• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.
Kadınlık ve erkeklik kalıpları çocukların çevrelerindeki yetişkinleri model almalarıyla, kendilerine aktarılan değerlerle kısa zamanda çocuklar tarafından kavranmaktadır. Kız çocuklarda okul öncesi dönemde dahi gözlemlenen aşağıdakilerden hangisi erkek çocukların yanında sergiledikleri beden dili, sözsüz iletişim örneklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Daha erken motor kabiliyet kazanmaya bağlı olarak konuşurken ellerini daha işlevsel kullanma.
Soru Açıklaması
Yetişkin erkekler kadınlarla iletişim halindeyken daha dominant (baskın) ve daha buyurgan jestlere başvurmaktadır. Kadınlar ise erkeklerle iletişim içindeyken aksi bir yol izlemektedirler. Pek çok araştırma göstermektedir ki, kadınlar erkeklerle iletişime girdiklerinde daha az alan kaplama, bedenlerini olabildiğinde küçültme, dinlerken ya da konuşurken daha fazla baş sallama, saçlarıyla erkeklere nazaran daha fazla oynama ya da düzeltme, ellerini kucaklarında tutma, bacaklar ve dirsekler yoluyla kapanma hareketleri yapma, otururken bacakları ve ayakları birbirine bitişik tutma, daha fazla göz kırpma ve daha fazla aşağıya yönelik bakışlara sahip olma eğilimi gösterdikleri saptanmıştır. Erkeklerin ise daha fazla ve doğrudan baktıkları, daha fazla alan kapladıkları, başlarını dik tuttukları, ayaktayken, otururken bacaklarını açtıkları, çenelerini daha çok sıvazladıkları, daha büyük ve geniş jestler yaptıkları, bacak ve ayaklarını daha fazla hareket ettirdikleri ve kollarını bedenlerinden daha uzakta hareket ettirdikleri bulgulanmıştır .
2.

Kadınların, gençlerin, çocukların ve düşük statüdekilerin daha az konuşması gerektiği ile ilgili sosyo-kültürel koşullar altında ortaya çıkar. İletişimin içinde gerçekleştiği toplum ve kültürle ilgilidir.Yukarıda tarifi yapılan susma tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sosyo-kültürel susma
Soru Açıklaması

Kısa süreli susma, dilin gramatik özellikleri yüzünden ortaya çıkar. Uzun süreli susma, zihinsel süreçlerle ilgili olarak, anlatılan yaşantının derinliği, bellekteki bilişsel malzemenin karmaşıklığıyla ilgilidir. Akıl yürütme ile ilgili susma, alıcının kaynağın söylediklerini kavrayıp anlamaya, yorumlamaya, amacını kavramaya yönelik olarak gerçekleşen susma türüdür. Denetim kurma amacıyla susma, dikkati çekmek, ya da otoriteyi sağlamak için gerçekleştirilir. Tarifi yapılan susma tipi ise sosyo-kültürel susmadır.

3.
Aşağıdaki konuşma türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" Empati ve etkili iletişim hakkında konuşmak
Soru Açıklaması
A seçeneği dışındaki diğer konuşma türleri süreçler hakkında bilgilendirici konuşmalardır. A seçeneği ise kavramlar hakkında konuşma türüne örnektir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi iknaya direnmedeki bilişsel etkenlerden birisidir?

Doğru Cevap: "C" Alışkanlıklar
Soru Açıklaması

İknaya direnmede bilişsel etkenler: öğrenme, alışkanlıklar, ön eğitim, dikkatin dağılması ve tepkidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Uyaranlarının büyük çoğunluğunun beynin sol lobunda işlenmesi
Soru Açıklaması

Sözel uyaranların büyük çoğunluğu başka deyişle, analitik ve mantıklı tasarımlar da beynin sol lobunda işlenir.

6.
Anlatım jest ve mimikleri; özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyo-psikolojik kökenlitemel duyguları dile getiren hareketlerdir. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu duygulara örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Tiksinti
Soru Açıklaması
Anlatım jest ve mimikleri: Özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyo-psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Mutluluk, korku, öfke, şaşkınlık, üzüntü, tiksinti vb.
7.
Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşmacının özelliklerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" Konuşmacının dış görünüşü
Soru Açıklaması
Araştırmacılar inanılırlığın birçok boyutlarını ortaya koymuşlardır. Burada bizim için önemli olan boyutlar konuşmacının bilgisi/uzmanlığı, güvenirliği, kişiliği, tutumları ve sosyo-kültürel ortamdır.
8.

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim örneği değildir?

Doğru Cevap: "E" Dilekçe yazma
Soru Açıklaması

Dilekçe yazma, yazılı iletişim örneğidir.

9.
İletişim kurarken "Ben önemli değilim, sen önemlisin" mesajını veren bir kişi hangi davranış biçimine sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Çekingen davranış biçimi
Soru Açıklaması
10.

Kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Konuşmaktan kaçınmamak
Soru Açıklaması

Suçlu hissettirmek: İmalı yollarla karşımızdaki kişiye bizi neden mutsuz ettiğini ya da kızdırdığını suçlu hissettirerek anlatmaya çalışırız. - Akıl okumak: Karşımızdakinin “aslında ne demek istediğini” bildiğimizi zanneder, bunu ona öğretmeye çalışırız. - Tuzak kurmak: Karşımızdakini “açık konuşmaya” davet eder, o bunu yapınca da alınır ve bozuluruz. - Kaçınmak: Konuşmaktan kaçmak için uyumak, başka şeylerle meşgul olmak gibi davranışlar gösteririz. - Ima etmek: Karşımızdaki kişiye neden kızdığımızı imalı yollarla belli ederiz, ama neden kızdığımızı söylemeyiz. - Eleştirmek: karşımızdakini hırpalamak amacıyla onun farklı davranışlarını eleştiririz. • Öç almak: karşımızdaki kişiyi önemsediği bir şeyden mahrum bırakma.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemeyi olumsuz etkileyen faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Çevredeki gürültü
Soru Açıklaması
Etkin dinlemeyi etkileyen faktörlerin arasında çevre önemli bir yer işgal etmektedir. Mesajının etkin bir biçimde dinlenilmesini isteyen bir kaynak, mesajı ile uygun bir meka^n seçiminde bulunmalıdır.İyi bir dinleyici olmak için meka^n seçiminin yanı sıra anlatan kişi ile göz teması kurmak, tüm dikkatini karşı tarafın söz ve beden dili hareketlerine odaklamak, söz kesmemek, anlatılanı onaylamak ve anlatılmak istenenlerin içeriğin niyetini doğru algılamak gibi hususlara da önemle dikkat etmek gerekir. Doğru cevap A seçeneğidir.
12.

Aşağıdaki liderlik güçlerinden hangisi liderin kişilik özellikleriyle ilgili olan güçtür?

Doğru Cevap: "A" Karizmatik güç
Soru Açıklaması

Liderlik güçleri ödüllendirici, cezalandırıcı, uzmanlık gücü ve karizmatik güç olarak dört başlıkta ele alınır. Bunlardan uzmanlık gücü liderin göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türüdür. .Liderin kişilik özellikleriyle ilgili olan güç ise karizmatik güçtür.

13.
"İnsanın insanlaşmasında baş etmen olan el/beyin diyalektiğinin doğrultusunda, doğal hayvansal seslerin, bağırtılarla çığlıkların, evrim süreci içinde, sözcük seslerine dönüşmesi olayı."Yukarıdaki tanım konuşmanın hangi etmenini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Boğumlama (Telaffuz)
Soru Açıklaması
Tanım, konuşmanın etmenlerinden boğumlamayı açılamaktadır. Boğumlama, aynı zamanda yazılmış ya da basılmış bir takım simgeleri seslemek, seslendirmek demektir. Doğru cevap B seçeneğidir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşma sesinin özellikleri arasında yer alan işitebilirlik ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Sesi rahatça işittirebilme
Soru Açıklaması

Sesi, dinleyiciye rahatça işittirebilmek işitebilirlikle ilgilidir. Diğer şıklar hoşa giderlikle alakalıdır.

15.

Dinleme becerisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Dinleme becerisi doğal değildir
Soru Açıklaması

Dinleme becerisi otomatik değildir. Dinleme işitme değildir. Bütün dinleyiciler aynı iletiyi almaz ve dinleme becerisi doğal değildir.

16.
Hem özel hayattaki ilişkiler hem de iş hayatındaki ilişkiler açısından bakıldığında, huzurun ve mutluluğun sağlanmasında önemli bir yere ve güce sahip olarak tanımlanan kavram aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "E" Bireylerarası iletişim
Soru Açıklaması
Sorudaki ifadeler bireylerarası iletişimi tanımladığı ve açıkladığı için doğru yaklaşım E seçeneğidir.
17.
Kırmızı et yemeyen Hintli bir arkadaşına kırmızı etin ne kadar lezzetli olduğu ve yemesi gerektiği konusunda ısrar eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Bencil olduğu
Soru Açıklaması
Sözkonusu örnekteki kişi, kırmızı et yenilmesi konusunda tamamen benmerkezci bir yaklaşımla Hintli arkadaşıyla empati kuramamaktadır. Kırmızı etin lezzetli olduğu konusundaki bireysel düşüncesi ve lezzetin damak zevkine göre değişebileceğini düşünmeyerek algısal açısından benmerkezcidir. Ayrıca Hintlilerin kültürel ve dini sebeplerle özellikle belli kırmızı et çeşitlerini tüketmedikleri düşünüldüğünde bilişsel ve duygusal açıdan da merkezci bir yaklaşım sergilemektedir. Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Çünkü bencillik; her olayda kendi menfaatını düşünme ve her işten çıkar sağlama düşüncesidir. Bu örnekte böyle bir durum sözkonusu değildir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi Daniel Bell’e göre modern toplumun parçalarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Kültür
Soru Açıklaması

Bell’e göre modern toplum 3 parçaya bölünmüştür. Bunlar: Sosyal yapı, yönetim biçimi ve kültürdür.

19.
Aslı ile telefonda konuşan Ahmet: “Benim internette paylaştığım metinlere, videolara ve fotoğraflara hiç beğeni göndermiyorsun” diye sitem etmektedir. Yukarıdaki ifadelerden Ahmet’in hangi sanal iletişim ortamını kullandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal ağlar (Facebook, Twitter vs.)
Soru Açıklaması
Sorunun doğru yaklaşımı C seçeneğidir. Sorudaki örnek durumda Ahmet’in içerik paylaşımında bulunduğu ortam sosyal ağları ifade ettiği için doğru yaklaşım C şıkkıdır.
20.
Ahmet lise öğrencisidir. Sinemanın yapım aşamasından, bitmiş ürününe kadar her aşamasına ilgi duyan Ahmet üniversitede sinema televizyon okumaya karar vermiştir. Gireceği sınavda bu doğrultuda tercih yapacaktır.Yukarıdaki açıklamada, Ahmet'in davranışında benliğin hangi görevi etkilidir?
Doğru Cevap: "C" Geleceğe ilişkin beklenti ve amaçlar saptamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok