• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Dış Analizi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Üçüncü kişilerin kullanımı amacıyla yayınlamış olan finansal tabloların ve bunların dipnotlarında yer alan bilgilerden yararlanmak suretiyle yapılan analizdir.
Soru Açıklaması
Analizi yapan finansal analist eğer işletme dışından bir kişiyse yapılan analize dış analiz denir. Dış analizde finansal analist işletme yönetiminin üçüncü kişilerin kullanımı amacıyla yayınlamış olduğu finansal tablolar ve bunların dipnotlarında yer alan bilgilerden yararlanmak suretiyle analiz yapar.
2.

Fon akış tablosu hazırlanırken işletme bilançosu kalemlerinden hangisi fon olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "D" Aktifler
Soru Açıklaması

Fon akış tablosu hazırlanırken aktifin tamamı fon olarak kabul edilir.

3.
(Z) Bankası, (A) İşletmesi'nin yapmış olduğu kredi başvurusunu değerlendirmek amacıyla (A) İşletmesi'nin son 2 yılına ilişkin mali tabloları talep etmiştir. (Z) Bankası'nın yapacağı analizin kapsamı ve amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Dinamik analiz - Kredi analizi
Soru Açıklaması
4.

Seçeneklerden hangisi hatalı verilmiştir?

 • Bir işletme nakit kaynaklarını aynı alternatiflerde kullanabilir.
 • İşletme, kaynaklarını kullanırken işletmenin likiditesinin, verimliliğinin, pazar rekabet yapısının ve kaynak yaratma potansiyelinin korunmasına çok dikkat etmek zorundadır.
 • İşletme, elde etmiş olduğu kaynaklarını önce faaliyetinin sürekliliği için kullanır.
 • Elde edilen kaynaklar daha sonra işletmenin zorunlu borç ödemelerinde kullanılır.
 • Bir işletme, faaliyetleri ve borç geri ödemeleri için gerekli olan kaynaklardan fazlasını elde edebilir. Bu fazlalık zorunlu olmayan (takdiri) amaçlarla kullanılabilir.
 • Doğru Cevap: "A" I
  Soru Açıklaması

  Bir işletme nakit kaynaklarını değişik alternatiflerde kullanabilir. İşletme, kaynaklarını kullanırken işletmenin likiditesinin, verimliliğinin, pazar rekabet yapısınınve kaynak yaratma potansiyelinin korunmasına çok dikkat etmek zorundadır. İşletme, elde etmiş olduğu kaynaklarını önce faaliyetinin sürekliliği için kullanır. Elde edilen kaynaklar daha sonra işletmenin zorunlu borç ödemelerinde kullanılır. Bir işletme, faaliyetleri ve borç geri ödemeleri için gerekli olan kaynaklardan fazlasını elde edebilir. Bu fazlalık zorunlu olmayan (takdiri) amaçlarla kullanılabilir. Örneğin, işletme temettü dağıtabilir. Fazla kaynaklarla başka işletmeleri satın alabilir. Faaliyetlerini veya kapasitesini genişletebilir ya da gelecekteki giderlerini karşılamak için kısa vadeli menkul değerler yatırımında bulunabilir.

  5.
  Aşağıdaki net kar düzeltme kalemlerinden hangisi bir ekleme düzeltme kalemidir?
  Doğru Cevap: "A" Amortismanlar ve Nakit Çıkışı içermeyen Masraflar
  Soru Açıklaması
  Kitabın ilgili konu başlığında nakit akım tablosundaki net kar nakit düzeltme kalemleri pozitif (ekleme) ve negatif (çıkarma) kalemleri olarak belirtilmiş. Şıklarda belirtilenlerden sadece ''Amortismanlar ve Nakit Çıkışı İçermeyen Masraflar '' ekleme kalemleri arasındadır.
  6.

  Nakit akış tablosu bilgileri kullanılarak hesaplanan oranlar seçeneklerin hangisinde hatalı verilmiştir?

  Doğru Cevap: "D" Serbest Nakit Akış Oranları
  Soru Açıklaması

  Nakit akış tablosu bilgileri kullanılarak hesaplanan oranlar “Kazanç Kalitesi Nakit Akış Oranları”, “Finansal Yönetim Nakit Akış Oranları”, “Zorunlu Nakit AkışOranları”, “Takdiri Nakit Akış Oranları” şeklinde dört başlık altında verilmiştir.

  7.

  Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin ikinci işlevini ifade etmektedir?

  Doğru Cevap: "A" Analiz etme
  Soru Açıklaması

  İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli işlemlerin tanımlanarak kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi muhasebenin birinci işlevini oluştururken finansal tablolarda özetlenen durumun analiz edilip yorumlanarak ilgili taraflara iletilmesi de muhasebenin ikinci işlevini ifade eder.

  8.
  Sermaye artırımı, yedek, fon ve kâr kalemlerindeki değişiklikler hangi tablo yardımıyla finansal  tablo kullanıcılarına aktarılır?
  Doğru Cevap: "B" Özkaynak Değişim Tablosu
  Soru Açıklaması
  9.

  Özkaynak Değişim Tablosuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" İşletme sahip ve ortaklarının yaptığı ilave yatırımları gösterir.
  Soru Açıklaması

  Özkaynak Değişim Tablosu, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları gösteren tablodur. Bu tablo, işletme sahip ve ortaklarının yaptığı ilave yatırımları gösterir. Yani sermaye artırımı, yedek, fon ve kâr kalemlerindeki değişiklikler bu tablo yardımıyla finansal tablo kullanıcılarına aktarılır.

  10.

  Oran analizi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" Değerlendirme yaparken sektör ortalamaları kullanılabilir
  Soru Açıklaması

  Oran analizinde fazla oran kullanmaktan kaçınılmalıdır. Esas alınan tabloya göre oranlar bilanço oranları ve gelir tablosu oranlarında ibaret değildir, ayrıca karma oranlar da vardır. Likidite oranlarının, kârlılık oranlarından daha önemli olduğu söylenemez, analizin amacına göre biri diğerinden daha önemli olabilir. Tüm işletmeler için borsa performans oranları hesaplanamaz; yalnız halka açık işletmelerde borsa performans oranları hesaplanabilir. Bunlara karşılık, oran analizineyönelik değerlendirme yaparken sektör ortalamaları kullanılabilir. Doğru seçenek E şıkkıdır. 

  logo
  Finansal Tablolar Analizi
  Ara Sınav - Deneme 3
  11.
  İşletmenin tahsilat ve ödemelerini kaynakları ve kullanım yerleri ile birlikte gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Nakit Akış Tablosu
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi oran analiziyle ilgili olarak yanlış bir ifadedir?
  Doğru Cevap: "C" Varlıklara ilişkin devir hızlarının düşük olması tercih edilir
  Soru Açıklaması
  Devir hızları varlıkların verimliliklerini ölçmek için kullanılmaktadır. Faaliyet döngüsünden de hatırlanacağı üzere paranın stoklara, stokların satılıp alacağa, alacakların tahsil edilip tekrar paraya dönüşmesi süreci 1 yıl içinde ne kadar çok gerçekleşirse varlıkların verimlilik ve karlılıklarının o denli yüksek olduğu söylenebilir. Dolayısıyla varlıklara ilişkin devir hızlarının yüksek olması verimlilik ve karlılığı olumlu etkileyecektir.
  13.
  Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan büyük olan kısmı olarak adlandırılmakta ve günlük faaliyetlerin sürdürülmesinde kullanılmaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Net çalışma sermayesi
  Soru Açıklaması
  14.

  Aşağıdakilerden hangisi Özkaynak değişim tablosu içerisinde yer almaz?

  Doğru Cevap: "D" Olağan Kâr
  Soru Açıklaması

  Olağan kar Fon Akış Tablosunda Fon Kaynakları kalemi altında yer almaktadır.

  15.
  “Özel amaçlı finansal tablolar, özellikli bilgi sunması için talep edilmesi halinde hazırlanan tablolardır.” Yukarıdaki tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi bir özel amaçlı finansal tablodur?
  Doğru Cevap: "D" Kâr DağıtımTablosu
  Soru Açıklaması
  16.
  Gelir tablosunda aşağıdakilerden hangisi, işletmenin mal/hizmet/ürün satışından elde ettiği toplam hasılat ve bu hasılatı elde etmek için katlandığı giderlerden oluşmaktadır?
  Doğru Cevap: "E" Brüt Satış Kârı bölümü
  Soru Açıklaması
  17.

  Net çalışma sermayesi aşağıdaki formüllerden hangisi ile gösterilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" NÇS=Dönen varlıklar - Kısa vadeli yabancı kaynaklar
  Soru Açıklaması

  net çalışma sermayesi, dönen varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla finanse edilen; yani kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmıdır.

  18.

  Nakit çıkışları seçeneklerin hangisinde hatalı verilmiştir?   

 • Temettü Ödemeleri
 • Aktif Kalemlerdeki Artışlar
 • Pasif Kalemlerdeki Azalışlar
 • Nakit Hisse Senedi İhracı
 • Dönem sonu net zarar
 • Doğru Cevap: "D" IV
  Soru Açıklaması
  19.

  Dönen varlıkların Kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle aşağıdaki oranlardan hangisi elde edilir? 

  Doğru Cevap: "B" Cari Oran
  Soru Açıklaması

  Cari Oran: Dönen varlıkların Kısa vadeli yabancı kaynaklara bölünmesiyle cari oran elde edilmektedir.

  20.

  Oranlar, işletme faaliyet sonuçları ile finansal durumunu değerlemedeki kullanılış amaçları dikkate alınmak suretiyle de sınıflandırıldığında seçeneklerden hangisi hatalı verilmiştir?

  Doğru Cevap: "C" Şirket Tanıtım Oranları
  Soru Açıklaması

  Oranlar, işletme faaliyet sonuçları ile finansal durumunu değerlemedeki kullanılış amaçları dikkate alınmak suretiyle de sınıflandırılır. Bu durumda oranlar;1. Likidite Oranları2. Finansal yapı Oranları3. Varlık Kullanım Oranları4. Kârlılık Oranları5. Borsa Performans Oranlarıolmak üzere 5 ana başlıkta toplanabilir

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler