• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

I. Kişinin o anda karşılaştığı durum veya davranış karşısında, kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifadedir. II. Başkalarıyla ilgili değerlendirme ve yorumlarımızı kapsar. III. Karşı tarafı suçlamadan ona, kendisini gözden geçirme olanağı tanır. Yukarıdakilerden hangileri “ben dili” ile ilgili doğru ifadelerdir?

Doğru Cevap: "E" I-III
Soru Açıklaması

Ben dili, başkalarıyla ilgili değerlendirme ve yorumlarımızı değil kendi duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle ifade etmemizdir.

2.
I. Ürünün için hiçbir reklam ya da tanıtım yapılmamıştır.II. Konuşmacı ürünün teknik detaylarını bilmiyordurIII. Konuşmacı ürünün satılması için her şeyi yapabilecek konumdadır.IV. Konuşmacı akıcı ve dikkat çekici bir üslupla konuşmaktadır.V. Müşteri ürünün kendilerine yönelik olduğunu düşünmemektedir.Yukarıdaki koşullar dikkate alındığında, satış kampanyası konuşması ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "A" Konuşmacı kolay anlaşılır bir iletişim kurmaktadır.
Soru Açıklaması
3.
İknanın çağdaş dünyaya kadar uzanan hikayesinde en çok adı geçen ve referans olarak gösterilen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "A" Aristo
Soru Açıklaması
Antik Yunan’da yaşayan en büyük ve ünlü düşünür-araştırmacı ve iknanın çağdaş dünyaya kadar uzanan hikayesinde en çok adı geçen ve referans olarak gösterilen Aristo’dan başlayarak “ikna” kavramı iletişim sürecinde vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur.
4.

Bazı nedenlerden ötürü, sözel iletişimin sözsüz iletişime dönüştüğü durumlarda söz konusu olan sözsüz iletişim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yerini alma
Soru Açıklaması

Sözsüz iletişimin işlevlerinden tekrarlama, sözel iletiyi vurgulama ya da açık hale getirme işlevi taşır. Vurgulama, sözlü iletilerdeki bir önemli noktayı vurgulamak için kullanılır. Tamamlama, sözel bir iletiyi tamamlamak, etkisini arttırmak için kullanılır. Düzenleme, sözel bir diyalogu düzenlemek için işler. Yerini alma ise bazı nedenlerden ötürü, sözel iletişimin sözsüz iletişime dönüştüğü durumlarda söz konusu olması durumudur.

5.
Kelimeleri söylerken, dil, çene, dudaklar gibi sesi biçimlendiren öğeleri doğru ve etkili kullanmayı ve vurguyu doğru yerde ve doğru biçimde yapabilmeyi ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Boğumlama (Telaffuz)
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Tanımda belirtilen ifade boğumlamayı ifade etmektedir.
6.
Ahmet Bey gelen misafirlerin yanında küçük çocuğu Ali’nin yaramaz ve tembel bir çocuk olduğunu anlatmak üzeredir ki karşı koltukta oturan eşi Neriman Hanım, Ahmet Bey’in sözleriyle çocuğunun misafirler karşısında mahcup olmamasını engel olmak için ve bu şekilde konuşmaması gerektiğini ifade eder biçimde kaşlarını kaldırır. Aynı zamanda eliyle ağzını kapatır ve başını sallar.Yukarıdaki ifade de Ahmet Bey’in konuşmasına engel olan Neriman Hanım, aşağıdaki hangi davranışı gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Sözel iletişimin sözsüz iletişime dönüştüğü durumlarda sözel olan bir anlatımı sözsüz bir işaretle yer değiştirmiştir.
Soru Açıklaması
7.
I. Kaynağın bilgi aktardığı, ileti verdiği süre içinde dinleyici olarak kalınmalıdırII. Söylenenlerin anlamına ilişkin olarak dinleyicide kuşku ve duraksama olmamalıdırIII. Dinleyici karşısındakini dinlerkenalay eden, küçümseyen jest, mimic ya da sözcükler kullanmaktan kaçınmalıdırIV. Dinleyici kaynaktan gelen tüm iletileri kendisine yöneltilmiş bir saldırı olarak Kabul etmemelidirV. Dinleyici herşeyden once kaynağın aktarmak istedikleriniya da anlamak, bilmek, öğrenmek istediği temel iletiyi saptamalıdırYukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "C" Dinleyicinin iyi bir dinleme davranışı gösterebilmek için yapması gerekenler
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Sorudaki maddeli ifadeleriyi bir dinleme davranışı gösterebilmek için yapılması gerekenleri belirtmektedir.
8.
I. Düşünce hızıII. ÖnyargılarIII. Fiziksel rahatsızlıklarIV. BölünmelerV. Konuşanı suçlamaya yönelme davranışıYukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "D" Dinlemenin sağlıklı biçimde gerçekleşmesini engelleyen ve bazen dinleyenin kontrolünde olmayan bazı engeller
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Numaralandırılan ifadeler dinlemenin uygun bir biçimde gerçekleşmesini engelleyen etmenleri belirttiği için sorunun doğru yaklaşımı D şıkkıdır.
9.

I. Ürün veya hizmet konusunda bilgili olmak II. Ürün ve hizmet konusunda coşkulu olmak III. Satışı ön planda tutmak Yukarıdakilerden hangileri etkin bir satış elemanında bulunması gereken özellikler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

Etkin bir satış elemanı her şeyden önce ürünle ilgili derinlemesine bilgi ve coşku sahibi olmalıdır. Müşteri ihtiyaçlarına duyarlı olması, satışın ahlaki yönlerine dikkat etmesi gerektiği için her daim satışı ön planda tutmamalıdır. Bu tutum alıcıda ters bir etki yaratabilir.

10.
Bir iş yerinde çalışanların performanslarına göre her ay ikramiye almaları, liderin hangi ikna gücünü kullandığını göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" Ödüllendirme
Soru Açıklaması
Performansa göre ikramiye almaları çalışanları ödüllendirerek ikna etme, motivasyonlarını artırma olarak tanımlanabilir. Doğru cevap A seçeneğidir.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
Türkiye'de yaşayan bir kişinin yurtdışından gelen turistlerin ramazan ayında kamusal alanda iftardan önce yemek yediğini görmesi ve onu ayıplaması nasıl bir davranışa örnektir?
Doğru Cevap: "C" Benmerkezci davranış
Soru Açıklaması
12.
Çocuğuna "Eğer sen yemeğini yersen, ben de ödevlerine yardım ederim" diyen bir anne hangi etki taktiğini kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Pazarlık
Soru Açıklaması
Pazarlık, sosyal normların izin verdiği ölçüde karşılıklı yararların değişimi üzerinde pazarlık aracılığı ile etkilemektir. Burada, anne çocuğuna istediği bir şeyi yaptırırken karşılığında çocuğun istediği bir şeyi ona sunmaktadır. Kullandığı etki taktiği pazarlıktır. Doğru cevap C seçeneğidir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim bilimi açısından konuşma ve dinleme eylemi arasındaki ilişkiye benzer bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Yazma - okuma
Soru Açıklaması
İletişim bilimi açısından bakıldığında nasıl konuşma bir kodlama ve dinleme bir kodaçma becerisi ve işlemi olarak ele alınıyorsa, aynı biçimde iletişimin sembolik boyutu olarak nitelendirilebilecek olan yazma bir kodlama işlemi iken okuma da bir kodaçma işlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğru cevap A şeçeneği.
14.
Ahmet, kızının doğum günü için istediği hediyeyi bulmak için saatlerce dolaştı. Sonunda bir mağazada aradığı hediyeyi buldu. Tek bir tane kalan hediyeyi alıp kasaya gitti. Kalabalıktan dolayı kasa sırasında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Ödeme sırası kendisine geldiğinde oyuncağın başka bir müşteri için ayırtıldığını kendisine satılamayacağını öğrendi. Ahmet "Saatlerce bekledikten sonra, ayrımcılık yapıp oyuncağı bana satmamanız kabul edilebilir değil." diyerek mağazayı terk etti. Ahmet'in kızgınlık nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "B" Dürüst davranılmaması
Soru Açıklaması
Ahmet'e oyuncak konusunda yalan söylendiğine dair bir bilgi metinde yoktur. Ahmet kendisi oyuncağı raftan alıp doğrudan kasaya gitmiş ve satın almak için bekledikten sonra oyuncağın ayırtıldığı bilgisini almıştır. Doğru cevap B'dir.
15.
Ana baba benliği kendisini kaç biçimde gösterir?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
Ana baba benliği, koruyucu ve yargılayıcı, olmak üzere iki biçimde kendisini gösterir.
16.
Uluslarası 13. İletişim Sempozyumuna ev sahipliği yapan üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Cemal Bilir kürsüye çıkarak iletişimin ve sempozyumun önemi hakkında konuşmuştur. Yukarıdaki ifadelerde Prof. Dr. Cemal Bilir’in gerçekleştirmiş olduğu konuşma ne tür bir konuşmadır?
Doğru Cevap: "D" Giriş Konuşması
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Genellikle toplantının amacı ve konusu hakkında bilgi vermeye yönelik gerçekleştirilen konuşma türü giriş konuşmalarıdır. Dolayısıyla yukarıda bahsedilen konuşma giriş konuşmasına bir örnektir.
17.
I. Dalgın gözle bakma II. Otomatik tepki verme III. Son kelimeleri yineleme IV. Sorulara cevap verme V. Başka kişiye söyleme VI. Birilerine öğretebilme Bu dinleme düzeyleri olumsuzdan olumluya doğru sıralanmıştır. Diğer düzeylerde dikkatin giderek arttığı ve basamaksal olarak dinleme gereklerinin başka deyişle daha sonra ele alınacak aktif dinlemenin artarak daha fazla yerine getirildiğini söylemek mümkündür. Buna göre aşağıdaki dinleme türlerinden hangisi “dalgın gözlerle bakma” düzeyi ile eşleşmektedir?
Doğru Cevap: "D" Görünüşte Dinleme
Soru Açıklaması
Bu dinleme düzeyleri olumsuzdan olumluya doğru sıralanmıştır. En olumsuz olarak değerlendirilebilecek “dalgın gözlerle bakma” düzeyi dinleme türlerinden görünüşte dinlemeye karşılık gelebilir. Diğer düzeylerde dikkatin giderek arttığı ve basamaksal olarak dinleme gereklerinin başka deyişle daha sonra ele alınacak aktif dinlemenin artarak daha fazla yerine getirildiğini söylemek mümkündür.
18.
Duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı karşımızdakilere sözcükleri seslendirerek gönderme, iletme işidir. Yukardaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Konuşma
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Tanımın belirttiği ifade konuşma kavramını tanımlamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı C seçeneğindeki konuşma ifadesidir.
19.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi "benlik"i tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin sahip olduğu tüm zihinsel yapının ve dış özelliklerinin bir bütünüdür.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin mobbinge uğradığının kanıtı olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" Yaptığı espirilerin beğenilmemesi
Soru Açıklaması
İş yerinde en sık rastlanan mobbing davranışlar arasında kişi hakkında dedikodu çıkarılması, ruhsal sorunlarının olduğunun söylenmesi, dünya görüşüyle, inancıyla alay edilmesi, gülünç duruma düşürülmesi ve benzeri davranışlar yer almaktadır. Bu doğrultuda Doğru cevap D seçeneğindeki "Yaptığı espirilerin beğenilmemesi"dir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok