• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda yer almaz?

Doğru Cevap: "E" 610. Satıştan İadeler
Soru Açıklaması

610. Satıştan İadeler giderler tablosunda yer almaktadır. Doğru cevap E'dir. 

2.

Stok sayımı envanteri hangi envanteri ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Muhasebe dışı envanter
Soru Açıklaması

Stok sayım işlemi; teknik bilgi ve donanım, insan gücü temini ve koordinasyonu, hata bulma ve sonuç raporlama  yapısı ile ilgili tüm gereklilikleri içermektedir. Stok sayımı muhasebe dışı envanteri ifade etmektedir. Bu nedenle sayma ve değerleme işlevini içermektedir.

3.

Gelecekteki nakit tahsilatları tam olarak defter değerine indirgeyen oran nedir?

Doğru Cevap: "A" Etkin faiz oranı
Soru Açıklaması

Etkin faiz oranı, gelecekteki nakit tahsilatları tam olarak defter değerine indirgeyen orandır. İç verim oranı olarak da bilinir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi  İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ait örnek teşkil etmez? 

Doğru Cevap: "E" Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları,
Soru Açıklaması

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların alımı ile ilgili nakit çıkışları, Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin örnektir.

5.

I. Ticari Mallar

II. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

III. Alınan Çekler

IV. Gelir Tahakkukları 

Yukarıda verilen bilanço hesaplarını en çok likitten en az likite doğru sıralanışı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Doğru Cevap: "C" III-II-I-IV
Soru Açıklaması

I. Ticari Mallar hesabı 151

II. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 103

III. Alınan Çekler 101 

IV. Gelir Tahakkukları 181 kodlarına sahip hesaplardır. Bilançonun varlıklar grubu en çok likit varlıktan en az likit varlığa doğru sıralanmaktadır. Bu durumda doğru yanıt C şıkkıdır. 

6.

Aşağıdakilerden hangisi başka bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacı ile edinilen hisse senetleri olarak tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" İştirakler
Soru Açıklaması

İştirakler, başka bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacı ile edinilen hisse senetleri olarak tanımlanmaktadır.

7.

Gelecekteki nakit girişlerinin etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş bugünkü değerleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "B" İtfa edilmiş maliyet.
Soru Açıklaması

İtfa edilmiş maliyet, gelecekteki nakit girişlerinin etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş bugünkü değeridir

8.

Aşağıdakilerden hangisi stok kartı kullanım nedenlerinin dışında kalır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır. Stok kartları, depoya hammaddenin ve yardımcı malzemenin fiziki girişini veya çıkışını takip etmek için, üretim sürecindeki yarı mamul stoklarının hem fiziki hem de maliyet akışını takip etmek için, üretilen mamullerin depodan çıkışını hem fiziki hem de maliyet bakımından takip edilmesi için kullanılabilmektedir. E şıkkında verilen ifade yanlıştır. Çünkü stok kartında satılan stokların maliyeti bilgisi elde edilmektedir.

9.

I. Dönem içinde maliyetler işletmenin üretim, araştırma geliştirme, pazarlama, yönetim ve finansman fonksiyonlarına göre ayrı ayrı takip edilir.

II. Maliyetler dönem içinde gider çeşitlerine göre takip edilir.

III. Ay sonlarında oluşan maliyetlerini gelir tablosu ve bilanço hesaplarına yansıtabilirler.

Yukarıda 7/A ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması

II. seçenekte verilen bilgi 7/B'ye ilişkindir. Bu nedenle doğru cevap C'dir.

10.

Verilen şekilde miktar ve maliyet ilişkilerine göre, boşluklara aşağıdaki kavramlardan sırasıyla hangileri getirilmelidir?

Doğru Cevap: "B" Dönem başı stokların maliyeti-Satılmaya hazır stokların maliyeti
Soru Açıklaması

İlgili boşluklara sırasıyla; dönem başı stokların maliyeti ve satılmaya hazır stokların maliyeti kavramları yerleştirilmelidir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.

İşletmenin ticari faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet alımından kaynaklanan borçlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Ticari borçlar
Soru Açıklaması

Ticari borçlar, işletmenin ticari faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet alımından kaynaklanan borçlarıdır. Senetsiz ya da senetli olabilir.

12.

Gelir tablosu kaç şekilde düzenlenebilir?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Gelir tablosu da bilançoda olduğu gibi hesap tipi ve rapor tipi olarak düzenlenebilir.

13.

Muhasebenin tahakkuk esası kullanıldığı zaman ilgili kalemler tahakkuk kriterlerine uydukları takdirde muhasebeleştirir. Bunlardan olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Stoklar
Soru Açıklaması

zx

14.

Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde yer alan hesaplardandır? 

Doğru Cevap: "A" 782. Finansman Giderleri Fark Hesabı
Soru Açıklaması

782. Finansman Giderleri Fark Hesabı 7/A'da yer alan hesaplardandır. Doğru cevap A'dır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

Royalti, ücret, komisyon ve diğer hasılatla ilgili nakit girişleri işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları arasında bulunmaktadır.

16.

Konsolide finansal tablo düzenleyen işletmeleriştirak yatırımlarını öz kaynak yöntemi ile değerlerler. Ancak bazı durumlarda öz kaynak yöntemi uygulanmaz. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu yöntemlerdendir?

I. Ana ortaklığın konsolide finansal tablo düzenlemek zorunda olmaması

II. Yatırımcının başka bir şirketin bağlı ortaklığı durumunda olması

III. Yatırımcının menkul kıymetlerinin (borcu veya öz kaynağı temsil eden)borsada işlem görmemesi

IV. Yatırımcı şirket iştirakini “satış amaçlı duran varlık” olarak sınıflaması

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

• Ana ortaklığın konsolide finansal tablo düzenlemek zorunda olmaması• Yatırımcının başka bir şirketin bağlı ortaklığı durumunda olması• Yatırımcının menkul kıymetlerinin (borcu veya öz kaynağı temsil eden)borsada işlem görmemesi• Yatırımcı şirket iştirakini “satış amaçlı duran varlık” olarak sınıflaması

17.

"İşletme sahiplerinin işletmeye sermaye olarak verdikleri değerler ile işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve henüz işletmeden çekilmemiş dönem kârı (eksi zarar), önceki dönem kârları (eksi önceki dönem zararları) ve yedeklerden oluşur" şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Öz kaynaklar
Soru Açıklaması

Öz kaynaklar veya öz sermeye, işletme sahiplerinin işletemeye sermaye olarakverdikleri değerler ile işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve henüz işletmedençekilmemiş dönem kârı (eksi zarar), önceki dönem kârları (eksi önceki dönemzararları) ve yedeklerden oluşur.

18.

Aşağıdakilerden hangisi devamlı envanter yönteminin özelliklerinden dışında kalır?

Doğru Cevap: "C" Yöntemi uygulayan işletmelerin genelde mal çeşidinin çok, fakat küçük hacimli ve nispeten ucuz fiyatlı birimlerden oluşmaktadır.
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı E şıkkıdır. Devamlı envanter yönteminde genellikle hızlı tüketici malları için uygulanmaktadır. 

19.

Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabında gösterilen iskonto tutarının, borcun vadesine uygun olarak yıllara pay edilmesi gerekir. Bu amaçla bazı yöntemler kullanılabilir.

 • Eşit paylı yöntem
 • Etkin faiz yöntemi
 • Çıkarılmış tahvil yöntemi
 • İskontolu ihraç yöntemi
 • Yukarıdaki seçeneklerden hangileri bu yöntemler arasında gösterilmektedir?

  Doğru Cevap: "B" I - II
  Soru Açıklaması

  Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabında gösterilen iskonto tutarının, borcun vadesine uygun olarak yıllara pay edilmesi gerekir. Bu amaçla aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir.• Eşit paylı yöntem• Etkin faiz yöntemi

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi hizmet satışıyla ilgili gelirin doğruya yakın ölçülebilmesi için gereken koşullardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın haklarının yaptı­rıma bağlanmamış olması
  Soru Açıklaması

  Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın haklarının yaptı­rıma bağlanmış olması güvenilir tahminlerde bulunabilinmesi için gereklidir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok