• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
I. Alıcı/hedefin bilgi düzeyinde ortaya çıkan değişmeII. Alıcı/hedefin tutumundaortaya çıkan değişmeIII. Varolan tutumun pekişmesiIV. Varolan tutumun değişmesiV. Yeni tutumun oluşmasıYukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "B" İkna edici konuşma türlerinin iletişimin genel etkilerini bu şekilde ortaya çıkardığı
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Numaralandırılmış ifadeler ikna edici konuşma türlerinin iletişimin etkilerini bu biçimlerde ortaya çıkardığını göstermektedir.
2.
Aşağıdaki verilen süreçlerden hangisi kodlama işlemleri arasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Okuma
Soru Açıklaması
A, B, C ve D şıkları kodlamayla ilgili eylemlerdir. Okuma kod açma süreci ile ilgilidir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Toplumun dili
Soru Açıklaması

Toplumun ekonomik faaliyetleri, teknolojik gelişmişlik durumu, eserleri ve aletleri kültürün maddi öğeleriyken; dili manevi öğelerindendir.

4.

Konuşmacının dinleyicileri yaş, cinsiyet, grup üyeliği, dini kökeni, ırksal, etnik ve kültürel yapıları vb. görünür özellikler açılarından analiz etmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Demografik dinleyici analizi
Soru Açıklaması

Konuşmacının dinleyicileri yaş, cinsiyet, grup üyeliği, dini kökeni, ırksal, etnik ve kültürel yapıları vb. görünür özellikler açılarından analiz etmesine demografik dinleyici analizi adı verilir.

5.

‘’ Kişi, bireylerarası iletişimlerinde kendisinin ve başkalarının haklarına saygılıdır. Kendisine olan güveni ve benlik saygısı yüksektir. Kendisininki kadar, başkalarının duygu ve düşünceleri ile de ilgilenir, onları da dikkate alır. Yukarıda tarifi yapılan davranış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Güvenli (Atılgan) davranış biçimi
Soru Açıklaması

İnsanlar ilişklerinde üç temel yaklaşımdan birini benimserler. Bunlar: saldırgan, çekingen ve güvenli (atılgan) davranış biçimleridir. Tarifi yapılan davranış biçimi güvenli (atılgan) davranış biçimidir.

6.

I. Başkasının görüşlerini ve bakış açılarını anlamada yetersiz olma II. Kendi gördüğü ve düşündüğü şeyleri herkesin gördüğünü zannetme III. Bireylerarası ilişkilerde olayları bir başkasının görüş açısından görebilme Benmerkezcilik (egosantrizm) ile ilgili Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I-II
Soru Açıklaması

Benmerkezcilik, bireylerarası ilişkilerde olayları bir başkasının görüş açısından görememektir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi bakış-göz teması karşılaştırıldığında daha çok erkeklerde görülen bir özelliktir?

Doğru Cevap: "D" Genellikle olması gerektiği kadar göz teması kurmazlar.
Soru Açıklaması

Bakış göz teması farklılıklarında kadınlar daha çok göz teması kurarken, erkekler genellikle olması gerektiği kadar göz teması kurmazlar.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Daniel Bell'in toplumu değerlendirdiği toplum parçalarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Sosyal yapı
Soru Açıklaması

Daniel Bell toplumu üç parçada ele alır; sosyal yapı, yönetim biçimi ve kültür. Bu bakımdan doğru yanıt A seçeneği yani sosyal yapıdır.

9.

I. İkna edici işlev (Tutum değişimi ve ikna sürecini etkiler) II. Düzenleyici işlev (Duyguların iletimini sağlar) III. Etkileme işlevi (Etkileşimi düzenler) Yukarıdakilerden hangilerinde sözsüz iletişimde gözlerin işlevleri doğru eşleşmiştir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Düzenleyici işlev, etkileşimi düzenler. Etkileme işlevi, duyguların iletimini sağlar.

10.

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İyi bir konuşma, konuları ayrımı yapmaz.
Soru Açıklaması

İyi bir konuşma, ilginç ve değerli konuları kapsar çünkü seçilen konu hem dinleyicilerin hem de konuşmacının ilgisini çekmelidir.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğeleri arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik faaliyetler
Soru Açıklaması
Bir toplumun teknolojik gelişmişlik durumu, eserleri ve aletleri o toplumun maddi kültürü olarak gösterilir. Maddi kültürü insanın yaptığı şeylerle, kişinin davranışlarının birleştirilmesinin özel bir türü olarak nitelendirmek mümkündür. Bu anlamıyla maddi kültür, teknik ve fiziki değer ve kıymetleri içine alan bir yapı göstermektedir. Bunun yanısıra, maddi kültür, toplumların düzenledikleri ekonomik faaliyetleri de kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, herhangi iki ülkenin ekonomik bakımdan karşılaştırılması, bir çeşit maddi kültür karşılaştırması olarak nitelendirilebilir. Bir başka deyişle, maddi kültür öğelerinin düzey farkı, teknolojik açıdan, kültürün ileriliğini ya da görece olarak ilkelliğini gösterir.Bir toplumda, maddi kültür öğeleri dışında yer alan diğer kültür öğelerini genel anlamda manevi kültür öğeleri olarak nitelendirmek mümkündür. Bunlar: dil; estetik; bazı kültürel değerlerin öğrenilmesi anlamında eğitim; din, inançlar, tutumlar, gelenekler toplumsal kurallar ve değerler; toplumsal organizasyon ve toplumsal kurumlardır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi etki taktiklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cezalandırma Gücü
Soru Açıklaması
Cezalandırma gücü, liderlerin astları üzerinde uyguladığı güçlerdendir. Genel etki taktiklerinden değildir. Doğru cevap E seçeneğidir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi karşısındaki kişiyle empati kurabilen birinin davranışıdır?
Doğru Cevap: "B" Otobüste hamile kadına yer vermek
Soru Açıklaması
Kısaca empati bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması ve buna göre davranmasıdır. Yukarıdaki seçeneklerden B seçeneği doğru cevaptır. Bir kişinin otobüste hamile bir kadına yerini vermesi, o kişiyle empati kurduğunun göstergesi olan bir davranıştır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi algının farklılaşmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Maddi durum
Soru Açıklaması

Fizyolojik nedenler, özgeçmiş, kültürel değerler, güncel duygu durumu ve çevresel faktörler, genel olarak algının farklılaşmasının nedenlerindendir.

15.

Gılgamış ve Kral Arthur mitlerinde olduğu gibi profesyonel hayatta hararetle tartışan, çatışan iki erkeğin çıkışta birlikte halı sahaya gidebilmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" Çünkü erkekler çatışarak bağ kurma eğilimindedirler.
Soru Açıklaması

Kadınlar, erkeklerin nasıl olup da çatışıp yine de birlikte durabildiklerini anlamakta zorlanır. Oysa erkekler için çatışma bir bağ kurma yoludur. Bu açıdan bakıldığında doğru yanıt B seçeneğidir.

16.

Kurdek ve Rodgon’ a göre diğer kişinin bakış açısını farketme olan perspektif alma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Algısal perspektif alma
Soru Açıklaması

Kurdek ve Rodgon üç tür perspektif şekli tanımlamışlardır. Bunlar diğer kişinin bakış açısını farketme olan algısal perspektif alma, diğer kişinin ne düşündüğünü farketme olan bilişsel perspektif alma ve diğer kişinin yaşamakta olduğu duyguların neler olduğunu farketme olan duygusal perspektif almadır.

17.

Yüz ifadesi, verilen mesajla uyum içinde olur ya da alınan mesaja göre şekillenmektedir. Verdiğimiz mesajın alıcı tarafından etkili bir biçimde anlaşılmasında aktif olan unsur nedir?

Doğru Cevap: "E" Mimik
Soru Açıklaması

Kişi, duygu ve düşüncelerini beden diliyle, en çok da mimikleriyle dışa vurur. Yüz ifadesi, verilen mesajla uyum içinde olur ya da alınan mesaja göre şekillenir. Dolayısıyla, verdiğimiz mesajın alıcı tarafından etkili bir biçimde anlaşılmasında mimiklerimizin etkisi büyüktür.

18.

I. Alt Kültür: Toplumda bildiğimiz, öğrendiğimiz ve yaptığımız her şeyII. Genel Kültür: Toplumsal birtakım farklılaşmalara göre beliren değişmelerIII. Karşıt Kültür: Toplumun birtakım değerlerine ters düşen bir kültür alt grubuYukarıda verilmiş kültür çeşitlerinden hangileri doğru eşleşmiştir?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Bir kültür içinde, toplumsal birtakım farklılaşmalara göre beliren değişmeler “alt-kültür” kavramıyla dile getirilir. Bir toplumda bildiğimiz, öğrendiğimiz ve yaptığımız her şey genel kültürdür; herhangi bir ülkenin ve toplumun hâkim inançları, değerleri, hareket tarzları ve yaptırımlarının türleri temelde o ülkenin genel kültürünü oluşturan parçalardır.

19.

Kurdek ve Rodgon’ a göre diğer kişinin ne düşündüğünü farketme olan perspektif alma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bilişsel perspektif alma
Soru Açıklaması

Kurdek ve Rodgon üç tür perspektif şekli tanımlamışlardır. Bunlar diğer kişinin bakış açısını farketme olan algısal perspektif alma, diğer kişinin ne düşündüğünü farketme olan bilişsel perspektif alma ve diğer kişinin yaşamakta olduğu duyguların neler olduğunu farketme olan duygusal perspektif almadır.

20.

Bir tek ya da bir grup insanın sürekli etkileşimde bulunduğu, hakimiyeti altında tuttuğu belli bir bölgeyi belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İnsan hakimiyet alanı
Soru Açıklaması

İnsan hakimiyet alanı; bir tek ya da bir grup insanın sürekli etkileşimde bulunduğu, hakimiyeti altında tuttuğu belli bir bölgeyi belirtir. 3 ölçüt temelinde sınıflanır: Bölgenin büyüklüğü; sahibine göre bölgenin önemi; bölgede oluşan, ortaya çıkan etkileşim türü.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler