• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin benliğe sahip bir kişinin iletişim kurarken sahip olduğu özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Çözüm bulmaya yönelme
Soru Açıklaması

Yetişkin benliğine sahip bir kişi akılcıdır, paylaşır, anlar,geliştirir ve çözğm bulmaya yönelir. Kontrolsüz ve sabırsız olma özellikleri çocuk benliğine sahip kişilerde görülürken, denetlemeci olma ve kısıtlama ana-baba benliğine sahip kişilerin genel özellikleri arasındadır.

2.

I. Karşılaştırmalı fayda modeli: İzleyiciye mantıksal ve güdüleyici bir biçimde seslenen bu modelle konuşmada, anlatılacak konuların üstünlüğü üzerine odaklanılmıştır. II. Artık model: Olası bütün çözümlerin yetersizliğinin vurgulanmasıyla birlikte, ikna edici konuşmada önerilen çözümün etkililiğinin ve yeterliliğinin vurgulanmasına dayanmaktadır. III. Ölçüt doyum modeli: Dinleyiciler konuşmacının tersini de düşünseler, amaç dinleyiciyi ikna edici konuşma süresince güdülemeyi başarmaktır. Yukarıdaki konuşma yapısı modellerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

Ölçüt doyum modeli: Karşıt görüşlü izleyicilerin varlığı durumunda uygulanan ve faydalı olan bu model, özellikle konuşmacı bir değer yargısı oluşturmaya çalıştığında devreye girer. Güdüleyici model: Dinleyiciler konuşmacının tersini de düşünseler, amaç dinleyiciyi ikna edici konuşma süresince güdülemeyi başarmaktır. Bu model, problem çözme ile dinleyicilerin güdülenmesini birleştirir. Eğer var olan çözümler, problemi çözmede yetersiz kalıyorsa problemi çözecek yeni bir çözüm geliştirilmelidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi mobbingin davranışsal boyutlarından biri olan sosyal imaja yönelik yapılan bir saldırı örneğidir?

Doğru Cevap: "C" Kişi hakkında dedikodu çıkarılması.
Soru Açıklaması

Mobbingin pek çok davranışsal boyutu bulunmaktadır. Bunlar iletişime yönelik saldırılar, sosyal ilişkilere yönelik saldırılar, sosyal imaja yönelik saldırılar, mesleki ve özel konuma yönelik saldırılar, sağlığa yönelik saldırılar olarak sıralanabilir. Kişinin kendini ifade etmesine izin verilmemesi, sözlü ya da yazılı tehditlere maruz kalması iletişime yönelik saldırılardan bazılarıdır. Sosyal ilişkilere yönelik saldırıya verilebilecek en temel örnek kişinin içinde bulunduğu ortamdan, diğer çalışanlardan dışlanması, görmezden gelinmesidir. Kişi hakkında dedikodu çıkarılması, ruhsal sorunlarının olduğunun söylenmesi, dünya görüşüyle, inancıyla alay edilmesi, gülünç duruma düşürülmesi ve benzeri davranışlar mağdurun sosyal imajına yönelik saldırılar arasında yer almaktadır. Çalışanın kapasitesinin çok altında işlerde çalıştırılması, yaptığı işlerin ve işe dair önerilerinin küçümsenmesi mesleki ve özel konuma yönelik saldırılar arasındadır. Kimi durumlarda mağdura fiziksel şiddet de uygulandığı görülmektedir. Kişinin işyerindeki eşyalarına veya kendisine zarar verilmesi sağlığa yönelik saldırılardandır.

4.

Kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Konuşmaktan kaçınmamak
Soru Açıklaması

Suçlu hissettirmek: İmalı yollarla karşımızdaki kişiye bizi neden mutsuz ettiğini ya da kızdırdığını suçlu hissettirerek anlatmaya çalışırız. - Akıl okumak: Karşımızdakinin “aslında ne demek istediğini” bildiğimizi zanneder, bunu ona öğretmeye çalışırız. - Tuzak kurmak: Karşımızdakini “açık konuşmaya” davet eder, o bunu yapınca da alınır ve bozuluruz. - Kaçınmak: Konuşmaktan kaçmak için uyumak, başka şeylerle meşgul olmak gibi davranışlar gösteriririz. - Ima etmek: Karşımızdaki kişiye neden kızdığımızı imalı yollarla belli ederiz, ama neden kızdığımızı söylemeyiz. - Eleştirmek: karşımızdakini hırpalamak amacıyla onun farklı davranışlarını eleştiririz. • Öç almak: karşımızdaki kişiyi önemsediği bir şeyden mahrum bırakma.

5.
I.Radyo ve televizyon bu iletişim biçiminin temel enstrümanlarıdır.II. Metin, ses, resim ve hareketli resim gibi her türlü verinin sayısallaşması söz konusudur.III. İletişimde eş zamansızlık söz konusudur.IV. Analog yayın yapan iletişim araçları ile gerçekleştirilir.Yukarıdakilerinden hangsi sanal iletişimin niteliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız II
Soru Açıklaması
6.

I. Rasyonel II. Pazarlık III. Koalisyon Yukarıdakilerden hangileri ikincil etki stratejilerindendir?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

İkincil stratejiler, koalisyon, baskı-ısrar, tasdik, bir üst otoriteye başvurmadır. Bu stratejiler yedek stratejilerdir. Birincil stratejiler işe yaramadığında kullanılırlar.

7.

Bir iletiyi vurgulamak ya da açık hale getirmek için aşağıdaki iletişim işlevlerinden hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Tekrarlama
Soru Açıklaması

Tekrarlama işlevi tamamlamadan farklıdır. Sözel iletiyi vurgulamak ya da açık hale getirme işlevi vardır. Örneğin kahvehanede iki çay isterken kahveci sizi duysa bile sözlü olarak söylemenin yanında bir de elinizle iki işareti yaparsınız.

8.
Aşağıdaki dinleme türlerinden hangisi iletişim sürecinde sonradan gürültüye dönüşen bir tür değildir?
Doğru Cevap: "E" Çözümleyici dinleme
Soru Açıklaması
Çözümleyici dinleme
9.
Yapısal olarak ya da kullanılan kodlara göre iletişim kaça ayrılır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
Yapısal olarak ya da kullanılan kodlara göre iletişim ikiye ayrılır.
10.
I. Kerim Bey konuşurken yüksek ses tonuyla konuşmaktadır. Leyla Hanım ise bunun tam tersi olarak yumuşak ses tonuyla konuşur.II. Levent, konuşurken sözlerini vurgulamak için sesini yükseltir. Kız arkadaşı Selma ise sözlerini vurgularken sesini değiştirmeyi tercih etmektedir.III. Hasan konuşma sırasında arkadaşının sözünü sürekli kesmektedir. Elif Hanımın konuşma sırasında sürekli sözü kesilmektedir.IV. Hakkı Bey kiracısıyla konuşurken konuya doğrudan giren ifadeler kullanmaktadır. Kiracısı Süheyla Hanım konudan bahsderken dolaylı ifadeler kullanmaktadır.Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
Doğru Cevap: "B" Biçimsel olarak kadın ve erkek konuşmaları farklıdır.
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.

Aşağıdakilerden hangisi etki stratejileri sınıflandırmasında birincil stratejilerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Pazarlık
Soru Açıklaması

Etki stratejilerinden koalisyon, baskı-ısrar, tasdik ve bir üst otoriteye başvurma ikincil stratejilerken, rasyonel, arkadaşlık ve pazarlık ise birincil stratejilerdir.

12.
I) Dinliyor gibi görünmek II) Prova yapmak III) Akıl okumak IV) Karşılaştırmak V) Şüphelenmek Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "E" İyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklarımız
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Sorudaki maddeli ifadeler iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklarımızın hangileri olduğunu göstermektedir.
13.

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşma için, insanların kendi konuşmalarını ve eksikliklerini tanımasına ilişkin sorduğu sorular arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Anlattıklarımın önemine, değerine inanmak zorunda mıyım?
Soru Açıklaması

Kişi kendisine, “Anlattıklarımın önemine, değerine öncelikle ben inanıyor muyum?” sorusunu yöneltir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici konuşma ilkelerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Soyutlamalardan kaçınmak
Soru Açıklaması

Bilgilendirici konuşma ilkeleri; dinleyicinin çok şey bildiğini sanmamak, konuyu dinleyiciyle ilintilendirmek, çok teknik olmamak, düşünceleri kişileştirmek ve soyutlamalardan kaçınmaktır.

15.

İletişim kurarken “kadınların iyi otomobil kullanamadığı” konusunda ısrar eden biri, iletişimde hangi gürültü kavramını yaratarak iletişimi bozmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Psikolojik gürültü
Soru Açıklaması

Gürültü, iletişim sistemini etkileyen ve iletileri bozan bir durum olarak tanımlanır ve üç başlık altında incelenir. Bunlar: Fiziksel gürültü, psikolojik gürültü ve anlamsal gürültüdür. Psikolojik gürültü, önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış varsayımlar, kapalı görüşlülük ya da fikirlilik ve benzer zihinsel engellerin iletiyi almada ve işlemede sorun çıkarmasını ifade eder.

16.

I. Daha çok vücut hareketi kullanırlar.II. İleti almak ve yollamakta daha çok yüz ifadesi kullanırlar. III. Başlarını çok sallarlar. Yukarıdakilerden hangileri kadınlara atfedilen vücut hareketleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Yalnız II
Soru Açıklaması

Daha fazla vücut hareketi kullanmak ve baş sallamak, sözsüz iletişimde erkeklerin tercih ettiği davranışlar olarak bilinir. Kadınlarsa ileti alırken ve yollarken daha sık yüz ifadesine başvurular.

17.
Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşmada kullanılan tartışma modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Taktik geliştirme modeli
Soru Açıklaması
Tartışma modelleri şunlardır: Problem çözme modeli, Karşılaştırmalı fayda modeli, Ölçüt doyum modeli, Artık model, Güdüleyici model. Dolasıyla A seçeneğindeki Taktik geliştirme modeli tartışma modellerinden biri değildir. Doğru cevap A seçeneğidir.
18.

İletişim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir:

Doğru Cevap: "A" Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır.
Soru Açıklaması

A seçeneği dışındaki tüm seçenekler iletişimin imkan ve olanaklarının dışındadır.

19.
İletişim bilimi açısından bakıldığında; basılı bir sözcüğe bakıp da onu telaffuz eden kişi, görsel bir uyaranı işitsel bir uyarana çeviriyor demektir. Aşağıdakilerinden hangisi yukarıda örneği verilen konuşmayı oluşturan etmenlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Boğumlanma
Soru Açıklaması
Boğumlanma, aynı zamanda, yazılmış ya da basılmış bir takım simgeleri (harfleri) seslemek, seslendirmek demektir. İletişim bilimi açısından bakıldığında; basılı bir sözcüğe bakıp da onu telaffuz eden kişi, görsel bir uyaranı işitsel bir uyarana çeviriyor demektir.
20.
Aşağıdaki isimlerden hangisi empati kurma becerisiyle ünlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Rogers
Soru Açıklaması
Psikoterapi alanında empatik iletişim kurma becerisiyle ünlenmiş Rogers'ın adı ile empati kavramı adeta özdeş hale gelmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler