• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 6
1.
I. Mal üretiminden hizmet üretimine geçen bilgi toplumunda sağlık, eğitim, araştırma, devlet hizmetleri ve yüksek teknoloji endüstrileri hızlı bir yükseliş göstermişlerdir. II. Bilgisayarlaşma ile gelen yeni süreç soyut sembol sistemlerin yasalarla ve standartlaşmayla somutlaştırılması yeni akıllı teknolojilerin doğmasının önünü açmış ve bilgisayarlaşma ile yeni ekonomik modeler geliştirilmiştir. III. Karar alma süreçlerinde yaşanan değişikliklerle bilim uzmanlığı ve bilimsellik ön plana çıkmıştır. IV. Bu değişimler çoğu sektörde ve toplumda liyakati ön plana çıkarmıştır. V. Teknik entellektüellik mi yoksa edebiyat ve sanat alanında entellektüellik mi daha ön planda olmalıdır? Tartışmasını ön plana çıkarmıştır. Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi toplumunun en önemli özellikleri
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Soruda numaralandırılmış ifadelerden bilgi toplumunun önemli özelliklerini belirten yaklaşımlar çıkarılmaktadır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutuna örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Sosyal ağlarda arkadaşlarla kurulan iletişim
Soru Açıklaması
İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutu bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları kapsamaktadır. Doğru cevap E seçeneğindeki "Sosyal ağlarda arkadaşlarla kurulan iletişim"dir. Çünkü bu durum iletişimin fiziksel boyutuna örnek teşkil etmektedir.
3.

I. Empatiyi temel alarak etkin dinleyebilme II. Ben savaşını verme III. Duygu ve düşüncelerini karşı tarafa maske takmadan ben dili ile iletebilmeYukarıdakilerden hangileri iletişim becerisini tanımlayan etkenler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" I-III
Soru Açıklaması

İletişim becerisi, saygıyı ve empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme, duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye maske takmadan ben dili ile iletebilme, ‘ben’ savaşını vermeden, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilme biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir.

4.
Bir çatışma durumunda karşımızdaki bireyin savunmaya geçmeksizin işbirliği yapması için, dikkati olumsuz davranışlara çekmeden sorunu tanımlayıp sizde uyandırdığı duyguları ifade ederek çatışmanın sonuçlarını ortaya koymaya en uygun iletişim dili aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ben dili
Soru Açıklaması
Bir çatışma durumunda karşımızdaki bireyin savunmaya geçmeksizin işbirliği yapması için, dikkati olumsuz davranışlara çekmeden sorunu tanımlayıp sizde uyandırdığı duyguları ifade ederek çatışmanın sonuçlarını ortaya koyma sürecini yürütmek ünitede açıklandığı ancak ben dili ile başarılabilir.
5.

Çocuğun önce cinsel bir benlik geliştirip sonra kendine uygun modeller bulacağını öne süren gelişim kuramı hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilişsel gelişim kuramı
Soru Açıklaması

Bilişsel gelişim kuramı toplumsal gelişim kuramından farklı olarak, çocuklara etkin bir rol vererek, çocuğun önce cinsel bir benlik geliştirip sonra kendine uygun modeller bulacağını öne sürmektedir (Onaran vd. 1998:10-12).

6.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde algının farklılaşmasında fizyolojik nedenlerden biri olabilir?

Doğru Cevap: "D" Orta kulak iltihabı ve işitme kaybı
Soru Açıklaması

Fizyolojik olarak değerlendirilebilecek tek seçenek D seçeneğidir. Diğerleri kültürel, toplumsal ya da çevresel faktörlerdir. Bu açıdan doğru yanıt D seçeneğidir. 

7.

Algının seçicilik filtresinden kurtulmak için dikkati çekecek bazı yöntemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Heteronormatif bir yaklaşımı benimsemek
Soru Açıklaması

Bazen heteronormatif bir yaklaşım tam tersi bir etkiye sebebiyet verebilir. Bu dinleyici kitlesi ile ilgilidir. Bu açıdan doğru yanıt E seçeneğidir. 

8.

Hayvanlara eziyet edenlerden nefret ederim. Randevularına sadık kalmayanları hiç sevmem. Hayatın tadını kaçıranlardan kaçarım. Savaş karşıtıyım. Diyen bir insan hangi tipe girmektedir?

Doğru Cevap: "A" A tipi
Soru Açıklaması

A Tipi Adam: Hayvanlara eziyet edenlerden nefret ederim. Randevularına sadık kalmayanları hiç sevmem. Hayatın tadını kaçıranlardan kaçarım. Savaş karşıtıyım. B Tipi Adam: Hayvanları sevenleri severim. Randevularına sadık kalanları takdir ederim. Hayatı zevkli kılan insanlarla yaşamaktan hoşlanırım. Barış yanlışıyım.

9.
Aşağıdaki seçeneklerden hangileri yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "D" Sayısallaşma ve kümelenme
Soru Açıklaması
Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran en önemli özellikler sayısallaşma ve kümelenmedir. Sayısallaşma ya da diğer bir ifadeyle dijitalleşme bilgisayarın verileri “0” ve “1” lerden oluşan sayı formlarına çevirerek işlemesi durumudur. Kümelenme sayesinde de, bilgisayar yardımıyla oluşturulan sayısal formlar tüm ileti biçimlerini (metin, ses ve görüntü) bir araya getirip işleyebilmektedir.
10.
Yakın zamanda babasını kaybetmiş bir arkadaşı olan İrem, arkadaşına yardımcı olmak adına onu sık sık arıyor, yanına gidiyor ve onunla konuşmaya çalışıyor. Arkadaşı konuşmak istemiyor ve yalnız vakit geçirmek istediğini, İrem'in ısrarları sonucunda, sert bir şekilde dile getiriyor. İrem'in empatik iletişim bağlamında arkadaşına nasıl davranması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Kendisi babasını kaybettiğinde ne hissettiğini hatırlayıp arkadaşının üzerine gitmemesi
Soru Açıklaması
Empatik iletişimde, karşınızdakinin yaşadığına benzer ya da aynı durumla karşı karşıya kalmış yakınlarınızın duygu ve düşüncelerini hatırlamak, karşınızdakini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 6
11.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin fiziksel bağlamı içinde değerlendirilen unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" İletişim kurulan mekanın gürültülü olması
Soru Açıklaması
Fiziksel boyut iletişimin gerçekleştiği fiziksel ortam ya da çevredir. Bu fiziksel boyut, ne şekilde olursa olsun, iletişimin biçimini, içeriğini ve iletiyi de etkilemektedir. Sorudaki seçenekler arasından iletişim ortamına ilişkin fiziksel bir durum bilgisi içeren B seçeneğindeki "İletişim kurulan mekanın gürültülü olması" doğru cevaptır.
12.

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri olabilir?

Doğru Cevap: "C" İletişimin amacı çevre üzerinde etkin olmaktır.
Soru Açıklaması

Diğer yanıtlar iletişimin özelliklerini doğru ifade etmemektedir. Fakat  C seçeneğinde belirtildiği gibi iletişim çevre üzerinde etkin olmak çabasıdır aynı zamanda. Burada özellikle ikna süreçleri de anlaşılmalıdır.

13.

İlk ses kaydı hangi yılda yapılmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1877
Soru Açıklaması

İlk ses kaydı, 1877 yılında yapılmıştır.

14.

Bilgisayar, cep telefonu, sayısal müzik çalar ve kameradan oluşan taşınabilir bir ortamlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kişisel sayısal yardımcı
Soru Açıklaması

Türkçe olarak kişisel sayısal yardımcı adı verilen ve İngilizce kısaltması PDA olan bu teknolojik ürün bilgisayar, cep telefonu, sayısal müzik çalar ve kameradan oluşan taşınabilir bir ortamdır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu kuramcısı Daniel Bell'e göre modern toplumu oluşturan üç temel yapıdır?
Doğru Cevap: "B" Sosyal yapı, yönetim biçimi, kültür
Soru Açıklaması
Bell’e göre modern toplum üç parçaya bölünmüştür. Bunlar: sosyal yapı, yönetim biçimi ve kültürdür. Doğru cevap B seçeneği.
16.

S.Ergenekon'a göre Türkiyede en çok hangi yaş aralıkları mobbinge uğramaktadır?

Doğru Cevap: "A" 25 altı ve 55 üstü
Soru Açıklaması

Ergenekon'un araştırmasına göre en çok 25 yaş altı ve 55 yaş üstü mobbinge uğramaktadır. Bu açıdan doğru yanıt A seçeneğidir.

17.

Kültürel olarak kurulan kadınlık ve erkeklik fenomenine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Toplumsal cinsiyet
Soru Açıklaması

İnsan yavrusu dünyaya dişi ve erkek olarak gelir. Toplumsal beklentiler doğrultusunda da kadın ve erkek olmayı öğrenir. Başka deyişle, biyolojik cinsiyetlerimize içine doğduğumuz kültür anlam yükler. İşte kültürel olarak kurulan kadınlık ve erkeklik fenomenine toplumsal cinsiyet adını veriyoruz.

18.
Aşağıda verilen şıklardan hangisi sözsüz iletişim kodları arasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Konuşma
Soru Açıklaması
Konuşma sözlü iletişim kodlarına örnektir.
19.
İletişimde odağımızda karşımızdaki kişi olması yerine, aşağıdakilerden hangisi ben mesajının önemini ve gerekliliğini açıklar?
Doğru Cevap: "E" Karşımızdakinin duygularını açmasını sağlar.
Soru Açıklaması
"Sen" mesaji iletisimi engeller. Sen mesaji, sen dilidir ve genellikle kizginlik ifadesi için kullanilir. Sen mesajlari, bizim hakkimizda bir ileti göndermez, odak hep karsimizdaki kisidir. "Ben" mesaji gönderen kisi, kendi hakkinda yaptigi degerlendirmeyi karsisindaki kisiyle paylasmak istegindedir. "Ben" mesajlari karsimizdaki kisiyi suçlayici ifadelerden arinmis ve tümüyle kendi duygu ve düsüncelerimizi içerdiginden, iletisimin olumlu sürmesine yardimci olabilirler. Kizginlik hissettigimiz durumlarda, bunu "ben" mesaji ile iletmemiz, karsimizdakinin savunmaya geçmesini, öfkeyle karsilik vermesini, kendini kistirilmis hissetmesini, suçlanmasini ve konusmaktan kaçinmasini engelleyebilir. Size sözle saldirilmadigi sürece, rahatsizligini ve kizginligini dile getiren biriyle anlasmak mümkündür.
20.

Bir gazete okurunun, gazetede yayımlanan bir haber üzerine editöre yazdığı mektup aşağıdaki yansıma türlerinden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Gecikmeli yansıma
Soru Açıklaması

Yansıma, iletişim sürecinde daimi bir döngü biçimdir. Olumlu ve olumsuz biçimlerde olabilir. Bu durum, gönderilen iletinin alıcıda yarattığı olumlu ya da olumsuz izlenime göre şekillenir. Yansımada anındalık ise, bireylerarası ve kitle iletişimini birbirinden ayıran en önemli unsurlardan biridir. Bireylerarası iletişimde yansıma genellikle anında olurken, kitle iletişiminde ise genellikle gecikmeli olarak gerçekleşir. Bir gazetenin editörüne yazılan mektup da takriben birkaç gün sonra editöre ulaşır ve yanıtlaması da zaman alır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler