• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.
Konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi konuşmanın özellikleri ile ilgili yanlış bir ifadedir.
Doğru Cevap: "B" Konuşma doğuştan getirilen bir yetenektir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi etki taktikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bir üst otoritenin kullanılmaması
Soru Açıklaması
Etki taktikleri nelerdir? Cevap: Rasyonel-akılcı ikna, arkadaşlık ya da kişisel çekicilik, koalisyon, pazarlık, baskı-ısrar, bir üst otoritenin kullanımı, tasdik.
3.

I. Dinleyici II. Konu ve konuşmacı III. Toplantı Süresi Yukarıdakilerden hangileri “ortam” ögesi ile ilgili unsurlardır?

Doğru Cevap: "C" II-III
Soru Açıklaması

Dinleyici, konuşanın ögelerinden birisidir. II ve III ise ortam ögesinde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alır.

4.
I. Kızgınlık beslenir ve artar. II. Kızgınlık tetiklenir. III. Kızgınlık düşünceleri geliştirir. IV. Kızgınlık öfkeli düşünce ve eylemi başlatır. V. Davranışlar kızgınlık üzerine temellenir. Yukarıda verilen kızgınlık oluştuğunda ortaya çıkan tipik olaylar dizisi hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "D" II-III-V-I-IV
Soru Açıklaması
Tepkilerimizi yani kızgınlığımızı kontrol altına almak önemlidir. Bunun için de kızgınlık oluştuğunda ortaya çıkan tipik olaylar dizisini anlamak önemlidir.
5.
İletişime iki değişik bakış açısı söz konusudur. İlk bakış açısı ie yapılan yaklaşım, kaynak ile alıcının iletiyi nasıl kodladığı ve kod açımının nasıl yapıldığı ile ilgilenir. İkinci yaklaşım, iletişimi anlamların oluşturulması ve değişimi olarak görür. Aşağıdakilerden hangisi ikinci yaklaşımın ana konusudur?
Doğru Cevap: "A" Kültür
Soru Açıklaması
6.

Bir kadının sık sık yakın çevresindeki bir erkeğe ne yapacağını söylemesi erkeğin gözünde ne olarak algılanır?

Doğru Cevap: "A" Özgürlüğünün kısıtlanması
Soru Açıklaması

Bir kadının sık sık yakın çevresindeki bir erkeğe ne yapacağını söylemesi erkeğin gözünde özgürlüğünün kısıtlanmasıdır.

7.
Ayşe, babasını çok sevmektedir bir haftalık iş seyahatinden sonra eve gelen Kemal Bey kapıda küçük kızı Ayşe’yi görmüştür. Babasını çok özleyen Ayşe babasını çok sevdiğini ellerini açarak “Babacığım seni dünyalar kadar çok özledim” diyerek özleminin büyüklüğünü ifade etmiştir? Yukarıdaki ifadelerde Ayşe’nin babasına yaptığı davranış biçimi aşağıdakilerin hangisinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Resmetme İşlevi
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Ayşe babasına olan özlemini göstermek için kollarını açmış onu dünyalar kadar özlediğini belirtmeye çalışmıştır. Bu sebepten dolayı sorunun doğru yaklaşımı A seçeneği olduğu görülmektedir.
8.

I. Konuşmadan önce söylenecekler düşünülmeli ve planlanmalıdır. II. Konuşurken dinleyicilerin gözlerine bakılmalıdır. III. Konuşma, resmiyetin dışına taşmamalıdır. Yukarıdakilerden hangileri konuşmada önemli noktalar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

Konuşurken dinleyicilerle sanki karşılıklı bir konuşma yapıyormuş gibi davranılmalıdır. Böylece cümle kurma şeklindeki resmiyet gider, konuşmaya sıcak ve canlı bir hava getirilir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi dinleme sürecinin basamaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Tekrarlama
Soru Açıklaması

Dinleme sürecinin belli bir takım basamaklarla gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu basamaklar; işitme, iletiye odaklanma, idrak (anlama) ve yorumlama, çözümleme ve değerlendirme, cevaplama, hatırlama biçiminde sıralanabilir.

10.

Bir kişinin bir ödül ya da hediye alacağı durumlar için yapılan konuşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sunuş konuşmaları
Soru Açıklaması

Sunuş konuşmaları çoğunlukla bir kişinin bir ödül ya da hediye alacağı durumlar için yapılır.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
I. Kamyon şoförlüğü II. Öğretmen III. Polis IV. Hemşire V. Cumhurbaşkanı Geleneksel ve ataerkil bir toplumsal yapıda yetişmiş bir bireyin yukarıdaki meslek gruplarını toplumsal cinsiyete göre nasıl eşleştirmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Kadın- II ve IV
Soru Açıklaması
Özellikle ataerkil toplumlardaki yaygın cinsiyet kalıplarına göre düşünüldüğünde kadınların öğretmelik ve hemşirelik gibi meslekler için uygun olduğunu kanısı yaygındır. Doğru cevap B seçeneğidir.
12.

Aşağıdakilerden hangisi benmerkezcilliğin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Her olayda kendi menfaatini düşünme ve çıkar sağlama düşüncesidir.
Soru Açıklaması

Bazıları benmerkezcilikle bencilliği karıştırsa da, farklı ama ilişkili iki kavram olduğu görülür. Bencillik; her olayda, her işlemde kendi menfaatını düşünme ve her işten çıkar sağlama düşüncesidir. Benmerkezcilik ise dünyayı “ben”e dayanarak algılamaya ve yorumlamaya karşılık gelir.

13.

I. Daha fazla ve doğrudan bakma II. Daha az alan kaplar III. Ellerini kucakta tutma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, kadın ve erkeklerin iletişime girdiğinde, erkeklere doğrudan atfedilen beden hareketleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

II ve III, kadınlara atfedilen tipik beden hareketleri arasında tanımlanır.

14.

İsteneni başaramamak ya da bunları tamamlama yeti ve yetkisinden yoksun kalınan durumlardaki kalabalık algısını etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Amaç ilişkili faktörler
Soru Açıklaması

İsteneni başaramamak ya da bunları tamamlama yeti ve yetkisinden yoksun kalınan durumlar amaç ilişkili faktörlerdir. Bu alandaki birçok çalışmanın birleştiği ana tema; fiziksel ve sosyal çevreyi kontrol ve etkileme yetkisinde bir düşüş olduğunda, kalabalık algısının artma eğiliminde olduğudur.

15.

Kişinin tırnak yemesi işlev açısından beden dili sınıflandırmasından hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Uyumlandırıcılar
Soru Açıklaması

Uyumlandırıcılar bireyin, tutumları, endişe düzeyi, kendine güveni vb. konusunda diğer türlere göre daha fazla veri taşır. Rahatsız vücut hareketleri, tırnak yeme, parmak kütletmek, ritm tutmak, insanların ellerini ceplerine sokup bozuk parayla oynamaları, sağa sola yürümeleri, başlarını kaşımaları, kravatlarını düzeltmeleri, saçlarını elleriyle taramaları uyumlandırıcılara örnek olarak verilebilir.

16.

Dilin gramatik özellikleri yüzünden ortaya çıkan susma tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kısa sureli susma
Soru Açıklaması

Kısa süreli susma, dilin gramatik özellikleri yüzünden ortaya çıkar. Konuşma içinde dilsel zorunluluklar yüzünden duraklamaktır. Örneğin noktalama işaretleri veya cümle sonları bu bağlamda değerlendirilebilir.

17.

“Bu tür hareketler el sallama, el kaldırma, parmak veya yumruk gösterme gibi anlamı tam olarak açık ve belirgin olan, kendi başlarına kullanıldığı bağlamda bile açık bir anlam ifade eden hareketlerdir.’’Yukarıda işlevine göre tarifi verilen beden dili işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Amblemler
Soru Açıklaması

Anlamı tam ve açık olarak belirgin olan işaret dili amblemlerdir. Başka bir deyişle, belli bir kültürel yapılanma içerisinde o kültür üyelerinin çoğunluğunca kesin anlamı bilinen ve sözel dilde bir ya da birkaç sözcükle ifade edilebilecek kodlardır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi iletişime yönelik yapılan bir mobbing örneğidir?  

Doğru Cevap: "E" Kişinin kendisini ifade etmesine izin verilmemesi
Soru Açıklaması

Mobbingin pek çok davranışsal boyutu bulunmaktadır. Bunlar iletişime yönelik saldırılar, sosyal ilişkilere yönelik saldırılar, sosyal imaja yönelik saldırılar, mesleki ve özel konuma yönelik saldırılar, sağlığa yönelik saldırılar olarak sıralanabilir. Kişinin kendini ifade etmesine izin verilmemesi, sözlü ya da yazılı tehditlere maruz kalması iletişime yönelik saldırılardan bazılarıdır. Sosyal ilişkilere yönelik saldırıya verilebilecek en temel örnek kişinin içinde bulunduğu ortamdan, diğer çalışanlardan dışlanması, görmezden gelinmesidir. Kişi hakkında dedikodu çıkarılması, ruhsal sorunlarının olduğunun söylenmesi, dünya görüşüyle, inancıyla alay edilmesi, gülünç duruma düşürülmesi ve benzeri davranışlar mağdurun sosyal imajına yönelik saldırılar arasında yer almaktadır. Çalışanın kapasitesinin çok altında işlerde çalıştırılması, yaptığı işlerin ve işe dair önerilerinin küçümsenmesi mesleki ve özel konuma yönelik saldırılar arasındadır. Kimi durumlarda mağdura fiziksel şiddet de uygulandığı görülmektedir. Kişinin işyerindeki eşyalarına veya kendisine zarar verilmesi sağlığa yönelik saldırılardandır.

19.

Bir şeyin nasıl yapıldığı, bir şeyin nasıl imal edildiği ya da bir şeyin nasıl çalıştığı vb. konularda bilgi veren konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Süreçler hakkında konuşma
Soru Açıklaması

Konuşma türleri bilgilendirici konuşma, objeler hakkında konuşma, süreçler hakkında konuşma, olaylar ve kavramlar hakkında konuşma olarak beşe ayrılmaktadır. Bunların içerisinde bir şeyin nasıl yapıldığı, bir şeyin nasıl imal edildiği ya da bir şeyin nasıl çalıştığı vb. konularda bilgi verilen konuşma süreçler hakkında konuşmadır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi ana-baba benliğine sahip bir kişinin iletişim kurarken sahip olduğu özelliklerden birdir?

Doğru Cevap: "B" Ders verir
Soru Açıklaması

Ana-baba benliğine sahip bir kişi iletişim kurarken; yargılar, denetler, ders verir, akıl öğretir, korur ve kollar, sahip çıkar, problem çözer, kısıtlar, önyargı ve kalıpları vardır. Oysa benmerkezcilik,sabırsızlık, merak etme ve kontrolsüz olma çocuk benliğine sahip kişilerin özellikledir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler