• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi mekanik okumanın tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" Sesleri tanıyıp o sesleri birleştirerek seslendirmektir
Soru Açıklaması
Okuma boyutlarından biri, sesleri tanıyıp o sesleri birleştirerek seslendirmektir. Buna mekanik okuma denilmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.
2.
"Tanrı bize, bizi başkalarının gördüğü gibi görme yeteneği verseydi, bu bizi birçok hata ve saçma fikirden kurtarırdı." (Robert Burns)Robert Burns'ün yukarıda alıntılanan sözünde kişinin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Bakış açısına
Soru Açıklaması
3.
I-Bireyin yetenekleriII-Bireyin değer yargılarıIII-Bireyin amaçlarıIV-Bireyin idealleriV-Bireyin giyim tarzıYukarıdakilerden hangileri benliği oluşturan özelliklerdir?
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
4.

I. Fiziksel çekicilikII. İş-statü çekiciliği III. Sosyal çekicilik IV. Öncelikli çekicilik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çekicilik türleri arasındadır?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

Fiziksel çekicilik, iş-statü çekiciliği ve sosyal çekicilik diye üç tür çekicilik türü vardır.

5.

Toplumun birtakım değerlerine ters düşen kültür alt grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Karşıt kültür
Soru Açıklaması

Üç farklı kültür çeşidi vardır. Bir toplumun sahip olduğu bütün kültürel yapıyı anlatan genel kültür, genel kültürle ilgili olan fakat çeşitli yönleriyle ondan ayrılan kültürel yapıları ifade eden alt kültür ve toplumun birtakım değerlerle ters düşen kültür alt grubu olan karşıt kültürdür.

6.
Aşağıdakilerden hangisi kız çocuklarının oynadığı oyuncaklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Bebekler
Soru Açıklaması
7.
En kısa tanımıyla üslup deyiş-söyleyiş özelliğidir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi üslubun iletişim dilinde karşılığı olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Biçem
Soru Açıklaması
Biçem (Üslup)
8.
I. “Keşke onu daha once tanısaydım”II. “Aman bunu duymasın, yine bir konferans dinleriz”III. “Keşke sohbet edecek daha fazla zamanımız olsa”IV. “Ben derdimi en iyisi gidip ona açayım”V. "Ne zaman susacak, off...”VI. “Artık gitse de ben de kendimle başbaşa kalsam”Yukarıdakilerden hangileri empati göstermeyi bilen kişiler hakkında düşündüklerimiz arasındadır?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
I, III ve IV'te yer alan cümleler, empati yapmayı becerebilen kişiler hakkında düşüncelerimiz arasında yer alır, çünkü bular karşımızdaki insanın bizi anladığına yönelik düşüncelerdir.
9.

İzleyicilerin bir inanca karşı sahip olduğu taahhütlerin ve bağlılıkların zayıf olması durumunda yapılan ikna edici konuşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Var olan tutum ve inancı pekiştiren konuşma
Soru Açıklaması

Var olan tutum ve inancı pekiştiren konuşma türü ikna edici konuşmaları, izleyicilerin bir inanca karşı sahip olduğu taahhütlerin ve bağlılıkların zayıf olması durumunda yapılır.

10.

I. İnanırlık II. Güvenirlik III. Konuşmacı perspektifi Yukarıdakilerden hangileri inanırlığın boyutları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" I-II
Soru Açıklaması

Konuşmacı perspektifi, inanırlığın boyutlarını kapsayan üst başlık olarak düşünülmelidir. Bilgi/uzmanlık, güvenirlik/çıkar, kişilik, tutumlar ve sosyo-kültürel ortamlar bu boyutları oluşturur.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

I. Örgütün hiyerarşik yapısı II. Örgütteki işbölümü III. Örgütteki bildirişme ağı IV. Örgütün iktisadi çevresi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri örgütteki karar verme davranışını etkileyen etmenlerden örgüt yapısıyla ilgili unsurlardır?

Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması

Örgüt yapısıyla ilgili olarak; örgütteki bildirişme ağının, karar için gerekli bilgilerin örgüt içindeki akışının, bunun yanında, karar verenlerin örgütte bulundukları yerin, dolayısıyla örgütün hiyerarşik yapısının, otorite ilişkilerinin, işbölümü ve uzmanlaşmanın da karar vermeye etkileri vardır. İyi bir konuşma sesinin sahip olması gereken özellikler sesin rahatça işitilebilmesi olan işitilebilirdik, konuşma hızıyla ilişkili olan akıcılık ve sesin tınısı ile ilişkili olan hoşa giderliktir. Örgütün iktisadi çevresi örgütün çevresiyle ilgili bir unsurdur.

12.

I. Empati kuran kişi, taraf tutmaz. II. Empatik iletişim ile karşısındakini düşündürmeyi ve yeni fikirler geliştirmeyi amaçlar. III. Sempati gösteren kişi, karşısındakinin tarafını tutar. IV. Sempati gösteren kişi, karşısındakine hak vererek onun duygusunu pekiştirir. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

Empati kuran kişi, taraf tutmaz. Empatik iletişim ile karşısındakini düşündürmeyi ve yeni fikirler geliştirmeyi amaçlar. Sempati gösteren kişi, karşısındakinin tarafını tutar. Karşısındakine hak vererek onun duygusunu pekiştirir. Doğru anlama noktasında empatik iletişim gerçekleştirmek gerçekten de çok büyük bir önem arz etmektedir.

13.

I. Yargılar II. Denetler III. Akıl alır Ana-baba benliğine sahip olan kişi iletişim kurarken hangilerini yapar?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Ana-baba benliğine sahip olan kişi iletişim kurarken akıl öğretir.

14.
Sözel ve sözsüz iletişim karşılaştırmasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yapılan araştırmalar uzamsal, resimsel, gestalt tasarımları gibi örnekleri içine alan sözsüz uyarımların beynin sol lobunda işlendiğini açıklar. Bunun tersine sözel uyaranların büyük çoğunluğu başka deyişle, analitik ve mantıklı tasarımlar da beynin sa
Soru Açıklaması
Yapılan araştırmalar uzamsal, resimsel, gestalt tasarımları gibi örnekleri içine alan sözsüz uyarımların beynin sağ lobunda işlendiğini açıklar. Bunun tersine sözel uyaranların büyük çoğunluğu başka deyişle, analitik ve mantıklı tasarımlar da beynin sol lobunda işlenir.
15.
Ana-baba benliğine sahip olan kişinin aşağıdaki davranış tutumlarından hangisini göstermesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" Grup ödevi yaparken herkesin yapacağı işlere karışmak
Soru Açıklaması
16.
Karşıt görüşlü izleyicilerin varlığı durumunda uygulanan ve faydalı olan bu model, özellikle konuşmacı bir değer yargısı oluşturmaya çalıştığında devreye girer. Konuşmacı ve izleyici arasında sağlanacak bir özdeşleşme, konuşmanın kabulünde esas olacaktır. Konuşmacı kendi görüşlerine karşı olan bir dinleyici kitlesine karşı konuşuyorsa, konuşmasını düşmanlığı körükleyici nitelikte düzenlememelidir Yukarıda açıklaması yapılan ikna edici konuşmada ''tartışma modeli'', aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Ölçüt doyum modeli
Soru Açıklaması
Karşıt görüşlü izleyicilerin varlığı durumunda uygulanan ve faydalı olan ölçüt doyum modeli, özellikle konuşmacı bir değer yargısı oluşturmaya çalıştığında devreye girer. Konuşmacı ve izleyici arasında sağlanacak bir özdeşleşme, konuşmanın kabulünde esas olacaktır. Konuşmacı kendi görüşlerine karşı olan bir dinleyici kitlesine karşı konuşuyorsa, konuşmasını düşmanlığı körükleyici nitelikte düzenlememelidir.
17.
Yapısal olarak karşıt kültürler de bir tür alt-kültürdür; ancak karşıtlık olgusu bu iki kültür çeşidini birbirinden ayıran temel öğedir. Bu doğrultuda aşağıdakilerden hangileri sadece karşıt kültürle ilgili söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" III ve IV
Soru Açıklaması
Sadece rastlantısal olmayışı ve yürülükteki değerleri değiştirmeyi hedeflemesi karşıt kültüre ait özelliklerdir. Diğerleri gene olara alt-kültürün özellikleridir.
18.

I. Konu ilgilerini çekmez. II. Kendi kendilerine konuşurlar. III. Göz teması kurarlar. Yukarıda verilen dinlememe nedenlerinden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Kişinin göz temasının eksik olması dinlenmemesinin nedenidir.

19.
Aşağıdaki şıklardan hangisi kültürün kapsadığı konular arasında değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireysel farklılıklar
Soru Açıklaması
Kültür; bir toplumun ve bağlı olarak o toplum bireylerinin sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden meydana gelen öyle bir bütündür ki, toplumda var olan her bilgiyi, ilgileri, her türlü ihtiyaçları değer ölçülerini, düşünme biçimini ve buna bağlı olarak meydana gelen davranış biçimlerini içine alır.
20.
Kültür kavramının çeşitli boyutları vardır. Bu boyutlar bireysel, grupsal veya bireyin ya da grubun üyesi olduğu toplum bağlamında ele alınabilir. Ancak, yine de bireyin kültürü, ait olduğu grubun kültürüne ve grubun kültürü de içinde bulunulan toplumun, genelde varolan başat kültürüne doğrudan bağımlıdır. Yukarıdaki açıklamada bahsedilen kültür kavramının boyutlarından hangisi yer almazsa, kültür kavramının anlamı bütünsellikten uzaklaşır?
Doğru Cevap: "A" Toplum kültürü
Soru Açıklaması
Bireyin kültürü, ait olduğu grubun kültürüne ve grubun kültürü de içinde bulunulan toplumun, genelde var olan başat kültürüne doğrudan bağımlıdır. Bunun sonucu olarak, toplumun kültürü belirleyici ve temeldir. Kültür kavramının anlamı, asıl olarak toplumun bütünü ve bu bütünün kültürü ölçüt alınarak incelenmelidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler