• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kasa sayım fazlalığına yol açan nedenlerdendir?

I.  Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha az ödeme yapılması.Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha fazla bir tutar için belgedüzenlenmesi

II. Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi

III. Dönem içinde fazla para tahsilatı yapılmış olması. Bir başka ifade ile tahsiledilen fiili nakit tutardan daha az tutar makbuz düzenlenmesi ve kayıtlanmış olması

IV.  Kasadan sorumlu kişilerin veya bir başka kişinin kendi varlığının kasadakipara ile karışmış olması.

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Kasa sayım fazlalığına aşağıdaki nedenler yol açmaktadır:• Dönem içinde belge üzerinde belirtilen tutardan daha az ödeme yapılması.Bir başka ifade ile yapılan ödeme tutarından daha fazla bir tutar için belgedüzenlenmesi.• Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan ödemenin kayıtlara geçirilmemesi.• Dönem içinde fazla para tahsilatı yapılmış olması. Bir başka ifade ile tahsiledilen fiili nakit tutardan daha az tutar makbuz düzenlenmesi ve kayıtlanmış olması.• Kasadan sorumlu kişilerin veya bir başka kişinin kendi varlığının kasadakipara ile karışmış olması.

2.

Bilanço, işletmenin değerlendirilmesi için gereken temel bilgileri sağlar. Hangisi bunlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Stokları
Soru Açıklaması

 Bilanço, işletmelerin varlık, borç ve özsermayesi gibi finansal durum ölçülmesi ile doğrudan ilgili unsurlara ilişkin bilgi içerir. Böylece işletmenin sermaye yapısı, likiditesi, borç ödeme gücü ve finansal esnekliğinin değerlendirilmesi için gereken temel bilgileri sağlar. 

3.
 • Bir önceki dönemden devreden borç senetleri,
 • Kredili alışlar veya alınan hizmetler karşılığı verilen bonolar,
 • Senet bedellerinin ödenmesi,
 • Satıcılara olan senetsiz borçlar için verilen bonolar veya poliçe kabul edilmesi,     
 • Yukarıdakilerden hangileri borç senetlerinin alacaklandırma nedenleri arasında yer alır?

  Doğru Cevap: "D" Yalnız I, II ve IV
  Soru Açıklaması

  Borç senetleri, işletmenin yetkililerince imzalanmış bonolar ve kabul edilmiş poliçelerdir. Pasif karakterli bir hesap olan Borç Senetleri hesabının alacağına senetli borçlar nominal değerleriyle kaydedilir. Bu hesap, bir önceki dönemden devreden borç senetleri, kredili alışlar veya alınan hizmetler karşılığı verilen bonolar, satıcılara olan senetsiz borçlar için verilen bonolar veya poliçe kabul edilmesi gibi nedenlerle alacaklandırılırken senet bedelleri ödendikçe borçlandırılır. Bu nedenle seçeneklerde I, II ve IV numaralı seçeneklerin birlikte verildiği seçenek aranmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt D'dir. 

  4.

  Her dönem gider yazılacak faiz gideri nasıl hesaplanır?

  Doğru Cevap: "B" Tahvilin defter değeri ile efektif faiz oranı olan %9 çarpılır
  Soru Açıklaması

  Her dönem gider yazılacak faiz gideri, tahvilin defter değeri ile efektif faiz oranı olan %9 ile çarpılmasıyla elde edilir.

  5.

  Tertip ve 2. Tertip yedekler aşağıdaki hangi yedek kapsamında ayrılırlar?

  Doğru Cevap: "A" Yasal yedekler
  Soru Açıklaması

  Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu olan yedeklerdir. I. Tertip ve II Tertip olarak hesaplanır. Şirketler her yıl safi kârın yüzde beşi kadar I. Tertip yedek ayırırlar.

  6.

  Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde iskonto tutarı hangi hesaba kaydedilir?

  Doğru Cevap: "D" 408 kodlu Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabına
  Soru Açıklaması

  Piyasa faiz oranı % 9 iken işletmenin % 8 faiz oranı ile ihraç ettiği tahvile alıcıbulabilmesi için iskontolu olarak yani nominal değerinin altında satması gerekir.Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde iskonto tutarı, pasif düzenleyici bir hesap olan408 kodlu Menkul Kıymet İhraç Farkları hesabına kaydedilir

  7.

  İhraç edilen tahvilin fiyatını belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" piyasa faizi
  Soru Açıklaması

  İhraç edilen tahvilin fiyatını belirleyen en önemli unsur (işletmenin kredibilitesi ve risk faktörünün yanı sıra) piyasa faiz oranıdır.

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi Hızlandırılmış Amortisman Yöntemlerinden, Yıl Sayıları Toplamı Yönteminin özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "E" Bu yöntemde, maddi duran varlığın ekonomik ömrü kaç yıl ise birden başlayarak ekonomik ömrüne kadar olan sayılar toplanır.
  Soru Açıklaması

  Hızlandırılmış amortisman yöntemlerinden biri olan yıl sayıları toplamı yönteminin, ülkemizde uygulanmasına izin verilmemektedir. Bu yöntemde, maddi duran varlığın ekonomik ömrü kaç yıl ise birden başlayarak ekonomik ömrüne kadar olan sayılar toplanır. Doğru cevap E şıkkıdır.

  9.

  Şirketin 2019 yılı muhasebe kârı 130.000 lira kanunen kabul edilmeyen gideri 12.000 lira vergiden muaf geliri 23.000 liradır. Buna göre vergiye tabi kâr liradır?

  Doğru Cevap: "C" 119.000
  Soru Açıklaması

   Muhasebe kârına                              130.000

   +kanunen kabul edilmeyen gider     + 12.000

  (-)vergiden muaf gelirler                    (-)23.000

   = vergiye tabi kâr                             119.000

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Kasa ile ilgili işlemlerde görülen durumlardan biridir?

  I. Kasa Denkliği

  II. Kasa Noksanı

  III. Kasa Fazlası

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Kasa ile ilgili işlemlerde şu üçdurumdan biri ile karşılaşılır:• Kasa Denkliği• Kasa Noksanı• Kasa Fazlası

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler