• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 7
1.
İletişim gündelik yaşamımızda bize nesneleri, insanları tanımlar, işbölümü içinde değişik toplumsal roller yüklenmiş insanlara bu rolleri yerine getirirken, bu rol dağılımından oluşan toplumun o tarih dönemindeki hayat tarzını öğretir, olumlatır, yeniden-üretimi için gereken değerlendirme biçimlerini aşılar. Yukarıdaki iletişim tanımı, aşağıdakilerden özellikle hangisine dikkat çekmektedir?
Doğru Cevap: "C" İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistemdir
Soru Açıklaması
2.

Orta yaştan ileri yaşa geçenlerde kızgınlık sebepleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Gelecekle ilgili güvensizlik
Soru Açıklaması

Orta yaştan ileri yaşa geçenlerde gelecekle ilgili güvensizlik ve bunun getirdiği belirsizlik, yaşın getirdiği sınırlamalar engelleme duygusuna ve öfkeye yol açar.

3.
İyi bir dinleyici olmak için anlatılanları kaçırmadan konuşmanın genelini dinlemek gerekmektedir. Ancak sadece kendimizi ilgilendiren kısımlar dinleriz. Bu da başarılı dinlemeyi olumsuz etkilemektedir. Yukardaki tanımdaki iyi bir dinleme için düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklarımızı doğru olarak belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Seçmek
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Tanımın belirttiği ifade iyi bir dinlemede düzeltmek zorunda olduğumuz alışkanlıklarımızdan “ seçmek “ kavramını tanımlamaktadır.
4.
I. Fizyolojik nedenlerII. ÖzgeçmişIII. Kültürel değerlerIV. Güncel duygu durumuV. Çevresel faktörlerAlgı, toplumdan topluma, kişiden kişiye ve zaman içinde farklılaşma gösterebilir. Bu farklılaşmanın nedenleri yukarıda verilmiştir. Bir insanın trafikte yan arabadaki insanla yüksek korna sesleri yüzünden kavga ettikten sonra, arka koltukta oturan çocuğunun ağladığını algılamaması, yukarıdaki nedenlerden hangileriyle ilgili olabilir?
Doğru Cevap: "D" I, IV ve V
Soru Açıklaması
Kulağın duymaması fiziksel neden, korna sesleri çevresel faktör ve kavga ettiği için dikkatini başka yerde olması güncel duygu durumu olarak açıklanabilir.
5.
Algı hakkındaki aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Algı, iletişimden hiçbir şekilde etkilenmeyen bireyin kendisine özel çevresinin farkına varma hali olarak tanımlanmaktadır.
Soru Açıklaması
Algı, iletişimden kuvvetle etkilenen bireyin kendisine özel çevresinin farkına varma hali olarak tanımlanmaktadır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi yansımanın özelliği değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir geribildirim değildir
Soru Açıklaması
Yansıma geri bildirimdir.
7.

I. Kodlama - iletişimde ileti üretme süreci II. Kod açma - ses ya da yazı biçimine dönüştürülmüş iletilerin kodlarını çözme işlemi III. Kodlayıcı - dinleyici ya da okuyucu Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

İletişimde konuşmacılara ya da yazarlara kodlayıcı, dinleyici ya da okuyuculara da kod açıcılar ismi verilir.

8.
Etkin dinlememize engel olan alışkanlıklarımız vardır. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu alışkanlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Konuşulanları dinlediğimizi belirtmek için kafa sallamak
Soru Açıklaması
Dinlediğimizİ belli etmek için kafa sallamak, karşımızdakini anladığımız anlamına geldiği için etkin dinlemeye engel olan alışkanlıklar içinde yer almamaktadır.
9.

Anlamak, üç unsurun başarıyla bir arada tutulabilmesine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu üç unsurdan biridir?

Doğru Cevap: "B" Gayret göstermek
Soru Açıklaması

Anlamanın üç unsuru; niyet, bilgi ve gayrettir. Yukarıdaki seçeneklerde bunlardan yalnızca gayret bulunmaktadır. Bu açıdan doğru yanıt B seçeneğidir. 

10.
I. İnsanın kendini karşısındakinin yerine koymasıdır.II. İnsan ilişkilerinin sürekliliği için önemlidir.III. İletişim başladığının göstergesidir.IV. Etkili bir dinleme sergiler.Yukarıdakilerden hangileri empati hakkında söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması
Empati, bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Empati insan ilişkilerinin sürekliliği açısından önemli bir etmendir. İnsanların karşılarındaki kişi ile empati kurabiliyor olmaları, iletişimin başladığını ve alıcının, kaynağı algılamaya çalıştığını ve etkili bir dinleme sergilediğinin göstergesidir.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 7
11.

Aşağadakilerden hangisi ikinci kuşak Web hizmetlerindendir?

Doğru Cevap: "E" RSS
Soru Açıklaması

RSS Web 2.0 imkanları ile kullanılabilen bir özellik olduğu için doğru yanıt E seçeneğidir.

12.
Karşımızdakini “açık konuşmaya” davet eder, o bunu yapınca da alınır ve bozuluruz. Yukarıdaki ifade, kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Tuzak kurmak
Soru Açıklaması
Sağlıksız bir iletişimde tuzak kurduğumuzda, karşımızdakini "açık konuşmaya" davet eder, o bunu yapınca da alınır ve bozuluruz. Doğru cevap E'dir.
13.

Daniel Bell’in Bilgi Toplumu Kuramı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Bell sosyal yapının, yönetim biçimi ve kültür ile özdeş olduğunu savunur.
Soru Açıklaması

Bell’e göre modern toplum üç parçaya bölünmüştür ve her bir parça farklı ilkelerle yönetilir. Birincisi ekonomik, teknolojik ve mesleki ya da tabakasal sistemleri içeren sosyal yapıdır. Batı toplumlarında görülen bu sosyal yapı kaynakları düşük fiyat, optimizasyon (en uygun duruma getirme) ve maksimizasyon (azami ölçülere çıkarma, genelde üretimdeki kazancı) ilkeleriyle kullanma düşüncesindedir. İkinci parça yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi, bireyin ya da grupların gereksinimlerine göre yönetimin dağılımını ayarlar. Bell’e göre bu yönetim biçimi katılım’a odaklıdır ve tabandan (geniş halk kitlelerinden) gelen isteklerle biçimlenir. Üçüncü parça ise kültürdür. Bell’e göre kültürün amacı bireyin arzu ve isteklerini tamamlamak ya da artırarak genişletmektir. Bell bu üç parçanın, diğer bir deyişle modern toplumu oluşturan parçaların 1. Sosyal yapı, 2. Yönetim biçimi ve 3. Kültürün modern toplumu oluşturduğu düşüncesindedir. Ancak, Bell sosyal yapının, yönetim biçimi ve kültürden eleştirel olarak ayrı olduğu görüşünü de savunur.

14.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde erkeklerin birbirine dokunması ve sarılması hoş karşılanır?
Doğru Cevap: "C" Katar
Soru Açıklaması
15.

Endüstri ötesi toplum terimi yerine bilgi toplumu terimini doğrudan kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Daniel Bell
Soru Açıklaması

Bilgi toplumu kuramını Karl Marx, Adam Smith gibi kuramcılar da düşünmüşler ancak doğrudan bu terimi kullanan Daniel Bell’dir.

16.

Ailesiyle kavga ettikten sonra dışarı çıkan Oğuz, babası karşı olmasına rağmen kulağını deldirmiş ve küpe takmaya başlamıştır.Buna göre Oğuz hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Ailesiyle iletişim kurmaya çalışmaktadır.
Soru Açıklaması

İletişim her şeydir. İletişim saç biçimi, ve giyim tarzı olarak da tanımlanmaktadır. Çünkü bireyler giydikleriyle, saçlarıyla veya dövmeleriyle diğer bireylere mesaj vermekte eşdeyişle iletişim kurmaya çalışmaktadırlar. Kuşkusuz Oğuz farklı düşünceler içerisindedir, ancak yaptığı davranışla aslında ailesiyle iletişim kurmaya çalışmaktadır.

17.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi karşısındaki kişiyle empati kurabilen bir kişinin sözlerine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyorum
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi mobbing yollarından biri olarak değerlendirilmez?

Doğru Cevap: "D" kanun dışı davranışların sözlü kınanması
Soru Açıklaması

Kanun dışı davranışların kınanması bir hukuki süreçtir ve mobbing olarak değerlendirilmez. Bu açıdan doğru yanıt D seçeneğidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık ile ilgili kesin doğru bilgidir? I- Tehdit karşısında gösterilen doğal bir tepkidirII- Bir iletişim engelidirIII- Bastırılması gereken bir duygudurIV- Duygu kontrolü ile doğru şekilde dışa vurulmalıdır
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
Ünitede açıklandığı üzere kızgınlık; doğal bir tepkidir, bir iletişim engelidir, duygu kontrolü ile doğru zamanda dışa vurulmalıdır. Kızgınlığın bastırılması sağlıksız bir şekilde dışa vurulmasından kısa dönemde daha az yıkıcıdır. Ancak bastırılmış kızgınlık duygusu orta ve uzun vadede daha büyük zararlara yol açabilmektedir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi amigdalanın tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Kızmamıza sebep olan yerdir
Soru Açıklaması
Amigdala, beyinde kızmamıza neden olan yerdir. Doğru cevap A'dır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok