• Finansal Tablolar Analizi Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 1
1.
İşletmenin nereden kaynak sağladığını ve sağladığı kaynakları nereye kullandığını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fon Akış Tablosu
Soru Açıklaması
2.
İşletmenin dönem sonunda elinde bulunan nakit ve nakde eşdeğer varlıklarının dönem başına göre gösterdiği değişmeler hangi finansal tabloda raporlanır?
Doğru Cevap: "A" Nakit akış tablosu
Soru Açıklaması
3.
İşletmenin ana faaliyetiyle ilgili olup satışların maliyetine dahil edilemeyen Araştırma-Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ve Genel Yönetim Giderlerinden oluşan gelir tablosu bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Faaliyet Kârı bölümü
Soru Açıklaması
4.
Dikey yüzde analiziyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Gelir tablosunda her bir gelir tablosu kaleminin brüt satışlar içindeki payı ve her kalemin ait olduğu grup içindeki payı hesaplanır.
Soru Açıklaması
Gelir tablosuna yönelik dikey yüzde analizi yapılırken brüt satışlar değil, brüt satışlardan satış iskontoların düşülmesiyle ulaşılan net satışlar baz alınır.
5.
Dönen varlıklardan, kısa vadeli yabancı kaynaklar çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
Doğru Cevap: "B" Net çalışma sermayesi
Soru Açıklaması
Net çalışma sermayesi, dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır, doğru cevap B şıkkıdır.
6.

İşletme Finansman Faaliyetleri Net Nakit Akımı hesaplanırken, seçeneklerden hangisi (-) değer alarak işleme girer?

Doğru Cevap: "E" Satıcılara Kredi Alım Fazlası Yapılan Ödemeler
Soru Açıklaması

İŞLETME FİNANSMAN FAALİYETLERİ NET NAKİT AKIMI+ Kısa Vadeli Borçlarda Artış (Ticari Borçlar Hariç)+ Uzun Vadeli Borçlarda Artış (Ticari Borçlar Hariç)+ Uzun Vadeli Alacaklarda Azalış (Ticari Alacaklar Hariç)+ Hisse Senedi İhraç Primi(-) Satıcılara Kredi Alım Fazlası Yapılan Ödemeler(-) Uzun Vadeli Borçlarda Azalış (Ticari Borçlar Hariç)(-) Uzun Vadeli Alacaklarda Artış (Ticari Alacaklar Hariç)(-) Temettü Ödemeleri

7.
İşletmenin belli bir andaki finansal durumunu gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bilanço (finansal durum tablosu)
Soru Açıklaması
8.
İşletmenin dönem içinde süreklilik gösteren yan faaliyetlerine ilişkin faaliyet sonuçlarının yer aldığı gelir tablosu bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Olağan Kâr bölümü
Soru Açıklaması
9.
Nakit akış tablosu aşağıda verilen tablolardan hangisinin görevlerini daha etkin yapmış olmaz?
Doğru Cevap: "E" Gelir tablosu
Soru Açıklaması
Nakit esaslı işlemler tablosu şeklinde kabul edebileceğimiz nakit akış tablosu, işletmenin likidite, verimlilik ve değer yaratma potansiyelini göstermesi açısından analitik bir birleştirici özelliğe sahiptir. Yani nakit akış tablosundaki bilgiler değerlendirilerek, işletmenin finansal başarı yapısı; likidite, kârlılık, verimlilik ve değer yaratma potansiyeli bakımından birlikte analiz edilebilir. Nakit akış tablosu daha önce kullanımda olan fon akım tablosu, işletme sermayesi kaynak ve kaynak kullanım tablosu, net işletme sermayesi değişim tablosu, işletme sermayesi analiz tablosunun görevini birlikte ve daha etkin şekilde yapmış olur.
10.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kredi analizlerinde işletmenin dönen varlıkları ile uzun vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkiler dikkate alınır.
Soru Açıklaması
İşletmeye kredi veren kurum ve şahısların amacı, verdikleri krediyi faiziyle birlikte zamanında geri almaktır. Bu nedenle kredi analizleri işletmeye kredi veren veya verecek olan kredi kurumları tarafından yapılan bir analiz türü olup işletmenin finansal durumu ile borç ödeme gücünü tespitine yönelik olarak yapılmaktadır. Kredi analizleri açısından işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kaynakları arasındaki ilişkiler çok önemlidir. Bu nedenle kredi analizleri açısından dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkileri konu alan analiz tekniklerinin önemi çok büyüktür.
logo
Finansal Tablolar Analizi
Ara Sınav - Deneme 1
11.
Muhasebenin iki temel işlevi nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Kaydetme- Analiz
Soru Açıklaması
Muhasebenin iki temel işlevi, Kaydetme ve Analizdir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi nakit akış tablosu bilgileri kullanılarak hesaplanan oranlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Likidite Oranları
Soru Açıklaması
Nakit akış tablosu bilgileri kullanılarak hesaplanan oranlar “Kazanç Kalitesi Nakit Akış Oranları”, “Finansal Yönetim Nakit Akış Oranları”, “Zorunlu Nakit Akış Oranları”, “Takdiri Nakit Akış Oranları” şeklinde dört başlık altında aşağıda yorumları ile birlikte verilmiştir.
13.

Dupont analizine göre, firmanın yatırımlarından yüksek kâr elde etmesi için net kâr marjının yanında kontrol etmesi gereken diğer unsur aşağıadkilerden hangisidir

Doğru Cevap: "D" Aktif devir hızı
Soru Açıklaması

Dupont analizinin son eşitliği aşağıdaki gibidir:

Aktif kârlılığı = Net kâr marjı X Aktif devir hızı

Bu analiz, işletmenin yüksek kâr marjı ile satış yapmasının tatminkâr bir dönem kârını garanti etmeyeceğine; bunun için kullanılan kaynaklarla ilişkili bir satış tutarının da gerçekleşmesi gerektiğine işaret eder. Doğru cevap D seçeneğidir. 

14.
Aşağıdakilerden hangisi aktife nakit girişi yaratmayan ve aynı zamanda da aktiften nakit çıkışına yol açmayan bir borç unsurudur?
Doğru Cevap: "B" Vergi karşılıkları
Soru Açıklaması
15.

Finansal tablolarında yer alan her bir kalemin temel kabul edilen yıla göre yüzde olarak değişimini gösteren analiz yöntemi hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Eğilim yüzdeleri yöntemi
Soru Açıklaması

Finansal tablolarında yer alan her bir kalemin temel kabul edilen yıla göre yüzde olarak değişimini gösteren analiz yöntemi eğilim yüzdeleri (trend) analizidir. Doğru seçenek B şıkkıdır. 

16.

Aşağıdakilerden hangisinde finansal tablolarda çeşitli nedenlerle yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Dipnotlar
Soru Açıklaması

Finansal durum tablosunda (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda (veya tablolarında), özkaynak değiflim tablosunda ve nakit akış tablosunda sunulan bilgilere ilave bilgiler içerir. Dipnotlarda, bu tablolarda sunulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve muhasebeleştirme kriterlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler yer alır.

17.
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolar analizinde kullanılan analiz teknikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Dinamik analiz
Soru Açıklaması
Dinamik analiz finansal tablolar analizinde kullanılan analiz teknikleri arasında yer almaz
18.

‘Aktif kalemlerin değer kaybı veya olası gider ve zararları kaydedebilmek için oluşturulan düzenleyici hesaplar’ şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Karşılıklar
Soru Açıklaması

Karşılıklar: Aktif kalemlerin değer kaybı veya olası gider ve zararları kaydedebilmek için oluşturulan düzenleyici hesaplardır.

19.
İşletmenin ana faaliyetiyle ilgili olup satışların maliyetine dahil edilemeyen Araştırma-Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ve Genel Yönetim Giderlerinden oluşan gelir tablosunun bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Faaliyet Kârı bölümü
Soru Açıklaması
İşletmenin ana faaliyetiyle ilgili olup satışların maliyetine dahil edilemeyen Araştırma-Geliştirme Giderleri, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ve Genel Yönetim Giderlerinden oluşan gelir tablosunun bölümü Faaliyet Kârı bölümüdür.
20.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım faaliyetleri nedeniyle gerçekleşen nakit çıkışı veya girişi değildir?
Doğru Cevap: "D" Alcacak Karşılığı Alınan Avanslar
Soru Açıklaması
Kitabın ilgili konu başlığında; Yatırım faaliyetleri nedeniyle gerçekleşen nakit girişleri : • Nakit Karşılığı Sabit Kıymet Satışı • Nakit Karşılığı Menkul Değer Satışı Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları: • Nakit Karşılığı Satın Alınan Sabit Değerler • Nakit Karşılığı Menkul Değer Alışı olarak belirtilmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler