• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Bir işletmenin ürün tanıtımında, önceden planlanarak oluşturulan satış kampanyalarının hazırlık safhasından hangisi iyi yapılandırılmaz ise, ürünün kullanım alanında bir marka bağımlılığının yaratılabilmesi oldukça zor hale gelebilecektir?
Doğru Cevap: "B" Güçlendirme veya değerlendirme
Soru Açıklaması
güçlendirme veya değerlendirme aşaması; ürün veya hizmet satıldıktan sonraki süreci içerir. Bu süreç iyi değerlendirildiği takdirde, satışlar artacağı gibi, ürünün kullanım alanında bir marka bağımlılığı da yaratılabilecektir.
2.

İletişim olgusu neden insanın ve toplumun varoluşunun zorunlu koşulu olarak görülmektedir?

Doğru Cevap: "C" İletişim olmaksızın insanın kendi ve toplumsal varlığını sürdürmesi olanaksızdır
Soru Açıklaması

İletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünü ve insanın varlık sürdürme biçimindeki gelişmelere göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur. İletişim, insanın var olmasıyla ortaya çıkan bir gereksinimdir. Mağara duvarına çizilen resimler, kızılderililerin ateş yakarak çıkardıkları dumanlar, Afrika yerlilerinin tam tam sesleri ilkel insanların iletişim gereksinimlerini karşılamak için kullandıkları ilkel yöntemlerdir. İletişim insanın ve toplumun varoluşunun zorunlu koşuludur. İletişim olmaksızın insanın kendi ve toplumsal varlığını sürdürmesi olanaksızdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik gürültüye örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Farklı siyasi görüşe sahip iki kişinin iyi geçinememesi
Soru Açıklaması
Önyargılar, yanlılık, peşin hükümler, yanlış varsayımlar, kapalı görüşlülük gibi zihinsel engellere iletişimde psikolojik gürültü adı verilir. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. A seçeneğindeki "Farklı siyasi görüşe sahip iki kişinin iyi geçinememesi" durumu psikolojik gürültüden kaynaklanmaktadır.
4.

Aşağıdakilerden hangisi mimikler ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Yüz ifadesi, verilen mesajla uyum içinde olur ya da alınan mesaja göre şekillenir.
Soru Açıklaması

Kişi, duygu ve düşüncelerini beden diliyle, en çok da mimikleriyle dışa vurur. Yüz ifadesi, verilen mesajla uyum içinde olur ya da alınan mesaja göre şekillenir. Dolayısıyla, verdiğimiz mesajın alıcı tarafından etkili bir biçimde anlaşılmasında mimiklerimizin etkisi büyüktür.

5.

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yapılandırılmış olması
Soru Açıklaması

Sözel iletişim, sözsüz iletişime göre daha fazla yapılandırılmıştır. Sözel iletişimin yasaları ve gramer kuralları vardır. Bu her dilde (Türkçe, Hintçe, İngilizce...) böyledir. Yeni bir dil öğrenenler dilde yapısal yanlışlıklar yapar. Bazı durumlarda sözsüz iletimin bazı türlerinde de iletişime yön veren az ya da çok biçimsel yapı veya yapılandırma söz konusudur. Ancak genel olarak böyle bir durumla karşılaşılmaz. Birçok sözsüz iletişim durumu çoğu kez bilinçsizce başka deyişle, istendik olmadan, kasıtsız gerçekleştirilir.

6.

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. İkna istendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen bir iletişim biçimidir. II. Gündelik iletişim ile ikna arasındaki fark istendik amaca ulaşmaktır. III. Gündelik hayatta kurulan her iletişim olgusu iknaya yöneliktir.

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

İkna, istendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen bir iletişim biçimidir. Gündelik iletişim ile ikna arasındaki fark istendik amaca ulaşmaktır. Gündelik hayatta kurulan her iletişim olgusu iknaya yönelik değildir. Birisinin hatırını sormak yalnızca o kişinin durumunu ve sağlığını öğrenmeyi amaçlar.

7.

I. Algısal perspektif alma (diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme) II. Bilişsel perspektif alma (diğer kişinin bakış açısını fark etme) III. Duygusal perspektif alma (diğer kişinin yaşamakta olduğu duyguların neler olduğunu fark etme) Kurdek ve Rodgon’un pespektif alma şekillerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması

Algısal perspektif alma, diğer kişinin bakış açısını fark etme; bilişsel perspektif alma ise diğer kişinin ne düşündüğünü fark etmedir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ikna edici konuşma girişinin amaçlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Harekete yöneltme
Soru Açıklaması

İkna edici konuşma girişinin amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür; dikkati toplama, sesin tonunu ayarlama, iyi niyet yaratma ve dinleyicilerin dikkatlerini içeriğe yöneltmedir.

9.
Konuşmacının dinleyicileri yaş, cinsiyet, grup üyeliği, dini kökeni, ırksal, etnik ve kültürel yapıları vb. görünür özellikler açılarından analiz etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Demografik dinleyici analizi
Soru Açıklaması
Demografik dinleyici analizi
10.
Yeni medya ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hedef kitleyi belirsizleştirmiştir
Soru Açıklaması
Yeni medyayı, iletişimde etkileşimi artıran, iletileri sayısal bir biçime getiren ve herkesin kolayca erişebileceği ortamlar olarak tanımlayabiliriz. Yeni medya araçları ile yapılan iletişime de sanal iletişim adını vermekteyiz.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
I. Niyet etmekII. Algıda seçicilikIII. Bilgiye sahip olmakIV. Soru sormakV. Gayret göstermekYukarıdakilerden hangileri başarılı bir anlama sürecinin unsurlarını oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" I, III ve V
Soru Açıklaması
12.
‘‘Konuşmacının konumu ile çatışan bir bilginin değerinin farkına varılması’’; inanılırlık sağlayabilmek için konuşmacının, dikkat etmesi ve uygulaması gereken noktalardan hangisinin kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Güvenilirlik oluşturma
Soru Açıklaması
İnanılırlık sağlayabilmek için konuşmacının, dikkat etmesi ve uygulaması gereken noktaları şu şekilde özetlemek mümkündür: “Uzmanlık gösterme, güvenilirlik oluşturma(güvenilirlik oluşturma kendi içinde 4 biçimde oluşturulur: konuşmacının hep doğruları dile getirmesi, bilgilerin uygun görüş açısında tutulması, konuşmacının konumu ile çatışan bilginin değerinin farkına varılması, konuşmacının görüşlerine karşıt olanların kişisel ataklarına karşı direnmesi), konuşmacının çekiciliği konusundaki izleyici algısını artırmadır’’.
13.
"Elektrikli arabanın nasıl çalıştığını anlatmak" nasıl bir konuşma türüdür?
Doğru Cevap: "B" Süreçler Hakkında Konuşma
Soru Açıklaması
Süreçler hakkında konuşma yapıldığında, bir şeyin nasıl yapıldığı, bir şeyin nasıl imal edildiği ya da bir şeyin nasıl çalıştığı vb. konularda bilgi verilir.
14.

Benmerkezcilik kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

Doğru Cevap: "A" Piaget
Soru Açıklaması

Benmerkezcilik kavramı Piaget tarafından ortaya atılmıştır.

15.
Aşağıdakilerden hangisinde benmerkezcilik (egosantrizm) kavramının doğru tanımı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Benmerkezcilik, başkalarının varlığını ve çıkarlarını göz ardı ederek kendini ve sorunsalını her şeyin merkezine koyma tutumu ve davranışıdır.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. A şıkkı, benmerkezcilik kavramının tanımının doğru yapıldığı seçenektir. B şıkkında empatinin, C şıkkında iletişimin, D şıkkında benliğin ve E şıkkında ise mobbingin tanımı yapılmıştır.
16.
Aşağıdaki insan tiplerinden hangisi benmerkezcidir?
Doğru Cevap: "A" Kendisini olayların merkezine koyanlar.
Soru Açıklaması
Benmerkezcilik (egosantrizm), başkalarının varlığını ve çıkarlarını göz ardı ederek kendini ve sorunsalını her şeyin merkezine koyma tutumu ve davranışıdır.
17.

Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’in Motivasyon-Hijyen Kuramı’ndaki hijyen faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "C" İşletme politikası ve yönetimi
Soru Açıklaması

Herzbeg’in Motivasyon-Hijyen Kuramı’nda başarı, tanınma, takdir edilme, yetki ve sorumluluk sahibi olma gibi faktörler motivasyonel faktörler arasındayken; İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yasamdaki mutluluk düzeyi, organizasyonda alt üst arasındaki ilişkiler gibi faktörler hijyen faktörleri arasındadır.

18.
Bu tür kültür eğilimi bir anlamda bir alışkanlıktır. Toplumda bireyler ister istemez bu kültür içerisinde yetiştirilirler ve hiç kimse şu ya da bu ölçüde de olsa bu kültürün belirleniminden kaçamaz. Bu kültür, toplum yapısı için zararlı olabilecek değişmelere karşı bir güvence niteliğini de taşır. Ancak, bu kültürel eğilim eğer toplumsal değişme ve gelişmeyi önleyecek boyuta gelirse, o durumda artık toplum için zararlı olabilir. Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Etnosantrizm
Soru Açıklaması
Toplumda bireyler ister istemez etnosantrik olarak yetiştirilirler ve hiç kimse şu ya da bu ölçüde de olsa etnosantrik olmaktan kaçınamaz. Ancak, kültürel içe dönüklük eğer toplumsal değişme ve gelişmeyi önleyecek boyuta gelirse, o durumda artık toplum için zararlı olabilir. Bunun yanında yine kültürel içe dönüklük toplum yapısı için zararlı olabilecek değişmelere karşı bir güvence niteliğini de taşır.
19.
Toplumsal etkinliğin hemen her alanında benimsenmesi gereken dürüstlük, doğruluk, özgecilik konusundaki kuralların konuşma içinde önemli olduğunu dile getiren konuşma niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İyi bir konuşmada, konuşmacı ahlaksal sorumlulukları bulunduğunu hatırdan çıkarmaz.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabu E seçeneğidir. Konuşmada dürüstlük, doğruluk gibi ahlaksal sorumlulukları ifade eden kavramların yaklaşımını belirten E seçeneği sorunun doğru yanıtıdır.
20.

Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık oluştuğunda ortaya çıkan tipik olaylar dizisi içerisinde yer aldığı söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Kızgınlık düşünceleri geriletir
Soru Açıklaması

- Kızgınlık bir olay ya da kışkırtılma sonucu tetiklenir. - Kızgınlık düşünceleri geliştirir. - Bunu izleyen davranışlar, kızgınlık düşünceleri üzerine temellenir. - Kızgınlık beslenir ve artar. Kızgınlık duygusu eğer kontrol edilemezse şiddetlenir ve yapıcı eylemlerle kontrol edilmesi giderek güçleşir. - Kontrol altına alınamayan kızgınlık, uzun süren, şiddetli, acı verici ve tahrip edici bir dizi öfkeli düşünce ve eylemleri başlatır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler