• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşma hazırlamak için materyal toplama yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dedikodu
Soru Açıklaması
Dedikodu iyi bir konuşma hazırlamak için bilgi toplama yöntemlerinden biri olamaz.
2.

Olası bütün çözümlerin yetersizliğinin vurgulanmasıyla birlikte, ikna edici konuşmada önerilen çözümün etkililiğinin ve yeterliliğinin vurgulanmasına dayanan tartışma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Artık model
Soru Açıklaması

Artık model; olası bütün çözümlerin yetersizliğinin vurgulanmasıyla birlikte, ikna edici konuşmada önerilen çözümün etkililiğinin ve yeterliliğinin vurgulanmasına dayanmaktadır.

3.

I. Görsel benmerkezcilik II. Bilişsel benmerkezcilik III. Duygusal benmerkezcilik IV. Kültürel benmerkezcilik Yukarıdakilerden hangileri Ford’un benmerkezcilik türleridir?

Doğru Cevap: "C" I, II, III
Soru Açıklaması

Ford’a göre üç tür benmerkezcilik vardır. Bunlar: Görsel, bilişsel ve duygusal benmerkezciliktir.

4.

Açılımı etkili bir konuşma yapmak ve amacına ulaşabilmek için konuşmacının amaç seçimini daraltması olan konuşmanın yapısını oluşturma ve konuyu etkili kılma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Özel amacı belirleme
Soru Açıklaması

Başlık ve genel amaç belirlendikten sonra, etkili bir konuşma yapmak ve amacına ulaşabilmek için konuşmacı seçimini daraltmalı ve özel amacını belirlemelidir. O¨zel amaç başlığın bir boyutunda odaklanmalıdır. O¨yle ki, gerektiğinde özel amaç tek bir cümleyle ifade edilebilmelidir.

5.
"C¸ift Faktör Teorisi" ya da "Motivasyon- Hijyen Kuramı" olarak adlandırılan motivasyon teorisini ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Frederick A. Herzberg
Soru Açıklaması
Doğru cevap B seçeneğidir. Motivasyon konusunda geliştirilmiş teorilerden biri Frederick A. Herzberg’ in “C¸ift Faktör Teorisi” ya da “Motivasyon-Hijyen Kuramı” olarak bilinen yaklaşımıdır.
6.

Özellikle konuşmacının bir değer yargısı oluşturmaya çalıştığında devreye giren tartışma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ölçüt doyum modeli
Soru Açıklaması

Güdüleyici model, problem çözme ile dinleyicilerin güdülenmesini birleştiren modelken, ölçüt doyum modelinde konuşmacının bir değer yargısı oluşturmaya çalışması söz konusudur.

7.
I) Ürün veya hizmet konusunda bilgili olmak II) Müşteri ihtiyaçlarına duyarlılık III) Ürün ve hizmet konusunda coşkulu olmak IV) Satışın ahlaki yönlerine dikkat etmek V) Kolay anlaşılır bir iletişimci olmak Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "E" Etkin bir satış elemanında bulunması gereken özelliklerdir.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Sorudaki maddeli ifadeler etkin bir satış elemanında bulunması gereken özellikleri belirtmektedir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi kadınlık ve erkekliğin öğrenilmesinde önemli kültürel süreçlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Anatomik Farklılıklar
Soru Açıklaması

Anatomik farklılıklar biyolojik cinsiyet için geçerli bir süreçtir. Toplumsal cinsiyet olan erkeklik ve kadınlığın öğrenilmesindeki kültürel süreçlerden biri değildir. Bu açıdan doğru yanıt D seçeneğidir.

9.
Birkaç gün sonra gireceği üniversiteye giriş sınavı nedeniyle okuldaki derslerine konsantre olamayan bir öğrencinin dersleri dinleme sorunu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Psikolojik nedenlerle dinleme sorunu yaşadığı
Soru Açıklaması
Aktif dinlemenin birçoğu iletişim gürültülerinden kaynaklanan ya da onlara bağlı olarak söz konusu olan birtakım engelleri söz konusudur. Bunları, çevresel engeller, fizyolojik engeller, psikolojik engeller olarak sıralayabiliriz. Bu soruda da, öğrenci üniversite sınavına gireceği için stres nedeniyle derslerine konsantre olamadığı söylenebilir. Bu dinleme sorununu psikolojik nedenlerle açıklamak mümkündür. Doğru cevap B seçeneği.
10.

Liderin göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Uzmanlık gücü
Soru Açıklaması

Uzmanlık gücü; liderin göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türüdür.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.
Aşağıdakilerden hangisi iknada birincil etki stratejileri arasındadır?
Doğru Cevap: "E" Arkadaşlık
Soru Açıklaması
Birincil Stratejiler: Rasyonel, arkadaşlık ve pazarlık. Bu stratejiler öncelikle kullanılan stratejilerdir.
12.

I. Benimsetme II. Süreklilik III. Kesilme IV. Engelleme (Caydırma) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ikna edici mesajın taşıdığı amaçlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

İkna edici mesaj şu dört amaçtan bir tanesine sahiptir: Alıcıları bir şeyi yapmaya ikna etmeyi kapsayan benimsetme, mesajları var olan davranışın devamını teşvik eden süreklilik, mesajları var olan davranışın değişimini amaçlayan kesilme ve mesajları bir eylemin oluşmasını engellemeye çalışan engellemedir.

13.
Cenaze evinde ya da sessiz bir toplantıdaki ortam örneği iletişim bağlamının üç boyutundan hangisine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "A" Fiziksel
Soru Açıklaması
Cenaze evindeki sesiz ortam ince ve zarif bir bağlamdır ancak bu niteliği ile bağlamın üç boyutundan fiziksel boyut kapsamında ele alınmalıdır.
14.
I. Akıllı taşınabilir ortamlar II. İnternet III. Sayısal ağlar IV. Web 2.0 hizmetleri V. Sayısal görsel oyunlar Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" Yeni medya araçları
Soru Açıklaması
Sorunun doğru seçeneği A şıkkıdır. Sorudaki numaralandırlımış ifadeler yeni medya araçların neler olduğunu ifade etmektedir.
15.
İknaya direnmenin bilişsel etkenleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Öğrenme, alışkanlıklar, ön eğitim, dikkatin dağılması, tepki
Soru Açıklaması
İknaya direnmenin bilişsel etkenleri; öğrenme, alışkanlıklar, ön eğitim, dikkatin dağılması ve tepkidir. Doğru cevap D seçeneğidir.
16.

I. Konuşmanın gerekmediği yer II. Kamusal alanın rekabetçi ortamında uzak yer III.Aile fertleriyle dertleşip paylaşım içinde bulunulan alan Yukarıdakilerden hangileri kadının ev algısına ilişkin tanımlamalar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" II-III
Soru Açıklaması

Çoğu erkek için ev, konuşmanın gerekmediği, daha doğru bir söyleyişle uzun ve derinlikli konuşmanın gereksiz olduğu bir ortamdır. Bu güvenli limanda erkek, halk deyişiyle, kafasını dinlemek ister. I, kadınların ev algısı ile uyuşmaz.

17.

I. Cinsel rollerle ilgili davranışların edinilmesinde çocuğun ebeveynlere benzemeye çalışması II. Çocuğun, çevresindeki düzenli yapıları, kategorileri kavradıktan sonra kendine kadın ya da erkek etiketi yapıştırarak benlik inşa etmesi III. Edilgin ya da etkin konumdaki çocuğun kadınlık ve erkekliği öğrenme ve bu konuda benlik geliştirme sürecinde çevreden gelen iletiler belirleyici olmasıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Toplumsal Öğrenme Kuramı ile Bilişsel Gelişim Kuramı arasındaki ortak noktalardır?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

I, Toplumsal Öğrenme Kuramı; II ise Bilişsel Gelişim Kuramı’nın savunduğu görüştür. Ortak nokta III’tür.

18.

Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in kuramında yer alan motivasyonel faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "D" Yapılan işin niteliği
Soru Açıklaması

Çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi, işletme politikası ve yönetimi gibi unsurlar hijyenik faktörlerken, yapılan işin niteliği motivasyonel bir faktördür.

19.
"İletişim, tarafların bilgi/sembol üreterek birbirlerine iletme ve bu iletileri anlama, yorumlama sürecidir." tanımında, iletişimin temel özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İletişim, iki tarafın da aktif olduğu bir alışveriştir.
Soru Açıklaması
20.

Toplumsal cinsiyet açısından, Glass'ın biçimsel olarak kadın ve erkek konuşma farklılıkları tablosuna göre,  konuşma konusunda aşağıdakilerden hangisi kadına atfedilir?

Doğru Cevap: "E" Sözünün kesilmesine daha çok izin verme
Soru Açıklaması

Tabloya göre kadınlar sözlerinin kesilmesine daha çok izin vermektedir. Bu açıdan doğru yanıt E seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler