• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.
Destek bilgilerin sağlanması, anlamın kolaylaştırılması, terimlerin tanımlanması ve karşılaştırmaların kullanılması gibi taktikler hangi stratejiler içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" İzleyici bilgisini uyumlaştırma stratejileri
Soru Açıklaması
Konuşma öncesinde hedef kitle analizi yaparak, dinleyicilerin yapılacak tartışmayı anlayacak geçmiş bilgilerinin olup olmadığı konuşmacı tarafından belirlenmektedir. Konuşmacının bu noktada başvurduğu izleyici bilgisini uyumlaştırma stratejileri bulunmaktadır. Destek bilgilerin sağlanması, anlamın kolaylaştırılması, terimlerin tanımlanması ve karşılaştırmaların kullanılması gibi taktikler önemli uyumlaştırma stratejileridir.
2.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi anlaşmak için bireylerin sahip olması gereken tutumlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi fikrini doğru kabul etmek
Soru Açıklaması
3.
Bilgi, duygu, düşünce, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluylabir insandan diğerine bazı kanallar kullanılarak ve değişim amacıyla aktarılması sürecidir. Yukardaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" İnsanlararası iletişim
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Tanımın belirttiği ifade insanlararası iletişim kavramını tanımlamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı D seçeneğindeki insanlararası iletişim ifadesidir.
4.
Okuma kavramı iki boyutuyla ele alınmalıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birinci boyutu ile okuma yapan bir kişinin davranış biçimi doğru olarak olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sesleri seslendirme
Soru Açıklaması
Okuma kavramı iki boyutuyla ele alınmalıdır. Birincisi sesleri tanıyıp o sesleri birleştirerek seslendirmektir ki buna mekanik okuma da denilmektedir. Bu daha çok okumanın yeni öğretildiği zamanlarda olur. Kişi sesleri seslendirir. Burada anlama, yorumlama, ilişkilendirme, çıkarımda bulunma, dilin estetiğini ve güzelliğini yakalama boyutları çok zayıftır.
5.
Güçlü, kendine güvenin bir kişinin aşağıdaki hangi vücut hareketini yapması beklenmez?
Doğru Cevap: "C" Direkt göz teması kurmamak
Soru Açıklaması
Direkt göz teması kurmamak, kişinin utandığını, kendine güvenmediğini gösterir. Güçlü, kendine güvenin bir kişiden beklenmeyecek bir tavırdır. Doğru cevap C seçeneğidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi iknanın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "D" Belirli psikolojik ve davranışsal hedeflerin var olması
Soru Açıklaması

Belirli psikolojik ve davranışsal hedeflerin var olması iknanın özelliklerindendir. Diğer şıklarda yer alan nitelikler ise etkilemenin özelliklerindendir.

7.
Uluslarası Sosyoloji Kongresi’nde konuşmacı olarak kürsüye çıkan sosyoloji profesörü Andreas Turner konuşmacıların dikkatini toplamak için kendi ülkesinden şöyle çarpıcı bir örnekle sözlerine başlamıştır: “Benim ülkem gelişmiş bir ülke olmasına ragmen nüfusun yüzde 32.5 üçüncü dünya ülkesi koşullarında yaşamaktadır” Yukarıdaki Andreas Turner’ın ifadeleri aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Şaşırtıcı-ürkütücü ifadelerle dinleyicilerin dikkatini çekme
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Sosyoloji profesörü A. Turner’ın, ifadeleri dinleyicinin dikkatini çekmek için şaşırtıcı ve ürkütücü ifadeler kullandığı söylenilebilir. Bu sebepten dolayı sorunun doğru yaklaşımı A seçeneği olduğu görülmektedir.
8.
I. Sen sürekli konuştuğun için söyleyeceklerimi unutuyorum. II. Elimden kağıdı aldığın zaman utanıyor ve başka bir şey yazamıyorum. III. Bana bağırdığın için ben de sesimi yükseltiyorum. IV. Sen yemek bitmeden kalkınca benim iştahım kaçıyor. V. Bana bakmadığın zaman seninle konuşmak istemiyorum. Yukarıdakilerden hangisi kızgın olunca ben dilinin kullanılmasına örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" II
Soru Açıklaması
İletişimde bunun yerine sorunun ne olduğu, sizin üzerinizde nasıl bir etkisi olduğu ve sonucunda nasıl bir durum ortaya çıktığı açıklanırsa, savunmaya geçme riski olmaksızın karşı tarafı işbirliğine çekmiş oluruz. Örneğin “sürekli sözümü kesiyorsun” , ya da “niye sözümü kesiyorsun” , demek yerine, “sen benim sözümü kestiğinde (sorun tanımlanıyor), kendimi önemsenmemiş hissediyorum (sorunun sizde uyandırdığı DUYGU) ve bütün anlatma hevesim kaçıyor (sonucun ne olduğu)”. Görüldüğü gibi sorun yaşayan kişi, karşı tarafı suçlamadan, hangi davranışın onun üzerinde ne gibi etki yaptığı, onda hangi duyguyu uyandırdığını açıklamaktadır.
9.
I. Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru olarak benimsemekII. Başkalarının fikir, düşünce ve duygularını görmezden gelmek ve önemsememekIII. Başkalarına saygı göstermemekIV. İletişim kurarken benmerkezci davranmamakBireylerarası etkileşim ve olumlu iletişimi engelleyen etmenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I,II ve III
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisini belirtmektedir? I) İletişim Yokluğunu Olanaksız Kılmak II) Duyguları ve Coşkuları Yetkin Biçimde Dile Getirebilmek III) İnsanlar arası İlişkileri Tanımlamak ve Belirlemek IV) Sözel İçerik Hakkında Bilgi Vermek V) Güvenilir İletiler Sağlamak
Doğru Cevap: "D" Sözsüz iletişim kodlarının ortak özellikleridir.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Numaralandırılmış ifadeler sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerini ifade etmektedir.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

‘’ Bu tür ikna edici konuşmalar, izleyicilerin bir inanca karşı sahip olduğu taahhütlerin ve bağlılıkların zayıf olması durumunda yapılır. Konuşma, anılan inancın zayıf olmasının yaratabileceği olumsuzlukları gözönüne alarak destekleyici unsurları dinleyiciye aktarma amacını güder.’’ Yukarıda tarifi yapılan ikna edici konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bir tutum ve inancı değiştirmeye yönelik konuşmalar
Soru Açıklaması

İkna edici konuşma var olan tutum ve inancı pekiştiren, bir tutum ve inancı oluşturan, bir tutum ve inancı değiştirmeye yönelik ve dinleyicileri bir harekete geçiren konuşmalar olarak dört türe ayrılır. Tarifi yapılan ikna edici konuşma türü bir tutum ve inancı değiştirmeye yönelik konuşmadır.

12.
I) Sesin yüksekliği ve şiddeti II) Rezonans III) Sesin ritim hızı IV) Boğumlama V) Hoşa gitme Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "E" Kişinin sesine kendine has olma özelliklerini kazandıran nitelikleri betimlerler.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Sorudaki maddeli ifadeler sesin nitelik ve özelliklerini göstermektedir.
13.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde sesin iletişimsel işlevleri belirtilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Duyguları aktarma-İzlenim yönetimi-Düzenleme
Soru Açıklaması
Ses kodları birçok işlevi yerine getiriyorsa da en temelde üç iletişimsel işlevinden bahsedilebilir: Duyguları Aktarma İşlevi: Ses kodları duygusal iletişimin önemli bir ortamı olarak kabul edilir. Bazı araştırmacılara göre aktarılan duygusal bilgilerin %38 i ses kodlarına, %55 yüz ifadesine %7 si kelimelere atfedilir. Ancak, ses kodlarının insan iletişiminde ve sözsüz iletişimde önemli bir yer tutması onun herkes tarafından iyi kullanıldığı anlamına gelmez. İzlenim Yönetimi İşlevi: İzlenim yönetimi üzerinde ses kodlarının fiziksel görünümden bile daha fazla etkisi vardır. Ses kodları iletişimin çekicilik düzeyi konusunda da belirleyicilerden birisi olarak karşımıza çıkar. Ayrıca ses kodları kişilik özellikleri hakkında da önemli bilgiler taşır. Ses kodları iletişimde iki türlü işlev görür: İlk olarak ses kodları sesin perdesi, tonu vb. özellikleri ile iletişimde bulunan kişilerin kişilik özelliklerini yansıtırlar. İkinci olarak ise üç temel imaj boyutunda işlev görür: İnanılırlık, bireylerarası çekicilik ve baskınlık. Düzenleme işlevi: İletişim ortamını düzenlemekte ses kodları sesin perdesinin, ritminin ve ses tonunun değişmesi ile işlev görür.
14.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir yazılı iletişimde olması gereken unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Kendi kişiliğini yazıya yansıtmak
Soru Açıklaması
Etkili ve doğru bir şekilde yazılı iletişimin gerçekleşmesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktaları şu şekilde açıklayabiliriz: Kişiliğinizi ortaya koyun, basit bir dil kullanın, açık seçik ve anlaşılır yazın, sözcük haznenizi geliştirin. Bu nedenle sorunun doğru cevap D seçeneği.
15.
Bir elektronik mağazasında çalışan personelin, sattığı ürünlerin tüm özelliklerini bilmesi, müşteriye bu konuda yönlendirici yardım edebilmesi, bu elemanın hangi özelliğidir?
Doğru Cevap: "E" Ürün veya hizmet konusunda bilgili olmak
Soru Açıklaması
Yukarıdaki örnek bir satış elemanının ürün veya hizmet konusunda bilgili olması özelliğini tanımlamaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir.
16.

I.Kesilme: Kesilme mesajları var olan davranışın değişimi amaçlar.II. Engelleme (Caydırma): Engelleme mesajları bir eylemenin oluşmasını engellemeye çalışır.III. Benimsetme: Var olan davranışın devamını teşvik eder.Yukarıdaki belirtilmiş ikna edici mesajların amaçlarından hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Benimsetme mesajları alıcıları bir şey yapmaya ikna etmeye çalışır. Örneğin işyerinin yerini değiştirmeyi amaçlayan bir şirket, bu değişimi çalışanlara benimsetmek zorundadır.

17.
İletişimde “kim, kime, neyi, hangi oluktan (kanaldan), ne tür etkilerle söylemiştir” temel sürecinin bağımsız değişkenleri, ikna edici iletişim durumunda sırasıyla hangi değişkenler olarak karşımıza çıkar?
Doğru Cevap: "B" kaynak, ileti, oluk (kanal), alıcı ve amaç
Soru Açıklaması
Bağımsız değişkenler konusunda üzerinde durulması gereken temel konu iletişimde “kim, kime, neyi, hangi oluktan (kanaldan), ne tür etkilerle söylemiştir” temel sürecinin işlemesidir. Her ikna edici iletişim durumunu oluşturan bağımsız değişkenler bu durumda karşımıza “kaynak, ileti, oluk (kanal), alıcı ve amaç” olarak çıkar. Doğru cevap B seçeneğidir.
18.
İkna edici iletişim matrisi, insan hayatı boyunca sahip olunan insan ilişkilerindeki tüm değişkenler hakkında oluşan kesin ve tam verilerdir. .....................(I) iletişimin pek çok yönü ve ögesi bakımından ele alınmalıdır. Oysa,........................(II) bilgilenme süreci bakımından yalnızca bir insanın ikna edici iletiyi aldığı zaman oluşur. Yukarıdaki boşluklara sırası ile hangi ifadeler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" (I) Bağımsız değişkenler-(II) Bağımlı değişkenler
Soru Açıklaması
İkna edici iletişim matrisi, insan hayatı boyunca sahip olunan insan ilişkilerindeki tüm bağımlı ve bağımsız değişkenler hakkında oluşan kesin ve tam verilerdir. Bağımsız değişkenler iletişimin pek çok yönü ve ögesi bakımından ele alınmalıdır. Oysa, bağımlı değişkenler bilgilenme süreci bakımından yalnızca bir insanın ikna edici iletiyi aldığı zaman oluşur.
19.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmayı oluşturan niteliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İyi Bir Konuşma, Aynı Zamanda İğneleyici Ögeler Taşır
Soru Açıklaması
İyi Bir Konuşma, Aynı Zamanda İğneleyici Ögeler Taşır
20.
Aşağıdakilerden hangisi bir maddi kültür ögesidir?
Doğru Cevap: "E" Teknoloji
Soru Açıklaması
Bir toplumun teknolojik gelişmişlik durumu, eserleri ve aletleri o toplumun maddi kültürü olarak gösterilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler