• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 4
1.

İşletmenin 2018 yılına ait  Alacakların Tahsil Süresi (ATS) 127 gün, Stokların Dönüş Süresi  (SDS) 72 gün ve  Borçların Ertelenme Süresi (BES) 85 gün ise, İşletme Nakit Dönüş Süresi kaç gündür?

Doğru Cevap: "C" 114 gün
Soru Açıklaması

İşletmenin 2018 yılına ait  Alacakların Tahsil Süresi (ATS) 127 gün, Stokların Dönüş Süresi  (SDS) 72 gün ve  Borçların Ertelenme Süresi (BES) 85 gün ise, İşletme Nakit Dönüş Süresi;

Nakit Dönüş Süresi (NDS) = ATS + SDS – BES

127+72-85= 114 gün

2.
Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili oranlar, işletmenin faaliyetlerini zararla kapatması, varlıklarının değerinin düşmesi ve beklediği nakit hareketlerinin gerçekleşmemesi durumunda işletmenin yabancı kaynaklarını zamanında ödeyip ödeyemeyeceği konusunda önemli bilgiler sağlar?
Doğru Cevap: "B" Finansal Yapı Oranları
Soru Açıklaması
Finansal yapıyla ilgili oranlar işletmenin faaliyetlerini zararla kapatması, varlıklarının değerinin düşmesi ve beklediği nakit hareketlerinin gerçekleşmemesi durumunda işletmenin yabancı kaynaklarını zamanında ödeyip ödeyemeyeceği konusunda önemli bilgiler sağlar.
3.

Dinamik Analiz yaparken, işletmenin cari dönem bilgileri karşılaştırması seçeneklerin hangisinde hatalı verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Güncel enflasyon rakamlarıyla
Soru Açıklaması

Dinamik analizde işletmenin cari dönem bilgileri;• Geçmiş faaliyet dönemi sonuçlarıyla,• İşletmede belirlenen standartlarla (plan ve bütçe hedefleriyle)• Sektör veya benzer işletme sonuçlarıyla,• Genel standartlarla,karşılaştırılır. Bu karşılaştırmaya bağlı olarak işletmenin ulaştığı sonuçların tatminkâr olup olmadığı belirlenir. Olumlu sapmaların kalıcı olması; olumsuz sapmaların da giderilmesi için çaba gösterilir.

4.
Bir işletmenin faiz ve vergi öncesi karının 200.000 lira olduğu bilinmektedir. Bu işletmenin ayrıca 55.000 lira amortisman gideri vardır. İşletmenin %20 vergiye tabii olduğu bilindiğine göre bu işletmenin olağan faaliyetlerinden elde ettiği nakit akış miktarı nedir?
Doğru Cevap: "E" 215.000
Soru Açıklaması
• Firma Olağan Faaliyetinden Elde Edilen Nakit Akış Miktarı (OFNA) = Vergi Sonrası Faaliyet Net Kârı (VSFNK) + Amortisman Giderleri Yukarıdaki VSFNK formülünü kullanarak eşitliği yeniden yazarız. • OFNA = FVÖK × (1 - T) + Amortisman Giderleri =200.000(1-0,20) + 55.000 =160.000+55.000 =215.000 lira olarak bulunur
5.
Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geçmiş Yıllar Kârları bölümü
Soru Açıklaması
6.
Finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan faaliyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Finansal analiz
Soru Açıklaması
Finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan faaliyete Finansal Analiz denir.
7.

Nakit akışı analizlerinde, aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı olarak değerlendirilir?

Doğru Cevap: "D" Hisse Senedi Alışları
Soru Açıklaması

Hisse senedi alışları, nakit çıkışı yaratmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

8.
Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi aktif ve pasif kalemlerin alt alta yazılması ile oluşturulur?
Doğru Cevap: "D" Rapor Tipi Bilanço
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Nakit Akış Yeterlilik Oranı (NAYO) hesaplanması için gerekli bir kalem değildir?

Doğru Cevap: "E" Kâr yedekleri
Soru Açıklaması

Nakit Akış Yeterlilik Oranı (NAYO) = Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit /

(Brüt Maddi Duran Varlık Yatırımları + Temettüler + Toplam Borç Ödemeleri + Stok Artışı)

şeklinde hesaplanır. E şıkkı NAYO hesaplanması için bir kalem değildir. İşaretlenmesi gereken seçenek E'dir. 

10.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işlevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Karar Alma
Soru Açıklaması
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 4
11.
Bir işletmede net çalışma sermayesi mevcudu olup olmadığını anlamak için hangi oranın sonucuna bakılır?
Doğru Cevap: "E" Cari oran
Soru Açıklaması
Bir işletmede net çalışma sermayesi mevcudu olup olmadığını anlamak için cari orana bakılır
12.
Aşağıdakilerden hangisi özellikli bilgi sunmak için talep edilmesi hâlinde hazırlanan özel amaçlı tablodur?
Doğru Cevap: "D" Kâr dağıtım tablosu
Soru Açıklaması
13.
Likidite oranları hangi amaçla hesaplanır?
Doğru Cevap: "E" İşletmelerin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmede ve net işletme sermayelerinin yeterli olup olmadığını tespit etmede
Soru Açıklaması
Likidite oranları işletmelerin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmede ve net işletme sermayelerinin yeterli olup olmadığını tespit etmede kullanılır
14.
Aşağıdakilerden hangisi amacına göre finansal analiz türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Yönetim Analizi
Soru Açıklaması
Yapılma amacı dikkate alındığında finansal analiz; • Yönetim Analizleri • Kredi Analizleri • Yatırım Analizleri olmak üzere üç ana başlıkta toplanır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevirebileceği (satacağı, tahsil edeceği) veya kullanacağı varlıklardan oluşur?
Doğru Cevap: "C" Dönen varlıklar
Soru Açıklaması
16.
Özkaynaklar kredi verenler açısından bir güven unsuru olarak görülmektedir. Özkaynak ağırlıklı çalışan bir işletme ilk bakışta güvenli bir işletme izlenimi vermektedir. Bu izlenimi olumlu hâle getirebilmek için özkaynakların kendi içindeki dağılımının da önemli olduğu unutulmamalıdır.Yukarda verilen bilgiden yola çıkarak özkaynakların dağılımının büyükten küçüğe sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Otofinansman, Ödenmiş sermaye, Sermaye yedekleri, Dönem net zararı
Soru Açıklaması
17.
I. Borcun doğduğu tarihten itibaren bir yıl vadeli olan borçlar II. Borcun doğduğu tarihten itibaren 6 ay vadeli olan borçlar III. Borcun doğduğu an itibarıyla vadeleri bir yılın üzerinde olup bilanço tarihinde vadeleri bir yılın altına inmiş olan uzun vadeli borçlar Yukarıdakilerden hangileri kısa vadeli borç kapsamındadır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması
Verilen maddelerin hepsi kısa vadeli borç kapsamındadır, çünkü hepsi 1 yıl içinde ödenecek borçlardır.
18.

Tahakkuk esasına göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu verileri kullanılarak işlemleri nakit esasına dönüştüren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Nakit Akış Tablosu
Soru Açıklaması

Tahakkuk esasına göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu verileri kullanılarak işlemleri nakit esasına dönüştüren tablo nakit akış tablosudur. Doğru cevap D şıkkıdır. 

19.
I. Stok devir hızı II. Olağan kar oranı III. Alacakların ortalama tahsil süresi IV. Dönem net karı oranı Yukarıdakilerden hangileri varlık kullanım oranları arasındadır?
Doğru Cevap: "B" I, III
Soru Açıklaması
Stok devir hızı ve Alacakların ortalama tahsil süresi varlık kullanım oranları arasındadır. Cevap "B" şıkkıdır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi tahakkuk esası yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mal ve hizmet satışından sağlanan hasılat, nakit tahsilatın yapıldığı dönemde muhasebeleştirilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler