• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak web hizmetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" HTML
Soru Açıklaması

İkinci kuşak web hizmetleri kısaca: Blog, RSS, Wiki, sosyal ağlar, sayısal ve görsel oyunlar olarak tanımlanmaktadır.

2.
İletişim kavramı hakkında aşağıdakierden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" İletişim sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim değildir
Soru Açıklaması
İletişim sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilimdir
3.
İletişim sistemini etkileyen ve iletileri bozan bir durum olan gürültünün çeşitleri aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fiziksel- Psikolojik- Anlamsal
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Gürültünün çeşitlerine bakıldığında; fiziksel, psikolojik ve anlamsal olarak üç ana başlıkta incelendiği görülmektedir. Bu nedenle sorunun doğru yaklaşımı A şıkkıdır.
4.
Bir araştırmaya göre kadınların %56’sı erkeklere göre daha fazla yer kapladıklarına ilişkin bir algıya sahiptirler. Oysa konunun uzmanları erkeklerin kadınlardan daha fazla yer kapladıkları konusunda hemfikirdirler. Benzer biçimde kadınlar özellikle erkeklerle birlikteyken daha az jest kullanıyor olmalarına karşın, kendilerine yönelik algıları aksi doğrultuda çıkmıştır. Kadınların %74.5’i erkeklerden daha fazla jest yaptığını belirtmiştir. Kadınların algılarıyla, gerçekteki durum arasındaki bu ayrım nasıl açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Erkek egemenliği karşısında ikincilleştirilmesinden ve buna bağlı olarak da kadınların kapladıkları alanın hakları olmadığını hissetmelerinden kaynaklandığı söylenebilir.
Soru Açıklaması
Bir araştırmaya göre kadınların %56’sı erkeklere göre daha fazla yer kapladıklarına ilişkin bir algıya sahiptirler. Oysa konunun uzmanları erkeklerin kadınlardan daha fazla yer kapladıkları konusunda hemfikirdirler. Benzer biçimde kadınlar özellikle erkeklerle birlikteyken daha az jest kullanıyor olmalarına karşın, kendilerine yönelik algıları aksi doğrultuda çıkmıştır. Kadınların %74.5’i erkeklerden daha fazla jest yaptığını belirtmiştir. Kadınların algılarıyla, gerçekteki durum arasındaki bu ayrımın, erkek egemenliği karşısında ikincilleştirilmesinden ve buna bağlı olarak da kadınların kapladıkları alanın hakları olmadığını hissetmelerinden kaynaklandığı söylenebilir.
5.

İrem ve Aysu yılsonu sınavları hakkında sohbet etmektedirler. İrem ve Aysu’nun her dersi ortak değildir. Sene içerisinde farklı dersler de almışlardır. İrem Aysu’yu dinlerken sadece ortak aldıkları dersler hakkındaki iletileri dinlerken, ortak almadıkları ders hakkındaki iletileri dinlemektedir.Buna göre İrem aşağıdakilerden hangisini yapmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Seçerek dinleme
Soru Açıklaması

İyi bir dinleyici olmak için anlatılanları kaçırmadan genelini dinlemek gerekmektedir. Ama sadece kendimizi ilgilendiren kısımları dinlemek daha kolay gelmektedir. Çünkü doğamız gereği insanoğlu en çok kendisiyle ilgilidir. Bu da başarılı bir dinlemeyi olumsuz biçimde etkilemektedir. Örnekte seçerek dinleme konusuna değinilmiştir.

6.

Kullanıcıların ortaklaşa ve paylaşarak yaratmadığı ama sadece sunulan içerikten yararlandıkları web hizmetlerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Kullanıcıların sadece sunulandan yararlandıkları web hizmetlerine 1. kuşak web hizmetleri adı verilir. bu açıdan doğru yanıt A dır

7.

I. Eğitim kurumları-edu II. Hükümet kuruluşları-org III. Uluslararası kuruluşlar-int Yukarıdaki eşleşmelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I-III
Soru Açıklaması

Web üzerinde çeşitli adres uzantıları bulunmaktadır. Hükümet kuruluşlarına “gov”, vakıf, dernek, oda ve sivil toplum örgütlerine “org” uzantısı verilmiştir.

8.
Sürekli bir algı bombardımanı altındayız; beynimiz milyonlarca uyarının arasından kendisine uygun bulduklarını seçiyor. Aşağıdakilerden hangisi algının bu seçicilik filtresinden kurtulmak için kullanılabilecek yöntemlere örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "E" Bilinenleri anlatmak
Soru Açıklaması
algının seçicilik filtresinden kurtulmak için dikkati çekecek bazı yöntemlerden yararlanmak gerekiyor. Bu yöntemler arasında; • Ses ve ışık gibi güçlü fiziksel uyarıları kullanma, • Duygu uyandırma, • Beklenmeyenle karşılaştırma, • Eski bilgileri tamamlama, • Gereksinimlerin karşılanma vaadi sunma ve bir yarar sağlama yer almakta.
9.

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin yapması gerekenlerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Dinleme sırasında beden diline dikkat etmek
Soru Açıklaması

İyi bir dinleyici dinleme sırasında akıl okumamalıdır. Söylenenleri seçmeden bir bütün halinde dinlemelidir. Dinleyicinin, söylenenleri kendi deneyimleriyle karşılaştırması, dinlemeyi olumsuz etkileyen bir unsurudur. Karşımızdaki insanın bizi dinlerken, konuşma sonrası bize söyleyeceklerini düşünmesi de dinlemeyi olumsuz şekilde etkilemektedir. Dinleyicinin dinleme sırasında beden diline dikkat etmesi ise, oldukça önemlidir.

10.
I. 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. II. Ekonominin temelinde bilgi yer almaktadır. III. Endüstri toplumuna dayanmaktadır. IV. Teknolojik gelişmelerle ilişkilidir. V. İnsan gücüne bağlı gelişmiştir. Yukarıdakilerden hangileri bilgi toplumu hakkında söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I,II ve IV
Soru Açıklaması
Bilgi toplumu endüstri ötesi toplum olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca insan gücü sadece sanayi toplumu öncesinde önemlidir.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 9
11.

Beyinde bilgilerin toplandığı bir süzgeçten geçirildiği ve kararların alındığı bölüme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Prefrontal lob
Soru Açıklaması

Beyinde bilgilerin toplandığı ve bir süzgeçten geçirildiği bölüme prefrontal lob denir. Bu açıdan bakılınca doğru yanıt A seçeneğidir.

12.
Aşağıdaki gürültü türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "C" Televizyondaki ekonomi uzmanının söylediklerinin anlaşılmaması
Soru Açıklaması
Yukarıda örneklerin dördünde fiziksel gürültü durumu sözkonusudur. Fiziksel gürültü ileti ya da sinyalin iletimi sırasında bozulmaya uğraması durumudur. Alıcının gönderilen iletileri açık ve net bir biçimde almasına engel olur. Ancak C seçeneğindeki durum anlamsal gürültüye örnektir. İletişim sürecinde kaynağın çok teknik bir dil kullanması alıcının konuşulan konu ile ilgili herhangi bir şey anlayamaması durmunu ortaya çıkarabilir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.
13.

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve yayılması, toplumların artık bilgi toplumları olarak adlandırılması ve bilgi toplumunda teknolojik araçların, özellikle de bilgisayarların devreye girmesi ile birlikte iletişim artık daha farklı algılanmaktadır. Teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak bireyi son hızla ve evinden ve hatta mobil (seyyar) araçlar vasıtası ile dilediği yerden gerçekleştirebilir bir konuma getiren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sanal iletişim
Soru Açıklaması

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve yayılması, toplumların artık bilgi toplumları olarak adlandırılması ve bilgi toplumunda teknolojik araçların, özellikle de bilgisayarların devreye girmesi ile birlikte iletişim artık sanal iletişim olarak algılanmaktadır. Sanal iletişim, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak bireyi yukarıda sözü geçen tüm iletişim biçimlerini son hızla ve evinden ve hatta mobil (seyyar) araçlar vasıtası ile dilediği yerden gerçekleştirebilir bir konuma getirmiştir.

14.
Aşağıdakilerden hangisinde kızgınlığı ifade etmede kullanılan sağlıksız dışa vurma yöntemleri yanındaki örneğiyle doğru eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Akıl okumak – ‘aslında ne demek istediğini’ bildiğimizi sanmak
Soru Açıklaması
Suçlu hissettirmek: İmalı yollarla karşımızdaki kişiye bizi neden mutsuz ettiğini ya da kızdırdığını suçlu hissettirerek anlatmaya çalışırız. • Akıl okumak: Karşımızdakinin “aslında ne demek istediğini” bildiğimizi zanneder, bunu ona öğretmeye çalışırız. • Tuzak kurmak: Karşımızdakini “açık konuşmaya” davet eder, o bunu yapınca da alınır ve bozuluruz. • Kaçınmak: Konuşmaktan kaçmak için uyumak, başka şeylerle meşgul olmak gibi davranışlar gösteriririz. • Ima etmek: Karşımızdaki kişiye neden kızdığımızı imalı yollarla belli ederiz, ama neden kızdığımızı söylemeyiz. • Eleştirmek: karşımızdakini hırpalamak amacıyla onun farklı davranışlarını eleştiririz. • Öç almak: karşımızdaki kişiyi önemsediği bir şeyden mahrum bırakma
15.

Iletişimi yapılandırmada, kelimeler aynı kalmak koşuluyla sırasıyla Kelimeler, Ses ve Beden Dili hangi oranda rol oynar?

Doğru Cevap: "A" %10 - %30 - %60
Soru Açıklaması

Iletişim, kelimeler, ses tonu ve beden dilinden oluşan bir bütündür. Kelimeler “ne” söylediğimizle; ses tonu ve beden dili “nasıl” söylediğimizle ilgilidir. Iletişimi yapılandırmada, kelimeler aynı kalmak koşuluyla, kelimeler %10, ses %30 ve beden dili de %60 oranında rol oynar.

16.

Aşağıdakilerden hangisi kızgınlığımızı ifade ettiğimiz sağlıksız yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" ben dili kullanmak
Soru Açıklaması

Ben dili kullanmak bu sağlıksız ifade etme yöntemlerinin karşısında kullanıcağımız doğru yöntemdir. Bu açıdan doğru yanıt C seçeneğidir.

17.

Karşımızdakini önce açık konuşmaya davet edip, o bunu yapınca da alınıp bozulmak, kızgınlığımızı sağlıksız ifade etme yöntemlerinden hangisi ile tanımlanır?

Doğru Cevap: "B" Tuzak kurmak
Soru Açıklaması

Soruda belirtilen davranış tuzak kurmaktır. Bu açıdan doğru yanıt B seçeneğidir

18.
Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin konuşma biçimine uygundur?
Doğru Cevap: "A" Konuşma sırasında kendileri hakkında daha az kişisel bilgi verirler.
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi yeni medya araçları ile gerçekleştirilen iletişime verilen addır?

Doğru Cevap: "D" Sanal iletişim
Soru Açıklaması

Yeni medya araçları ile yapılan iletişime, sanal iletişim adı verilmektedir.

20.

Cep telefonlarına ve Pda lara toplu olarak verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Akıllı taşınabilir ortamlar
Soru Açıklaması

Doğru yanıt a seçeneğidir

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler