• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

Aşağıdakilerden hangisinde maliyet akış varsayımlarından biri yanlış verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Ortalama Maliyet Yönetimi
Soru Açıklaması

Birçok maliyet akış varsayımı söz konusu olmasına rağmen, en yaygın olarak kullanılanyöntem ve varsayımlar şunlardır:• Gerçek Parti Maliyeti Yöntemi• İlk Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (İGİÇ)• Son Giren İlk Çıkar Maliyeti Varsayımı (SGİÇ)• Ortalama Maliyet Varsayımı Doğru yanıt A seçeneğidir.

2.

7/B seçeneğinde dönem içinde oluşan maliyetler hangi esasa göre gider hesaplarına kaydedilirler?

Doğru Cevap: "C" Çeşit esasına göre
Soru Açıklaması

7/B seçeneğinde dönem içinde oluşan maliyetler çeşit esasına göre gider hesaplarına kaydedilirler ve dönem sonlarında işletmenin fonksiyonlarına göre ayrıştırıldıktan sonra yönetim, pazarlama, finansman giderleri olarak gelir tablosunaaktarılırlar.

3.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Finansal tabloların verdiği bilgilerdendir?

I.Varlıklar

II.Özkaynaklar

III. Borçlar

IV. Nakit akışları

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Finansal tabloların amacı, geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında bilgi sağlamaktır. Ayrıca finansal tablolar, yöneticilerin kendilerine emanet edilen kaynakları ne etkinlikte kullandıklarını da gösterir. Finansal tablolar bu amaca ulaşmak için işletmeyle ilgili aşağıdaki bilgileri sunar:• Varlıklar,• Borçlar,• Özkaynaklar,• Gelir ve giderler, kârlar ve zararlar,• Ortakların ortak olmaları sebebiyle yaptıkları katkılar ve ortaklara yapılandağıtımlar,• Nakit akışları

4.

Bir varlığın maliyetinin işletmeye yararlı olacağı tahmin edilen süre içinde gidere dönüştürülmesi işlemine ne denir?

Doğru Cevap: "A" Amortisman muhasebesi
Soru Açıklaması

Amortisman muhasebesinin amacı, duran varlığın maliyetinin faydalı ömrü içinde gidere dönüştürülmesi ve böylelikle faydalı ömrün sonunda duran varlığın yenilenmesi için fon yaratmaktır. Amortisman muhasebesi, bir varlığın maliyetinin işletmeye yararlı olacağı tahmin edilen süre içinde gidere dönüştürülmesi işlemidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, Maddi olmayan duran varlıklarda, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "E"  İşletmenin ilk kuruluşu veya yeni bir şubesinin açılması sırasında katlandığı müşavirlik ücreti, noter ve tescil masrafları vb.
giderlerdir.

Soru Açıklaması

Kuruluş ve örgütlenme giderleri, bir işletmenin ilk kuruluşu veya yeni bir şubesinin açılması sırasında katlandığı müşavirlik ücreti, noter ve tescil masrafları vb. giderlerdir. Doğru cevap E şıkkıdır.

6.

Vadesi bir yıldan kısa olan banka kredileri hangi kodlu Banka Kredileri hesabında izlenmektedir?

Doğru Cevap: "C" 300 kodlu
Soru Açıklaması

Vadesi bir yıldan kısa olan banka kredileri 300 kodlu Banka Kredileri hesabında izlenir

7.

Aşağıdakilerin hangisi işletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasıyla elde edilen gelirler dışındaki bir gelirdir?

Doğru Cevap: "B" Hizmet sunumları
Soru Açıklaması

Hizmet sunumu; üzerinde anlaşmaya varılmış sözleşmeye bağlı bir işin taraflarca belirlenmiş sürede işletme tarafından yapılmasını içerir.

İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılması aşağıda belirtilen gelir türlerini ortaya çıkarır:• Faiz - nakit veya nakit benzerlerinin kullandırılmasından ya da işletmeye borçlanılmış tutarlar üzerinden talep edilenler,• İsim hakları - patent, ticari marka, telif hakkı, yazılım programları gibi uzun vadeli işletme varlıklarının kullandırılması karşılığında talep edilenler,• Temettüler - ortaklara sahip oldukları belli tertip sermaye ile orantılı olarak dağıtılan kârlar.

8.

Dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Aralıklı Envanter Sistemi
Soru Açıklaması

Aralıklı envanter sistemi, dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir.

9.
 • Kesin mizanın borç kalanları düzenlenecek bilançonun aktifini oluşturur.
 • Kesin mizanın alacak kalanları bilançonun pasif kalemlerini oluşturur.
 • Hesapların kapatılması için tüm pasif hesaplar borçlandırılır, aktif hesaplar alacaklandırılır.
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hesapların kapatılması ve hazırlanacak finansal tablolar ile ilgili doğru bir ifadedir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  10.

  "İşletmeler nominal değerle veya günlük piyasa faizine bağlı olarak nominal değerin altında veya üstünde bir değerle tahvil ihraç edebilir. Piyasa faiz oranı tahvilin üzerinde yazılı faiz oranından küçükse .........., büyükse .......... olarak ihraç edilir."

  Yukarıdaki boşluklara seçeneklerden hangisi getirilirse metin anlamlı bir bütünlük kazanır?

  Doğru Cevap: "A" primli - iskontolu
  Soru Açıklaması

  İşletmeler nominal değerle veya günlük piyasa faizine bağlı olarak nominal değerin altında veya üstünde bir değerle tahvil ihraç edebilir. Piyasa faiz oranı tahvilin üzerinde yazılı faiz oranından küçükse primli, büyükse iskontolu olarak ihraç edilir.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 7
  11.

  İşletmenin ödenmiş sermayesi 1.000.000 ve bugüne kadar ayırdığı toplam yedek akçe 55.000 ise bu durumda ayrılabilecek yedek akçenin maksimum tutarı ne kadardır?

  Doğru Cevap: "C" 145.000
  Soru Açıklaması

  İşletmenin ödenmiş sermayesi 1.000.000 ve bugüne kadar ayırdığı toplam yedek akçe 55.000 ise bu durumda ayrılabilecek yedek akçenin maksimum tutarı 145.000 [(1.000.000*0.20) - 55.000] olacaktır. 

  12.

  Çıkarılmış tahvillerde, aşağıdkilerden hangisi eşit paylı yöntem özelliklerindendir?

  Doğru Cevap: "C" Bu yöntemde iskonto tutarı, borcun vadesine bölünerek yıllara eşit olarak dağıtılır.
  Soru Açıklaması

  Eşit Paylı Yöntem; Bu yöntemde iskonto tutarı, borcun vadesine bölünerek yıllara eşit olarak dağıtılır. Doğru cevap C şıkkıdır.

  13.

  Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde yapılması kabul edilmeyen indirimlerden biridir? 

  Doğru Cevap: "E" Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar
  Soru Açıklaması

  Kurum kazancının tespitinde aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edilmez.Bu giderler dönem içinde kayıtlarda gider olarak yazıldığı için vergiye tabi kâr bulunurken muhasebe kârına eklenmesi gerekmektedir. KVK’na göre kabul edilmeyen giderler aşağıda sıralanmıştır:

  • Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler• Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler• Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar• Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan ihtiyat akçeleri

  14.

  Vergiye tabi kârı bulabilmek için hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Muhasebe Kârı
  Soru Açıklaması

  Vergiye tabi kârı bulabilmek için hareket noktası Muhasebe Kârı’dır. Yani muhasebede bulunan kâr Muhasebe Kârı’dır. Muhasebe Kârı bulmadan vergiye tabi kâr bulunmaz.

  15.

  İnsan gücü, donanım, yazılım ve koordinasyon stok sayımının önemli unsurlarıdır. İşletmenin stok sayımına ilişkin yazılı kurallarının (..........) ve bir akış planının bulunması gerekmektedir. Stok sayımı sadece depolarındaki stoklarınsayılması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda satışın gerçekleştirildiği mağaza, şube, teşhir alanları, yoldaki mallar ile konsinye (............) malları da sayıma dahil edilmeli ve detaylı bir lokasyon planı oluşturulmadır. Ayrıca işletmenin sayım sırasında zaman planlamasını da çok iyi bir şekilde organize etmesi gerekmektedir.

  Yukarıdaki metinde parantez içlerine gelmesi gereken sözcükler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" Prosedür - emanet
  Soru Açıklaması

  İnsan gücü, donanım, yazılım ve koordinasyon stok sayımının önemli unsurlarıdır. İşletmenin stok sayımına ilişkin yazılı kurallarının (prosedür) ve bir akışplanının bulunması gerekmektedir. Stok sayımı sadece depolarındaki stoklarınsayılması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda satışın gerçekleştirildiği mağaza, şube, teşhir alanları, yoldaki mallar ile konsinye (emanet) malları da sayımadahil edilmeli ve detaylı bir lokasyon planı oluşturulmadır. Ayrıca işletmenin sayım sırasında zaman planlamasını da çok iyi bir şekilde organize etmesi gerekmektedir.

  16.

  Aralıklı envanter sistemi aşağıdaki işletmelerden hangisi için uygundur?

  Doğru Cevap: "A" Kırtasiyeler
  Soru Açıklaması

  Aralıklı envanter sistemi uygulayan işletmelerin genelde mal çeşidinin çok, fakat küçük hacimli ve nispeten ucuz fiyatlı birimlerden oluşmaktadır. Kuyum işletmeleri, akvaryumcular, kırtasiye işletmeleri, benzin istasyonları, kum ocakları gibi işletmeler aralıklı envanter sistemini uygulamaktadır

  17.
 • Yasal yedekler
 • Statü yedekleri
 • Olağanüstü yedekler
 • Sermaye yedekleri
 • Yukarıdaki maddelerden hangileri Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde kârdan ayrılacak yedekler arasında gösterilmektedir?

  Doğru Cevap: "D" I - II – III
  Soru Açıklaması

  Kâr yedekleri kâr üzerinden ayrılan yedeklerdir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ndekârdan ayrılacak yedekler;• Yasal yedekler• Statü yedekleri• Olağanüstü yedekler şeklinde sınıflandırılmıştır.

  Sermaye yedekleri ise sermaye hareketleri nedeni ile ortaya çıkan ve işletmedebırakılan tutarlardır.

  18.

  I. Hisse senedi ve diğer öz sermaye araçlarının ihracından sağlanan nakit girişleriII. Sermayenin azaltılması veya işletmenin kendi hisse senetlerini almasıyla ilgili nakit çıkışlarıIII. Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri ve çıkışlarıYukarıda verilen nakit akışlarından hangileri finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarındandır?

  Doğru Cevap: "E" I, II
  Soru Açıklaması

  III nolu ifade işletme faaliyetlerine ilişkin bir nakit akışıdır. I ve II'deki ifadeler ise finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarındandır.

  19.

  İhraç edilen tahvilin fiyatını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

  Doğru Cevap: "A" Piyasa faiz oranı
  Soru Açıklaması

  İhraç edilen tahvilin fiyatını belirleyen en önemli unsur (işletmenin kredibilitesi ve risk faktörünün yanı sıra) piyasa faiz oranıdır. Piyasa faiz oranı, tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranından düşükse tahvil primli ihraç edilir. Bu nedenle doğru yanıt A'dır. 

  20.

  Satıcı, dönem sonunda ciro üzerinden işletmeye 400 TL, iskonto yaptığını bildirmiştir. Bununla ilgili yevmiye kaydında borçlandırılan ve alacaklandırılan hesaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" Satıcılar / Diğer olağan gelir ve kârlar
  Soru Açıklaması

  Satıcının işletmeye sağladığı iskonto ile, ,işletmenin satıcıya olan borcunda bir azalış olduğundan satıcılar hesabı borçlandırılmış, Diğer olağan gelir ve kârlar hesabı alacaklandırılmıştır. Doğru yanıt E’dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler