• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 2
1.
I. Statik analiz II. Dinamik analiz III. İç analiz IV. Yatırım analizi V. Kredi analizi Yukarıdakilerden hangisi kapsamına göre analiz çeşididir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
Yapılan çalışmanın kapsadığı dönem göz önüne alındığında finansal analiz; statik ve dinamik analiz olmak üzere 2'ye ayrılır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesini azaltır?
Doğru Cevap: "B" Kısa vadeli yabancı kaynaklarda artış.
Soru Açıklaması
Kısa vadeli yabancı kaynaklarda artış net çalışma sermayesini azaltır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi varlık kullanım oranları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Duran varlıkların özkaynaklara oranı
Soru Açıklaması

Duran varlıkların özkaynaklara oranı finansal yapı ve yükümlülükleri karşılama yeterliliği ile ilgili diğer oranlar arasındadır.

4.

Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan az olması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Net çalışma sermayesi noksanı
Soru Açıklaması

Dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklardan küçükse bu durumda Net Çalışma Sermayesi Noksanı oluşacaktır. Net çalışma sermayesi noksanının olması durumunda işletme kısa vadeli yabancı kaynaklarının tamamını ödeyemediği gibi günlük faaliyetleri yürütmede sıkıntılar yaşayacaktır.

5.
I. Net dönem kârıII. Faaliyet kârıIII. Olağan kâr IV. Brüt satış kârıV. Dönem kârıYukarıda verilen gelir tablosunun bölümlerinden hangisi ya da hangilerinde vergi karşılıklarına ilişkin detaylar içermektedir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız I
Soru Açıklaması
6.

I. Faiz ve vergi öncesi kâr

II. Vergi oranı

III. Amortisman giderleri

Firmanın olağan faaliyetinden elde ettiği nakit akış miktarını hesaplamak için yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine ihtiyaç duyurlur?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

FVÖK, vergi oranı ve amortisman gideri olağan faaliyetlerden elde edilen nakit akışını belirlemede kullanılan üç faktördür.

7.

Aşağıdakilerden hangisi nakit dönüş süresinin hesabında kullanılmaz?

Doğru Cevap: "C" Malın teslim süresi
Soru Açıklaması

Nakit dönüş süresi aşağıdaki gibi hesaplanır:

NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ = İŞLETME NAKİT FAALİYET DÖNEMİ - BORÇLARIN ERTELENME SÜRESİİŞLETME NAKİT FAALİYET DÖNEMİ = STOK DÖNÜŞ SÜRESİ + ALACAKLARIN TAHSİL SÜRESİ

 görüleceği üzere, malın tahsil süresi nakit dönüş süresinin hesabında kullanılmamaktadır. Doğru cevap C şıkkıdır. 

8.
Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun ana bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Geçmiş Yıllar Kârı veya Zararı
Soru Açıklaması
9.
Net çalışma sermayesinin oluşumunda yer alan dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki değişimi gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Net çalışma sermayesi değişim tablosu
Soru Açıklaması
10.
Hasılat ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Hasılat, net tutar üzerinden raporlanır.
Soru Açıklaması
Hasılat, faaliyetlerden elde edilen ekonomik fayda tutarı olarak tanımlanmaktadır. Hasılat, kazanma sürecinin bir sonucudur. Hasılat, olağan faaliyet ile ilgili veya beklenen nakit girişleriyle sonuçlanır. Hasılat, gerçekleştikten sonra gelir tablosunda raporlanabilir. Bu seçeneklerde verilen ifadeler doğrudur. Hasılat, brüt tutar üzerinden raporlanır.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 2
11.
Finansal analiz yapılarak, işletmenin mevcut durumu değerlendirilip, geleceğe ilişkin kararlar alınmaktadır. Analiz ve yorumun hareket noktasını oluşturan finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğu yapılacak analiz ve yorumların güvenilirliğini de arttıracaktır. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması finansal analiz ve yorumların güvenilirliğini artırır?
Doğru Cevap: "D" Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması
Soru Açıklaması
Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması, finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğunu yapılacak analiz ve yorumların güvenilirliğini de arttıracaktır, doğru cevap D şıkkıdır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi pasif düzenleyici hesaptır?
Doğru Cevap: "A" Borç senetleri reeskontu
Soru Açıklaması
13.

Seçeneklerden hangisi finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler (yöntemler)den değildir?

Doğru Cevap: "E" Zaman Analizi
Soru Açıklaması

Finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler (yöntemler):• Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi• Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz• Dikey Yüzde Yöntemi İle Analiz• Oran Analiziolmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır. 

14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi duran varlıklara örnektir?
Doğru Cevap: "E" Gelecek yıllara ait gelir tahakkukları
Soru Açıklaması
Bir faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilecek değerler, hazır değerler, gelecek aylara ait giderler ve geçici yatırım amaçlı menkul değerler dönen varlıklar sınıfında olup, gelecek yıllara ait gelir tahakkukları ise duran varlıklara örnektir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların analizinde kullanılan temel tekniklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Regresyon analizi 
Soru Açıklaması

Finansal tabloların analizinde kullanılan temel teknikler (yöntemler):• Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi• Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz• Dikey Yüzde Yöntemi İle Analiz• Oran Analiziolmak üzere dört başlık altında toplanmaktadır. Bunların arasında regresyon analizi yoktur. Doğru cevap E şıkkıdır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin ana faaliyetiyle ilgili olup satışların maliyetine dahil edilemeyen Araştırma-Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ve Genel Yönetim Giderlerinden oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Faaliyet Kârı Bölümü
Soru Açıklaması
Faaliyet kârı bölümü, işletmenin ana faaliyetiyle ilgili olup satışların maliyetine dahil edilemeyen Araştırma-Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ve Genel Yönetim Giderlerinden oluşmaktadır. İşletmenin ana faaliyetiyle ilgili toplam kârlılığı brüt satış kârı büyüklüğünün faaliyet giderlerini karşılaması sonucunda kalan faaliyet kârı ile görülmektedir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi finansman faaliyetlerinin analizi ile ilgili doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "E" Bazı kısa vadeli borçlar aktife nakit girişi sağlarken vadeleri geldiğinde aktiften stok çıkışına sebep olur.
Soru Açıklaması

Bazı kısa vadeli borçlar aktife nakit girişi sağlarken vadeleri geldiğinde aktiften stok çıkışına sebep olur ifadesi finansman faaliyetlerinin analizine ilişkin doğru bir ifadedir.

18.
Finansal tablolar içindeki kalemlerin toplam içindeki yüzdelik payların hesaplanmasını, birden fazla döneme ait finansal tabloların analiz edilmesini sağlayarak hem statik hem dinamik analiz yapmaya olanak veren hangi analiz türüdür?
Doğru Cevap: "A" Dikey Yüzde Yöntemi ile Analiz
Soru Açıklaması
Finansal tabloların analizinde kullanılan tekniklerden biri de dikey yüzde analizidir. Dikey yüzde analizi ile finansal tablolarda bulunan bir kalemin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğü irdelenir. Dikey yüzdeler yöntemi işletmeler arası karşılaştırmalar veya işletmenin sektör içindeki yerini belirleme açısından veya işletmenin finansal yapısında meydana gelen değişiklikleri izleme açısından yararlı bir araç niteliğindedir.
19.
Net dönem karının dönem faaliyetlerinden elde edilen net nakit miktarına oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet Nakit Endeksi
Soru Açıklaması
Faaliyet Nakit Endeksi (FNE) = Net Dönem Kârı / Dönem Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Miktarı
20.

Bir işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücü ölçülürken, cari oran yerine likidite oranına önem verilmesi gerektiği düşünülyorsa, bu işletme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin stokları kolaylıkla satılamayacak mallardır. 
Soru Açıklaması

Likidite oranı işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir. Stokları dönen varlıklardan ayırdığı için daha keskin bir orandır. Ödeme gücünün belirlenmesinde stokların paraya çevrilmeme riskini ortadan kaldırmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler