• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
Aşağıdaki yazım özelliklerinden hangisi etkili ve doğru bir şekilde yazılı iletişimin gerçekleşmesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Yazıda basit bir dil kullanmak
Soru Açıklaması
Resmi yazışmaları kendine özgü cümle yapıları vardır. Bununla birlikte bu tür yazışmalarda bile oldukça anlaşılır basit bir dil kullanmak gerekir. Bu konuda genel ilke, her ne kadar yazı üslubu, konuşma üslubundan farklıysa da yine de konuşur gibi yazmak gerekir. Konuşurken rahatça kullanamadığımız sözcük ve deyimlerin yazarken de kullanmaktan kaçınmalıyız.
2.
Araştırmacılar cinsiyetler arası davranış farklarının cinsiyet özelliklerinden kaynaklandığını, toplumsal hayattaki statü farklılıklarıyla bir ilgisi olmadığını ortaya koymuşlardır. Aşağıdaki şıklarda belirtilen davranışlardan hangisi erkeklere özgü bir davranıştır?
Doğru Cevap: "A" Gülümseyen konuşmacıların sözlerini kesme eğilimi gösterirler.
Soru Açıklaması
A şıkkı erkeklere özgü bir davranıştır, diğer şıklar kadınlara özgü davranışlar arasında belirtilmiştir.
3.
Benmerkezcilik dönemi insanda kaç yaşında sona ermesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
Benmerkezcilik dönemi (egosantrizm dönemi), insanda 6 yaş civarında sona erer.
4.
Çocuk ego durumu kişinin kaç yaşları arasındaki yaşantılarına ait kayıtlardan oluşur?
Doğru Cevap: "C" 0-7
Soru Açıklaması
Çocuk ego durumu kişinin 0-7 yaşları arasındaki yaşantılarına ait kayıtlardan oluşur.
5.
Aşağıdakilerden hangisi satış kampanyalarının aşamalarından biri olan "güçlendirme ve değerlendirme" aşamasında yapılan faaliyetlere örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Ürünü satın alanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmak
Soru Açıklaması
Doğru cevap D seçeneğidir. Çünkü satış kampanyalarında son aşamayı oluşturan güçlendirme veya değerlendirme aşaması; ürün veya hizmet satıldıktan sonraki süreci içerir. Bu süreç iyi değerlendirildiği takdirde, satışlar artacağı gibi, ürünün kullanım alanında bir marka bağımlılığı da yaratılabilecektir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi benmerkezcilikle ilgili doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "E" Benmerkezcilikle bencillik farklı şeylerdir.
Soru Açıklaması

Benmerkezcilikte bireyin kendisini merkeze alması söz konusudur. Birey her şeyde kendini esas alır, her şeyi kendine dayandırır. Benmerkezcilikle bencillik farklı şeylerdir. Bencillik; her olayda, her işlemde kendi menfaatını düşünme ve her işten çıkar sağlama düşüncesidir. Benmerkezcilik ise dünyayı “ben”e dayanarak algılamaya ve yorumlamaya karşılık gelir.

7.

Ortaya konan isteği ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri ve bilgilerin sunulması şeklinde açıklanan etki taktiği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Rasyonel-akılcı ikna
Soru Açıklaması

Baskı-ısrar taktiği etkileyenin zorlayıcı ve baskıcı tavrını kapsamaktadır. Koalisyon, örgütteki diğer insanları etkileyenin kendisini desteklemeleri için harekete geçirmesidir. Pazarlık basitçe, “benim için bunu yaparsan bende senin için sunu yaparım” demektir. Bir üst otoritenin kullanımı, kişi etkileme için örgüt dışındaki bir gücün ya da emir komuta zincirinin kullanılmasını içeren bir stratejidir. Ortaya konan isteği ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri ve bilgilerin sunulması şeklinde açıklanan etki taktiği ise Rasyonel-akılcı iknadır.

8.
Hiç kuşkusuz, resmi yazışmalarda belirli bir takım kalıplaşmış yazı biçimleri vardır. Bunların dışına çıkılmaz. Diğer yandan, yazılanın kimin tarafından okunacağını hiçbir şekilde akıldan çıkartmamak gerekir. Yazılanın, yazanın değil alıcının ilgi ve ihtiyaçlarına uygun düşecek şekilde yazılmasına da dikkat etmek gerekir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda açıklaması yapılan ve yazılı iletişimin gerçekleşmesinde dikkat edilmesi gereken noktayı belirtmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kişiliğinizi ortaya koyun
Soru Açıklaması
Her türlü iletişimde olduğu gibi yazılı iletişimde de kişiliğin iletişime yansıması, iletişimi daha etkili kılar. Kişiliğimizin yazıya yansıması, sözcük seçimi, cümle yapısı yani kısaca bize özgü yazı tarzlarımızla oluşur. Hiç kuşkusuz, resmi yazışmalarda belirli bir takım kalıplaşmış yazı biçimleri vardır. Bunların dışına çıkılmaz. Diğer yandan, yazılanın kimin tarafından okunacağını hiçbir şekilde akıldan çıkartmamak gerekir. Yazılanın, yazanın değil alıcının ilgi ve ihtiyaçlarına uygun düşecek şekilde yazılmasına da dikkat etmek gerekir.
9.
I. Ayşe Hanım öğrencilerine çok yumuşak davranmaktadır. II. Pelin Hanım kocasına nazaran çok uysal bir kadındır.III. Esra arkadaş ortamında uyumlu bir kişiliğe sahiptir.IV. Filiz Hanım çocuklarına karşı çok şefkatli bir annedir.Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "C" Toplumda kadından beklenen davranış örnekleridir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici konuşmanın niteliklerine uygundur?
Doğru Cevap: "B" Konuyu dinleyicilerle ilintilendirmek
Soru Açıklaması
Bilgilendirici konuşmanın temel nitelikleri şunlardır: Dinleyicilerin çok şey bildiğini sanmamak, çok teknik olmamak, soyutlamalardan kaçınmak, düşünceleri kişiselleştirmek, konuyu doğrudan dinleyicilerle ilintilendirmek. Doğru cevap B.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşi'nde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hijyen
Soru Açıklaması
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde "hijyen" öncelikli olarak yer almaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi şu şekildedir: Fizyolojik ihtiyaçlar: İnsanların doğuştan sahip oldukları ve arzu ettikleri temel ihtiyaçlardır. Yemek, uyumak vb. Güvenlik ihtiyaçları: İnsanlar, can ve mal varlıklarının korunmasını isterler. Sevgi ve aidiyet ihtiyacı: Sevme, sevilme, bir gruba mensup olma, şefkat, yardımseverlik vs. türünden ihtiyaçlar bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Saygı görme ihtiyacı İdeallerini gerçekleştirme ihtiyacı
12.
Aşağıdakilerden hangisi benmerkezciliğe örnek olabilir?
Doğru Cevap: "D" Sadece kendi sevdiği yemekleri pişiren ev arkadaşı
Soru Açıklaması
Benmerkezcilik (egosantrizm), başkalarının varlığını ve çıkarlarını göz ardı ederek kendini ve sorunsalını her şeyin merkezine koyma tutumu ve davranışıdır. Yukarıdaki seçeneklerden sadece D seçeneğindeki davranış benmerkezciliğe örnek olabilir. Doğru cevap D seçeneğidir.
13.
‘‘Güç olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır’’ diyen birisi, hangi sonuç türüne göre bir ifade kullanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Duygusal Etki
Soru Açıklaması
Duygusal Etki: Hiçbir sonuç türü duygu yüklü sonuç cümleleri kadar etkili olamaz. Konuşmacını edebi yöntemler ve üslup kullanarak izleyicilerin duygularına yönelmesi kolay unutulmayacak izler bırakabilir. Örneğin savaş kahramanlarınıanmak için yapılan bir konuşmada söylenecek şu sözler kolay kolay unutulmaz: "Vatanları için can ve kan veren askerler hiçbir zaman ölmez. Onlar sadece gözden kaybolur..."
14.
Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat'ta eşlerden birinin hediye alınmasına karşı çıkarak, böyle günlere önem vermediğini dile getirmesi nedeniyle tartışan çiftin yaşadığı sorun aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "E" Karşılıklı empati kuramadıklarıyla
Soru Açıklaması
Algısal, bilişsel ve duygusal açıdan karşılarındaki insanın perspektifini anlamayanlar, benmerkezci davranmış olurlar; dolayısıyla da empati kuramazlar. Bu örnekte de, eşler Sevgililer Günü'ne farklı anlam yüklemekte, birbirlerinin bakış açısını önemsemeyerek, benmerkezci davranmaktalar. Doğru cevap E seçeneğidir.
15.
Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütüm maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, kullanmada, sonraki kuşaklara iletmekte kullanılan, insanın doğa ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür. Yukardaki tanımdaki kültür kavramı hangi bilimsel disiplinin içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Toplumbilim
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Tanımın belirttiği ifade kültürün toplumbilimsel açıdan tanımını ifade etmektedir. Buna göre doğru yaklaşım E seçeneğindeki toplumbilim seçeneğidir.
16.
I. İnsanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünüdür.II. İnsanın varlık sürdürme biçiminde meydana gelen her türlü gelişmeden kolayca etkilenen bir olgudur.III. İnsana özgüdürIV. İnsanlar ya da toplumlar arasında düşünce ve duyguların aktarılmasıdır.V. İnsanlar, gruplar ve örgütler arasında bağ kurmayı hedefleyen bir etkileşim sürecidir.Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangi çıkarıma varılabilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim kavramı tanımlanmıştır
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Yukarıdaki ifadelerle iletişimin tüm yönleri tanımlanmıştır. Bu sebebten dolayı sorunun doğru yaklaşımı A seçeneğidir.
17.

Aktif dinleme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Aktif dinleme kişinin kulağına çarpan sözcükleri işitmesidir. II. Aktif dinlemenin üstün yanı bir kimseyi iyi tanımaya olanak sağlamasıdır. III. Aktif dinleme engelleri çevresel, fizyolojik ve psikolojik olarak sıralanır.

Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması

Aktif dinleme yapmak, dinleyicinin kulağına çarpan sözcükleri “işitmesi” değil, karşılıklı bir etkileşimdir. Aktif dinlemenin üçüncü üstün yanı, bir kimseyi iyi tanımaya olanak vermesidir. Aktif dinlemenin birçoğu iletişim gürültülerinden kaynaklanan ya da onlara bağlı olarak söz konusu olan birtakım engelleri söz konusudur. Bunları aşağıdaki biçimde sıralamak mümkündür: çevresel engeller, fizyolojik engeller, psikolojik engeller.

18.

Aşağıdakilerden hangisi toplumda davranış ve karakter olarak kadınlardan beklenilen özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Duygulu
Soru Açıklaması

Davranış ve karakter olarak, erkeklerin hırslı, güçlü, kararlı, risk alan, bağımsız, rasyonel, aktif ve atak olması, kadınların ise şefkatli, neşeli, sevecen, duygulu, duyarlı, yumuşak nazik, sadık, sabırlı, anlayışlı olması beklenir

19.

Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak, empatinin kaçıncı aşamasıdır?

Doğru Cevap: "B" İkinci aşama
Soru Açıklaması

Empati üş aşamadan oluşan bir süreçtir. Birinci Aşama: Olayları karşımızdaki gibi algılamaya çalışmak - İkinci Aşama: Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak - Üçüncü Aşama: Kendisini anladığımızı karşımızdakine sözlerimizle, ses tonumuzla ve beden dilimizle ifade etmek.

20.

Empati aşamaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Karşımızdaki kişiye kendimizi ifade etmeden empati kurmak son aşamada önemlidir.
Soru Açıklaması

Empati üç aşamadan oluşur. Bunlar: - Birinci Aşama: Olayları karşımızdaki gibi algılamaya çalışmak - İkinci Aşama: Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak - Üçüncü Aşama: Kendisini anladığımızı karşımızdakine sözlerimizle, ses tonumuzla ve beden dilimizle ifade etmek.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler