• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

Genel üretim giderleri içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: "A" Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları
Soru Açıklaması

Genel Üretim Giderleri730. Genel Üretim Giderleri731. Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı (-)732. Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları733. Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları734. Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları74. Hizmet Üretim Maliyeti740. Hizmet Üretim Maliyeti741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı (-)742. Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesapları

2.

İşletmelerin varlıkları ile borçları ve gelirleri ile giderleri finansal tablolarda ayrı ayrı göstermesi hangi kavram ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Netleştirme
Soru Açıklaması

İşletmelerin varlıkları ile borçları ve gelirleri ile giderleri finansal tablolarda ayrı ayrı göstermesi netleştirme (mashup etme) kavramı ile açıklanmaktadır.  

3.
Finansal tablolarda verilen dipnotlar aşağıda verilen bilgilerden hangisini içermez ?
Doğru Cevap: "D" Nakit akışını
Soru Açıklaması

Nakit akışı finansal tablolarda sunulması gereken bir konudur. Dipnotlar finansal tabloların daha iyi anlaşılması hakkında bilgiler vermektedir.

4.

Ortalama maliyet yöntemi, stoklarla ilgili işlemlerini devamlı envanter yöntemine göre muhasebeleştiren bir işletme tarafından kullanılması durumunda hangi adı alır?

Doğru Cevap: "B" Hareketli ortalama maliyet yöntemi
Soru Açıklaması

Ortalama maliyet yöntemi, stoklarla ilgili işlemlerini devamlı envanter yöntemine göre muhasebeleştiren bir işletme tarafından kullanılması durumunda hareketli ortalama maliyet yöntemi adını alır. Doğru cevap B seçeneğidir.

5.

I. İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olmasıII. İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi;III. Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;IV. İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması;V. İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

Mal satışına ilişkin hasılatın finansal tablolara yansıtılması için yukarıdaki koşullardan hangisinin ya da hangilerinin yerine gelmesi gerekir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır.• İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması;• İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi;• Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;• İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması;• İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

6.

Genellikle stok devir hızı düşük, sayıca az ve parasal değeri yüksek özellikli malların ticaretini yapan işletmeler tarafından tercih edilen maliyet akış varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Gerçek Parti Maliyeti Varsayımı
Soru Açıklaması

Gerçek Parti Maliyeti Varsayımı, işletmelerin sattıkları malların ve dönemsonunda ellerinde bulunan ticari mal stoku maliyetinin, söz konusu varlıkların satın alındıkları değer üzerinden belirlenmesini esas alan bir yöntemdir. Genellikle stok devir hızı düşük, sayıca az ve parasal değeri yüksek özellikli malların ticaretini yapan işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

7.

Stokların fiziki sayımında, işletmenin envanter işlemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Satış fiyatının altında fiyatlandırılan stoklar dikkate alınmalı,

Soru Açıklaması

Stokların fiziki sayımında, işletmenin envanter işlemlerinde; İşletmenin satışlarına engel olmamalı, konusunda uzman bir ekip tarafından süratli bir şekilde yapılmalı, işletme yöneticilerinin ve yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmeli ve işletme üst yönetiminin sayım sonucunu etkileyecek müdahalelere meydan vermeyecek şekilde tarafsız bir sayım gerçekleştirilmelidir. Doğru cevap C şıkkıdır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kurumlar vergisinden indirilecek giderlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
Soru Açıklaması

Kurumlar Vergisinden İndirilecek Giderler:

  • Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri
  • İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri
  • Genel heyet toplantıları için yapılan giderlerle birleşme, fesih ve tasfiye giderleri
  • Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait karşılıklar
  • Genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı
  • 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si
  • Kurumlar vergisi beyannamelerinde her yılın zararı ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar
  • Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları

Doğru cevap E'dir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi, Stok hareketlerinin kayıt yöntemlerinde farklılıkları oluşturan nedenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Döviz artışı
Soru Açıklaması

Stok hareketlerinin kayıt yöntemlerinde farklılıklar olabilir. Fire, çalınma, bozulma, modası geçme, fiyat düşmesi vb. nedenlerle mevcut malların değeri gösterilmeyebilir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeğidir?

Doğru Cevap: "E" Hisse senedi iptal kârlar
Soru Açıklaması

Sermaye yedekleri; sermaye hareketleri nedeni ile ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarlardır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde sermaye yedekleri; Hisse senedi ihraç primleri ve Hisse senedi iptal kârları şeklinde sınıflandırılmıştır. Doğru yanıt E’dir.

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

Vergi gideri öncesi dönem kârı/zararı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Muhasebe kârı
Soru Açıklaması

Muhasebe kârı; vergi gideri öncesi dönem kârını (zararını) ifade eder.

12.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri İşletmeler dipnotları normal olarak, kullanıcıların finansal tabloları anlamalarını ve bunların diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırmalarını kolaylaştırmak için sunulan bilgilerdendir?

I. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum durumu

II. Uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti

III.  Her tablonun ve sunulan her kalemin sıralanış biçimiyle aynı sıralama düzeninde, bilanço, kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakitakış tablosunda sunulan her kalem için destekleyici bilgi.

IV. Koşullu borçlar ve henüz muhasebeleştirilmemiş sözleşmeye bağlı borçlarve Finansal olmayan açıklamalar, örneğin işletmenin finansal risk yönetimhedefleri ve politikalarını açıklar

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

şletmeler dipnotları normal olarak, kullanıcıların finansal tabloları anlamalarını ve bunların diğer işletmelerin finansal tablolarıyla karşılaştırmalarını kolaylaştırmak için, aşağıdaki bilgileri sunar:• Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum durumu,• Uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti,• Her tablonun ve sunulan her kalemin sıralanış biçimiyle aynı sıralama düzeninde, bilanço, kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakitakış tablosunda sunulan her kalem için destekleyici bilgi,• Koşullu borçlar ve henüz muhasebeleştirilmemiş sözleşmeye bağlı borçlarve Finansal olmayan açıklamalar, örneğin işletmenin finansal risk yönetimhedefleri ve politikalarını açıklar.

13.

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi finansal tablolardan bilançoya ait bir bilgidir?

Doğru Cevap: "D" Varlıklar=Borçlar+Sermaye eşitliğine dayanmaktadır. 
Soru Açıklaması

Sorunun doğru yanıtı D şıkkıdır. C şıkkı gelir tablosuna ait bir bilgi iken A, B ve E şıkkı nakit akış tablosuna ilişkin bilgilerdir. 

14.

I. Şirketlerin, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar

II. Kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışından elde ettikleri kazançlar

III. Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

IV. Yurt içinde yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar

Yukarıda verilenlerden hangileri Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre vergiden muaf gelirlerdendir?

Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması

IV. seçenekte verilen bilgi yanlıştır. Yurt içinde değil yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlar vergiden muaftır? Doğru cevap B'dir.

15.

İşletmenin dönem kârı 300.000 tl ise işletmenin hesaplayacağı I. tertip yedek akçe miktarı ne kadar olacaktır?

Doğru Cevap: "A" 15000
Soru Açıklaması

İşletmenin dönem kârı 300.000 tl ise işletmenin hesaplayacağı I. tertip yedek akçe 15.000 tl (300.000*0.05) olacaktır.

16.

VUK'a göre şerefiye hangi değerle değerlenir?

Doğru Cevap: "C" Mukayyet değer
Soru Açıklaması

VUK'a göre şerefiye mukayyet değeri ile değerlenir.

17.

Uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi veya elden çıkarılmasına yönelik nakit akışlarına ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "A" Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları
Soru Açıklaması

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri içinde yer almayan diğer yatırımların elde edilmesi veya elden çıkarılmasına yönelik nakit akışlarıdır. Bu tür nakit akışlarının da ayrı olarak gösterilmesi önem arz eder; çünkü gelecekte işletmeye gelir ve nakit akışı sağlaması öngörülen kaynaklar için yapılan harcamaların düzeyi gösterilmiş olur. Yalnızca, bilançoda varlık muhasebeleştirilmesi sonucunu doğuran harcamalar, yatırım faaliyeti olarak sınıflandırılmaya uygundur. Bu nedenle doğru yanıt A'dır. 

18.

Bankada dönemsonu itibariyle vadesiz mevduata 100 lira faiz tahakkuk ettiği bu faize ait 15 lira gelir vergisi stopajının hesaben tahsil edildiği öğrenilmiştir. Bu durumda yapılacak düzeltme kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "A" FAİZ GELİRLERİ HS.
Soru Açıklaması

102 BANKALAR                                       85

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR     15

                            642 FAİZ GELİRLERİ HS.                100

19.

Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilen sonuç hesaplarının temel teşkil ettiği finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Gelir Tablosu
Soru Açıklaması

Gelir tablosunun düzenlenmesinde Dönem Karı veya Zararı Hesabına devredilen sonuç hesapları temel teşkil eder. 

20.

Aşağıdakilerden hangisi şirketler için belirlenmiş kurumlar vergisi oranıdır?

Doğru Cevap: "E" %22
Soru Açıklaması

Kurumlar vergisi oranı şirketler için % 22’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler