• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 2
1.
I. İletişimde etkileşimi artırır. II. İletileri sayısal bir biçime getirir. III. Kolay erişilebilir. IV. İzleyiciye ulaşır. V. Farklı ileti biçimlerinden oluşur. Yukarıdakilerden hangisi sadece yeni medya tanımı içinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" II
Soru Açıklaması
Sadece iletileri sayısal biçime getirmesi yeni medya için geçerlidir. Diğer özelliklerin hepsi geleneksel medya için de söylenebilir. Doğru cevap D seçeneğidir.
2.
Türkiye gibi toplumlarda kadınların toplum tarafından daha çok hemşirelik, hasta bakıcılık, ev temizliği ya da öğretmenlik gibi işlere yönlendirilmesinin en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal cinsiyetin özel alan ve kamusal alan paylaşım anlayışı
Soru Açıklaması
Türkiye ve benzeri toplumlardada kadının çocukların bakımından, evin idaresinden sorumlu olması beklenir. Dolayısıyla, kadının yaşam alanının ev, başka deyişle "özel alan" olduğu yargısı yaygındır. Bu yargının izleri, kamusal alanda kadınlar için uygun görülen meslek gruplarında ve kadınların istihdam oranlarında da sürülebilir. Kadınlar daha çok evde yaptıkları işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işlere (hemşirelik, hasta bakıcılık, ev temizliği ya da öğretmenlik gibi) yönlendirilir. Erkekler ise evin dışındaki alanla, diğer bir deyişle, kamusal alanla ilişkilendirilir.
3.

‘İletişimden kuvvetle etkilenen bireyin kendisine özel çevresinin farkına varma hali’ ne olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "D" Algı
Soru Açıklaması

Algı, iletişimden kuvvetle etkilenen bireyin kendisine özel çevresinin farkına varma hali olarak tanımlanmaktadır.

4.

Bir konser etkinliğinde gerçekleşen iletişim, iletişimin bağlam boyutlarından hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Fiziksel boyut
Soru Açıklaması

İletişimin bağlamını daha iyi açıklayabilmek için, bağlamın üç boyutunu incelemek gerekmektedir. İletişim bağlamının üç boyutu; fiziksel, sosyo-psikolojik ve zamansal boyut olarak sınıflandırılır. Fiziksel boyut, iletişimin gerçekleştiği fiziksel ortam ya da çevredir. Bu fiziksel boyut, ne tür olursa olsun, iletişimin biçimini, içeriğini ve iletiyi de etkilemektedir. Örneğin, sınıf içinde öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimi, lokantada müşterinin garsonla olan iletişimi buna örnek olarak verilebilir.

5.

Saygıyı ve empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme, duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye maske takmadan ben dili ile iletebilme, ‘ben’ savaşımı vermeden, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilme biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Etkili iletişim
Soru Açıklaması

İletişim becerisi Şahin’e göre; saygıyı ve empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme, duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye maske takmadan ben dili ile iletebilme, ‘ben’ savaşımı vermeden, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilme biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi daha çok kadınların giyimlerinde görülebilecek renktir?
Doğru Cevap: "A" Pembe
Soru Açıklaması
7.
İletişim sürecinde kaynak ile alıcı arasındaki ileti alışverişi sürecini tanımlayan kavram dizini aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kodlama- kod açma
Soru Açıklaması
İletişim çalışmalarında kaynak ve alıcı arasındaki iletilerin konuşma ve anlama ya da yazma ve yazılanları okuyarak anlama süreci kodlama ve kod açma süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.
8.

İnsanlar bazen bir yakınları acı çektiğinde aynı acıyı hisseder ve acıyı çekerler; örneğin eşleri doğum sancısı çeken erkekler, benzeri bir sancıya tutulabilirler. Bu durumun literatürdeki adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sempatik acı çekme
Soru Açıklaması

İnsanlar bazen bir yakınları acı çektiğinde aynı acıyı hisseder ve acıyı çekerler; örneğin eşleri doğum sancısı çeken erkekler, benzeri bir sancıya tutulabilirler. Bu tür sancılar, bir sempati ifadesidir. Yüzyılımızın başlarında Mcdougall (1908) bu duruma “sempatik acı çekmek” adını vermiştir.

9.

Bireyler ya da gruplar tarafından yapılan serbest yorumların ardışık sıra ile listelendiği web günlüklerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Blog
Soru Açıklaması

Türkçede internet günlüğü olarak adlandırılan (Web Log) teriminin kısaltmasıdır. Bireyler ya da gruplar tarafından yapılan serbest yorumlar ardışık sıra ile listelenir.

10.

Çevrenin kadın ve erkek bireylerden beklentileri soucunda bireylerin sosyalleşmesi sürecine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Sosyal süreç
Soru Açıklaması

Toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşturulmasında etkili olan kimi süreçler bulunmaktadır. Biyolojik, sosyal ve tarihsel süreçler kişinin kadın ve erkek olarak içine doğduğu topluma uyumlanması ve kendini olduğu kadar çevresini de anlamlandırmasını sağlar. Biyolojik süreç, anatomik yapıların farklılığına, hormonal dönüşümlerin ayrışmasına dayanır. Bu farklılıklara bağlı olarak kişi bedenini kadın ve erkek olarak tanımlar. Sosyal süreç, çevrenin belirlediği kadın ve erkek davranışları, duygu, değer ve düşünce beklentileri ile ilişkilidir. Kadın ve erkek olarak sosyalleşir, çevrenin kadın ve erkek rol beklentilerine göre koşullanırız. Tarihsel süreç ise kültürün ve aile tarihinin taşıyıp yinelediği kadın ve erkek olma davranış biçimleri ile ilintilidir.

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 2
11.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde kaynak tarafından üretilen iletilerin alıcı tarafından tam olarak anlaşılamaması ya da kaynak ve alıcının aynı dili konuşmaması durumu olarak tanımlanabilecek gürültü türüdür?
Doğru Cevap: "A" Semantik
Soru Açıklaması
12.

Beynimizde duyguların kaynağı olan kızmamıza neden olan bölüm hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Amigdala
Soru Açıklaması

Öfkemizin ve duyguların kaynağı beynimizin amigdala bölgesidir bu açıdan doğru yanıt B seçeneğidir.

13.

“Yeni medya araçları ile yapılan iletişime sanal iletişim adı verilir.” Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir sanal iletişim aracıdır?

Doğru Cevap: "D" GSM Telefonlar
Soru Açıklaması

Geleneksel medya olarak da tanımlanan kitlesel medya, kitle iletişimi için kullanılan gazete ve dergi gibi basılı yayınlar; radyo, sinema, televizyon gibi sesli veya hem sesli hem de görüntülü iletileri taşıyan ortamlardır denilebilir.

14.
Bir kişinin diğer insanları kendi rızalarıyla ya da zorla başka bir kişiye karşı etrafına toplaması ve sürekli kötü niyetli hareketlerde bulunma, ima, alay ve karşısındakinin toplumsal itibarını düşürme gibi yollarla, saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamasıdır. Yukarıdaki ifadelere göre aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Mobbing
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki belirtilen özelliklerden hangisi "Yansıma" kavramına ilişkin eksik bir bilgidir?
Doğru Cevap: "B" Yansıma olumlu gerçekleşmelidir.
Soru Açıklaması
Yansıma hem olumlu hem de olumsuz olabilir.
16.
5. “Ben dili” nedir?
Doğru Cevap: "A" Sağlıklı iletişim kurabilmek için, duygu düşüncelerimizi açık ve ifade etmek önemlidir ve bu duygu ve düşünceleri anlatırken ben dilini kullanmak etkin iletişimin temelidir.
Soru Açıklaması
Sağlıklı iletişim kurabilmek için, duygu düşüncelerimizi açık ve ifade etmek önemlidir ve bu duygu ve düşünceleri anlatırken ben dilini kullanmak etkin iletişimin temelidir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin iletişim becerilerine sahip olmasının getirdiği faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Öğretmen-öğrenci ilişkilerinde yakınlık kuramaması
Soru Açıklaması
Kişi başarılı bir iletişim gerçekleştirdiğinde öğretmen-öğrenci ilişkilerinde de gereken uzun ve sağlıklı ilişkiyi kurabilmektedir. Dolayısıyla yakın kuramama sorunu yaşamamaktadır. Doğru cevap D'dir.
18.

I. Hataları görmezden gelmek II. Hataları düzeltmek III. Eksiklikleri tamamlamak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri “olumlu ilgi” ile ilgili doğru ifadelerdir?

Doğru Cevap: "E" II-III
Soru Açıklaması

Olumlu ilgi göstermek, hataları eksikleri görmezden gelmek değil, bu hataları ve eksikleri doğrulardan sonra söylemektir.

19.

Hangi mesaj biçimi bizde olumsuz duygular uyandıran durumun tanımını, bizde yarattığı etkiyi ve duyguları içerir?

Doğru Cevap: "B" Ben mesajı
Soru Açıklaması

Sen mesajındaki tehdit ve suçlama olmadığı için ben mesajı daha olumlu bir iletişime yol açar. Bu açıdan doğru yanıt B seçeneğidir.

20.
Gökçen beş yaşındadır ve okul öncesi eğitimine yeni başlamıştır. Gittiği kreşte kız çocuklarıyla birlikteyken rahat ve dışa dönük davranışlarda bulunurken, erkek arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde utangaç ve içe kapanık hareketler sergilemektedir.Yukarıdaki ifade dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Çocuklar kendilerine aktarılan değerlerle toplumsal cinsiyete dayalı olarak beden hareketlerinde bulunurlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler