• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.

Ticari borçlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Ticari borçlar yalnızca mal alımından kaynaklanan borçlardır. 
Soru Açıklaması

Ticari borçlar, işletmenin ticari faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet alımından kaynaklanan borçlarıdır. Senetsiz ya da senetli olabilir. Senetsiz (açık hesap, cari hesap)borçlar, Satıcılar hesabında; senetli borçlar ise Borç Senetleri hesabında izlenir. Görüldüğü gibi ticari borçlar yalnızca mal alımından kaynaklanmaz. Bu nedenle doğru yanıt E'dir. 

2.

Dönemsonunda hisse senedi yatırımlarının değerinde düşüklük varsa muhasebenin hangi ilkesi gereği karşılık ayrılır? 

Doğru Cevap: "E" İhtiyatlılık kavramı
Soru Açıklaması

Dönemsonunda hisse senedi yatırımlarının değerinde düşüklük varsa ihtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayrılacaktır.

3.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu olan yedeklere ....... .........adı verilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

Doğru Cevap: "E" Yasal Yedekler
Soru Açıklaması

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması zorunlu olan yedeklerdir. I. Tertip ve II Tertip olarak hesaplanır.

4.

Gelir ve giderlerin dönem bakımından kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Dönembaşında gelir tablosunda yer alan bütün hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabında açılır.
Soru Açıklaması

Dönem Kârı veya Zararının BulunmasıDönemsonunda dönem kârı veya zararını bulmak için gelir tablosunda yer alan bütün hesaplar 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır. Dönemin geliri ile gideri karşılaştırılır. Eğer gelirler giderleri aşıyorsa kâr; giderler gelirleri aşıyorsa zarar vardır.

5.

Kurumlar vergisi oranı şirketler için yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "D" %22
Soru Açıklaması

Kurumlar vergisi oranı şirketler için % 22’dir. Doğru cevap D'dir.

6.

I. Her dönem gider yazılacak faiz gideri hesaplanır. (Tahvilin defter değeri ile efektif faiz oranı olan %9 çarpılır)

II.  Döneme düşen (gider yazılacak) iskonto tutarı hesaplanır (Yukarıdaki aşamalarda hesaplanan tutarların farkıdır)

III. Döneme ilişkin tahakkuk eden faiz gideri hesaplanır (Tahvilin nominal değeri ile üzerinde yazılı olan faiz oranı çarpılır)

Etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto tutarının yıllara dağıtılmasında yukarıdaki işlemlerin gerçekleştirilme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I. III. ve II.
Soru Açıklaması

Etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto tutarının yıllara dağıtılmasında sırasıylaaşağıdaki işlemler yapılır.I. Her dönem gider yazılacak faiz gideri hesaplanır. (Tahvilin defter değeri ile efektif faiz oranı olan %9 çarpılır).

II. Döneme ilişkin tahakkuk eden faiz gideri hesaplanır (Tahvilin nominal değeri ile üzerinde yazılı olan faiz oranı çarpılır).

III. Döneme düşen (gider yazılacak) iskonto tutarı hesaplanır (Yukarıdaki aşamalarda hesaplanan tutarların farkıdır).

7.

Maliyet hesaplarının ilgili gider hesaplarına aktarımından sonra gelir tablosundayer alan Satışların Maliyeti içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: "E" Satıştan İadeler
Soru Açıklaması

Maliyet hesaplarının ilgili gider hesaplarına aktarımından sonra gelir tablosundayer alan bütün gider hesapları aşağıda toplu olarak gösterilmektedir. Bu hesaplarincelendiğinde işletmenin giderlerinin ana faaliyet konusunu oluşturan işlemlerdenve ana faaliyet konusu dışındaki işlemlerden kaynaklandığı görülmektedir.61. Satış İndirimleri (-)610. Satıştan İadeler (-)611. Satış İndirimleri (-)612. Diğer İndirimler (-)62. Satışların Maliyeti (-)620. Satılan Mamuller Maliyeti (-)621. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)622. Satılan Hizmet Maliyeti(-)623. Diğer Satışların Maliyeti (-)

8.

Aşağıdaki hangisi işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" İşletmelerin üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar
Soru Açıklaması

İşletmelerin üçüncü kişilere verdikleri avans, kredilerden yapılan tahsilatlar yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarından birisidir.  

9.

Aşağıdakilerden hangisi, öz kaynaklarda Yedekler özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Kâr dağıtımı yapılırken ayrılması gereken yedekler ayrıldıktan sonra dağıtılacak kâr payı tutarı belirlenir.

Soru Açıklaması

Yedekler, işletme kârlarının gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı sermayenin korunması veya oto finansman amacıyla dağıtılmayarak işletmede tutulan kısımlarıdır.  Kâr dağıtımı yapılırken ayrılması gereken yedekler (ihtiyatlar) ayrıldıktan sonra dağıtılacak kâr payı (temettü) tutarı belirlenir. Doğru cevap B şıkkıdır.

10.

Ortaklara sahip oldukları belli tertip sermaye ile orantılı olarak dağıtılan kârlara ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Temettüler
Soru Açıklaması

Temettüler: Ortaklara sahip oldukları belli tertip sermaye ile orantılı olarakdağıtılan kârlardır. Doğru cevap C'dir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde bir işletmenin uzun vadeli amaçlarla satın aldığı veya çeşitli nedenlerle bir yıl içinde nakde dönüştürme olanağı bulunmayan veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan menkul kıymetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Mali duran varlıklar
Soru Açıklaması

Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde bir işletmenin uzun vadeli amaçlarla satın aldığı veya çeşitli nedenlerle bir yıl içinde nakde dönüştürme olanağı bulunmayan veya yasal zorunluluklar nedeniyle elde tutulan menkul kıymetler mali duran varlıklar sınıfını oluşturmaktadır.

12.

Aşağıdaki hesaplardan hangisi işletmenin dönem sonu bilançosunda yer alan bir hesaptır?

Doğru Cevap: "A" Yurtiçi Satışlar
Soru Açıklaması

Yurtiçi Satışlar hesabı işletmenin gelir tablosu hesabıdır. Diğer şıklar bilanço hesaplarıdır. Dönem net karı hesabı ise hem bilanço da hem de gelir tablosunda yer alan bir hesaptır. 

13.

İç verim oranı olarak da bilinen gelecekteki nakit tahsilatları tam olarak defter değerine indirgeyen oran aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Etkin faiz oranı
Soru Açıklaması

Etkin faiz oranı, gelecekteki nakit tahsilatları tam olarak defter değerine indirgeyen orandır. İç verim oranı olarak da bilinir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi alınması ile sağlananlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Borçlanma belgesi sağlar
Soru Açıklaması

Hisse senetleri, sermaye şirketlerinin sermaye paylarını temsil eden belgeleridir. Hisse senedi, sahibine kısaca aşağıdaki olanakları sağlamaktadır:• Kârdan pay elde etmek• Yönetimde oy hakkı• Borsada fiyat hareketlerinden kâr (zarar)

Tahviller ise, anonim şirketlerin, iktisadi devlet teşekküllerinin ve kamu kuruluşlarının borç para temin etmek amacıyla çıkardıkları borçlanma belgeleridir. Tahvil yatırımcısına, faiz kazancı (faiz kuponları aracılığı ile) ve varsa nominaldeğerden daha düşük bir bedelle ihraç edilmişse aradaki fark kadar getiri sağlar. Doğru yanıt B seçeneğidir.

15.

".........................., Londra Bankalar arası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerine ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır."

Tanımı verilen boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" Libor
Soru Açıklaması

LİBOR, Londra Bankalar arası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerine ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır. Londra saati ile 11:00’ de sabitlenen bu oran piyasalar tarafından referans faizi olarak kullanılmaktadır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi, bir amortisman yöntemi değildir?

Doğru Cevap: "D" Kıst Amortisman
Soru Açıklaması

Vergi mevzuatımıza göre binek otoları için kıst amortisman hesaplanır. Otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonetler bu gruba girmezler. Yalnızca, tescil belgelerinde binek otosu yazan otomobiller için kıst amortisman hesaplanır. İşletmeler satın aldıkları binek otoları için normal amortisman ya da azalan bakiyeler yönteminden birini tercih edecek, ancak hesaplama farklı yapılır. Doğru cevap D şıkkıdır.

17.

Yabancı para cinsinden borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulması söz konusudur. Bu durumda iskonto oranı olarak aşağıdakilerden hangisini esas alır?

Doğru Cevap: "D" Libor 
Soru Açıklaması

Yabancı para cinsinden borç senetlerinin de reeskonta tabi tutulması söz konusudur. Bu durumda iskonto oranı olarak Libor esas alınmalıdır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi nominal değerle ihraç edilen tahvildir?

Doğru Cevap: "D" Başa baş tahvil
Soru Açıklaması

Nominal değerle ihraç edilen tahvillere başa baş tahvil denir.

19.

Satıcılar hesabı VUK 281. maddesi gereği hangi değerle değerlenir?

Doğru Cevap: "A" mukayyet
Soru Açıklaması

Satıcılar hesabı, VUK’nun 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir. Buna göre Satıcılar hesabının doğruluğu sağlandıktan sonra, satıcılara olan borçlar hesap kalanının tutarı üzerinden bilançoda gösterilir.

20.
Alacakların tahsil edilememe riskini azaltmak, Alacaklarını sağlam esaslara bağlamak, Nakit sıkıntısını önlemek, Satış yapmak  Yukarıdakilerden hangileri alacak senetlerinin faydaları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" I,II,III
Soru Açıklaması

İşletmelerin her zaman peşin mal ve hizmet satışı yapmaları mümkün değildir. İşletmelerin kredili olarak yapmış oldukları satışları bir belge karşılığında yapması durumunda alınan belgeye Alacak Senedi adı verilir. Alacak senedi, bir alacak hakkını gösteren yazılı bir belgedir. İşletmelerin yapmış oldukları satışları karşılığında aldıkları senetler, işletmeye bir takım fayda sağlarlar. Bu faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:• Alacakların tahsil edilememe riskini azaltmak,• Alacaklarını sağlam esaslara bağlamak,• Nakit sıkıntısını önlemek, işletmeler nakit sıkıntısı yaşadıklarında ellerindebulunan alacak senetlerini bankalara iskonto ettirmek veya borçlusu bulunduğu kişiye ciro etmek suretiyle nakit sıkıntılarını önleyebilirler.

Görüldüğü gibi Iv. öncülde yer alan bilgi yanlıştır. Doğru yanıta ulaşmak için I, II ve III numaralı öncülün birlikte verildiği seçenek aranmalıdır. Bu nedenle doğru yanıt A'dır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler