• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 10
1.
Eğilim yüzdeleri analiziyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Baz alınan yıl analizde kullanılacak dönemlerden her zaman ilk yıl olmalıdır
Soru Açıklaması
Kitapta eğilim yüzdeleri analizi anlatılırken, seçilecek baz yılın işletme için her açıdan normal sayılabilecek bir yıl seçilmesi gerektiği belirtilmiştir. Analizin ilk yılı her zaman baz yıl olmak zorunda değildir.
2.

Seçeneklerden kaç tanesi Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Analizi ile ilgili doğru bilgi içerir?

 • Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi dinamik bir yapıya sahiptir.
 • Tablolarda yer alan rakamların karşılaştırılabilmesi için faaliyet dönemlerinin eş değer olması gerekir
 • Tablolardaki bilgilerin aynı muhasebe kavram ve ilkelerine göre hazırlanmış olması gerekir.
 • Tabloların amacı, yıllar itibarıyla alınan sonuçları diğer yıllarla karşılaştırarak başarı durumu hakkında fikir edinmektir
 • Hesaplanan değişimler hem tutar hem de yüzde olarak dikkate alınmalıdır. 
 • Doğru Cevap: "A" 5
  Soru Açıklaması

  Karşılaştırmalı finansal tablolar analizi birden fazla döneme ait bilgilerin karşılaştırılması ve değerlemesini öngördüğünden dinamik bir yapıya sahiptir. Karşılaştırmalı finansal tablolar analizinde finansal analist işletmenin birkaç döneme ait finansal tablolarını yan yana koymak suretiyle inceleyerek, işletmenin iktisadi ve finansal yapısındaki, kârlılığındaki, verimliliğindeki gelişmeler konusunda önemli bilgiler elde edebilir. Bu teknikle işletmenin geçmişteki durumu ile bugünkü durumu karşılaştırılmak suretiyle elde edilecek bilgiler işletmenin geleceğiyle ilgili kararlara da ışık tutar.Finansal tablolarda yer alan rakamların karşılaştırılabilmesi için faaliyet dönemlerinin eş değer olması, tablolardaki bilgilerin aynı muhasebe kavram ve ilkelerine göre hazırlanmış olması gerekir. Karşılaştırmalı finansal tabloların amacı, yıllar itibarıyla alınan sonuçları diğer yıllarla karşılaştırarak başarı durumu hakkında fikir edinmektir. Karşılaştırmalı finansal tablolar analizinde hesaplanan değişimler hem tutar hem de yüzde olarak dikkate alınmalıdır. 

  3.

  Aşağıdakilerden hangisi firma faaliyetlerini üç ana başlıkta ele alarak firma nakit analizinin ve planlamasının yapılmasını sağlar?

  Doğru Cevap: "A" Nakit akış tablosu
  Soru Açıklaması

  Nakit akış tablosu firma faaliyetlerini üç ana başlıkta ele alarak firma nakit analizinin ve planlamasının yapılmasını sağlar. İşletmeler nakit analizinde ve planlamasında nakit akış tablosu tekniğini kullanır.

  4.
  Gelir tablosunun dikey analizinde 100 kabul edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Net satışlar
  Soru Açıklaması
  Gelir tablosunun dikey analizinde Net Satışlar tutarı 100 kabul edilir ve gelir tablosunun diğer kalemlerinin net satışlar karşısındaki değerleri hesaplanır.
  5.
  Stok dönüş süresi ile alacakların tahsil süresinin toplanması ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?
  Doğru Cevap: "D" İşletme Nakit Faaliyet Dönemi
  Soru Açıklaması
  İşletmenin likidite yeterliliğini ve nakit akışını açık şekilde anlayabilmek için işletmenin nakit dönüş süresi analiz edilmelidir. Çünkü nakit dönüş süresi, kısa vadeli borçlar ve dönen varlıklar üzerinde odaklanarak, işletme likiditesinin önemini gösterir. Nakit dönüş süresi uzadıkça işletmenin likidite durumu kötüleşir, nakit dönüş süresi kısaldıkça likidite iyileşir. Nakit dönüş süresi, işletme nakit faaliyet döneminden borçların ertelenme süresinin çıkarılması ile hesaplanır. İşletme nakit faaliyet dönemi, stok dönüş süresi ile alacakların tahsil süresinin toplanması ile hesaplanır.
  6.

  Aşağıdakilerden hangisine gelir tablosu üzerinden cevap verilemez?

  Doğru Cevap: "B" Üretilen mal stok miktarı
  Soru Açıklaması

  Üretim maliyetleri İşletme masrafları Satışlardan veya diğer faaliyetlerden gelirler Faaliyetlerden net kâr veya zarar Yukarıda sıraladığımız bu bilgileri belli bir dönemi kapsayacak şekilde düzenli olarak gösteren tabloya Gelir Tablosu diyoruz. Stoklar ise bilanço üzerinde gösterilir. Bu sebeple işaretlenmesi gereken seçenek B'dir.

  7.

  Firma alacakların tahsil süresi 60 gün, stok dönüşüm süresi 30 gün, borç erteleme süresi 45 gün olmasıdurumunda, firmanın nakit dönüş süresi kaç gün olur?

  Doğru Cevap: "C" 45
  Soru Açıklaması

  Cevap 60+30-45=45, yani C seçeneğidir. 

  8.
  Aşağıdakilerden hangisi tüm analiz tekniklerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir?
  Doğru Cevap: "A" Yapılan analizler sonucunda ulaşılan yüzde, oran, artış, azalış değerlerinin yanında, kullanılan hesap kalemlerinin tutarları da dikkate alınmalıdır.
  Soru Açıklaması
  Kitapta analiz çeşitleri anlatılırken, hepsinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olarak ''Yapılan analizler sonucunda ulaşılan yüzde, oran, artış, azalış değerlerinin yanında, kullanılan hesap kalemlerinin tutarları da dikkate alınmalıdır'' ifadesi bulunmaktadır. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ya tamamında bulunmamakta ya da yanlış ifadelerdir.
  9.
  Bir işletmenin cari oranı 2,75 ve asit test oranı 2,15 ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
  Doğru Cevap: "C" İşletme stoklarına çok bağımlı değildir
  Soru Açıklaması
  Cari oran ile asit test oranı arasındaki tek farklılık asit test oranının hesaplanmasında dönen varlık büyüklüğünden stok toplamının çıkartılmasıdır. Dolayısıyla asit test oranı ile cari oran arasındaki farklılık stoklar büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Asit test oranı cari orandan ne kadar küçükse stokların o kadar çok olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle cari oran ile asit test oranı arasındaki fark arttıkça işletmenin stoklarına olan bağımlılığının da arttığı söylenebilir.
  10.

  İşletmenin nakit girişleri ve çıkışları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" Aktif kalemindeki artışlar nakit çıkışıdır.
  Soru Açıklaması

  Aktif kalemindeki artışlar nakit çıkışıdır. Doğru cevap D seçeneğidir.

  logo
  Finansal Tablolar Analizi
  Ara Sınav - Deneme 10
  11.

  Nakit akış tablosunun düzenlenmesi gelir tablosunun son kalemi olan “net kârla” başlanarak yapılırsa bu tür nakit akış tablosuna hangi yöntem ile hazırlanmış nakit akış tablosu denir?

  Doğru Cevap: "A" Dolaylı Yöntem
  Soru Açıklaması

  Nakit giriş ve çıkış kalemlerini, gelir tablosunun ilk rakamını oluşturan satış rakamından hareket ederek tespit edebiliriz. Nakit akış tablosunun bu şekilde hazırlanmasına “Doğrudan (direkt) Yöntem” denilir. Doğrudan yöntemle hazırlanan nakit akış tablosunun ilk bölümünü oluşturan işletme faaliyetlerinin en önemli kalemi “satışlardan elde edilen nakit” tutarıdır. Doğrudan yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosunun özelliği, nakit hesabının gelir tablosunun üst ana kalemi olan satış geliriyle başlamasından kaynaklanmaktadır. Eğer nakit akış tablosunun düzenlenmesi gelir tablosunun son kalemi olan “net kârla”başlanarak yapılırsa bu tür nakit akış tablosuna “Dolaylı (endirekt) Yöntem” ile hazırlanmış nakit akış tablosu denilir. Bu iki yöntemle hazırlanan tabloların tek farkı Dönem Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Akışının hesaplanmasından gelmektedir.

  12.
  Vergi karşılıklarının yer aldığı gelir tablosu bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Net Dönem Kârı bölümü
  Soru Açıklaması
  Vergi karşılığı net kar bölümündedir.
  13.

  Aşağıdakilerden hangisi Dupont analizinde kullanılan bir orandır?

  Doğru Cevap: "E" Dönem net kârı oranı
  Soru Açıklaması

  Dupont analizi Aktif kârlılığını, aktif devir hızı ve net kâr marjı oranı çarpımı olarak ele alır. Kârlılık oranları başlığında yer alan dönem net kârı oranı kullanılır.

  14.

  Gelir tablosunda --------- altında hesaplardan aktarılan 620,621, 622 ve 623 nolu hesaplar olmak üzere 4 adet maliyet kalemi yer almaktadır.Yukarıda verilen ifade dikkate adlındığında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru Cevap: "A" Satışların Maliyeti Tablosu
  Soru Açıklaması

  Gelir tablosunda Satışların Maliyeti altında hesaplardan aktarılan dört maliyet kalemi yer alır. Bunlar; Satılan Mamul Maliyeti (620 nolu hesap), Satılan Ticari Mallar Maliyeti (621 nolu hesap), Satılan Hizmet Maliyeti (622 nolu hesap), Diğer Satışların Maliyeti (623 nolu hesap) olarak sıralanabilir.

  15.
 • Yasal olarak kullanılabilen haklar
 • Finansal araçların ve finansal olanakların tümü
 • Pasifin tamamıFon akış tablosuna ilişkin en geniş anlamıyla “fon” yukarıdakilerden hangisi/hangilerini kapsamına alır?
 • Doğru Cevap: "C" I ve II
  Soru Açıklaması

  Fon Akış Tablosu, işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığI alanları gösteren bir tablodur. Bu tabloda fon kavramı en geniş anlamda kullanılmaktadır. En geniş anlamıyla fon, yasal olarak kullanılabilen hakların, finansal araçların ve finansal olanakların tümü anlamında aktifin tamamını ifade etmektedir.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardan sağlanamaz?
  Doğru Cevap: "A" İşletmenin yönetim şekli
  Soru Açıklaması
  17.
  Bilanço, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda, özkaynak değişim tablosunda ve nakit akış tablosunda sunulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve muhasebeleştirme kriterlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
  Doğru Cevap: "C" Dipnotlar
  Soru Açıklaması
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sahip olduğu iktisadi kıymetlerin ne ölçüde etkin kullandığını tespit etmede kullanılan bir orandır?

  Doğru Cevap: "D" Alacak tahsil süresi 
  Soru Açıklaması

  Alacak devir hızı ve alacak tahsil süresi varlık kullanım oranlarındandır. Bu oranlar işletmenin sahip olduğu ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullandığı iktisadi kıymetlerin ne ölçüde etkin kullanıldığını tespit etmede kullanılır. Doğru cevap D şıkkıdır 

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi dönen varlıklarda indirim olarak raporlanan bazı karşılık kalemlerinden değildir?
  Doğru Cevap: "B" İştirakler Değer Düşüklüğü Karşılığı
  Soru Açıklaması
  20.
  Bilançonun aktifinde yer alan dönen varlıklar hangi esasa göre sıralanmaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Likidite
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler