• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.

Aşağıdakilerden hangisi öz kaynakların dönem sonunda yapılacak işlemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Net kârın tespiti
Soru Açıklaması

Öz kaynaklara ilişkin olarak dönem sonunda yapılan işlemler dönem net kârının ve yedeklerin hesaplanmasına ilişkin işlemleri kapsar. Doğru yanıt B’dır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Vergi mevzuatımıza göre yenileme fonuna kayıt yapılmasının ve fonun kullanılmasının  koşullarındandır?

I. Bilanço esasına göre defter tutulması

II. Varlığı yenilenmek üzere satıldığına ilişkin ilgili idari kurul kararının olması

III. Satın alınacak yeni varlığın satılan varlıkla benzer nitelikte olması

IV.  Üç yıl içinde yeni varlığın satın alınmış olmasıdır.

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Vergi mevzuatımıza göre yenileme fonuna kayıt yapılmasının ve fonunkullanılmasının belirli koşulları vardır. Bunlar:• Bilanço esasına göre defter tutulması,• Varlığı yenilenmek üzere satıldığına ilişkin ilgili idari kurul kararının olması,• Satın alınacak yeni varlığın satılan varlıkla benzer nitelikte olması,• Üç yıl içinde yeni varlığın satın alınmış olmasıdır.

3.

İşletmelerin sürekliliği kavramının uygunluğu değerlendirilirken yönetim, bununla sınırlı olmamakla birlikte en azından raporlama bilanço tarihinden sonraki kaç  aya ilişkin mevcut bilgileri dikkate alır?

Doğru Cevap: "E" 12
Soru Açıklaması

İşletmelerin sürekliliği kavramının uygunluğu değerlendirilirken yönetim, bununla sınırlı olmamakla birlikte en azından raporlama bilanço tarihinden sonraki on iki aya ilişkin mevcut bilgileri dikkate alır.

4.

Hangisi Yasal zorunluluk bakımından yedeklerin sınıflandrılma biçimlerindendir?

Doğru Cevap: "A" İhtiyari yedekler
Soru Açıklaması

Yedekler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bir sınıflama yedek ayırmaamacına göre yapılır ve yedekler, genel yedekler ve özel yedekler olarak sınıflandırılır. Diğer bir sınıflama yasal zorunluluk bakımından yapılmaktadır ve yedekler, yasalyedekler ve ihtiyari yedekler olarak ayrılmaktadır. Tekdüzen Muhasebe Sistemindeyedekler kâr yedekleri ve sermaye yedekleri olarak iki gruba ayrılmaktadır

5.
Amortisman hesaplamasında aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gereken yoktur?
Doğru Cevap: "B" Varlığın satıldığı yıl.
Soru Açıklaması

Ülkemizde, binek otoları hariç tüm maddi duran varlıklar yılın son günü bilealınmış olsalar dahi bir yıllık amortisman ayrılır. Vergi mevzuatımıza göre maddiduran varlıkların satıldıkları yıl için amortisman ayrılması mümkün değildir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi, Banka Kredileri türüdür?

Doğru Cevap: "E" Dönemsonu Faiz Tahakkuku
Soru Açıklaması

Banka kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda yapılması gereken bir diğer işlem de dönemsonuna kadar geçen sürede tahakkuk etmiş olan faizin hesaplanarak, kaydedilmesidir. Doğru cevap E şıkkıdır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yapılan harcamanın özel maliyet olarak kabuledilebilmesi için gerekli unsurlardan değildir?

I.  Kiralanan bir varlığa yatırım yapılması,II. Yapılan yatırımın ekonomik ömrünün bir yıldan uzun olması,III.Yapılan yatırımın kira süresi sonunda kiracı tarafından alınamaması.

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

Yapılan harcamanın özel maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki üç unsurun da var olması gerekir.• Kiralanan bir varlığa yatırım yapılması,• Yapılan yatırımın ekonomik ömrünün bir yıldan uzun olması,• Yapılan yatırımın kira süresi sonunda kiracı tarafından alınamaması.

8.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri genel amaçlı finansal tablolardandır?

I. Bilanço

II.Gelir tablosu

III. Öz sermaye değişim tablosu

IV. Nakit akış tablosu 

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Genel amaçlı finansal tablolar; bilanço (finansal durum tablosu), gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu ve nakit akış tablosudur.

9.

Maddi Duran Varlıkların Sayımı ile ilgili bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?I.Sayım işlemi mevcut varlıkların sayılması yoluyla yapılır.

II.Sayım sonuçları ile kayıtlar karşılaştırılır ve sadece fazlalık belirlenir.

III.Sayım sırasında fazla çıkan varlıklar, ilgili varlık hesabına emsal bedelle değerlenerek kaydedilirken, fazlalığın nedeni araştırılmak üzere “397. Sayım ve Tesellüm Fazlaları” hesabına kaydedilir.

Doğru Cevap: "D" I-III
Soru Açıklaması

Maddi Duran Varlıkların Sayımı Bilindiği gibi sayım işlemi mevcut varlıkların sayılması yoluyla yapılır. Sayım sonuçları ile kayıtlar karşılaştırılır ve fazlalık veya noksanlıklar belirlenir. Sayım sırasında fazla çıkan varlıklar, ilgili varlık hesabına emsal bedelle değerlenerek kaydedilirken, fazlalığın nedeni araştırılmak üzere “397. Sayım ve Tesellüm Fazlaları” hesabına kaydedilir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tek Düzen Muhasebe Sisteminin alt gruplarındandır?

I. Uzun vadeli alacaklar

II.  Mali duran varlıklar

III.  Maddi duran varlıklar

IV. Maddi olmayan duran varlıklar

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Tek Düzen MuhasebeSistemi’nde aşağıda belirtildiği gibi çeşitli alt gruplara ayrılmıştır.• Uzun vadeli alacaklar• Mali duran varlıklar• Maddi duran varlıklar• Maddi olmayan duran varlıklar• Özel tükenmeye tabi varlıklar• Diğer duran varlıklar

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.

Dönem Kârı veya Zararı hesabına ait kod aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 690 kodlu
Soru Açıklaması

Bildiğiniz gibi dönemsonunda tüm gelir hesapları ile tüm gider hesapları 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

12.

İşletme 8 Kasım 2015 tarihinde maliyeti 15.000 Lira , kalıntı değeri 5.000 Lira ve ekonomik ömrü 8 yıl olan bir demirbaş satın almıştır. Söz konusu demirbaşın azalan bakiyeler yöntemine göre birinci yılın sonunda net defter değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" 7.500
Soru Açıklaması

Azalan bakiyelerle amortisman oranı =2xNormal amortisman oranı

Azalan bakiyelerle amortisman oranı =2 x 0,125= 0,25

(15.000-5.000) x 0.25 = 2.500

Net defter değeri = 10.000 - 2.500 = 7.500

13.

Borç senetlerini tasarruf değeri ile değerleyen bir işletmede borç senetlerinin nominal değeri 45.000 TL; tasarruf değerleri ise 38.000 TL’dir. Yapılacak yevmiye kaydında alacaklandırılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Reeskont faiz gelirleri
Soru Açıklaması

Paranın zaman değerinden ötürü, borç senetlerinin değerleme günündeki tasarruf değeri, vade bitimindeki değerinden, daha düşük olacağı için aradaki fark (iskonto tutar = 45.000- 38.000) 7.000 TL, Reeskont Faiz gelirleri hesabına alacak kaydedilir. Borç Senetleri Reeskontu hesabına borç kaydedilerek, pasifi düzenleyici bir hesap olarak bilançoda Borç Senetleri hesabının altında eksi olarak gösterilir. Doğru yanıt E’dir.

14.

İşletmeler, ........................................  hariç, tüm finansal tablolarını muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenler. Bu cümlede yer alan boşluğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

Doğru Cevap: "B" Nakit Akış Tablosu
Soru Açıklaması

İşletmeler, nakit akış tablosu hariç, tüm finansal tablolarını muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenler. Muhasebenin tahakkuk esası kullanıldığı zaman ilgili kalemler tahakkuk kriterlerine uydukları takdirde varlıklar, borçlar, özkaynaklar, gelirler ve giderler olarak muhasebeleştirir.

15.

 Dipnotlarda İşletmeler hakkında bilgi açıklayan hangisidir?

Doğru Cevap: "C" • İşletmelerin faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması
Soru Açıklaması

 İşletmeler hakkında aşağıdaki bilgiler açıklanır:

• İşletmelerin kayıtlı olduğu yer ve yasal yapısı ve kayıtlı büronun adresi

• İşletmelerin faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması 

• Ana şirketin adı ve grubun son sahibi

• İşletmeler belirli bir süre için kurulmuşsa, söz konusu sürenin uzunluğuna ilişkin bilgi.

16.

İşletmeler, kiralamış oldukları gayrimenkulleri kullanım amacına uygun hale getirebilmek için kalıcı yatırımlar yapabilirler. Bu kapsamda yapılan harcamalar hangi  hesapta izlenir?

Doğru Cevap: "B" Özel Maliyetler
Soru Açıklaması

İşletmeler, kiralamış oldukları gayrimenkulleri kullanım amacına uygun hale getirebilmek için kalıcı yatırımlar yapabilirler. Bu kapsamda yapılan harcamalar Özel Maliyetler hesabında izlenir.  Doğru cevap B şıkkıdr.

17.

A işletmesinin 5000 USD olan senet borcu 30000 TL olarak kaydedilmiştir. Maliye bakanlığının yıl sonu için belirlediği kur 1 USD=5,75 TL'dir. Buna göre kambiyo karı hesabına devredecek tutar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1250
Soru Açıklaması

İşletmeler, varsa yabancı para cinsinden düzenlenmiş borç senetlerini değerlerken senetsiz borçlarda olduğu gibi kurdaki değişime paralel olarak borç senetlerinin Türk lirası tutarını artırır ya da azaltırlar. Örnekte verilen işletmenin borcu kur farkından dolayı 1250 TL düşmüştür. Bu nedenle bu fark kambiyo karı olarak kaydedilmelidir. 

18.

Kıst amortisman yöntemi aşağıdaki hangi maddi duran varlık için uygulanır?

Doğru Cevap: "D" Binek otomobil.
Soru Açıklaması

Vergi mevzuatımıza göre binek otoları için kıst amortisman hesaplanır. Otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonetler bu gruba girmezler.

19.

İşletme sahiplerinden edinilen kaynağa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Öz Kaynak
Soru Açıklaması

İşletme sahiplerinden edinilen kaynağa öz kaynak, üçüncü kişilerden sağlanan kaynağa ise yabancı kaynak denilmektedir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneğinde yer alan hesaplardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Genel Yönetim Giderleri
Soru Açıklaması

7/B Maliyet Hesapları aşağıda yer almaktadır:790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri791. İşçi Ücret ve Giderleri792. Memur Ücret ve Giderleri793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler794. Çeşitli Giderler795. Vergi, Resim ve Harçlar796. Amortismanlar ve Tükenme Payları797. Finansman Giderleri798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı (-)799. Üretim Maliyet Hesabı Doğru yanıt D seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok