• Etkili İletişim Teknikleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 12
1.

I. Anatomik yapıların farklılığı II. Hormonal dönüşümlerin ayrışması III. Davranış beklentileri Yukarıdakilerden hangileri toplumsal cinsiyet kalıplarının oluşmasındaki biyolojik süreçleri tanımlar?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Sosyal süreç, çevrenin belirlediği kadın ve erkek davranışları, duygu, değer ve düşünce beklentileri ile ilişkilidir. III, biyolojik sürece dâhil değildir.

2.
Aşağıdaki şıklardan hangisi kültürlerarası iletişimin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Yabancı toplum ya da topluluklardan arkadaşlar edinmek
Soru Açıklaması
Bireylerarası iletişim ile diğer insanlarla etkileşimde bulunuruz, onlardan birşeyler öğreniriz ve duygularımızı diğerlerine gösterme fırsatı buluruz. İletişimde bulunduklarımız yeni tanıdığımız insanlar olabileceği gibi eski arkadaşlarımız, ailemiz, sevgilimiz ve eşimiz de olabilirler ve biz bu insanlara kendimizi anlatır, tanıtır bazen de onlarla olan ilişkilerimizi sonlandırırız. Küçük grup iletişiminde diğer grup üyeleriyle etkileşimde bulunurken çeşitli sorunları çözeriz, yeni fikirler geliştiririz ve aynı zamanda bilgi ve deneyimlerimizi de paylaşırız. Kültürerarası iletişim ile yeni kültürler öğrenirken bize yabancı toplum ya da topluluklardan arkadaşlar ediniriz, onlarla etkileşimde bulunurken birbirimizin yaşam biçimini, kültürünü, hayata bakışını, duygularını ve düşüncelerini öğreniriz.
3.

Aşağıdakilerden hangisi empatik iletişimde başarılı olup, karşımızdakini doğru anlamak için iki önemli noktadan biridir?

Doğru Cevap: "C" Sözsüz kodlara da dikkat etmek
Soru Açıklaması

İki nokta, sözsüz kodlara da dikkat etmek ve kendiniz veya bir yakınınızın benzer bir durumda yaşadıklarını ve hissettiklerini hatırlamaya çalışmak empatik iletişim için iki önemli noktadır. Bu açıdan doğru yanıt C seçeneğidir. 

4.
Kişilerarası ilişkilerde bireylerin kendilerini daha çok tanıyıp anlayabilmelerine katkı sağlayan, bu ilişkilerin daha rahat kurulabilmesi, daha çabuk geliştirilebilmesi ve daha güvenli sürdürülebilmesinde önemli rol oynayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kendini açma davranışı
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevaabı B seçeneğidir. Soruda kişilerarası ilişkilerin daha sağlıklı olması noktasında önemli olduğunu belirten kendini açma davranışı ifade edilmektedir.
5.

Aşağıdaki adres uzantılarından hangisi vakıf, dernek, oda ve sivil toplum örgütlerine verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" .org
Soru Açıklaması

Web üzerinde çeşitli adres uzantıları bulunmaktadır. Bu uzantılar, sahip oldukları alana ve paylaştıkları bilgi türüne göre sınıflandırılmıştır. Vakıf, dernek, oda ve sivil toplum örgütlerine “.org” uzantısı verilmiştir.

6.

“Ses ve ışık gibi güçlü fiziksel uyarıları kullanma”, “Duygu uyandırma”, “Beklenmeyenle karşılaştırma” gibi yöntemler hangi amaç için kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Algının seçicilik filtresinden kurtulmak
Soru Açıklaması

Bu nedenle algının seçicilik filtresinden kurtulmak için dikkati çekecek bazı yöntemlerden yararlanmak gerekiyor. Bu yöntemler arasında; - Ses ve ışık gibi güçlü fiziksel uyarıları kullanma, - Duygu uyandırma, - Beklenmeyenle karşılaştırma, - Eski bilgileri tamamlama, - Gereksinimlerin karşılanma vaadi sunma ve bir yarar sağlama yer almakta.

7.

Algının seçicilik filtresinden kurtulabilmek için, aşağıdaki yöntemlerin hangisinden yararlanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Duygu uyandırma
Soru Açıklaması

Algının seçicilik filtresinden kurtulmak için dikkati çekecek bazı yöntemlerden yararlanmak gerekmektedir. Bu yöntemler arasında; - Ses ve ışık gibi güçlü fiziksel uyarıları kullanma, - Duygu uyandırma, - Beklenmeyenle karşılaştırma, - Eski bilgileri tamamlama, - Gereksinimlerin karşılanma vaadi sunma ve bir yarar sağlama yer almakta. - İletişimin her alanında olduğu gibi iletişim sektörlerinde de algı yönetimi çok önemlidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ataerkil toplumlarda erkeklerin sahip olması beklenen davranış ve karakter biçimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Sabırlı olma
Soru Açıklaması

Ataerkil toplumlarda başat olan geleneksel ideolojinin cinsiyetçi işbölümü, kadını ev işlerinden ve çocuk bakımından sorumlu tutar. Böylece, eve bağımlı hale getirilen kadın toplumsal üretime katılmaktan uzaklaşır ve küçük yaşlardan itibaren öğretilip benimsetilen toplumsal cinsiyet kalıplarına uyum sağlar. Eş deyişle, erkek kamusal alanla, kadın ise özel alanla ilişkilendirilir. Davranış ve karakter olarak, erkeklerin hırslı, güçlü, kararlı, risk alan, bağımsız, rasyonel, aktif ve atak olması, kadınların ise şefkatli, neşeli, sevecen, duygulu, duyarlı, yumuşak nazik, sadık, sabırlı, anlayışlı olması beklenir.

9.
Bilgi toplumu kuramcıları tarafından 1960 ve 70’li yılların sonlarında bilginin değişen rolü ve organizasyonu çerçevesinde, bilgilendirmek ya da bilgilendirme süreci olarak dilimize tercüme edilebilecek “informatisation” terimi aşağıdakilerden hangisini açıklamak için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sosyo-ekonomik yapıdaki değişimler
Soru Açıklaması
10.
İnsan beyninin milyonlarca uyaran arasından kendisine uygun bulduklarını seçmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Algıda seçicilik
Soru Açıklaması
Algı, duyu organlarımızdan beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılmasıdır. İnsan beyni sürekli bir algı bombardımanı altındadır ve beynimiz milyonlarca uyarının arasından kendisine uygun bulduklarını seçer. Bu durum algıda seçicilik olarak adlandırılır. Doğru cevap B seçeneğidir.
logo
Etkili İletişim Teknikleri
Ara Sınav - Deneme 12
11.

Hükümet dairelerinin sahip olduğu web uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Gov
Soru Açıklaması

Kısaca Web (ağ) adı verilen World Wide Web (www) dünya üzerindeki en önemli sayısal ağdır. Web teknolojisi kullanıcılarına bir adres üzerinde sisteme bağlanma olanağı sunar ve "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan bir hizmeti ifade eder. Web üzerinde çeşitli adres uzantıları bulunmaktadır. Bu uzantılar sahip oldukları alana ve paylaştıkları bilgi türüne göre sınıflandırılmışlardır. Örneğin eğitim kurumlarına “edu” hükümet kuruluşlarına “gov”, ticari işletmelere “com”, kişisel sitelere “gen”, ağ anlamındaki network “net”, vakıf, dernek, oda ve sivil toplum örgütlerine “org”, askeri kurumlara “mil” ve uluslararası kuruluşlara “int” uzantısı verilir.

12.

I. Dolaylı yoldan suçlama II. Sözlerinin kesilmesine daha az izin verme III. Daha az soru sorma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kadınlara özgü konuşma biçimiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

II ve III, erkeklerin konuşma biçimiyle ilgilidir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi, karşımızdaki insanın duygu ve düşüncelerinin aynılarına sahip olmaktır?

Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması

Empati kendimizi karşıdakinin yerine koymak sempati ise aynı duygu ve düşüncelere sahip olmaktır. Bu açıdan doğru yanıt B seçeneğidir. 

14.
Metroda yanında oturan işitme engelli bireyle sohbet etmeye çalışan ama karşılık alamayan birinin yanındaki kişi için çok kaba biri olduğunu düşünmesi algının farklılaşmasına neden olan hangi faktörden kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Fiziksel nedenler
Soru Açıklaması
15.
Yansımada anındalık bireylerarası ve kitle iletişimini birbirinden ayıran en önemli unsurlardan biridir. Bireylerarası iletişimde aldığımız yansıma genelde anında olur. Kitle iletişiminde ise yansıma genellikle gecikmeli olarak gerçekleşir.Yukarıdaki bilgiler ışığında hangi iki örnek hem bireylerarası hem de kitle iletişiminde yansımaya örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Bir gazete okurunun gazete ombudsmanına okuyucu mektubu yollaması- Konuştuğumuz kişinin gülümsemesi
Soru Açıklaması
16.

I. Kızgınlık her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. II. Kızgınlık organizmada bazı fizyolojik değişikliklere yol açar III. Kızgınlık, genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açarak gerektiğinde savaşmamızı ve kendimizi savunmamızı sağlar Kızgınlık ile ilgili Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

Kızgınlık her canlının tehdit karşısında gösterdiği doğal bir tepkidir. Diğer tüm duygular gibi, kızgınlık da organizmada bazı fizyolojik değişikliklere yol açar; kalbin daha hızlı çarpmasına, kan basıncının yükselmesine, enerji veren hormonların salgılanmasına sebep olur. Kızgınlık, genellikle saldırgan duygu ve davranışlara yol açarak gerektiğinde savaşmamızı ve kendimizi savunmamızı sağlar.

17.
Banduranın Sosyal öğrenme kuramı ile Piaget'in bilişsel gelişim kuramını karşılaştırdığımızda aşağıdaki özelliklerden hangisinin iki kuram içinde geçerli olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Her iki kuramda çevresel faktörler göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir.
Soru Açıklaması
Her iki kuramda da çevresel faktörlerin göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu söylemek olanaklıdır. Edilgen ya da etkin yollarla olsun çocuğun kadınlık ve erkekliği öğrenme ve bu konuda benlik geliştirme sürecinde çevreden gelen iletiler belirleyici olmaktadır. Bu noktada, aile kadar okul, kitle iletişim araçları ve kültürü oluşturan bütün kurum ve pratikler etkin rol oynamaktadır.
18.
"İletişimi yapılandırmada, kelimeler aynı kalmak koşuluyla, kelimeler %10, ses %30 ve beden dili de %60 oranında rol oynar." ifadesinde iletişim süreciyle ilgili olarak vurgulanmak istenen nedir?
Doğru Cevap: "B" İletişimde, ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğinizin daha önemli olduğu.
Soru Açıklaması
İletişim kurarken kelimelerin etkisi %10 olarak düşünüldüğünde karşımızdakinin bizi doğru anlaması için ses tonumuzun ve beden dilimizin ne kadar da etkili ve önemli olduğu apaçık ortadadır. Karşımızdaki kişiyi sağlıklı ve doğru anlayabilmemizde, onun ağzından çıkardığı kelimelerden daha çok ses tonu ve beden dili ögeleri daha etkili olmaktadır. Bu nedenle iletişimde, ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğinizin daha önemli olduğunu söylemek mümkündür. Doğru cevap B seçeneğidir.
19.

Saygıyı ve empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme, duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye maske takmadan ben dili ile iletebilme, ‘ben’ savaşımı vermeden, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilme biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Etkili iletişim
Soru Açıklaması

İletişim becerisi Şahin’e göre; saygıyı ve empatiyi temel alarak, etkin dinleyebilme, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilme, duygu ve düşünceleri karşıdaki kişiye maske takmadan ben dili ile iletebilme, ‘ben’ savaşımı vermeden, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilme, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilme biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir.

20.
Bell’e göre modern toplum üç parçaya bölünmüştür ve her bir parça farklı ilkelerle yönetilir. Birincisi yapı; batı toplumlarında görülen , kaynakları düşük fiyat, optimizasyon (en uygun duruma getirme) ve maksimizasyon (azami ölçülere çıkarma, genelde üretimdeki kazancı) ilkeleri ile çalışmaktadır. Buna göre Bell'in tarif ettiği biçimiyle birinci yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik, teknolojik ve mesleki ya da tabakasal sistemleri içeren sosyal yapı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok