• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansman faaliyetlerine yönelik bir nakit akımı olarak değerlendirilmez?

Doğru Cevap: "B" Nakit Karşılığı Hisse Senedi Alışı
Soru Açıklaması

Nakit Karşılığı Hisse Senedi Alışı bir menkul değer yatırımı olup, firmanın yatırım faaliyetlerine yönelik bir nakit çıkışı yaratır. Buna karşılık, diğer seçeneklerin tümü finansman faaliyetlerine yönelik birer nakit akımıdır. Doğru seçenek B şıkkıdır.

2.

Şağıdakilerden hangisinde önce bir nakit çıkışı, sonra da bir nakit girişi kalemi doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Dönem Sonu Net Zarar, Aktif Kalemlerdeki Azalma
Soru Açıklaması

"Dönem Sonu Net Zarar" nakit çıkışı iken, "Aktif Kalemlerdeki Azalma" bir nakit girişidir. Doğru cevap E seçeneğidir. 

3.
I. Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamakII. Gelecekteki nakit akışlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamakIII. Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamakYukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri finansal tabloların amaçlarıdır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
4.
Duran varlıkların devamlı sermayeye oranının %100’ün üzerinde olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Duran varlıkların finansmanında KVYK da kullanılmıştır
Soru Açıklaması
Duran Varlıkların Devamlı Sermayeye Oranı=(Duran Varlıklar)/(Devamlı Sermaye) x 100oranıyla hesaplanmaktadır. Oranın %100’ün üzeribde olması duran varlık toplamının devamlı sermaye olarak ifade edilen özkaynaklar+uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamından fazla olması anlamına gelmektedir. Bu durumda da duran varlıkların finansmanında devamlı sermayenin yanı sıra kısa vadeli yabancı kaynakların kullanıldığı söylenebilir.
5.
I. Direkt İlk Madde ve Malzeme GiderleriII. Direkt İşçilik GiderleriIII. Genel Üretim GiderleriSatışların maliyeti tablosunun üretim işletmeleri analizi açısından yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dikkatle incelenmesi gereken üretim maliyet unsurlarıdır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
6.
Fon akış tablosunda fon terimi hangi kapsamda kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Fon, yasal olarak kullanılabilen hakların, finansal araçların ve finansal olanakların tümü anlamında aktifin tamamını ifade etmektedir.
Soru Açıklaması
7.
Finansal tablolarda yer alan veriler üzerinden yapılacak bazı analitik uygulamalar işletmeyle ilgili finansal yorum ve değerlendirmeler açısından daha anlamlı ve yararlı sonuçlar alınmasına katkıda bulunur. Bu ifadede yer alan analitik uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yürütülür?
Doğru Cevap: "C" Finansal analiz
Soru Açıklaması
Verilen ifadede yer alan analitik uygulamalar finansal analiz kapsamında yürütülür, doğru cevap C şıkkıdır.
8.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre aktif ve pasif hesaplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az likit değere doğru, pasifinde yer alan kaynaklar ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanır.
Soru Açıklaması
9.
Gerekli üretim faktörlerinin edinilmesine yönelik faaliyetler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yatırım Faaliyetleri
Soru Açıklaması
10.
Muhasebe farklılıklarının finansal tablolarda belirsizlikler yaratabilme ihtimaline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Muhasebe Riski
Soru Açıklaması
Muhasebe farklılıklarının finansal tablolarda belirsizlikler yaratabilme ihtimali muhasebe riski olarak tanımlanır.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 5
11.
Dönen varlıkları 300.000 TL, Kısa vadeli yabancı kaynakları 150.000 TL ve stokları 100.000 TL olan bir işletmenin cari oranı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 2
Soru Açıklaması
Cari oran = (dönen varlıklar)/(kısa vadeli yabancı kaynaklar) olduğuna göre cari oran = 300000/150000=2 bulunur. Cevap "D" şıkkıdır.
12.
Aşağıdaki seçeneklerde verilen karşılık kalemlerinden hangisi duran varlıklar sınıfında yer alır?
Doğru Cevap: "A" İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı
Soru Açıklaması
Aktifte indirim olarak raporlanan karşılık kalemlerinden iştirakler değer düşüklüğü karşılığı, duran varlıklar sınıfında yer alır.
13.

İşletmelerin finansal bileşenlerinin finansal analiz tekniklerinden yararlanarak analiz edilmesi ve yorumlanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Finansal Analiz
Soru Açıklaması

Finansal Analiz:İşletmelerin finansal bileşenlerinin finansal analiz tekniklerinden yararlanarak analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır.

14.

Üretim işletmelerinde üretim maliyet unsurlarının analizinde kullanılan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Satışların maliyeti tablosu
Soru Açıklaması

Satışların maliyeti tablosu: Üretim işletmelerinde üretim maliyet unsurları olan Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri, Direkt işçilik Giderleri ve Genel Üretim Giderlerinin analizi açısından dikkatle incelenmesi gereken bir finansal tablodur.

15.

A firmasının B1 yılı  Brüt Satış Kârı; 320.000 TL, B2 yılı Brüt Satış Kârı; 240.000 TL olarak verilmişse, değişim tutarı ve yüzdesi nedir?

Doğru Cevap: "B" -80.000, -%25
Soru Açıklaması

((B2-B1)/B1)*100 formülü ile B2-B1= 240.000-320.000= -80.000

((240.000-320.000)/320.000)*100)= -25

16.

Seçeneklerden hangisi Oran Analizi yorumunda dikkat edilmesi gereken ölçü ve standartlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Farklı sektörde ve iflas etmiş işletmelerin oranları
Soru Açıklaması

Oran analizinden gereği gibi yararlanılabilmesi için hesaplanan oranların iyi bir şekilde yorumlanması, yorumda bazı ölçülerden yararlanılması gerekir. Yorumda dikkate alınması gerekli ölçü veya standartlar aşağıda sıralanmıştır.• Analistin kendi şahsi tecrübe ve gözlemleriyle oluşturduğu yargı yeteneği,• İşletmenin geçmiş faaliyet dönemleriyle ilgili olarak hesaplanmış oranlar,• Rakip ve başarılı işletmelerin oranları,• Bütçelenmiş bilgilere dayanılarak hesaplanan oranlar,• İşletmenin faaliyette bulunduğu sektöre ait oran veya standartlar,• Genel standartlar.

17.

Verilen ifadelerden kaç tanesi doğru ifadedir?

 • Nakit akış tablosu, bilanço ve gelir tablosunu birleştirerek firmanın nakit akış yapısını gösteren bir  tablodur
 • Nakit akış tablosu bilanço, gelir tablosu, net çalışma sermayesi değişim tabloları bilgilerini bir arada sunabilme özelliğine sahiptir
 • Nakit akış tablosunun hazırlanması, tahakkuk esasına göre hazırlanan bilanço ve gelir  tablosunun nakde dönüştürülmesi olayıdır.
 • Nakit akım tablosu, bir hesap döneminde gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarını kaynakları ve kullanım yerleriyle birlikte gösteren bir tablodur.
 • Nakit akış tablosunu nakit bütçesinden ayrıştıran temel farklılık, nakit bütçesinin firmanın ne zaman ve ne kadar nakit ihtiyacı olduğunun tespitine yönelik olmasıdır.
 • Doğru Cevap: "E" 5
  Soru Açıklaması

  Nakit akış tablosu, bilanço ve gelir tablosunu birleştirerek firmanın nakit akış yapısını gösteren bir tablodur. İşletmenin faaliyet bölümlerine göre hazırlanmış nakit akış tablosu bilanço, gelir tablosu, net çalışma sermayesi değişim tabloları bilgilerini bir arada sunabilme özelliğine sahip olması nedeniyleson yıllarda önemli bir tablo olarak ortaya çıkmıştır. Gerek uygulamaya gerekse son yıllarda yayınlanmış muhasebe ve finans kitaplarına baktığımızda fon akım tablosu, çalışma sermayesi kaynak ve kaynak kullanım tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu, çalışma sermayesi değişim tablosu yerini nakit akış tablosuna bırakmış bulunmaktadır

  18.
  Bir işletmenin faaliyet dışı karları 50.000 TL, faaliyet dışı zararları 150.000 TL, giderleri 1.000.000 TL ve hasılatı 2.000.000 TL ise işletmenin elde ettiği dönem karı ne kadardır?
  Doğru Cevap: "C" 900.000 TL
  Soru Açıklaması
  Kâr = Hasılat - Giderler + Faaliyet Dışı Kârlar - Faaliyet Dışı Zararlar olduğu için (2.000.000 - 1.000.000 + 50.000 - 200.000) = 900.000 TL olarak hesaplanır. Cevap C şıkkıdır.
  19.

  Seçeneklerden kaç tanesi Dikey Yüzde Analizi ile ilgili doğru bilgi içerir?

 • Dikey yüzdeler hem statik hem de dinamik bir analiz yapma olanağı verir.
 • Bu yöntemle, işletmenin finansal tabloları rakip işletmelerin finansal tabloları ile karşılaştırılabilir
 • Enflasyonun dikey yüzde analizi üzerindeki etkisi finansal tabloların enflasyon karşısında bozulan kompozisyonuna paralellik gösterir
 • Bütün finansal tabloların dikey yüzde yöntemiyle analizi mümkündür
 • Dikey yüzde yöntemi, Finansal tablolardaki kalemlerin toplam içindeki yüzdelik paylarının  hesaplanarak yorumlanmasıdır.
 • Doğru Cevap: "A" 5
  Soru Açıklaması
  20.

  Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı nakit akış tablosunda net kâra eklenmesi gereken bir kalemdir?

  Doğru Cevap: "A" Amortismanlar
  Soru Açıklaması

  Nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin kapsamlı nakit akış tablosunda net kâra eklenmesi gerekmektedir. Amortisman da bir nakit çıkışı gerektirmeyen giderdir ve nakit akış tablosunda net kâra eklenir. Doğru cevap A şıkkıdır. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler