• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi borç senetleri ile ilgili doğru bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "D" Banka kredileri ile ilgili olarak dönemsonunda yapılması gereken bir diğer işlem
de dönemsonuna kadar geçen sürede tahakkuk etmiş olan faizin hesaplanarak,
kaydedilmesidir

Soru Açıklaması

Borç SenetleriBorç senetleri, işletmenin yetkililerince imzalanmış bonolar ve kabul edilmiş poliçelerdir. Pasif karakterli bir hesap olan Borç Senetleri hesabının alacağına senetli borçlar nominal değerleriyle kaydedilir. Bu hesap, bir önceki dönemden devreden borç senetleri, kredili alışlar veya alınan hizmetler karşılığı verilen bonolar, satıcılara olan senetsiz borçlar için verilen bonolar veya poliçe kabul edilmesi gibi nedenlerle alacaklandırılırken senet bedelleri ödendikçe  orçlandırılır. Dönemsonunda hesabın alacak kalanı işletmenin senetli borçlarının toplamını gösterir.

2.

İşletmenin varlıklar üzerinde haklarını gösteren grup aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Özkaynaklar
Soru Açıklaması

Özkaynaklar sermaye kavramını içinde barındırmaktadır. Sermaye kavramı işletme ortaklarının işletme kuruluşunda ortaya koydukları değerdir. Bu değerde işletme yaşamı boyunca artış olabilir. Varlıklar ve kaynaklar bilançonun diğer gruplarıdır. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır. 

3.

Bilanço kaç şekilde düzenlenebilir?

Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması

Bilanço rapor tipi veya hesap tipi şeklinde düzenlenebilir. 

4.

Aşağıdakilerden hangisi, ticari borçlarda Satıcıların  VUK’a göre değerleme özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Satıcılar hesabının doğruluğu sağlandıktan sonra, satıcılara olan borçlar hesap kalanının tutarı üzerinden bilançoda gösterilir.
Soru Açıklaması

Satıcılar hesabı, VUK’nun 281. maddesi gereği mukayyet değerle değerlenir. Buna göre Satıcılar hesabının doğruluğu sağlandıktan sonra, satıcılara olan borçlar hesap kalanının tutarı üzerinden bilançoda gösterilir. Doğru cevap B şıkkıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi envanteri kolaylaştırıcı yöntemlerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Perakende
Soru Açıklaması

Envanteri kolaylaştırmak amacıyla kullanılan yöntemler Türkiye MuhasebeStandartları’nda belirtilmektedir. Bu bağlamda TMS 2 Stoklar standardı standart maliyet yönteminin ve perakende yönteminin kullanılmasını önermektedir.

6.

Öz Kaynaklara İlişkin Dönemsonu İşlemlerinden hangisi Yedeklerinden Sermaye Yedeklerinin bir özelliğidir?               

Doğru Cevap: "E" Hisse senedi ihraç primleri,
Soru Açıklaması

Sermaye yedekleri ise sermaye hareketleri nedeni ile ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarlardır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde sermaye yedekleri; Hisse senedi ihraç primleri VE Hisse senedi iptal kârları'dır. Doğru cevap E şıkkıdır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi, Borç senetlerinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" İşletmenin yetkililerince imzalanmış bonolar ve kabul edilmiş poliçelerdir.
Soru Açıklaması

Borç senetleri, işletmenin yetkililerince imzalanmış bonolar ve kabul edilmiş poliçelerdir. Pasif karakterli bir hesap olan Borç Senetleri hesabının alacağına senetli borçlar nominal değerleriyle kaydedilir. Doğru cevap D şıkkıdır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi 7/B maliyet hesapları arasındadır?

Doğru Cevap: "D" 791. İşçi Ücret ve Giderleri
Soru Açıklaması

7/B Maliyet Hesapları aşağıda yer almaktadır:790. İlk Madde ve Malzeme Giderleri791. İşçi Ücret ve Giderleri792. Memur Ücret ve Giderleri793. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler794. Çeşitli Giderler795. Vergi, Resim ve Harçlar796. Amortismanlar ve Tükenme Payları797. Finansman Giderleri798. Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı (-)799. Üretim Maliyet Hesabı

9.
 • Finansal tablolar işletmelerin muhasebe sürecinde üretmiş oldukları çıktılardır.
 • Finansal tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının biçimlendirilmiş sunumudur.
 • Dipnotlarda finansal tablo kalemlerine ait ilave bilgiler verilir.
 • Finansal tablolar ve finansal raporlama ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
  • Finansal tablolar işletmelerin muhasebe sürecinde üretmiş oldukları çıktılardır.
  • Finansal tablolar işletmenin finansal durumunun ve finansal performansının biçimlendirilmiş sunumudur.
  • Dipnotlarda finansal tablo kalemlerine ait ilave bilgiler verilir. 

  Yukarıdaki ifadelerin hepsi doğrudur.

  10.

  Yukarıdaki muhasebe kaydı hangi işleme aittir?

  Doğru Cevap: "B" Faiz gelirinin tahakkuk ettirilmesi
  Soru Açıklaması

  Faiz gelirin he­saplara alınması yani tahakkuk ettirilmesi

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 2
  11.

  Dönemsonunda yapılan değerlemede bağlı menkul kıymetlerde izlenen ve borsayakayıtlı olmayan (B) AŞ’ye ait ortaklık payının gerçeğe uygun değerinin, maliyetininT5.000’nin altına düştüğü belirlenmiştir. Bu durumda aşağıdaki kalemlerden hangisi veya hangileri  ile kayıt yapılması gerekmektedir.

  I. 654 KARŞILIK GİDERLERİ HS.

  II. 241 BAĞLI MENKUL KIYMET. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS.

  III. 240 BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS. 

  Doğru Cevap: "B" I,II
  Soru Açıklaması

  654 KARŞILIK GİDERLERİ HS.

  241 BAĞLI MENKUL KIYMET. DEĞERDÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS.

  12.

  Aşağıdakilerden hangisi 7/A seçeneğinde yer alan alt gruplardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "B" Genel tüketim ve stoklama giderleri
  Soru Açıklaması

  7/A seçeneğinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, hizmet üretim maliyeti, araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderleri alt grupları yer alır.

  13.

  Vergi gideri öncesi dönem kârını ifade eden kavram ?

  Doğru Cevap: "A" Muhasebe kârı
  Soru Açıklaması

  Vergiye tabi kâr (mali zarar); vergi yasaları tarafından konulan kurallara göre birhesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazanımısağlayan) kârı (zararı) ifade eder.Vergiye tabi kârı bulabilmek için hareket noktası Muhasebe Kârı’dır. Yani muhasebede bulunan kâr Muhasebe Kârı’dır. Muhasebe Kârı bulmadan vergiye tabikâr bulunmaz.İşletmeler Gelir Vergisine veya Kurumlar Vergisi’ne tabi olarak dönem kârıüzerinden vergi öderler

  14.

  İşletmenin 30.000 Lira bedelle satın almış olduğu patent hakkının birikmiş itfa payı 10.000 Lira’dır. Değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ise  25.000 Lira olarak belirlenmiştir. Bu durumda patentin yeniden değerlenmiş itfa payı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" 12.500
  Soru Açıklaması

  Gerçeğe uygun değer/ Net defter değeri = Yeniden Değerleme Oranı

  25.000 /(30.000-10.000) = 1.25

  Yeniden değerlenmiş maliyet: 30.000 x 1,25 = 37.500

  Yeniden değerlenmiş itfa payı: 10.000 x 1,25 = 12.500

  15.
 • Bilanço
 • Kapsamlı gelir tablosu
 • Özkaynak değişim tablosu
 • Nakit akış tablosu
 • Yukarıdakilerden hangilerinde bulunan her kalem, dipnotlarda verilen ilgili bilgiye atıfta bulunulur? 

  Doğru Cevap: "E" Hepsi 
  Soru Açıklaması

  Bilanço, kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosundaki her kalem, dipnotlarda verilen ilgili bilgiye atıfta bulunulur. Bu nedenle doğru yanıt E'dir. 

  16.

  Aşağıdakilerden hangisi, İskontolu Tahvil İhracı yöntemlerinden, Eşit paylı yöntemin özelliklerindendir?

  Doğru Cevap: "A" Bu yöntemde iskonto tutarı, borcun vadesine bölünerek yıllara eşit olarak dağıtılır.
  Soru Açıklaması

  Eşit Paylı Yöntem, iskonto tutarı, borcun vadesine bölünerek yıllara eşit olarak dağıtılır. dOĞRU CEVAP a ŞIKKIDIR.

  17.

  Daha önce düzenlenen 5.000 lira tutarındaki çekin işletmenin hesabından çekildiği öğrenilmiştir. Bu durumda dönem sonunda yapılması gereken düzeltme kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?

  Doğru Cevap: "A" VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.
  Soru Açıklaması

  Daha önce düzenlenen 5.000 lira tutarındaki çekin işletmenin hesabından çekildiği öğrenilmiştir. Bu durumda;

  103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS.    10.000

               102 BANKALAR HS.                                           10.000

  18.

  İşletme, ₺70.000 bedelle bir makine satın almak amacıyla 01 Eylül 20X0 tarihinde bankadan ₺70.000, bir yıl vadeli kredi almıştır. Kredinin faiz oranı % 15’tir. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydında hangi hesap kaç ₺ alacaklanır?

  Doğru Cevap: "E" Gider Tahakkukları Hs. ₺3.500
  Soru Açıklaması

  70.000x15%=10.500 yıllık faiz

  10.500/12=875 aylık faiz

  875x4= 3.500 dört aylık faiz

  19.

  Ortaklara ve kârdan pay alan diğer kişilere dağıtılmasına karar verilen kârın ne kadarı kadar II. Tertip yedek ayrılır?

  Doğru Cevap: "C" %10
  Soru Açıklaması

  Ortaklara ve kârdan pay alan diğer kişilere dağıtılmasına karar verilen kârın % 10 kadar II. Tertip yedek ayrılır

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi  "Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar" ın hasılat hesaplarından biri değildir? 

  Doğru Cevap: "D" Önceki Dönem Gelir ve Kârları
  Soru Açıklaması

  Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar;İştiraklerden Temettü GelirleriBağlı Ortaklıklardan Temettü GelirleriFaiz GelirleriKomisyon GelirleriKonusu Kalmayan KarşılıklarMenkul Kıymet Satış KârlarıKambiyo KârlarıReeskont Faiz GelirleriEnflasyon Düzeltme KârlarıDiğer Olağan Gelir ve Kârlar

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler