• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
Katz, psikanalizden yola çıkarak ikna sürecinde ''egonun korunması''kavramını ortaya atar. Buna göre insan, egosunu içsel ve dışsal tehditlerden korumaya çalışır. Ego savunma (ego defens) mekanizmaları, bireyin kendi gerçek kişilik özellikleriyle, yani ''içsel gerçekliği''yle ya da çevreden gelen dışsal tehlike ve tehditlerin gerçekliğiyle yüzleşmesini engelleyen araçlardır Yukarıdaki açıklamalar ışığında, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, ego savunma mekanizmaları taktikleri doğru olarak verilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Alıkoyma
Soru Açıklaması
Katz, psikanalizden yola çıkarak ikna sürecinde ''egonun korunması'' kavramını ortaya atar. Buna göre insan, egosunu içsel ve dışsal tehditlerden korumaya çalışır. Ego savunma (ego defens) mekanizmaları, bireyin kendi gerçek kişilik özellikleriyle, yani ‘içsel gerçekliği’yle ya da çevreden gelen dışsal tehlike ve tehditlerin gerçekliğiyle yüzleşmesini engelleyen araçlardır. En genel anlamıyla ego savunma mekanizmaları, kişinin gerçeklerle yüzleşmemek için kullandığı reddetme, akılcılaştırma (rationalization), koruma ve geri çekilme taktikleridir.
2.
Aşağıdaki eylemlerden hangisi sözel iletişimin konularından bir değildir?
Doğru Cevap: "E" Mimik
Soru Açıklaması
Sözel İletişim (Verbal Communication) aşağıdaki ögelerden oluşmaktadır. • Konuşma-Dinleme • Yazma-okuma
3.
İletişim matrisine göre sözel ve sözsüz davranışların eşleştirmesinde aşağıdaki hangi şık yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sesli-Sözel=Okumak
Soru Açıklaması
a. Sesli-Sözel İletişim Davranışları Yüksek ve işitilebilir sözel ifadeler dillendirildiğinde oluşan durumdur. Örneğin, “Ben burada ne arıyorum?”. Bu cümlenin nasıl söylendiği burada konu dışıdır. b. Sessiz-Sözel İletişim Davranışları Bunlar sesli/sözel kodlarla sık karıştırılır. Daha önceki tanımlanan örnek burada da geçerlidir. Sesli/sözel davranışlarda yapılandırılmış bir sembol sistemi kullanılır. Kendi kanunları, gramer kuralları vardır. Örnek olarak, işitme engelliler için geliştirilen alfabe, ya da Amerikalı yerlilerin törensel işaret dili bu grupta yer alır. Bütün yazılı iletiler, potansiyel sesli/sözel iletişim davranışlarıdır. c. Sesli-Sözsüz İletişim Davranışları Bunlar söylenilen şeyin içeriğinden çok nasıl söylendiği ile ilgilidir. Konuşulan ya da yazılı bir şeyi okurken yaptığımız davranışlarımızı içerir. Bu davranışlar, ses karakteristiklerini içerir: Sesin yumuşaklığı, sesin yüksekliği, rengi, konuşma hızı vb... Bir cümlenin nasıl söylendiğidir bu. Bir cümle, korkuyla, hırsla, sevgiyle dokunaklı vb. biçimlerde okunabilir. Bu, bir şeyin nasıl söylendiği konusu, sesli/sözel bileşeni işaret eder ve ilk arı, saf sözsüz diyebileceğimiz iletişim biçimi, budur. d. Sessiz-Sözsüz İletişim Davranışları Bu davranışlar, sesi dışarıda bırakırsak anlam aktarmak için kullanılan tüm davranışları içerir. Örneğin, vücut biçimimiz, duruşumuz, giyimimiz, saçımız, yüz ifademiz, mekanın kullanımı gibi. Dokunma da burada yer alır. Bu kategori sözsüz iletişimi en geniş biçimde kapsayan kategoridir.
4.
I. Dalgın gözle bakma II. Başka kişiye söyleme III. Birilerine öğretebilme IV. Seçerek dinleme V. Sorulara cevap verme. Yukarıdaki seçeneklerden hangileri dinleme düzeylerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve V
Soru Açıklaması
Seçerek dinleme dinleme düzeylerinden değil, dinleme türlerinden biridir. Doğru cevap D seçeneğidir.
5.

I. Benlik, kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımızdır. II. Benlik, kişiliğin öznel yanıdır. III. Benlik, kişiliğin nesnel yanıdır. IV. Benlik, ‘’Ben neyim?’’ sorusunu cevaplayabilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri benlikle ilgili doğru ifadelerdir?

Doğru Cevap: "D" I, II, IV
Soru Açıklaması

Benlik kendi kişiliğimize ilişkin kanılarımız, kişiliğin öznel yanı, ‘’Ben neyim?’’ sorusunu cevaplayabilen bir olgudur. III. ifade de yer alan benliğin kişiliğin nesnel yanı olma ifadesi doğru bir ifade değildir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşma planının oluşturulmasında izleyici bilgisini uyumlaştırma stratejilerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Destek bilgilerin sağlanması
Soru Açıklaması

Ortak taban yaratmak, dinleyicilerin teşvik edilmesi, dinleyici değerlerini uyarlama ve dinleyici ihtiyaçlarını uyarma izleyicilerin güdülenmesini artırma stratejileriyken; destek bilgilerin sağlanması, anlamın kolaylaştırılması, terimlerin tanımlanması ve karşılaştırmaların kullanılması izleyici bilgisini uyumlaştırma stratejileridir.

7.

Bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları iletişimin hangi boyutu ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Sosyo-psikolojik
Soru Açıklaması

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutu bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları kapsamaktadır. Örneğin doğum günü ya da mezuniyet partisindeki iletişim ortamı ile cenaze evi ya da hastane ortamındaki iletişim, iletişimin sosyo-psikolojik bağlam boyutu olarak açıklanabilir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi genellikle ana-baba benliğine sahip kişilerin kullandıkları ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bence bunu kendin yapabilirsin
Soru Açıklaması
Ana baba benliğine sahip olan kişiler genellikle iletişim kurarken; yargılar, denetler, ders verir, akıl öğretir, korur ve kollar, sahip çıkar, problem çözer ve kısıtlarlar. Ayrıca önyargı ve kalıpları vardır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğindeki "Bence, bunu kendin yapabilirsin"dir.
9.

Gönderilen ya da biraz sonra verilecek iletinin önemini vurgulamak için gerçekleştirilecek susma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Denetim kurma amacıyla susma
Soru Açıklaması

Denetim kurma amacıyla susma: Dikkati çekmek, ya da otoriteyi sağlamak için gerçekleştirilir. Bu tip susma gönderilen ya da biraz sonra verilecek iletinin önemini vurgulamak için gerçekleştirilebileceği gibi, kişinin kendi önemini ve gücünü hissettirmek için başvurabileceği sessiz yollardan biridir.

10.

I. Satın almanın kışkırtılması II. Kabul ve tercih etmenin sağlanması III. Güçlendirme veya değerlendirme IV. Ürünün farkına vardırılması Yukarıda verilen pazarlama basamaklarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" IV, II, I, III
Soru Açıklaması

Pazarlama basamakları sırasıyla şu şekilde gerçekleşmektedir: Ürünün farkına vardırılması, Kabul ve tercih etmenin sağlanması, satın almanın kışkırtılması ve son basamak olan güçlendirme veya değerlendirmedir.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Egosentrizm ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Başkalarının varlığını ve çıkarlarını göz ardı ederek kendini ve sorunsalını her şeyin merkezine koyma tutumu ve davranışıdır.
Soru Açıklaması
12.

I. Rasyonel-akılcı ikna: Ortaya konan isteği ya da talebi destekleyen mantıklı tartışmalar için veri ve bilgilerin sunulmasıdır. II. Koalisyon: Etkilenenin, etkileyen hakkındaki iyi düşünceler taşımasına bağlı olmasıdır. III. Baskı-Israr: Etkileyenin zorlayıcı ve baskıcı tavrını kapsamaktadır. Yukarıda belirtilmiş olan ikna taktiklerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I-III
Soru Açıklaması

Arkadaşlık ya da kişisel çekicilik stratejisi; etkilenenin, etkileyen hakkındaki iyi düşüncelerine bağlıdır. Koalisyon, örgütteki diğer insanları etkileyenin kendisini desteklemeleri için hareke geçirmesidir.

13.

Bir konuşmada fikirlerin desteklenmesi amacıyla örnek olaylar, anılar ve ilgili hikayeler anlatılması hangisi konuşmada fikirleri destekleme materyallerinden olan örnek türüdür?

Doğru Cevap: "B" Genişletilmiş örnek
Soru Açıklaması

Bir konuşmada fikirlerin desteklenmesi amacıyla kullanılan materyallerden örnekler kendi içinde üçe ayrılır. Bunlar: konuşmacının açık ve kısa bir biçimde konuyla ilgili olarak verdiği örnekler olan açık örnekler; örnek olaylar, anılar ve ilgili hikayeler olan genişletilmiş örnekler ve hayali örnekleri içeren varsayımlı örneklerdir.

14.
Alıcının bilgi düzeyinde, tutumunda ve açık davranışlarında meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" İletişimin Etkilerini
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Soruda belirtilen ifadeler iletişimin etkilerini gösteren yaklaşımlardır
15.
I. Ses tonlaması II. Yüz ifadeleri III. Beden hareketleri IV. Jestler V. MimiklerYukarıdakilerden hangileri sözlü iletişimin anlamını belirlemede etkili sözsüz iletişim öğeleridir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Belirtilen öğelerin tamamı, bireyelrarası yüz yüze iletişimde sözel iletişimi destekler ve anlam kazandırır.
16.
Hem özel yaşamdaki bir insanın, hem kurumlarda çalışan bir yöneticinin/ prersonelin hem de kurumların kendisinin varlıklarını sürdürme biçimlerinin bir ürününü ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Tanımda belirtilen ifade iletişim kavramını ifade etmektedir.
17.
I) Yargılar II) Korur ve kollar III) Ders verir IV) “Böyle yap!” ifadesinde bulunurlar V) “Merak etme ben hallederim!” yaklaşımında bulunurlar. Yukarıdaki ifadelerden aşağıdakilerden hangi çıkarıma ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Bu kişiler anne-baba benliğine sahip kişilerdir.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Sorudaki maddeli ifadeler anne – baba benliğine sahip kişilerin özelliklerini ifad ettiği için doğru yaklaşım A şıkkıdır.
18.
1973 senesinde yayımlanan çalışmasında Bell birden fazla düşünürden etkilendiğini belirtmiştir. Bu düşünürlerden biri olan ve ''teknolojiyi açık bir denize'' benzeten düşünür aşağıdakilerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Joseph Schumpeter
Soru Açıklaması
19.

I. Otorite figürlerinin davranışları, II. Otorite figürlerinin durumlara verdiği tepkiler, III. Otorite figürlerinde bağımsız düşünce ve tutum geliştirme Yukarıdakilerden hangisi ebeveyn ego durumuna aykırı olan bir süreçtir?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Ebeveyn ego-durumu, çocukluk dönemindeki başta anne-baba olmak üzere tüm otorite figürlerine ait kayıtlarından oluşur. Yaşamın ilk yıllarında otorite figürlerinin davranışlarını, farklı durumlarda verdikleri tepkileri, çeşitli konulardaki düşünce ve tutumlarını izler ve kaydederiz. Yıllar sonra bu ego- durumu aktif olduğunda, tıpkı çocukken izlediğimiz ve kaydettiğimiz bu otorite figürleri gibi hisseder, onlar gibi düşünür, onlar gibi konuşur ve onlar gibi tepki veririz.

20.
Aşağıdakilerden hangisi iknada ikincil etki stratejileri arasındadır?
Doğru Cevap: "D" Tasdik
Soru Açıklaması
İkincil Stratejiler: Koalisyon, baskı-ısrar, tasdik, bir üst otoriteye başvurma. Bu stratejiler yedek stratejilerdir. Birincil stratejiler işe yaramadığında kullanılırlar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler