• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi GVK’na göre kabul edilmeyen giderler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin bankadan çektiği kredilere yürütülen faizler
Soru Açıklaması

 İşletmenin bankadan çektiği kredilere yürütülen faizler, GVK’a göre kanunen kabul edilen bir giderdir. Doğru yanıt D’dir.

2.

Aşağıda VUK'a göre şüpheli alacak işlemlerine ilişkin verilenlerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kesin kurallardan bahsetmek mümkün değildir.
Soru Açıklaması

VUK’nun 323. maddesinde bir alacağın şüpheli alacak kabul edilmesi ve karşılık ayrılması için aşağıda belirtilen durumların oluşması gerekmektedir.

  • Bir alacağın dava ve icra safhasında bulunması,
  • Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük alacaklar şüpheli alacak olarak kabul edilmiştir.

VUK’a göre sadece ticari ve zirai kazancın elde edilmesi sırasında oluşan alacaklar şüpheli duruma düşerse karşılık ayrılabilir.VUK’a göre, bir alacağın şüpheli hâle gelmiş olabilmesi için alacağın bir garanti altına alınmamış olması gereklidir. Menkul rehni, gayrimenkul ipoteği şeklinde teminata bağlanmış alacaklar için karşılık ayrılmaz. Kampanyalı satışlardan doğan alacaklar, kamu kuruluşlarından alacaklar, avans niteliğindeki alacaklar ve hatır senetleri için karşılık ayrılmaz. Doğru yanıt C seçeneğidir.

3.

Mal satışına ilişkin hasılat aşağıdakilerden hangi koşul yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır.• İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması;• İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi;• Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;• İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması;• İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

4.

I- Yabancı para cinsinden alınan banka kredilerinin değerlenmesi.

II-İşletme borç senedini düzenlediği zaman Türkiye Muhasebe Standartlarına(TMS) göre kayıt yapmış olması

III-  İşletmenin alacak senetlerini değil de yalnızca borç senetlerini reeskonta tabi tutması

 IV-Yılsonu itibariyle kısa vadeli hâle gelen kredilerinin ilgili hesaplara aktarılması

V-  Döneme ilişkin faizlerin hesaplanarak kaydedilmesi

Banka Kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda yapılacak işlemler aşağıdakilerden hangisindedir?

Doğru Cevap: "E" I-IV-V
Soru Açıklaması

Banka Kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda yapılacak işlemleri şunlardır:

• Yabancı para cinsinden alınan banka kredilerinin değerlenmesi.• Döneme ilişkin faizlerin hesaplanarak kaydedilmesi• Yılsonu itibariyle kısa vadeli hâle gelen kredilerinin ilgili hesaplara aktarılması

5.

Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre Banka Kredileri hesabı, işletmelerin bankalardan aldığı kredilerin, izlendiği hesaplardanaşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

Doğru Cevap: "D" İşletmenin kredibilitesi,
Soru Açıklaması

Tek Düzen Muhasebe Sistemi’ne göre Banka Kredileri hesabı, işletmelerin bankalardan aldığı her türlü kredilerin (borçlu cari hesap, avans, teminat mektubu şeklinde kredi, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden) izlendiği hesaptır. Bankalardan sağlanan krediler türlerine göre uzun vadeli veya kısa vadeli olabilirler. Vadesi bir yıldan kısa olan banka kredileri 300 kodlu Banka Kredileri hesabındavadesi bir yıldan uzun olanlar ise 400 kodlu Banka Kredileri hesabında izlenir. Doğru cevap D şıkkıdır.

6.

I. Brüt Satışlar

II.  Olağan Dışı Gelir ve Kârlar (Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları)

III. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar

IV.  Faaliyet Giderleri 

Yukarıdakilerden hangisi gelir hesaplarındandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Bu açıklamalara bağlı olarak gelir tablosunda yer alan hasılat hesapları aşağıdaki gibidir:60. Brüt Satışlar600. Yurt İçi Satışlar601. Yurt Dışı Satışlar602. Diğer Gelirler64. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar640. İştiraklerden Temettü Gelirleri641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri642. Faiz Gelirleri643. Komisyon Gelirleri644. Konusu Kalmayan Karşılıklar645. Menkul Kıymet Satış Kârları646. Kambiyo Kârları647. Reeskont Faiz Gelirleri648. Enflasyon Düzeltme Kârları649. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar67. Olağan Dışı Gelir ve Kârlar (Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları)671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları679. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar

7.

Finansal tabloların belirli kurallara uygun olarak düzenlenmeleri gerekir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu kurallardandır?

I. Gerçeğe uygunluk

II.  İşletmenin sürekliliği

III. Muhasebenin tahakkuk esası

IV.  Netleştirme

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Finansal tabloların belirli kurallara uygun olarak düzenlenmeleri gerekir. Bunlar,gerçeğe uygunluk, işletmenin sürekliliği, muhasebenin tahakkuk esası, netleştirme(mahsup etme), önemlilik ve birleştirme, karşılaştırmalı bilgi, raporlama sıklığı, sunuluşun tutarlılığı kavramlarıdır

8.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe karından düşülecek istisnalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait karşılıklar
Soru Açıklaması

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde muhasebe kârından düşülecek istisnalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır:• şirketlerin, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar.• kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlar Muhasebe kârı; vergi gideri öncesi dönem kârını (zararını) ifade eder.• anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar• yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar. Doğru yanıt A seçeneğidir.

9.

"Satıcılar hesabı yardımcı hesap kullanılmasını gerektiren bir ana hesap niteliğinde olduğu için envanter günü itibariyle Satıcılar ana hesabı ile tüm yardımcı hesapların toplamının birbirine eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eşitlik yoksa bunun nedeni aranarak gerekli düzeltme kaydı yapılır."

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eşitliğin olmadığı durumlarda yapılanlar arasında gösterilemez?

Doğru Cevap: "C" Her koşulda banka kayıtlarındaki tutar doğru kabul edilir ve satıcıya ödenmesi ya da satıcıdan alınması gereken miktar bu kayıtlara göre belirlenir.
Soru Açıklaması

Satıcıların yani senetsiz borçların envanter işlemleri, hesap karşılaştırması yoluyla yapılır. Dönem sonunda satıcılarla karşılıklı olarak hesap özetleri gönderilerek, işletmenin kayıtlarında görülen senetsiz borç tutarının doğru olup olmadığı araştırılır. Yapılan hesap karşılaştırması sonucunda farklılık çıkabilir. Farkın nedeni işletmeden kaynaklanıyorsa gerekli düzeltme kaydı yapılır. Ayrıca alıcı ve satıcı arasında yıl sonundaki ciroya bağlı olarak veya erken ödemelerle ilgili iskonto anlaşmaları yapılmışsa, hesap karşılaştırması sırsında dikkate alınması gerekir.

10.

Satıcılar hesabı, VUK’nun kaçıncı maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir?

Doğru Cevap: "B" 281
Soru Açıklaması

Satıcılar hesabı, VUK’nun 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir. Buna göre Satıcılar hesabının doğruluğu sağlandıktan sonra, satıcılara olan borçlar hesap kalanının tutarı üzerinden bilançoda gösterilir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.

Aşağıdakilerden hangisi, mali borçların özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Bu kaynaklar içinde işletmelerin banka ve diğer kredi kurumlarından sağladıkları kaynaklar ile borçlanma amacıyla menkul kıymet ihracı ile sağladığı kaynaklar mali borçları oluşturmaktadır.
Soru Açıklaması

Ekonomik yaşamdaki gelişmeler karşısında işletmeler sadece öz kaynakları ile yetinmemekte sıklıkla yabancı kaynaklara başvurmaktadırlar. Bu kaynaklar içinde işletmelerin banka ve diğer kredi kurumlarından sağladıkları kaynaklar ile borçlanma amacıyla menkul kıymet ihracı ile sağladığı kaynaklar mali borçları oluşturmaktadır. Doğru cevap B şıkkıdır.

12.

Ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "C" Hasılat
Soru Açıklaması

GELİR HESAPLARI

Hasılat ise ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır.

13.

Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda kaç kez sunmalıdır?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması

Bir işletme, tam bir finansal tablolar setini (karşılaştırılabilir bilgileri içerecek şekilde) en az yılda bir kez sunmalıdır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan işlemlerden kaynaklanan bir giderdir?

Doğru Cevap: "E" Satılan Hizmet Maliyeti
Soru Açıklaması

 Satılan Hizmet Maliyeti, işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan işlemlerden kaynaklanır. Diğer seçenekler Doğru yanıt E’dir.

15.

İşletmelerin sınırsız sayılan yaşam sürelerinin sınırlı uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden ayrı olarak saptanması aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "D" Dönemsellik 
Soru Açıklaması

Dönemsellik kavramı, işletmelerin sınırsız sayılan yaşam sürelerinin sınırlı uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her döneminfaaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden ayrı olarak saptanmasını ifade eder.

16.

Alacak Senetlerinin tasarruf değerin belirlenmesi işlemine verilen işim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Reeskont değeri
Soru Açıklaması

Alacak Senetlerinin tasarruf değerin belirlenmesi işlemine muhasebede reeskont işlemi de denilmektedir. Doğru cevap B şıkkıdır.

17.

Düzenlendiği an itibarıyla işletmenin finansal durumunu yani varlık ve kaynak yapısını gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması

Bilanço düzenlendiği an itibarıyla işletmenin finansal durumunu yani varlık ve kaynak yapısını gösterir.

18.

TL kasası Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hangi değerleme ölçütü ile değerlenir? 

Doğru Cevap: "A" Gerçeğe uygun değer
Soru Açıklaması

TL Kasası, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre Gerçeğe Uygun Değer, Vergi Usul Kanunu’na göre İtibari Değer ile (üzerine yazılı değer ) değerlenir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde yer alan hesaplardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İşçi Ücret ve Giderleri
Soru Açıklaması

7/A seçeneğinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, hizmet üretim maliyeti, araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderleri alt grupları yer alır. Doğru yanıt B seçeneğidir. 

20.

I. Kar üzerinden döneme ait vergilerin hesaplanması.

II. Giderlerin gelir tablosu hesaplarına aktarılması.

III. Dönem muhasebe karı veya zararının bulunması.

IV. Kar ve zararın bilanço hesaplarına aktarılması.

Yukarıda gelir tablosu hesaplarının kapatılma aşamaları verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu aşamaların sıralaması doğru bir şekilde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" II-III-I-IV
Soru Açıklaması

İşletmelerin faaliyetleri, dönemsellik kavramı gereğince belirli dönemlere ayrılarak değerlendirilir. Dönemsonunda maliyet hesaplarında izlenen giderlerin gelir tablosu hesaplarına aktarılması, döneme ait gelir ve giderler kontrol edildikten sonra bütün gelir ve gider hesaplarının Dönem Kârı veya Zararı hesabına aktarılarak dönem muhasebe kârı veya zararının bulunması gerekir. Bulunan kârüzerinden döneme ait vergiler hesaplandıktan sonra dönem net kârı veya zararı hesaplanır. Bulunan kâr veya zarar bilanço hesaplarına aktarılarak gelir tablosu hesapları kapatılır. Doğru yanıt A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler