• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 7
1.
I. Hasılat, kazanma sürecinin bir sonucudur.II. Hasılat, olağan faaliyet ile ilgili veya beklenen nakit girişleriyle sonuçlanır.III. Hasılat, brüt tutar üzerinden raporlanır.IV. Hasılat, işlemin raporlama dönemi sonu itibarıyla tamamlanma yüzdesi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
Hasılatın bazı temel özelikleri bulunmaktadır. Bunlar; • Hasılat, kazanma sürecinin bir sonucudur. • Hasılat, olağan faaliyet ile ilgili veya beklenen nakit girişleriyle sonuçlanır. • Hasılat, brüt tutar üzerinden raporlanır. Hizmet sunumuna ilişkin bir işlemin sonucu güvenilir biçimde tahmin edilebiliyorsa işlemle ilgili hasılat, işlemin raporlama dönemi sonu itibarıyla tamamlanma yüzdesi dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılır.
2.
İşletmenin birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarındaki eğilimi temel yıla göre hesaplanır. Bu şekilde işletmenin finansal tablolarında yer alan her bir kalemin temel kabul edilen yıla göre yüzde olarak gelişme trendi bulunur. Hesaplanmasında seçilecek temel yılın her bakımdan normal ve olağanüstü faktörlerin etkisinde kalmamış bir yıl olması gerekir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki analiz türlerinden hangisi için doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz
Soru Açıklaması
Finansal tabloların analizinde kullanılan tekniklerden bir diğeri eğilim yüzdeleri ile analiz tekniğidir. Eğilim Yüzdeleri (Trend) analizi ile işletmenin gösterdiği gelişmeler yıllar itibarıyla görülür. Bu analize Yatay Yüzde Analizi de denir. Bu yöntemde, birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin temel (baz) alınan finansal tablo kalemlerine göre gösterdiği eğilim yüzde olarak hesaplanır. Bu şekilde işletmenin finansal tablolarında yer alan her bir kalemin temel kabul edilen yıla göre yüzde olarak gelişme trendi bulunur. Temel yıl olarak finansal tablo serisinin ilk yılı kabul edilebilir.
3.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi “işletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net kârını veya zararını belli bir düzen içinde gösteren finansal tablo”nun tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Gelir Tablosu
Soru Açıklaması
4.

Bir işletme için likidite oranının hangi düzeyde olması yeterli olarak görülmektedir?

Doğru Cevap: "C" 1
Soru Açıklaması

Likidite oranının işletmenin satışları durduğu anda kalan dönen varlık kalemleri ile kısa vadeli yabancı kaynaklarını karşılayıp, karşılamayacağını gösterir. Cari orana göre daha hassas bir orandır. Oranın 1 olması işletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarının tamamını nakit ve kısa sürede nakde dönüştürülmesi mümkün olan iktisadi kıymetlerle ödeyebileceğini gösterir.

5.

Üretim işletmelerinde üretim maliyet unsurları olan direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderlerinin analizi açısından dikkatle incelenmesi gereken finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Satışların maliyeti tablosu
Soru Açıklaması

Satışların Maliyeti Tablosu gerçekte gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir finansal tablodur. Bu tablo, gelir tablosunda yer alan “Satışların Maliyeti” kaleminin detayını gösterir. Gelir tablosundaki satışların maliyeti kısmı, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo hâlinde düzenlenir. Özellikle üretim işletmelerinde üretim maliyet unsurları olan Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, Direkt İşçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderlerinin analizi açısından dikkatle incelenmesi gereken bir finansal tablodur.

6.

Yukarıda verilen örnek tablo aşağıdaki biçimine göre bilanço türlerinden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Hesap tipi bilanço
Soru Açıklaması

Hesap tipi bilançoda aktif ve pasif kalemler muhasebede kullanılan hesap çizelgesine benzer biçimde karşılıklı olarak yazılarak düzenlenir. Bilançonun hesap seklinde düzenlenmesi hâlinde Tablo’de de görülebileceği gibi aktifler sol tarafta, pasifler sağ tarafta olmak üzere iki sütun olarak sıralanır.

7.
(A) İşletmesi takip edeceği stratejilere ilişkin son 5 yılın mali tablolarından hareketle bir analiz yapmıştır. (A) İşletmesi'nin yaptığı bu analizin kapsamı ve amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Dinamik analiz - Yönetim analizi
Soru Açıklaması
8.

Finansal tablolarda yer alan kalemlerin nispi ilişkileri incelenerekişletmenin finansal durumu konusunda bilgi edinilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Rasyo analizi
Soru Açıklaması

Rasyo analizi: Finansal tablolarda yer alan kalemlerin nispi ilişkileri incelenerekişletmenin finansal durumu konusunda bilgi edinilmesidir.

9.

İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı tutarı her 1 yıllık çalışma karşılığında ne kadarlık ücrete karşılık gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" 1 aylık ücret
Soru Açıklaması

İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı tutarı her 1 yıllık çalışma karşılığında 1 aylık ücrete karşılık gelmektedir.

10.
Bir işletmenin elde ettiği dönem kârını özetleyen formül aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kâr = Hasılat - Giderler + Faaliyet Dışı Kârlar - Faaliyet Dışı Zararlar
Soru Açıklaması
Bir işletmenin elde ettiği dönem kârını özetleyen formül şu şekildedir: Kâr = Hasılat - Giderler + Faaliyet Dışı Kârlar - Faaliyet Dışı Zararlar
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 7
11.
Eğer nakit akış tablosunun düzenlenmesi gelir tablosunun son kalemi olan “net kârla” başlanarak yapılırsa bu tür nakit akış tablosu aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle hazırlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Dolaylı (endirekt) Yöntem
Soru Açıklaması
Eğer nakit akış tablosunun düzenlenmesi gelir tablosunun son kalemi olan “net kârla” başlanarak yapılırsa bu tür nakit akış tablosuna “Dolaylı (endirekt) Yöntem” ile hazırlanmış nakit akış tablosu denilir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan büyük olan kısmı olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "D" Net Çalışma (İşletme) Sermayesi
Soru Açıklaması

Dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklardan daha büyük olmak durumundadır. işte, dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan büyük olan kısmı Net Çalışma (İşletme) Sermayesi olarak adlandırılmakta ve günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde kullanılmaktadır.

13.

A işletmesinin B1 yılı Aktşf toplamı 20.000, B2 yılı 19.800 ve B3 yılı 27.600 ise, B1 yılı baz alındığında B3 yılı trendi kaç bulunur?

Doğru Cevap: "C" 138
Soru Açıklaması

(27.600/20.000)*100= 138

14.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin her bir liralık kısa vadeli yabancı kaynağa karşılık ne kadar dönen varlığa sahip olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "E" Cari oran
Soru Açıklaması
Cari oran, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir
15.
İşletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevirebileceği (satacağı, tahsil edeceği) veya kullanacağı varlıklar bilançoda hangi grupta raporlanır?
Doğru Cevap: "C" Dönen varlıklar
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "C" Tahakkuk esasında nakit giriş ve çıkış tarihleri dikkate alınır.
Soru Açıklaması

Tahakkuk esası: Finansal nitelikteki işlemlerin nakit işlemlerin gerçekleştiği tarihte değil de işlemin gerçekleştiği tarihte kayda alınmasıdır. Dolayısıyla tahakkuk esasında nakit giriş ve çıkış tarihleri dikkate alınmaz.

17.
Finansal tabloların analizinde yaygın olarak kullanılan oran analizinde başarılı olabilmek için birtakım faktörlerin dikkate alınması gerekebilir. Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangilerinin dikkate alınması gerekebilir? I. Oran analizinde anlamsız oran kullanmaktan kaçınılmalıdır II. Oranlar doğru ve amaçlara uygun biçimde yorumlanmalıdır. III. Oran sonuçları, oranda yer alan değerlerin tutarları da dikkate alınarak yorumlanmalıdır. IV. Oranlar üzerindeki mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri yorumda dikkate alınmalıdır.
Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması
Faktörlerin hepsinin olumlu etkisi olacağından hepsi doğrudur
18.
I) Hasılat, kazanma sürecinin bir sonucudur. II) Hasılat, olağan faaliyet ile ilgili veya beklenen nakit girişleriyle sonuçlanır. III) Hasılat, brüt tutar üzerinden raporlanır. Yukarıda hasılatın temel özellikleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
Hasılatın temel özellikleri ile ilgili olarak I) Hasılat, kazanma sürecinin bir sonucudur. II) Hasılat, olağan faaliyet ile ilgili veya beklenen nakit girişleriyle sonuçlanır. III) Hasılat, brüt tutar üzerinden raporlanır.
19.
“İşletmenin likidite yeterliliğini ve nakit akışını açık şekilde anlayabilmek için işletmenin ___________ analiz edilmelidir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Nakit dönüş süresi
Soru Açıklaması
İşletmenin likidite yeterliliğini ve nakit akışını açık şekilde anlayabilmek için işletmenin nakit dönüş süresi analiz edilmelidir. Çünkü nakit dönüş süresi, kısa vadeli borçlar ve dönen varlıklar üzerinde odaklanarak, işletme likiditesinin önemini gösterir. Nakit dönüş süresi uzadıkça işletmenin likidite durumu kötüleşir, nakit dönüş süresi kısaldıkça likidite iyileşir.
20.
Yasal olarak kullanılabilen hakların, finansal araçların ve finansal olanakların tümü anlamında aktifin tamamını ifade eden kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Fon
Soru Açıklaması
Yasal olarak kullanılabilen hakların, finansal araçların ve finansal olanakların tümü anlamında aktifin tamamını ifade eden kavrama Fon denir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler