• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 13
1.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi temel finansal tablolardandır?
Doğru Cevap: "B" Gelir Tablosu
Soru Açıklaması
2.
Finansal tablolarda bulunan bir kalemin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü değerlendiren analiz türü hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dikey Yüzde Analizi
Soru Açıklaması
Finansal tablolarda bulunan bir kalemin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğünü değerlendiren analiz türü dikey yüzde yöntemidir.
3.
İşletmelerin ana faaliyeti mal alıp satmak veya ürün/hizmet üretip satmak olarak özetlenebilir. Ancak işletmeler ana faaliyetleri dışında da faaliyetlerde bulunmaktadır ve bu faaliyetlerden de gelir elde etmekte veya bu faaliyetler sonucunda giderlere katlanmaktadırlar. Buradan hareketle bir işletmenin elde ettiği dönem kârını hesaplarken aşağıdakilerden hangisi hesaba katılmaz?
Doğru Cevap: "E" Brüt satış kârı
Soru Açıklaması
4.

I-Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki bölümden oluşur. II-Aktifler işletmenin sahip olduğu varlıkların sağladığı öz ve yabancı kaynakları gösterir. III- Hesap tipi bilançoda aktif ve pasif kalemleri alt alta yazılır. Bilanço bilgisiyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Bir işletmenin belli bir andaki aktif toplamı, pasif toplamına eşittir. Çünkü aktifler, işletmenin sahibi olduğu varlıkları (mevcutlar ve alacaklar), pasifler ise bu varlıkların sağlandığı öz ve yabancı kaynakları gösterir. Ayrıca Hesap tipi bilançoda aktif ve pasif kalemler muhasebede kullanılan hesap çizelgesine benzer biçimde karşılıklı olarak yazılarak düzenlenir.

5.
Aşağıdaki kalemlerden hangisi bilançoda yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Satışların Maliyeti
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "C" Dönen varlıklar işletmenin bir yıldan daha uzun sürede paraya çevireceği varlıklardan oluşur.
Soru Açıklaması

Dönen varlıklar işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevireceği varlıklardan oluşur.

7.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "A" Satışların maliyeti tablosu bilançonun eki şeklinde düzenlenir.
Soru Açıklaması

Satışların maliyeti tablosu gelir tablosunun eki şeklinde düzenlenir.

8.
I. Mal Satışı ve Müşteri Hizmetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri II. Borç ve Faiz Tahsilatları III. Temettü Gelirleri IV. Vergi Ödemeleri Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olağan işletme faaliyetleri nedeniyle nakit girişlerindendir?
Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması
Herhangi bir işletme faaliyetinin nakit giriş ve çıkışlarının genel olarak gruplanmasını aşağıdaki gibi verebiliriz: A. Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri Ve Çıkışları Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri • Mal Satışı ve Müşteri Hizmetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri • Borç ve Faiz Tahsilatları • Temettü Gelirleri Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları • Maaş ve Ücret Ödemeleri • Borç ve Faiz Ödemeleri • Nakit Esaslı Faaliyet Giderleri • Vergi Ödemeleri
9.
Aşağıdakilerden hangisi ayrıntılı gelir tablosunun Brüt Satış Kârı veya Zararı bölümünde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Genel Yönetim Giderleri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin elde ettiği dönem kârını gösterir?
Doğru Cevap: "D" Kâr = Hasılat - Giderler + Faaliyet Dışı Kârlar - Faaliyet Dışı Zararlar
Soru Açıklaması
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunu oluşturan bölümlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Mali borçlar
Soru Açıklaması

Mali borçlar bir işletmenin bilançosunda yer alan kalemlerden birisidir. Dolayısıyla mali borçlar bir işletmenin gelir tablosunu oluşturan bölümlerden biri değildir.

12.
Eğilim yüzdeleri analizinde birbirini izleyen dönemlere ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin temel (baz) alınan finansal tablo kalemlerine göre gösterdiği eğilim yüzde olarak hesaplanır. Bu şekilde işletmenin finansal tablolarında yer alan her bir kalemin temel kabul edilen yıla göre yüzde olarak gelişme trendi bulunduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması beklenmez?
Doğru Cevap: "C" Mümkün olduğu kadar kısa bir süreyi kapsaması
Soru Açıklaması
Eğilim yüzdeleri hesaplanacak dönemin analizinden beklenen yararın sağlanabilmesi için mümkün olduğu kadar uzun bir süreyi kapsaması gerekir. Sadece birkaç yıldaki eğilime bakarak sağlıklı karar vermek mümkün değildir.
13.

Dönen varlıklar toplamı ilk yıl 120.000, ikinci yıl 100.000 ve üçüncü yıl 120.000 olan bir işletmenin eğilim yüzdeleri analizi ilk yıl baz alınarak hesaplanırsa, üçüncü yılın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması

Baz yıla göre eğilim yüzdeeri hesaplanırsa üçüncü yılın dönen varlıklar değeri 100 olur. Doğruc cevap C şıkkıdır. 

14.
Aşağıdakilerden hangisi aktif (yatırım) kȃrlılığı oranını göstermektedir?
Doğru Cevap: "D" Dönem Kȃrı / Aktif Toplamı
Soru Açıklaması
Dönem Kȃrı / Aktif Toplamı, aktif (yatırım) kȃrlılığı oranını göstermektedir
15.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi gelir tablosu kalemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Finansman giderleri
Soru Açıklaması

Finansman giderleri gelir tablosu kalemleri içerisinde yer alırken diğer seçenekler ise işletme bilançosu kalemleri arasında yer alır.

16.
Dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Doğru Cevap: "B" Net çalışma sermayesini
Soru Açıklaması
17.
İşletmenin birden fazla dönemine ait finansal tablolarının yanyana konulmak suretiyle değerlendirilip yorumlanması olarak yapılan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karşılaştırmalı tablolar analizi
Soru Açıklaması
18.

Sermaye artırımı, yedek, fon ve kâr kalemlerindeki değişiklikler aşağıdaki tabloların hangisinin yardımıyla finansal tablo kullanıcılarına aktarılır?

Doğru Cevap: "C" Özkaynak Değişim Tablosu
Soru Açıklaması

Özkaynak Değişim Tablosu, ilgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları gösteren tablodur. Bu tablo, işletme sahip ve ortaklarının yaptığı ilave yatırımları gösterir. Yani sermaye artırımı, yedek, fon ve kâr kalemlerindeki değişiklikler bu tablo yardımıyla finansal tablo kullanıcılarına aktarılır.

19.
Fon akış tablosu hazırlanırken fon büyüklüğü hangi kapsamda alınır?
Doğru Cevap: "A" Yasal olarak kullanılabilen hakların, finansal araçların ve finansal olanakların tümü
Soru Açıklaması
20.
Nakit akış tablosunun düzenlenmesinde nakit esası geçerlidir. Buna göre, aşağıdaki kalemlerden hangisi nakit akış tablosunda yer almamalıdır?
Doğru Cevap: "B" Karşılık Giderleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler