• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 6
1.
Finansal nitelikli olayların etkilerinin, nakit hareketinin gerçekleştiği tarihte değil de işlemin gerçekleştiği tarihte kayda alınması yaklaşımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tahakkuk Esası
Soru Açıklaması
İşlemler yapıldığında kayda almaya denir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nereden kaynak sağladığını ve sağladığı kaynakları nereye kullandığını gösteren tablodur?
Doğru Cevap: "B" Fon Akış Tablosu
Soru Açıklaması
3.

Vergi Sonrası Faaliyet Net Kârı....Amortisman Giderleri....(Duran Varlık Yatırımları....Net Çalışma Sermayesi Yatırımları)

Serbest nakit mevcudunu hesaplamak için yukarıdaki kalemlerin arasına gelecek aritmetik işlemcilerin doğru verildiği şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" +, - ,+ 
Soru Açıklaması

Serbest Nakit Mevcudu = Vergi Sonrası Faaliyet Net Kârı + Amortisman Giderleri - (Duran Varlık Yatırımları + Net Çalışma Sermayesi Yatırımları). 

Şeklinde hesaplanır. Doğru cevap B şıkkıdır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ne ölçüde etkin yönetildiği konusunda nihai bilgileri sağlar?
Doğru Cevap: "D" Kârlılık Oranları
Soru Açıklaması
Kârlılık birçok karar ve politikalar sonucu oluşan net sonuçtur. Kârlılık Oranları, işletmenin ne ölçüde etkin yönetildiği konusunda nihai bilgileri sağlar.
5.
Yatırım analizleri aşağıdakilerden hangisini ortaya koymaktadır?
Doğru Cevap: "B" Gelecekteki kazanma gücü
Soru Açıklaması
Yatırım analizleri gelecekteki kazanma gücünü ortaya kaoymaktadır
6.
Aşağıdakilerden hangisi kapsamına göre bilanço türlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Ayrıntılı bilanço
Soru Açıklaması
kapsamına göre bilanço türlerinden birisi Ayrıntılı bilançodur
7.

Kıdem tazminatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı, işçinin son aldığı net ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
Soru Açıklaması

İş Kanunu’na göre kıdem tazminatı, işçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Kanunda her 365 günlük süre kıdem tazminatı hesaplamada 1 yıl olarak kabul edilmektedir. Kıdem tazminatı tutarı her 1 yıllık çalışma karşılığında 1 aylık ücrettir.

8.

Aşağıdaki analizlerden hangisinde enflasyonun yıllara göre değişimi dikkate alınmlaıdır?

Doğru Cevap: "C" Trend yüzdeleri analizi
Soru Açıklaması

Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini en açık biçimde yansıtan finansal analiz tekniği trend analizidir. Enflasyonun işletme finansal tabloları üzerindeki bozucu etkisi bilinmektedir. Bu nedenle de cari rakamlarla yapılan trend analizi büyük ölçüde yanıltıcı olabilir. Bu sebeple doğru cevap C'dir.

9.

Firma vadeli satışlarının kredi süresini 60 günden 180 güne çıkarmayı planlamaktadır. Fakat bu artışı karşılayacak düzeyde mevcut nakdi yoktur ve ödünç alma kapasitesi yeterli değildir. İşletme buna rağmen vadeli satışlarını artırma politikası izlerse yaşayacağı olumsuz durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "E" Firmanın kârlılığı azalacaktır. 
Soru Açıklaması

Firmanın kredili alacaklarını artırması halinde nakit ihtiyacı artacaktır. Bu ihtiyacın tümünü mevcut nakdi veya nakit borçlanma kapasitesiyle karşılayamayacağı için firmanın çeşitli şekillerde bu nakdi yaratması gerekmektedir. Kredili satışların artması, firmaya ait satışları artırır. Bu olumlu bir durumdur. Fakat satışların bu şekilde artması kârlılığın da artacağı manasına gelmez, bilakis azalması beklenir. Firmanın satışları artacaksa üretim hacmine bağlı olarak nakit ihtiyacı da artabilir. İlave bir nakit artışını kaldıramayacak bir firma satıcılara borçlanmayı tercih edebilir. Şüphesiz bu daha yüksek alım maliyeti demektir ve dolayısıyla firmanın kârlılığını azaltır. Kredili satışların geri ödenme vadesinin uzaması, nakdin dönüş hızını azaltacaktır. Firmanın üretim giderleri hakkında kesin bir yorum yapılması doğru olmayacaktır. Eğer üretim giderlerinin azalacağı tahmin edilebilse bile bu olmusz değil, olumlu bir sonuç olacaktır ve soruyu karşılamayacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.

10.
Likidite oranları hangi amaçla hesaplanır?
Doğru Cevap: "E" Kısa vadeli borç ödeme gücünün tespit
Soru Açıklaması
Likidite oranları kısa vadeli borç ödeme gücünün tespiti için kullanılır
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 6
11.
İşçinin iş sözleşmesinin sona eriş biçimine bağlı olarak ve işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak ücret tutarına göre işverence ödenen ücrete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kıdem tazminatı
Soru Açıklaması
İşçinin iş sözleşmesinin sona eriş biçimine bağlı olarak ve işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak ücret tutarına göre işverence ödenen ücrete Kıdem tazminatı denir.
12.

Bilançoların sınıflandırılmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Bilançoda aktif hesaplar likidite esasına göre sıralanmaktadır.
Soru Açıklaması

Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar dönen ve duran varlıklardır. Duran varlıklar normal şartlar altında bir yıl içinde elden çıkarılması düşünülmeyen veya yararları bir yılda tükenmeyecek olan varlıklardır. Özkaynaklar, işletme sahip veya ortaklarının sahip veya ortak sıfatıyla işletme varlıkları üzerindeki haklarının raporlandığı bölümdür. Dönen varlıklar, bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevirebileceği (satacağı, tahsil edeceği) veya kullanacağı varlıklardan oluşur.

13.
Aşağıdakilerden hangisi finansal analizin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin finansal birleşenlerinin finansal analiz tekniklerinden yararlanarak analiz edilip yorumlanması
Soru Açıklaması
Finansal analiz, bir işletmenin finansal bilgilerinin belirli teknikler yardımıyla analiz edilmesi, raporlanması ve bu raporların yorumlanarak işletme hakkında bir yargıya varılması faaliyetlerinin bütünüdür.
14.
Net Çalışma (İşletme) Sermayesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "A" Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Soru Açıklaması
15.

Aynı firmanın farklı likidite oranlarının büyüklükleri arasında değişmez bir sıralama vardır. Aşağıdakilerden hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Cari Oran > Likidite Oranı > Nakit Oranı
Soru Açıklaması

Cari oran dönen varlıkları kısa vadeli yabancı kaynakları oranıdır. Likidite oranı dönen varlıklardan stoklar düşülerek kısa vadeli yabancı kaynaklara oranlanır. Nakit oranında ise dönen varlıklardan yalnızca nakit ve nakit benzerleri kısa vadeli yabancı kaynaklara oranlanır. Bu sebeple Cari Oran > Likidite Oranı > Nakit Oranı , yani C seçeneği doğrudur. 

16.

Üretilen mamul üzerinde bizzat işlem yapan çalışanların ücret giderlerini aşağıdakilerden hangisi kapsar ?

Doğru Cevap: "B" Direkt işçilik
Soru Açıklaması

Direkt işçilik: Üretilen mamul üzerinde bizzat işlem yapan çalışanların ücret giderlerini kapsar.

17.
I. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı II.İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı III.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı IV.Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı Dönen varlıklarda aktifte indirim olarak raporlanan karşılık kalemleri içinde yukarıdakilerden hangileri bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" I, III
Soru Açıklaması
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı ve Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı dönen varlıklarla, İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı ve Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı duran varlıklarla ilgilidir. Cevap B şıkkıdır.
18.
Muhasebe analizleri kapsamında, finansal tablolarda yer alan faaliyetler temel olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Finansman Faaliyetleri - Yatırım Faaliyetleri - İşletme Faaliyetleri
Soru Açıklaması
Muhasebe analizleri kapsamında, finansal tablolarda yer alan faaliyetler temel olarak üç ana bölüme ayrılır: Finansman Faaliyetleri - Yatırım Faaliyetleri - İşletme Faaliyetleri
19.

Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı finansal tablolar analizinin bir dezavantajıdır?

Doğru Cevap: "D" Doğrudan yapılan bir karşılaştırmada, enflasyonun analizi bozucu etkisi olabilir. 
Soru Açıklaması

Enflasyonun analizi bozucu etkisi olabilir, karşılaştırılacak finansal tablolar enflasyonun bozucu etkisinden arındırılmalıdır. D seçeneği karşılaştırmalı tablolar analizi için bir dezavantajdır. 

20.
Evren Derin, (A) İşletmesi'ne ortak olmak istemektedir. Bu amaçla işletmenin son 5 yılına ilişkin mali tablolarını incelemektedir. Evren Derin'in yaptığı analizin kapsamı ve amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Dinamik analiz - Yatırım analizi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok