• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 3

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 3
1.
Daniel Bell'in bilgi toplumu özelliklerine göre, karar alma süreçlerinde yaşanan değişikliklerle bilim uzmanlığı ve bilimsellik ön plana çıkmıştır. Hizmet sektörünün de bilgi toplumunda hızla gelişme göstermesiyle, hizmet sektörünün ve çalışanlarının ön plana çıkması beraberinde hemen hemen tüm sektörlerde "ekonomikleşme" davranışının yerini hangi davranışın almasına neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
Hizmet sektörünün de bilgi toplumunda hızla gelişme göstermesiyle, hizmet sektörünün ve çalışanlarının ön plana çıkması beraberinde hemen hemen tüm sektörlerde "ekonomikleşme" davranışının yerini "sosyalleşme" davranışının almasına neden olmuştur.
2.
Özgül Hanım bir şirketin halkla ilişkiler departmanında çalışmaktadır. Sabah patronuyla yaşadığı sorunu akşam eve geldiğinde eşine anlatır. Eşi, “ yaşadığınız sorunu kendi aranızda halletmeniz daha uygun olacaktır.” demiştir. Bunu üzerine Özgül Hanım eşinin kendisine yardımcı olmadığını düşünerek üzülmüştür. Yukarıda Özgül Hanımın içinde bulunduğu durumu en iyi ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özgül Hanım kendi sorunlarından söz ederken kendi içinde bulunduğu durumun anlaşılmasını ve kendisiyle yandaşlık kurulmasını istemektedir.
Soru Açıklaması
3.

Kullanıcıların web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine, büyük çapta dökümanlar oluşturmalarına olanak veren yazılımlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Wiki
Soru Açıklaması

Wiki Türkçe “çabuk” kelimesinin Hawicesidir. Kullanıcıların web içeriği oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak veren bir tür yazılımdır. Birey ya da gruplar wiki’nin bu özelliğinden faydalanarak büyük çaplarda dökümanlar oluşturabilir.

4.

I. Kişinin kendisini açıktan açığa sözel ifade etmesi II. Kişinin kendisini bilinçsiz olarak ya da düşünmeden gerçekleştirdiği hareketlerle ifade etmesi III. Anlatmanın bilgi içermeyen bir ifade biçimi olması Yukarıdakilerden hangileri “anlatma” ile ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Anlatma kişinin diğer kişilerle kurduğu iletişimden kendi hakkında bilgi edindiği bir iletişim sürecidir. Anlatma, bir iletişim biçimidir. Kişilerin açıktan açığa sözel ifadeleri ile bilinçsiz olarak ya da düşünmeden gerçekleştirdikleri hareketler ile kendileri hakkında bilgi iletmesidir. Ayrıca anlatma, bir bilgidir. Kişinin alıcıya kendisi hakkında bilmediği bir bilgiyi iletmesidir. Diğer bir kişi için bu oldukça yenidir. Kişi anlatma sayesinde kendisi hakkında bilgi verir. Kişinin kendisine ait olan düşünceleri, duyguları ve davranışları hakkında bilgiye sahip olmasıdır.

5.

Bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları kapsayan İletişim Bağlamı Boyutu hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sosyo – psikolojik
Soru Açıklaması

İletişim bağlamının sosyo-psikolojik boyutu bireyler arasındaki sosyal statü farklarını, oyunlardaki rolleri, toplumlardaki töre ve gelenekleri, bazı durumlardaki arkadaşlık ilişkilerini, kurallı ya da kurallı olmayan durumları, yine bazı durumlardaki ciddiyeti ya da şakaları kapsamaktadır.

6.

I. Televizyon II. PDA III. Tablet bilgisayar Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yeni medya araçları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" II-III
Soru Açıklaması

Televizyon geleneksel medya araçlarından biridir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin konuşma tarzları için söylenemez?

Doğru Cevap: "B" Konuşurken vurgu yapmak için ses perdesini ve ses değiştirmeyi kullanır.
Soru Açıklaması

Erkekler konuşurken vurgu yapmak için seslerini yükseltir.

8.
Toplumsal cinsiyet, toplumun görmek istediği kadın ve erkek kalıplarına ve normlarına işaret etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan işaret edilen normlardan sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Kadın ve erkeğin geldiği çevre
Soru Açıklaması
Ünitede söz konusu normlar sıralanmaktadır. Kadın ve erkeğin geldiği çevre toplumsal cinsiyet ile ilişkisiz bir etken olmamakla birlikte ünite dikkatli okunduğunda, toplumun görmek istediği kadın ve erkek kalıplarına ve normlarına işaret eden toplumsal cinsiyetin işaret ettiği normlardan biri olarak kadın ve erkeğin geldiği çevre olmadığı anlaşılacaktır. Yani toplumsal cinsiyet, kadınlar şu çevreden gelir ve erkekler şu çevreden gelir gibi yaklaşım göstermez. Çünkü her çevrenin kadın ve erkek bireyleri vardır.
9.
"İnsanlar, çevrelerinde oluşturdukları boş mekanlar yoluyla da iletişimde bulunurlar. Başkalarına olan uzaklığımızı ayarlayarak onlara bazı mesajlar iletiriz. Bir insane çok yakın durmak ve bedensel temas, ilişkiye belirli bir yakınlık ve sıcaklık katar. Böyle bir yakınlık isteği içinde olmayan kimse, bu durumdan rahatsızlık duyar ve savunuzu olur. Dolayısıyla, bize gönderilen mesajı doğru ve etkili anlamamız noktasında mesajı gönderen kişi ile aramızdaki mesafe ve bedensel temas da önemli bir güce sahiptir." Bu ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Mesafe ve bedensel temas
Soru Açıklaması
Mesafe ve bedensel temas: İnsanlar, çevrelerinde oluşturdukları boş mekanlar yoluyla da iletişimde bulunurlar. Başkalarına olan uzaklığımızı ayarlayarak onlara bazı mesajlar iletiriz. Bir insane çok yakın durmak ve bedensel temas, ilişkiye belirli bir yakınlık ve sıcaklık katar. Böyle bir yakınlık isteği içinde olmayan kimse, bu durumdan rahatsızlık duyar ve savunuzu olur. Dolayısıyla, bize gönderilen mesajı doğru ve etkili anlamamız noktasında mesajı gönderen kişi ile aramızdaki mesafe ve bedensel temas da önemli bir güce sahiptir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinleme sürecini olumsuz etkileyen faktörlere örnek gösterilebilecek bir durumdur?
Doğru Cevap: "C" Fazla kilo problemi olan bir kişinin zayıflamakla ilgili tavsiyelerinin ciddiye alınmaması
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 3
11.
Eşi doğum sancısı çekerken benzer acılar hisseden kocasının durumu hangi kavram ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Sempati
Soru Açıklaması
İnsanlar bazen bir yakınları acı çektiğinde aynı acıyı hisseder ve acıyı çekerler; örneğin eşleri doğum sancısı çeken erkekler, benzeri bir sancıya tutulabilirler. Bu tür sancılar, bir sempati ifadesidir. Bu duruma “sempatik acı çekmek” adını verilmektedir. Doğru cevap D seçeneği yani sempatidir.
12.
Ataerkil toplumlarda başat olan geleneksel ideolojinin cinsiyetçi iş bölümü, kadını ev işlerinden ve çocuk bakımından sorumlu tutar. Böylece, eve bağımlı hale getirilen kadın toplumsal üretime katılmaktan uzaklaşır ve küçük yaşlardan itibaren öğretilip benimsetilen toplumsal cinsiyet kalıplarına uyum sağlar. Eş deyişle, erkek kamusal alanla, kadın ise özel alanla ilişkilendirilir. Bu noktadan hareketle aşağıdakilerinden hangi ikisi kadınlardan beklenen sahip olunması gereken değerlere örnektir?
Doğru Cevap: "E" Güçsüz-Edilgen
Soru Açıklaması
Kadınlar için; yumuşak uyum gösteren,kararsız,kabullenici,başarı peşinde koşmayan bağımlı,çaresiz edilgen. Erkekler için; sert, hükmeden, güçlü, yargılayıcı, kararlı, başarılı, bağımsız, hırslı, çözüm getiren, etkin.
13.

I. Toplumun temelini oluşturan bir sistemdir II. Örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araçtır III. Sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır Yukarıdaki ifadelerden hangisi İletişim kavramı için söylenebilir?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması

Bilgi paylaşma faaliyeti olan iletişim, kişilerin kendini ifade edebilme ve kendilerini dinletme gereksinimleri sonucunda ortaya çıkar. Bu tanımlar doğrultusunda iletişim konusunda şunları söyleyebiliriz (Tutar ve Yılmaz, 2003: 5): - iletişim toplumun temelini oluşturan bir sistem, - örgütsel ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan bir araç, - bireysel davranışları görüntüleyen ve etkileyen bir teknik, - sosyal süreçler bakımından zorunlu bir bilim ve - sosyal uyum için gerekli olan bir sanattır.

14.

Biyolojik cinsiyette cinsler nasıl tanımlanır?

Doğru Cevap: "B" Dişi-Erkek
Soru Açıklaması

Kültürel anlam yüklenmeden biyolojik olarak insan yavrusu dişi veya erkek olarak dünyaya gelir. Buna biyolojik cinsiyet deriz. Bu açıdan doğru yanıt B seçeneğidir.

15.

Amigdalada oluşan bir düşünceyi hangi süzgeçten geçirince daha yapıcı hale getirmiş oluruz?

Doğru Cevap: "A" Prefrontal lob
Soru Açıklaması

Amigdalada oluşan bir düşünce prefrontl lob süzgecinden geçerse kırıcı olmaktan uzak yapıcı bir iletişim sağlayabiliriz. Bu açıdan doğru yanıt A seçeneğidir.

16.

I. Suçlu hissettirmek II. Akıl okumak III. Akıl vermek Yukarıdakilerden hangileri, kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız bazı sağlıksız dışa vurma yöntemleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Kızgınlığımızı ifade ederken kullandığımız bazı sağlıksız dışa vurma yöntemleri arasında suçlu hissettirmek, akıl okumak, tuzak kurmak, kaçınmak, ima etmek, eleştirmek, öç almak bulunur.

17.

Aşağıdakilerden hangisi “Bir ya da bir kaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, sistematik biçimde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terör” olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "D" Mobbing
Soru Açıklaması

Dr. Leymann terimi işyerinde yetişkinler arasında, çocuklarda olduğu gibi benzer zorbaca davranış özelliklerini tanımlamak için kullanmıştır. Leyman’a göre mobbing bir ya da bir kaç kişi tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, sistematik biçimde düşmanca ve ahlakdışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde, psikolojik bir terördür (Davenport vd. 2003: 3, 4-5).

18.

Richmond ve McCroskey'in tablosuna göre aşağıdaki sözsüz iletişim davranışlarından  hangisi erkeklere atfedilir?

Doğru Cevap: "A" Temastan kaçınma
Soru Açıklaması

Tabloya göre erkekler temastan daha çok kaçınırken kadınlar teması kabullenir. Bu açıdan doğru yanıt A seçeneğidir.

19.

"Bir ya da birkaç kişinin bir kişiye yönelik olarak sistematik bir biçimde düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim yöneltilmesi şeklinde psikolojik bir terördür." Cümlesi neyi tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Mobbing
Soru Açıklaması

İfade edilen tanım Mobbing kavramının tanımıdır. Bu açıdan doğru yanıt D seçeneğidir.

20.

I. Kızgınlık her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. II. Kızgınlık organizmada bazı fizyolojik değişikliklere yol açar. III. Kızgınlık, genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açarak gerektiğinde savaşmamızı ve kendimizi savunmamızı sağlar Kızgınlık ile ilgili Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Kızgınlık her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. Diğer tüm duygular gibi, kızgınlık da organizmada bazı fizyolojik değişikliklere yol açar; kalbin daha hızlı çarpmasına, kan basıncının yükselmesine, enerji veren hormonların salgılanmasına sebep olur. Kızgınlık, genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açarak gerektiğinde savaşmamızı ve kendimizi savunmamızı sağlar.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler