• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.

Aşağıdakilerden hangisi etki stratejilerinin sınıflandırmalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yapay etki
Soru Açıklaması

Etki stratejileri temel olarak iki gruba ayrılır. Birincil etki ve ikincil etki stratejileri. Stratejilerin bir diğer sınıflaması ise etkilemenin çekiciliği ve etkileyenin harekete geçme biçimine göre yapılan sınıflamadır.

2.
Aşağıdaki senaryolardan hangisinde empatik iletişim kesintisiz sağlanabilmiştir?
Doğru Cevap: "C" İşinden kovulan arkadaşıyla sohbet eden birinin "Çok üzüldüğünü biliyorum, ama eminim daha iyi bir iş bulacaksın" demesi
Soru Açıklaması
3.

İnsanları konuşmaya iten nedenlerin duygu, düşünce, ihtiyaç ve isteklerini yanındakilere, karşısındakilere bildirmek ya da iletmek zorunluluğu olan konuşmayı etkileyen etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Konuşma dinamiği
Soru Açıklaması

Konuşmayı etkileyen etmenlerden tarifteki gibi duygu ve düşünceleri yanındakilere iletme ihtiyacı konuşma dinamiğiyle ilgilidir.

4.
I. Sinirli konuşurken yumruğunu masaya vurma – Tamamlama II. Hesabı söylerken el ile hesap işareti yapma – Tekrarlama III. Sus demek yerine parmağı dudakların üstüne koyma – Düzenleme IV. İnce bir kitabın inceliğini elle gösterme - Resmetme V. Konuşmanın sonunda ses tonunu düşürme – Yerini almaYukarıda verilen sözsüz iletişim örnekleri ve işlevlerinden hangi ikisi yer değiştirirse eşleştirmelerin hepsi doğru olur?
Doğru Cevap: "C" III ve V
Soru Açıklaması
Sus demek yerine parmağı dudakların üstüne koyma sözel iletişimin yerini aldığı için yerini alma, konuşmanın sonunda ses tonunu düşürme ise iletişimi düzene soktuğu için düzenleme işlevini yerien getirmektedir.
5.
I. Bir iş yerinde insanlar mutlu değildir.II. Çalışma arkadaşları arasında birlikte çalışma düzeyi düşüktür.III. Çalışanlar aldıkları maaştan memnun değillerdir.IV. Maaşlar çalışanlara zamanında ödenmektedir.V. Çalışanların yöneticilerle iletişiminde sorunlar vardır.Yukarıdaki koşullar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "C" İş yerinde motivasyon ve ikna düzgün sağlanamamaktadır
Soru Açıklaması
Bir iş yerinde, çalışmak için bireyi harekete geçirmek ve isteklendirmek gerekir. Buna motivasyon denmektedir. Motivasyon ve ikna olmadığında çalışanlar istekli çalışmazlar. Doğru cevap C seçeneğidir.
6.

I. Dikkat: İkna edilmek istenen kişi ya da kitle iletiye dikkat etmezse, başka bir deyişle ileti ikna olması hedeflenen kişi ya da kitlenin dikkatini çekecek şekilde verilmezse ikna zorlaşır. II. Alıkoyma: Çoğu zaman insanlar ikna olduktan sonra kendi davranışlarına bir takım sınırlamalar getirir. İkna edicilerin yapması gereken bu sürecin kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamaktır. III. İdrak: Eğer ikna edilecek kitle, iletinin vermek istediğine karşı gelip, kabul etmezse iknanın gerçekleşmesi imkânsızlaşır. Yukarıda verilmiş olan ikna sürecinin özelliklerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

İdrak; İkna edilecek kişi ya da kitle iletiyi idrak edemez ya da etmezse ikna zorlaşması; Kabul, ikna edilecek kitlenin, iletinin vermek istediğine karşı gelip, kabul etmemesi sonucu iknanın gerçekleşmesinin imkânsızlaşmasıdır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi ‘uzmanlık gücü’ ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Bir lider ve yönetici bilgili ve tecrübeli olarak biliniyorsa onun astlarını etkilemesi kolay olur.
Soru Açıklaması

A şıkkında yer alan ifade ödüllendirme gücü; B ve E şıklarındaki durumlar cezalandırma gücü; C şıkkı ise karizmatik güç ile ilgilidir. Uzmanlık gücü liderin göreve ilişkin belli bir bilgi ve becerisinin olması sonucunda ortaya çıkan güç türüdür.

8.

“…… kişiler duygu ve düşüncelerini ifade etmede zorlanırlar. Benlik saygıları düşüktür. Sürekli bir kaygı ve endişe içindedirler. İletişimlerinde gönderdiği mesajlarla sürekli olarak karşısındaki kişiye “ben önemli değilim, sen önemlisin” mesajını verirler.” Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "B" Çekingen
Soru Açıklaması

İnsanlar ilişkilerinde üç temel yaklaşımdan birini benimserler. Bunlar: saldırgan, çekingen ve güvenli (atılgan) davranış biçimleridir. Tarifi yapılan davranış biçimi çekingen davranış biçimidir.

9.

“Resmi ve ikincil ilişkilerin gerçekleştiği alandır. Vücuttan itibaren 80 cm ve 2m arası olarak kabul edilir.”Yukarıda tanımı yapılan kişisel alan düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Toplumsal mesafe
Soru Açıklaması

Dört çeşit kişisel alan düzeyi bulunmaktadır. Bunlar; yaklaşık olarak gövdeden itibaren 35-40 cm çapında bir alan olarak belirtilen, ancak çok yakın olanlar için izin verilen alan olan içli-dışlı mesafe. 40-80 cm arasında değişen yakın arkadaş, akraba için uygun olan samimi, kişisel alan. Resmi ve ikincil ilişkilerin gerçekleştiği, vücuttan itibaren 80 cm ve 2m arası olarak kabul edilen toplumsal mesafe ve toplumsal mesafenin bitim noktasından itibaren genişleyen mesafe olan yabancılar için, kamusal mesafedir.

10.

Yetişkin benliği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Üzerinde düşünmeden doğruluğuna ya da yanlışlığına karar veren bir benliktir.
Soru Açıklaması

Üzerinde düşünerek doğruluğuna ya da yanlışlığına karar veren bir benliktir.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
İstendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen iletişim biçimini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İkna
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Tanımın belirttiği ifade ikna kavramını tanımlamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru yaklaşımı B seçeneğinde belirtilen ikna kavramıdır.
12.

I. Görünüşte Dinleme: Bazı insanlar konuşmanın sadece kendileri ile ilgili kısımlarını seçerek dinler, diğer söylenenleri ihmal ederler. II. Tuzak Kurucu Dinleme: Bu tür dinleyiciler hiç seslerini çıkarmazlar, çünkü bunlar dinledikleri bilgilerden yararlanarak karşısındakini zor duruma sokacak fırsatlar ararlar. III. Yüzeysel Dinleme: Bu tür dinleme özelliğine sahip kişiler konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır. Asıl altta kalan anlama ulaşamazlar ya da ulaşmaya çabalamazlar. Yukarıdaki dinleme türlerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "E" II-III
Soru Açıklaması

Görünüşte Dinleme, konuşan kişiyi dinliyormuş gibi görünüp, dinleyenlerin kafalarındaki başka şeylerle ilgilenmeleri durumudur; Seçerek Dinleme ise bazı insanların konuşmanın sadece kendileri ile ilgili kısımlarını seçerek dinlemesi, diğer söylenenleri ihmal etmesidir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi ben dilinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Bireyin karşısındaki kişiyi suçlamadan, küçültmeden, bir konuya ilişkin, duygu ve düşüncelerini iletmesidir.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Bireyin karşısındaki kişiyi suçlamadan, küçük düşürmeden duygu ve düşüncelerini ifade etmesini belirten A seçeniği beden dilini açıklayan doğru yaklaşımdır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı oluşturan etmenlerden değildir?

Doğru Cevap: "D" Dinleyici
Soru Açıklaması

Konuşmayı oluşturan etmenler ses, boğumlama(telaffuz), konuşma dinamiği, sözcük hazinesi ve biçem(üslup)dir.

15.

I. Karşıtlar: En güç ikna edilen dinleyici türüdür. Az olumsuz, çok olumsuz gibi dereceleri vardır. II. Yandaşlar: Bu tür dinleyiciler konu hakkında bilgilendirilmemiş, konuya karşı yansız, duyarsız ve tavırsız olabilmektedirler. III. Fikri olmayanlar: Benzer düşüncede olanlara seslenmek çoğu zaman büyük bir avantaj sağlasa da, dinleyicilerin konuya zaten aşina olmaları halinde, ilgisiz olmaları gibi bir takım engel ve sorunlarla karşılaşmak da mümkündür. Yukarıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Yandaşlar; benzer düşüncede olanlara seslenmek çoğu zaman büyük bir avantaj sağlasa da, dinleyicilerin konuya zaten aşina olmaları halinde, ilgisiz olmaları gibi bir takım engel ve sorunlarla karşılaşmak da mümkündür. Fikri olmayan dinleyiciler ise konu hakkında bilgilendirilmemiş, konuya karşı yansız, duyarsız ve tavırsız olabilmektedirler.

16.
Televizyonda izlediği çamaşır deterjanı reklamındaki kadın oyuncuya sempati duyduğu için aynı marka deterjanı satın alan birinin davranışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Kaynağa duygusal yakınlık duyduğu
Soru Açıklaması
İknada kaynağın güvenilirliği, saygınlığı, inanılırlığı dolayısıyla kaynağa olan duygusal yakınlık iknayı kolaylaştıracak önemli etkenlerden biridir. Bu örnekte, tüketicinin/kişinin televizyon reklamındaki kadın oyuncuğa olan sempatisi nedeniyle deterjanı satın aldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.
17.
I-Konuşmanın sağlam bilgilere dayanması gerekir.II-Konuşmacı ahlaksal sorumlulukları bulunduğunu hatırdan çıkarmaz. III-İyi bir konuşma, ilginç ve değerli konuları kapsar.IV-Konuşmanın yapıcı olması gereklidir.V-İyi bir konuşmada başlık seçimi çok önemlidir. Sözel iletişimin bir boyutu olarak konuşma, dinleyici ve ortamı da kapsar ve bunların birbiriyle aralarında sıkı bir etkileşim ve bağ vardır. Ancak iyi bir konuşmayı diğerlerinden ayıran birtakım niteliklerin olması gerekir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri bu nitelikler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
18.

Kendi kültürünün tek doğru ve tek iyi yol olduğuna ve başka kültürleri kendi kültür yapısına göre yargılama, değerlendirme eğilimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Kültürel içedönüklük
Soru Açıklaması

Kendi kültürünün tek doğru ve tek iyi yol olduğuna ve başka kültürleri kendi kültür yapısına göre yargılama, değerlendirme eğilimine kültürel içedönüklük adı verilir.

19.
Akıllı taşınabilir ortamlar iletişim uygulamalarında gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Alanyazında mobililetişim (seyyar iletişim) olarak da adlandırılan yöntem akıllı taşınabilir araçlar yardımıylagerçekleştirilmektedir. Mobil iletişimde iletiler...............(I)..................(II) ya da tablet bilgisayarlar iletaşınabilir. Bu yöntemle bireyler her an ve her yerde iletişimi gerçekleştirme şansını yakalayabilirler. Buyöntemle bireyler diledikleri zaman ve diledikleri yerden haberleşme ya da iletişimde bulunma şansınasahiplerdir.Yukarıdaki boşluklara sırası ile hangi ifadeler getirilmelidir?
Doğru Cevap: "E" (I) PDA'lar- (II) Cep telefonları
Soru Açıklaması
20.
Örneğin tanıtımı yapılan ürünün bir medya takip veri tabanı olduğunu düşünelim. Bu aşamada konuşmacı, son 30 yıl içerisinde bir konu ile ilgili bütün medya organlarında çıkmış haber ve tanıtımların, işletmelere sağlayacağı avantajları tartışabilir. Buna göre; bu örnek, satış kampanyası planlamasının hangi safhası kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Ürünün Farkına Vardırılması
Soru Açıklaması
Ürünün Farkına Vardırılması: Pazarlama basamaklarının en altında ürün veya hizmetin varlığının farkında olmayan potansiyel müşteriler bulunmaktadır. Bu nedenle ilk aşama ürününün farkına vardırılması gerekliliğidir. Burada önem verilmesi gereken nokta satma ya da ürün hakkında bilgilendirmek bile değildir. Önemli nokta potansiyel müşterilerin ürünün farkına varması, vardırılmasıdır.Bu aşamada yapılacak konuşmalar ürün ve ismi konusunda imaj yaratma üzerinde odaklanmalıdır. Örneğin ürünün fax cihazı olduğunu düşünelim. Bu aşamada konuşmacı mektupların telefonla gönderilmesi mucizesini tartışabilir. Konuşmacılar bu mucizeyi gerçekleştirenin fax cihazı olduğunu anlatabilirler.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok