• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 4
1.

Aşağıdaki biçimsel erkek ve kadın konuşma farklılıklarından hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Erkekler yüksek ses tonuyla kadınlar yumuşak ses tonuyla konuşur
Soru Açıklaması

Erkekler yüksek ses tonuyla kadınlar ise yumuşak ses tonuyla konuşur.

2.
Aşağıdakilerden hangisi yeni medya aracı değildir?
Doğru Cevap: "B" İntranet ve yerel ağlar
Soru Açıklaması
İntranet ve yerel ağlar yeni medya araçlarından değildir.
3.

Aşağıdakilerden hangisi bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal etkinliklerin durmasına veya bozulmasına neden olan olaylardır?

Doğru Cevap: "B" Örgüt ortamındaki çatışma
Soru Açıklaması

Çatışma genel ve en basit, kavranabilir anlamıyla toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyuşmazlık olduğu söylenebilir. Örgüt ortamındaki çatışma ise, bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarında kaynaklanan ve normal etkinliklerin durmasına veya bozulmasına neden olan olaylar olarak dile getirilebilir

4.

Teoman bir gece kulübü çıkışı bir paparazziyi, fotoğraf çektiği için yumruklamıştır. Bu olayda, Teoman’a sempati duyanlar: “Adamın gözüne sabahın 4’ünde flash patlatıyorlar bardan çıkan adama, Teo az bile yapmış” diyebilir ve Teoman’a hak verir. Ancak, Teoman’a empati ile bakanlar “Adamın gözüne flash patlatmışlar ama keşke vurmasaymış, sonuçta adamlar da işini yapıyor” diyebilir ve Teoman’ın yapmış olduğu bu harekete hak verebilir veya vermeyebilir de. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Empatide hak vermek mecburi olsa da karşıdakini anlamaya gerek yoktur.
Soru Açıklaması

Sempati, bir insanın sahip olduğu duygu ve düşüncelerin aynısına sahip olmak demektir. Bir kişiye sempati duyuyorsak, onun acısını da sevgisini de paylaşırız. Empati kurulduğunda ise karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esastır. Empatide hak vermesek de anlamaya çalışırız, sempatide hak vererek doğruluğunu ve duygu paydaşlığını yanlış olsa bile devam ettirerek anlamaya çalışırız. Empati’de özdeşim kurarak anlamak varken, sempatide “yandaş” olmak esastır.

5.
Aşağıdaki sporlardan hangisini kadınlar daha fazla şeçme ve yapma eğilimindedirler?
Doğru Cevap: "A" Yüzme
Soru Açıklaması
6.
Algının farklılaşması farklı nedenlere dayandırılabilir. Aşağıdaki şıklardan hangisi fizyolojik nedenlerin açıklamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Gözümüzün görebilmesi, kulağımızın duyabilmesi, beynimizin işleyebilmesi
Soru Açıklaması
Algının Farklılaşmasının nedenleri: • Fizyolojik nedenler: Gözümüzün görebilmesi, kulağımızın duyabilmesi, beynimizin işleyebilmesi • Özgeçmiş: Deneyimlerimizin, algımızı etkileyecek derecede iz bırakmış olması • Kültürel değerler: Yorumlarımızı etkileyen kültürel bir birikime ve yargılara sahip olunması • Güncel duygu durumu: Gün içinde yaşamış olduğumuz bir olayın anlık tepkilerimizde ve algılarımızda etkili olması. • Çevresel faktörler: Sosyal bir varlık olan insanın, içinde bulunulan saptama ve yorumlamayı etkileyen dış çevredeki etmenler.
7.
I. World Wide Web - sayısal ağ II. PDA - akıllı taşınabilir ortam III. RSS – akıllı taşınabilir ortam IV. Blog – ikinci kuşak web V. Tablet – sayısal ağ Yukarıdaki yeni medya araçlarından hangileri doğru tür ile eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması
RSS ikinci kuşak web hizmeti, Tablet bilgisayar ise akıllı taşınabilir ortam olarak geçmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.
8.
Empati ve sempati kavramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Günlük yaşamda, çevremizdeki insanlarla iletişim kurarken hem sempati duymamızdan, hem de onlara empati kurmak sakıncalıdır.
Soru Açıklaması
Günlük yaşamda, çevremizdeki insanlarla iletişim kurarken hem sempati duymamızdan, hem de onlara empati kurmamızda bir sakınca yoktur.
9.
İnsan yavrusu dünyaya dişi ve erkek olarak gelir. Toplumsal beklentiler ve toplumsal ilgiler doğrultusunda kadın ve erkek olmayı öğrenir. Diğer bir deyişle, biyolojik cinsiyetlerimize, cinsel yönelimlerimize içine doğduğumuz kültür anlam yükler. Kültürel olarak kurulan kadınlık ve erkeklik fenomenine toplumsal cinsiyet adını veriyoruz. Yukarıdaki tanımda hangi öğeler yer almazsa toplumsal cinsiyet kavramının doğru tanımı yapılmış olur?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal İlgiler- Cinsel Yönelim
Soru Açıklaması
10.

Bir meslek mensubunun bir başka kişiye çok fazla teknik kavram kullanarak birşeyler anlatmaya çalışması ama başarısız olması durumundaki gürültü hangi tür gürültüdür?

Doğru Cevap: "C" Anlamsal ya da semantik gürültü
Soru Açıklaması

Burada ortak iletişim referans çerçevelerinin kesişmemesi yani anlamların paylaşılamaması sorunu olduğu için doğru yanıt C seçeneği yani anlamsal gürültüdür.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi sempatik acı çekme durumuna örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Ablanın kolu kırılan kardeşi gibi kolunun ağrıması
Soru Açıklaması
İnsanlar bazen bir yakınları acı çektiğinde aynı acıyı hisseder ve acıyı çekerler; örneğin eşleri doğum sancısı çeken erkekler, benzeri bir sancıya tutulabilirler. Bu tür sancılar, bir sempati ifadesidir ve bu duruma “sempatik acı çekmek” adını verilmiştir. Yukarıdaki seçeneklerden doğru cevap C seçeneğidir. Çünkü kolu kırılan kardeşine üzülen ablanın da kolu ağrımaktadır.
12.
"Daha önce birçok konuda yalan söylediğini bildiği için Ayşe, Erkan'ın söylediklerine inanmamaktadır." Yukarıdaki ifadede algının farklılaşmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "C" Özgeçmiş
Soru Açıklaması
Deneyimlerimizin, algımızı etkileyecek derecede iz bırakmış olması, algının özgeçmiş nedeniyle farklılaşmasıdır. Doğru cevap C seçeneğidir.
13.
Bir profesör ile öğrencisi gittikleri bir restoranda karşılaşırlar ve öğrencinin geçen dönem aldığı düşük not üzerine konuşurlar. Kurulan bu iletişimde bağlamın boyutları hangi eşleştirmede doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Sosyo-psikolojik boyut – profesör ile öğrencinin konuşması
Soru Açıklaması
İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutu bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları kapsamaktadır.
14.
Daniel Bell'e göre modern toplumu oluşturan parçalar hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal yapı, yönetim biçimi, kültür
Soru Açıklaması
Bell’e göre kültürün amacı bireyin arzu ve isteklerini tamamlamak ya da artırarak genişletmektir. Bell bu üç parçanın, diğer bir deyişle modern toplumu oluşturan parçaların 1. Sosyal yapı, 2. Yönetim biçimi ve 3. Kültürün modern toplumu oluşturduğu düşüncesindedir. Ancak, Bell sosyal yapının, yönetim biçimi ve kültürden eleştirel olarak ayrı olduğu görüşünü de savunur.
15.

Aşağıdakilerden hangisi orta yaştan ileri yaşa geçenlerde öfkenin ortaya çıkma sebeplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Aileden bağımsız olma arzusu
Soru Açıklaması

Aileden bağımsızlık olgusu daha çok gençlerde görülen bir öfke sebebidir. Bu açıdan doğru yanıt D seçeneğidir

16.
I. Ali Bey eşine karşı sert davranmaktadırII. Ahmet Bey arkadaşlarına karşı rekabetçidir.III. Berkay Bey çocuklarına karşı kollayıcı ve koruyucu bir tutum sergilemektdir.IV. Ferhat Bey iş yaşamında çok otoriterdirV. Hasan Bey olaylar karşısında kararlı bir tutum sergilemektdir.Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "D" Erkekler toplumsal cinsiyet rollerine uygun davranış örneği göstermektedir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim tanımının içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Bir odak noktası gerektirir.
Soru Açıklaması
İletişimi bir ya da birden fazla bireyin katılımı ile gerçekleşen, bir bağlam içerisinde oluşan, bazı etkileri olan ve çevredeki gürültüden az ya da çok etkilenen ve sonucunda da bazı geribildirim olanakları sunan bir tür eylem olarak açıklayabiliriz.
18.
I. Doğal bir tepkidir. II. Fizyolojik değişikliklere yol açar. III. Saldırgan duygu ve düşüncelere yol açar. IV. Kendimizi savunmamızı sağlar. Yukarıdakilerden hangileri kızgınlıkla ilgili söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Kızgınlık her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. Diğer tüm duygular gibi, kızgınlık da organizmada bazı fizyolojik değişikliklere yol açar; kalbin daha hızlı çarpmasına, kan basıncının yükselmesine, enerji veren hormonların salgılanmasına sebep olur. Kızgınlık, genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açarak gerektiğinde savaşmamızı ve kendimizi savunmamızı sağlar.
19.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İletişimde mesajlar yalnızca sözlü olarak iletilir.
Soru Açıklaması
İletişimde mesajlar sadece sözlü olarak değil aynı zamanda sözsüz olarak da iletilebilir.
20.
"Anlamak" ve "anlatmak" kavramları başarılı iletişim açısından önemli kavramlardır. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu ifadeyle bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Kişilerarası iletişimi doğru bir biçimde sağlamak için karşımızdakinin mesajını anlamak önem taşımaz.
Soru Açıklaması
Kişilerarası iletişimi doğru bir biçimde sağlamak için karşımızdakinin mesajını anlamak önemlidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler