• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.

Yabancı para cinsinden borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulması söz konusudur. Bu durumda iskonto oranı olarak ne esas alınmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Libor
Soru Açıklaması

Yabancı para cinsinden borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulması söz konusudur. Bu durumda iskonto oranı olarak Libor esas alınmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C'dir. 

2.

Üretim, araştırma geliştirme,pazarlama, yönetim ve finansman giderleri doğdukları anda önce hangi hesaba kaydedilir?

Doğru Cevap: "C" 7. gruptaki maliyet hesapları
Soru Açıklaması

Üretim, araştırma geliştirme, pazarlama, yönetim ve finansman giderleri doğdukları anda önce 7. gruptaki maliyet hesaplarınakaydedilir ve dönemsonunda ilgili gelir tablosu hesaplarına yansıtılır.

3.

Reeskont Faiz Gelirleri Hesabının borçlandığı; 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabının, alacaklandırıldığı yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "D" Gelir hesabının kapatılması
Soru Açıklaması

Dönem sonunda dönem kârı veya zararını bulmak için Reeskont faiz gelirleri hesabının 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılması kaydıdır. Doğru yanıt D’dir.

4.

İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarını izlendiği hesap hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 590 DÖNEM NET KARI HESABI
Soru Açıklaması

590 Dönem Net Kârı Hesabı, işletmenin faaliyet dönemine ilişkin vergi sonrası net kâr tutarının izlendiği hesaptır. Takip eden yıl 580 Geçmiş Yıl Kârları hesabına devredilir.

5.
 • İlgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.
 • İşletmeden alacaklı olanlara güvence oluşturur.
 • Faaliyetin yürütülmesi için kaynak sağlar.
 • Özkaynak değişim tablosu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  • İlgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur.
  • İşletmeden alacaklı olanlara güvence oluşturur.
  • Faaliyetin yürütülmesi için kaynak sağlar. 

  Özkaynak değişim tablosuna ilişkin hepsi doğrudur.

  6.

  Aşağıdakilerden hangisi nakit akış bilgilerinin sunuluşu ve açıklanmasıyla ilgili kuralları ortaya koyar?

  Doğru Cevap: "D" Türkiye Muhasebe Standardı 7
  Soru Açıklaması

  Türkiye Muhasebe Standardı 7, nakit akış bilgilerinin sunuluşu ve açıklanmasıyla ilgili kuralları ortaya koyar.

  7.

  Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklarda, bir hak satın alındığında sözleşmede aksi belirtilmedikçe VergiUsul Kanunu’na göre hak süresi kaç yıldır?

  Doğru Cevap: "E" 5
  Soru Açıklaması

  VUK 269. maddesine göre haklar maliyet değerleri ile değerlenir. Hakların maliyet bedelinin faydalı ömürlerine pay edilmesi itfa yoluyla gerçekleştirilir. Genellikle bir hak satın alındığında, söz konusu hakkın kullanım süresi yapılan sözleşmelerde belirtilir. Ancak sözleşmede herhangi bir süre belirtilmemiş ise Vergi Usul Kanunu’na göre bu sürenin 5 yıl olduğu kabul edilir.

  8.

  Yabancı para cinsinden senetsiz borçların, hem dönemsellik ilkesi hem de borçların bilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi için ne zaman değerlemeye tabi tutulması gerekir?

  Doğru Cevap: "B" Dönem sonunda
  Soru Açıklaması

  Yabancı para cinsinden senetsiz borçların, hem dönemsellik ilkesi hem de borçların bilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi için dönemsonunda değerlemeye tabi tutulması gerekir.

  9.

  Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az .......... sunmalıdır.

  Doğru Cevap: "A" yılda bir kez
  Soru Açıklaması

  Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda bir kez sunmalıdır.

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi giderlerin çeşitlerine göre bireysel gider tablosunda yer alabilir?

  Doğru Cevap: "A" Amortisman ve itfa giderleri
  Soru Açıklaması

  Yönetim giderleri, dağıtım maliyetleri, ulaştırma maliyetleri, satışların maliyetleri giderlerin fonksiyonuna göre sınıflandırılmış gider tablosunda yer almaktadır.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 9
  11.

  Yabancı kaynaklar, işletmenin ticari borçları ve mali borçlarından oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu borçların dışında kalır?

  Doğru Cevap: "C" Özel fonlar
  Soru Açıklaması

  Üçüncü kişilerin işletmenin varlıkları üzerindeki haklarını gösteren yabancı kaynaklar, işletmenin ticari borçları ve mali borçlarından oluşur. Yabancı kaynaklar genellikle muhasebede borçlar ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kredili mal alışı, bankadan kredi alınması, tahvil çıkarılması, ödenecek vergi borçları gibi çeşitli nedenlerle doğabilirler.

  12.

  Ticari Mallar hesabının borç tarafı her zaman stoktaki artışı göstermektedir ki, stok kartında da bu bölüm ...... olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda işletme her mal alışında hem ana hesaba kayıt yapacak hem de ilgili stok kartının ...... kısmına giriş yapacaktır.

  Yukarıdaki metinde boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru Cevap: "D" Giren
  Soru Açıklaması

  Ticari Mallar hesabının borç tarafı her zaman stoktaki artışı göstermektedir ki,stok kartında da bu bölüm giren olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda işletmeher mal alışında hem ana hesaba kayıt yapacak hem de ilgili stok kartının girenkısmına giriş yapacaktır.

  13.

  Alım satım amacıyla elde bulundurulan olarak sınıflandırılmış borçlara örnek teşkil etmeyen hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Uzun vadeli finansal borçlar
  Soru Açıklaması

  Diğer kısa vadeli borçlar normal faaliyet döngüsü içinde yer almayan ancak vadeleri raporlama döneminden itibaren on iki ay içinde dolacak olan veya öncelikle ticari amaçla elde tutulan borçlardır. Alım satım amacıyla elde bulundurulan olarak sınıflandırılmış bazı finansal borçlar, kredili mevduat hesapları, uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları, temettü ödemeleri, gelir vergileri ve diğer ticari olmayan ödemeler bunlara örnektir.

  14.

  I. Bir işletmenin karşılaştırmalı bilgi verebilmesi için en az iki adet bilanço ve diğer tablolardan iki adet örnek sunmalıdır.II. Bir işletme gelir ve giderlerini birbirinden mahsup etmek zorundadır.III. Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda bir kez sunmalıdır.Finansal tabloların kurallarına uygun olarak hazırlanması ile ilgili verilen bilgilerden kaçı doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" 2
  Soru Açıklaması

  Bir işletme zorunlu kalmadıkça varlıklarını ve borçlarını birbirinden netleştiremez yani birbirinden mahsup edemezler. Önerme II yanlıştır. Dolayı ile I ve III doğru olup, doğru önerme sayısı ikidir.

  15.

  Satılan stokların maliyeti ve dönem sonu stokların maliyeti sırasıyla hangi finansal tablolarda yer almaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Gelir Tablosu-Bilanço
  Soru Açıklaması

  Sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır. Satılan malların maliyeti gelir tablosunda, dönem sonu stokların maliyeti ise bilançoda gösterilmektedir. 

  16.

  İşletmelerin banka ve diğer kredi kurumlarından sağladıkları kaynaklar ile borçlanma amacıyla menkul kıymet ihracı ile sağladığı kaynaklar ne tür borçları oluşturur?

  Doğru Cevap: "A" Mali Borçlar
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin banka ve diğer kredi kurumlarından sağladıkları kaynaklar ile borçlanma amacıyla menkul kıymet ihracı ile sağladığı kaynaklar mali borçları oluşturmaktadır.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktifi düzenleyici hesaplarından biridir?

  Doğru Cevap: "B" Verilen Çek ve Ödeme Emirleri
  Soru Açıklaması

  Aktifi düzenleyici hesaplar bilançoda aktif tarafında negatif işaretli olarak yer alan hesaplardır. Bu kapsamda aktif düzenleyici hesaplar aşağıda sıralanmaktadır. 

  103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)124. Kazanılmamış Fianansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)224. Kazanılmamış Fianansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)257. Birikmiş Amortismanlar(-)268. Birikmiş Amortismanlar(-)278. Birikmiş Tükenme Payları(-)298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)299. Birikmiş Amortismanlar(-)

  18.

  İşletme yıl içinde üretmek için bir ürünün patentini ?120.000 satın almıştır. Sözleşmede  patentin kullanımına ilişkin bir süre belirtilmemiştir. Dönem sonunda işletmenin yapacağı envanter kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.       24.000
  Amortisman ve Tükenme Payları
                           268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.        24.000

  Soru Açıklaması

  Sözleşmede herhangi bir süre belirtilmediği için 5 yıl kabül edilir.

  120.000/5=?24.000 (yıllık ayrılacak amortisman tutarı)

  730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS.       24.000Amortisman ve Tükenme Payları                         268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS.        24.000

  19.

  Banka, banker ve sigorta şirketlerinin dışında kalan şirketler borç senetlerini nasıl değerleyebilirler?

  Doğru Cevap: "A" Tasarruf değeri
  Soru Açıklaması

  Banka, banker ve sigorta şirketlerinin dışında kalanşirketler borç senetlerini mukayyet değerle ya da tasarruf değeri ile değerleyebilirler.

  20.

  Gelecekteki nakit girişlerinin etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş bugünkü değeri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" İtfa edilmiş maliyet
  Soru Açıklaması

  İtfa edilmiş maliyet, gelecekteki nakit girişlerinin etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş bugünkü değeridir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok