• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Türk Ticaret Kanununa göre çek düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise hangi sürede ödeme için ibraz edilmelidir?

Doğru Cevap: "C" 1 ay
Soru Açıklaması

Çek görüldüğünde ödenecek bir ödeme aracıdır. Türk Ticaret Kanununa göre aşağıdaki yer ve sürelerde ödeme için ibraz edilmelidir:• Düzenlendiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde• Düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde• Farklı ülke, aynı kıta ülkesi ise 1 ay içinde• Farklı ülke, kıtalar arası ülke ise 3 ay içinde

2.

I. Öncelikle ticari amaçla elde bulundurulması

II. İşletmelerin normal faaliyet döngüsü içinde paraya çevrilmesinin, satılmasının veya tüketilmesinin beklenmesi

III. Raporlama (bilanço tarihinden) sonra on iki ay içinde paraya çevrilmesi

Yukarıda özellikleri sıralanan bilanço grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Dönen Varlıklar
Soru Açıklaması

Soruda özellikleri verilen bilanço unsuru dönen varlıklardır. İfadelerde bir yükümlülük belirtmemesi varlık grubunda yer aldığının bir göstergesidir. Vadesinin ise bir yıldan kısa olduğunun ifade edilmesi duran varlık değil dönen varlık olduğunun göstergesidir. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi, Değer Düşüklüğünün Değerlendirilmesinde İç kaynaklı bilgilerden biridir?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin faaliyet raporlarında varlığın performansının beklenenden kötü olduğunun veya olacağına ilişkin kanıtların olması,
Soru Açıklaması

İşletme varlığın değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını gösteren belirtileri saptarken iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanabilir. İşletmenin faaliyet raporlarında varlığın performansının beklenenden kötü olduğunun veya olacağına ilişkin kanıtların olması, iç kaynaklı bilgidir. Doğru cevap D şıkkıdır.

4.

Aşağıdaki hangi gider kalemi Giderlerin Çeşitlerine Göre Bireysel Gelir Tablosunda yer alır?

Doğru Cevap: "D" Amortisman ve itfa giderleri
Soru Açıklaması
5.

Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda kaç kez sunmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 1 kez
Soru Açıklaması

Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda bir kez sunmalıdır.

6.

Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde bu tür kredilerin, kısa vadeli olarak sağlanmış olan diğer banka kredileri ile karıştırılmaması için hangi kodlu Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri hesabı hesabına aktarılmaları öngörülmektedir?

Doğru Cevap: "B" 303
Soru Açıklaması

Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde bu tür kredilerin, kısa vadeli olarak sağlanmış olan diğer banka kredileri ile karıştırılmaması için 303 kodlu Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri hesabı hesabına aktarılmaları öngörülmektedir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı finansal tablolardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Ticari alacaklar tablosu
Soru Açıklaması

Genel amaçlı finansal tablolar; bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosudur.

8.
Aşağıdakilerden hangisi Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsurdan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Amortisman tutarı
Soru Açıklaması

Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsur: • Varlığın maliyeti, • Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü, • Varlığın kalıntı (hurda) değeri, • Amortisman yöntemidir.

9.

V.U.K'na göre hisse senetleri hangi değerleme ölçüsüne göre değerlenirler?

Doğru Cevap: "C" Alış bedeli.
Soru Açıklaması

V.U.K'na göre hisse senetleri alış değeri ile değerlenirler.

10.

Aşağıdakilerden hangisi özkaynak değişim tablosunda yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Finansman maliyetleri.
Soru Açıklaması

Finansman maliyetleri kapsamlı gelir tablosunun bileşenleri arasında yer alır.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Aşağıdakilerden hangisi özkaynak değişim tablosunun kapsadığı bilgilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri
Soru Açıklaması

Özkaynak değişim tablosu aşağıdaki bilgileri kapsar:• Döneme ilişkin toplam kapsamlı gelir;• Her bir özkaynak bileşeni için, geçmişe yönelik uygulama veya geçmişe yönelik düzeltmelerin etkileri ve• Her bir özkaynak bileşeni için aşağıdakilerden kaynaklanan değişiklikleriayrı olarak gösteren, dönem başındaki ve sonundaki defter değeri arasındaki mutabakat:- Kar ya da zarar;- Diğer kapsamlı gelir ve- Ortaklar tarafından yapılan katkıları ve ortaklara yapılan dağıtımlar.

Görüldüğü gibi Çalışanlara sağlanan fayda maliyetleri bu grupta yer almaz. Bu nedenle doğru yanıt D'dir. 

12.

Aşağıdaki durumlardan hangisi veya hangilerinde öz kaynak yöntemi uygulanmaz?

I. Ana ortaklığın konsolide finansal tablo düzenlemek zorunda olmaması

II. Yatırımcının başka bir şirketin bağlı ortaklığı durumunda olması

III.  Yatırımcının menkul kıymetlerinin (borcu veya öz kaynağı temsil eden)borsada işlem görmemesi

IV. Yatırımcı şirket iştirakini “satış amaçlı duran varlık” olarak sınıflaması

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Konsolide finansal tablo düzenleyen işletmeleriştirak yatırımlarını öz kaynak yöntemi ile değerlerler. Ancak aşağıdaki durumlarda öz kaynak yöntemi uygulanmaz:• Ana ortaklığın konsolide finansal tablo düzenlemek zorunda olmaması• Yatırımcının başka bir şirketin bağlı ortaklığı durumunda olması• Yatırımcının menkul kıymetlerinin (borcu veya öz kaynağı temsil eden)borsada işlem görmemesi• Yatırımcı şirket iştirakini “satış amaçlı duran varlık” olarak sınıflaması

13.

Dönemin geliri ile gideri karşılaştırılır eğer gelirler giderleri aşmasına ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "B" Kar
Soru Açıklaması

Dönemsonunda dönem kârı veya zararını bulmak için gelir tablosunda yer alanbütün hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.Dönemin geliri ile gideri karşılaştırılır. Eğer gelirler giderleri aşıyorsa kâr; giderlergelirleri aşıyorsa zarar vardır.Dönemsonunda bütün gelir, hasılat hesaplarının Dönem Kârı veya Zararı hesabına aktarılma kaydı aşağıdaki gibidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde maddi olmayan duran varlıklardır?

I. Haklar

II.  Şerefiye

III. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

IV. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde maddi olmayan duran varlıklar, aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:• Haklar• Şerefiye• Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri• Araştırma ve Geliştirme Giderleri• Özel Maliyetler• Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

15.

İşletmelerin varlıkları ile borçları ve gelirleri ve giderleri finansal tablolarda ayrı olarak gösterilmesi aşağıdaki finansal tablo düzenleme kurallarından hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mahsup etme
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı C şıkkıdır. Mahsup etme diğer bir ifade ile netleştirme ilkesi gereği işletmeler, zorunlu kalmadıkça varlıkları ve borçları ya da gelirleri ve giderleri netleştiremez. Bu nedenle finansal tablolarda her biri ayrı olarak gösterilmektedir. 

16.

Aşağıdakilerden hangisi öz kaynaklar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" banka kredileri
Soru Açıklaması

Öz kaynaklar veya öz sermeye, işletme sahiplerinin işletemeye sermaye olarak verdikleri değerler ile işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve henüz işletmeden çekilmemiş dönem kârı (eksi zarar), önceki dönem kârları (eksi önceki dönem zararları) ve yedeklerden oluşur.

17.

Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda 7/B hesaplarındaki tutarların gelir tablosuna aktarılması için kullanılan yansıtma hesabıdır?

Doğru Cevap: "C" Gider çeşitleri yansıtma hesabı
Soru Açıklaması

7/B seçeneğinde dönem içinde oluşan maliyetler çeşit esasına göre gider hesaplarına kaydedilirler ve dönem sonlarında işletmenin fonksiyonlarına göre ayrıştırıldıktan sonra yönetim, pazarlama, finansman giderleri olarak gelir tablosuna aktarılırlar. Bu aktarma “Gider çeşitleri yansıtma hesabı” aracılığı ile yapılır. Doğru yanıt C’dir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi gider hesabı değildir?

Doğru Cevap: "B" Gelecek yıllara ait giderler
Soru Açıklaması

Gelecek yıllara ait giderler hesabı, peşin ödenen giderlerin bilançoda görünmesini sağlar. Henüz dönemi gelmediği için gider özelliği gerçekleşmemiştir. Doğru yanıt B’dir.

19.
 •  İşletmenin finansal yapısı,
 •  İşletmenin borç ödeme gücü
 •  İşletmenin likiditesi 
 • Bilançoda varlıklar ve borçlar sınıflandırılırken yukarıdakilerden hangileri değerlendirmeye alınır? 

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Bilanço, bir kuruluşun varlık, borç ve özsermayesinin sistematik bir özetidir. Bilançoda varlıklar ve borçlar işletmenin finansal yapısı, borç ödeme gücü ve likiditesini değerlendirmeye olanak verecek şekilde sınıflandırılır. Bu nedenle doğru yanıt E'dir. 

  20.
  Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklarda, Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken unsurlardan biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Varlığın artışı
  Soru Açıklaması

  Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsur; Varlığın maliyeti,Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü,Varlığın kalıntı (hurda) değeri, Amortisman yöntemidir. Doğru cevpa C şıkkıdır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler