• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

İletişim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Sosyal süreçler bakımından zorunlu olmayan bir bilimdir.
Soru Açıklaması

Bilgi paylaşma faaliyeti olan iletişim, kişilerin kendini ifade edebilme ve kendilerini dinletme gereksinimleri sonucunda ortaya çıkar. Bu tanımlar doğrultusunda iletişim konusunda şunları söyleyebiliriz (Tutar ve Yılmaz, 2003: 5): - iletişim toplumun temelini oluşturan bir sistem, - örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç, - bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, - sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim ve - sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi ana-baba benliğine sahip olan kişinin iletişim kurarken sergilediği tutumlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Problem çözer
Soru Açıklaması

Ana-baba benliğine sahip olan kişi iletişim kurarken genellikle yargılar, denetler, ders verir, akıl öğretir, korur ve kollar, sahip çıkar, problem çözer, kısıtlar ve önyargı ve kalıpları vardır.

3.

I. Fiziksel II. Sosyo-psikolojik III. Zamansal IV. Genel V. Uzamsal Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İletişim Bağlamının boyutları eksiksiz olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I – II ve III
Soru Açıklaması

İletişim bağlamını daha iyi anlayabilmek için bağlamın üç boyutunu incelemek gerekmektedir. İletişim bağlamının üç boyutu; fiziksel, sosyo-psikolojik ve zamansal boyut olarak sınıflandırılır.

4.

I. Soyutlamalara başvurmak II. Çok Teknik Olmak III. Düşünceleri Kişiselleştirmek Yukarıdakilerden hangileri bilgilendirici bir konuşmada içine düşülen hatalar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Konuşmacı için önemli olan, aşırı teknik dilden uzak, sıradan bir dinleyiciye neyin anlatılıp neyin anlatılamayacağının bilinmesidir. Soyutlamalardan kaçabilmenin yollarından birisi tanımlardır. Tanımlarla sadece dışsal olaylar değil, içsel duygular da aktarılır. Bir başka yol ise karşılaştırma yapmaktır. Böylelikle bilinen terimler kullanılarak konuşmacının konusu üzerinde dinleyicileri yoğunlaştırmak mümkündür.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan fizyolojik ihtiyaçlardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Yemek
Soru Açıklaması

Diğer şıklarda yer alan ihtiyaçlar, güvenlik, sevgi ve aidiyet, saygı, ideallerini ve yeteneklerini gerçekleştirmeye ilişkindir. Bir insan tüm bunlar olmaksızın da yaşamaya devam edebilir. Ancak yemek fizyolojik bir ihtiyaçtır.

6.
Yolda yürürken yanından geçerken bir insanın düştüğünü gören kişinin gülmek istediği halde, dişlerini sıkması ve gülmemesi yüz ifadelerinin hangi işlevini kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Gerçek bir duygu anında nötr görünmek
Soru Açıklaması
Yukarıdaki durumda kişi, gülmemek için kendini tutmakta, gerçek duygusunu saklamaya çalışmaktadır. Yani gerçek bir duygu anında nötr görünmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.
7.
Fazla şeker kullanımının sağlığa zararları konusunda okuduğu bir gazete haberinden sonra çayı şekersiz içmeye başlayan bir kişinin davranışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin açık davranışında meydana gelen değişme
Soru Açıklaması
Bu soruda kaynak ve alıcı arasındaki iletişim sürecinde gerçekleşen bir etki durumu var. İletişimin birincil etkilerinin neler olduğunu hatırlatalım: 1) Alıcının bilgi düzeyinde meydana gelen değişme 2) Alıcının tutumunda meydana gelen değişme 3) Alıcının açık davranışında meydana gelen değişme. İkinci aşamada gündeme gelen tutum değişmesi de yine üç biçimde hayata geçer: 1) Var olan tutumun pekişmesi veya güçlenmesi 2) Var olan tutumun değişmesi 3) Yeni tutum oluşması. Bu örnekte, kişinin (alıcının) şeker kullanımın zararları hakkındaki iletişim süreci sonunda şeker kullanma davranışını değiştirip, şeker kullanmama davranışını benimsediğini görüyoruz. Burada açık bir davranış değişikliği söz konusu olduğu için doğru cevap D seçeneğidir.
8.

Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aktif dinlemenin psikolojik engellerinden biridir?I. Seçici dinleme II. Kişisel tepkiler III. Kötü güdülenme

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Aktif dinlemenin engelleri aşağıdaki biçimde sıralamak mümkündür: - Çevresel Engeller - Fizyolojik Engeller - Psikolojik Engeller ; seçici dinleme, olumsuz dinleme tutumları, kişisel tepkiler, kötü güdülenme.

9.
Aşağıdaki şıklardan hangisi bireyin etkili bir iletişim kurabilmesi ve aynı zamanda da iletişim becerisini geliştirebilmesi için öncelikle yapması gerekenler arasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Konuşmalarında “ben dilini” kullanmaması iletişimi etkin ve yerinde kılacaktır.
Soru Açıklaması
Konuşmalarında “ben dilini” kullanması iletişimi etkin ve yerinde kılacaktır.
10.

Duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Konuşma
Soru Açıklaması

Yalın bir tanımla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Karşısındaki kişilerin söyledikleriyle sürekli alay eden bir kişinin dinleme davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Karşısındakini saplantılı bir şekilde dinlediği
Soru Açıklaması
Bazı insanlar sürekli olarak belirli bir duygusal tonu taşımak ister ve ne söylenirse söylensin ondan üzülecek, sıkılacak bir şey bulmaya ya da gülünecek bir espri çıkarmaya çalışırlar. Bu tür dinleme davranışına saplantılı dinleme denir. Bu sorudaki kişi için için saplantılı bir dinleme davranışı gösterdiği söylenebilir. Doğru cevap C.
12.

Aşağıda verilen sözel ve sözsüz iletişim karşılaştırmasına dair ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Sözlü iletişimin tamamı, sözsüz iletişimin bir bölümü toplumsallaşma sürecinde öğrenilir.
Soru Açıklaması

Sözsüz iletişim, sözlü iletişime göre daha az yapılandırılmıştır. Sözel iletişim bir bakıma sürekli olmayan parçalardan oluşurken, sözsüz iletişim belli süreklilik gösterir. Sözlü iletişimin tamamı, sözlü iletişimin bir bölümü toplumsallaşma süreci içinde öğrenilir. Sözsüz uyarımlar beynin sağ lobunda, sözel uyaranlar ise sol lobunda işlenmektedir.

13.
Ali ve Ahmet iki kardeştiler Ahmet küçük olduğu için yaramaz bir çocuktur. Ali Ahmet’in sürekli yaramazlıklarından şikayet etmektedir. Ahmet’in yaramazlıklarından sabrı taşan ali birgün Ahmet’e bağırır ve elini sert bir şekilde masaya vurarak kızgın bir yüz ifadesiyle Ahmet’e kızar? Yukarıdaki ifadelerde Ali’nin Ahmet’e yaptığı sözsüz iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Tamamlama
Soru Açıklaması
Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Sorudaki ifadelerde Ali kızgın ses tonunu, elini masaya vurması ve kızgın yüz ifadesiyle tamamlamış olduğu için sorunun doğru yaklaşımı C seçeneğidir.
14.
Bir toplumun teknolojik gelişmişlik durumu, eserleri ve aletleri o toplumun maddi kültürü olarak gösterilir. Buna göre, bir toplumdaki maddi gelişmişlik durumunun kültüre yol açması için gerekli olan ilişki biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Maddi üretim ile kişi davranışlarının birleştirilmesi
Soru Açıklaması
Bir toplumun teknolojik gelişmişlik durumu, eserleri ve aletleri o toplumun maddi kültürü olarak gösterilir. Maddi kültürü insanın yaptığı şeylerle, kişinin davranışlarının birleştirilmesinin özel bir türü olarak nitelendirmek mümkündür.
15.
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemedir?
Doğru Cevap: "C" Önem vermek
Soru Açıklaması
16.

I. Konuşma II. Ses tonu III. Yüz ifadeleri Yukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişime dâhildir?

Doğru Cevap: "B" II-III
Soru Açıklaması

Konuşma, sözel iletişim çatısı altında bulunurken ses tonu ve yüz ifadeleri sözsüz iletişime dahildir. Bunun dışında bedenin duruşu ve el-kol hareketleri de sözsüz iletişim içinde değerlendirilmektedir.

17.

Kişinin düşündüklerinin, hissettiklerinin ve isteklerinin dolaysız bir şekilde iletilmesi, bireyin kendini karşısındakine tanıtması yönünde atılmış en etkili adım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kendini açma
Soru Açıklaması

Jourard’ a (1958) göre, kendini açma davranışı kişinin düşündüklerinin, hissettiklerinin ve isteklerinin dolaysız bir şekilde iletilmesi, bireyin kendini karşısındakine tanıtması yönünde atılmış en etkili adımdır.

18.

I. Alıcı/hedefin bilgi düzeyinde ortaya çıkan değişme II. Alıcı/hedefin tutumunda ortaya çıkan değişme III. Var olan tutumun korunması Yukarıdakilerden hangileri iletişimin etkileri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

Var olan tutum korunmaz; aksine, tutum pekişir, değişir, yeni tutum oluşur ve alıcı/hedefin açık davranışında değişme ortaya çıkar.

19.
Bir şirket toplantısı düzenleyen Müdür Ali Bey, bir türlü toplantıya geçememektedir. Toplantıda önemli konuların konuşulacağını belirtse de o an kimse Ali Bey'i dinlememektedir. Bu duruma çok kızan Ali Bey, bağırmak zorunda kalır. Sonrasında ise, elini sertçe masaya vurarak kızgın ve sert bir ses tonuyla durumdan rahatsız lduğunu sözünün dinlenmesi gerektiğini yüksek ses ve kızgın yüz ifadesiyle söyler.Yukarıdaki çalışanların kendisini dinlemesi için Ali Bey, aşağıdaki hangi davranışı gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sözel olarak ifade ettiği iletiyi tamamlamak için beden dilini kullanmıştır.
Soru Açıklaması
20.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?I. İkna süreci dikkat, idrak, kabul, alıkoyma ve davranış özelliklerinden oluşur. II. İknaya direnme kavramı idrak özelliği ile ilgilidir. III. Direnç, temelde bireyin eylem ya da düşünce özgürlüğünü kullanmasıyla ilgilidir.

Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması

İkna süreci dikkat, idrak, kabul, alıkoyma ve davranış özelliklerinden oluşur. İknaya direnme kavramı kabul özelliği ile ilgilidir. Direnç, temelde bireyin eylem ya da düşünce özgürlüğünü kullanmasıyla ilgilidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler