Artışı)
  13.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin olağan faaliyetleri nedeniyle yaptığı nakit çıkışlarından biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Temettü ödemeleri
  Soru Açıklaması

  Temettü ödemeleri işletmenin finansman faaliyetleri nedeniyle yaptığı nakit çıkışlarında birisidir.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisinin kapsadığı dönem bir yıldan uzun olup bilançonun aktifinde yer alır?

  Doğru Cevap: "E" Duran varlıklar
  Soru Açıklaması

  Bilançonun aktifinde yer alıp bir yıldan daha uzun dönemi kapsayan varlıklara duran varlıklar denir.

  15.
  Karşılaştırmalı finansal tablolar analizinde enflasyonun analiz sonuçlarına etkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  Doğru Cevap: "C" Analizde kullanılan rakamları bozarak yorumlamayı güçleştirir.
  Soru Açıklaması
  Enflasyon, analizde kullanılan finansal tablo rakamlarını bozar ve yüksek enflasyon yaşandığında finansal tabloların karşılaştırılmaları sonucu elde edilen farklar anlamlı biçimde yorumlanamaz.
  16.
  31.12.2014 tarihinde ve 31.12.2013 tarihinde Hazır Değerler grubunun tutarları sırasıyla 27.632.987 lira ve 26.651.713 liradır. Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğine göre değişimin mutlak tutarı ve yüzdesi ne kadardır?
  Doğru Cevap: "E" 981.274 - %3,68
  Soru Açıklaması
  17.
  Bir firmanın hazır değerleri 80000 TL , menkul kıymetleri 50000 TL ve kısa vadeli yabancı kaynakları 6500000 TL değerindedir. Bu firmanın nakit oranı değeri kaçtır?
  Doğru Cevap: "A" 0,2
  Soru Açıklaması
  nakit oranı=(hazır değerler + menkul kıymetler)/kısa vadeli yabancı kaynaklar nakit oran=(80000+50000)/650000=0,2
  18.
  Satışların Maliyeti Tablosu hangi tablonun tamamlayıcısı olarak düzenlenir?
  Doğru Cevap: "A" Gelir tablosu
  Soru Açıklaması
  19.
  A İşletmesi satıcısına olan 50.000.- liralık borcunu nakit olarak ödemiştir. Bu işlemin ardından A İşletmesi’nin cari oranı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  Doğru Cevap: "A" Ödeme öncesi cari orana göre yeni cari oran farklılık gösterir
  Soru Açıklaması
  Cari oran=(Dönen Varlıklar)/(Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)olarak hesaplanmaktadır. Yapılan ödeme neticesinde pay ve paydadan aynı tutarda (50.000.- liralık) bir azalma olması ilk bakışta oranın değişmeyeceği izlenimi verse de ödeme öncesi cari oran , ödeme sonrası cari oranın nasıl gelişeceği hakkında bilgi verecektir. Örneğin;Cari Oran > 1 ise; Dönen Varlıklar : 200.000.-K.V.Y.K : 100.000.-Cari oran 2 olarak hesaplanır. Ödeme yapıldıktan sonra Dönen Varlıklar 150.000.- lira, KVYK ise 50.000 lira olacaktır ki bu durumda cari oran 3 olarak hesaplanır. (Cari oranda artış)Cari Oran = 1 ise;Dönen Varlıklar : 100.000.-K.V.Y.K : 100.000.-Cari oran 1 olarak hesaplanır. Ödeme yapıldıktan sonra Dönen Varlıklar 50.000.- lira, KVYK ise 50.000 lira olacaktır ki bu durumda cari oran yine 1 olarak hesaplanır. (Cari oran değişmez)Cari Oran < 1 ise;Dönen Varlıklar : 100.000.-K.V.Y.K : 200.000.-Cari oran 0,50 olarak hesaplanır. Ödeme yapıldıktan sonra Dönen Varlıklar 50.000.- lira, KVYK ise 150.000 lira olacaktır ki bu durumda cari oran 0,33 olarak hesaplanır. (Cari oranda azalış)
  20.
  Aşağıdaki ifadelerden hangisi oran analizini tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "A" Finansal tablolarda yer alan tutarların arasındaki nispi ilişkilerin incelenmesidir.
  Soru Açıklaması
  Finansal tablolarda yer alan tutarların arasındaki nispi ilişkilerin incelenmesi oran analizini tanımlamaktadır
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler