• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.

İşletmelerin  faaliyetlerine ilişkin nakit akışları kaç şekilde raporlanabilir?

Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması

İşletmeler faaliyetlerine ilişkin nakit akışları brüt (dolaysız) veya dolaylı (net) yöntemler olmak üzere iki şekilde raporlanabilir.

2.

Aşağıdaki hangi muhasebe süreci aşamasından sonra finansal tablolar düzenlenir? 

Doğru Cevap: "B" Kapanış kayıtları
Soru Açıklaması

Kapanış kayıtlarından sonra finansal tablolar düzenlenir. Finansal tablolar işletmelerin muhasebe sürecinde üretmiş oldukları çıktılardır. 

3.

Nakit akım tablosunda ise ..... günlük süreye kadar olan varlıklar, nakit ve nakit benzeri olarak nitelendirilmiştir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "D" 90
Soru Açıklaması

Nakit akım tablosunda  90 günlük süreye kadar olan varlıklar, nakit ve nakit benzeri olarak nitelendirilmiştir.

4.

Şirket ana sözleşmesi gereği ayrılan yedeklere ne adı verilir?

Doğru Cevap: "B" Statü yedekleri
Soru Açıklaması

Şirket ana sözleşmesi gereği ayrılan yedeklere statü yedekleri adı verilir. Doğru yanıt B'dir.

5.

Öz kaynaklar veya öz sermeye, işletme sahiplerinin işletmeye sermaye olarakverdikleri değerler ile işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve henüz işletmedençekilmemiş bazı öz kaynaklardan oluşur.

 • dönem kârı (eksi zarar),
 • önceki dönem kârları (eksi önceki dönem zararları),
 • devir kaydı
 • yedekler
 • Yukarıdaki maddelerden hangileri bu öz kaynaklar arasında gösterilmektedir?

  Doğru Cevap: "C" I - II - III
  Soru Açıklaması

  Öz kaynaklar veya öz sermeye, işletme sahiplerinin işletemeye sermaye olarak verdikleri değerler ile işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve henüz işletmeden çekilmemiş dönem kârı (eksi zarar), önceki dönem kârları (eksi önceki dönem zararları) ve yedeklerden oluşur. Öz kaynak tutarı işletmenin net varlık toplamından yabancı kaynakların düşülmesi ile elde edilir. Öz kaynaklara ilişkin olarak dönem sonunda yapılan işlemler dönem net kârının ve yedeklerin hesaplanmasına ilişkin işlemleri kapsar.

  6.

  İşletmelerdeki maliyet ve miktar akışı ilişkilerine aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "E" Dönem başı stokların maliyeti - Satılmaya hazır stokların maliyeti - Gelir tablosu
  Soru Açıklaması

  Dönem başı stokların maliyeti - Satılmaya hazır stokların maliyeti - Gelir tablosu doğru olarak dizilmiştir. Doğru cevap E şıkkıdır.

  7.

  Hesap dönemi boyunca, sermayedarların katkılarıyla ilgili olanlar dışındaki nakit girişleri veya varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar ile öz kaynaklarda artışa neden olan ekonomik faydalardaki artışlar aşağıdakilerden hangi terim ile ifade edilir?

  Doğru Cevap: "A" Gelir 
  Soru Açıklaması

  Gelir, Türkiye Muhasebe Standartlarında yer alan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve’de; hesap dönemi boyunca, sermayedarların katkılarıyla ilgili olanlar dışındaki nakit girişleri veya varlıklardaki artışlar veya borçlardaki azalışlar ile öz kaynaklarda artışa neden olan ekonomik faydalardaki artışlar olarak tanımlanır. Gelirin tanımı hasılatın ve kazancın ikisini birden içerir. doğru yanıt A'dır.

  8.

  Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin dönemsellik kavramı gereğince yapılan işlemlerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Para değerindeki değişmeler ile maliyet değeri anlamsız hale gelirse maliyet yeniden belirlenebilir
  Soru Açıklaması

  Para değerindeki değişmeler ile maliyet değeri anlamsız hale gelirse maliyet yeniden belirlenebilir. Bu muhasebenin maliyet esası kavramı ile ilgilidir.

  9.

  7/A seçeneğinde maliyetler hangi esasa göre izlenir?

  Doğru Cevap: "A" Fonksiyon esasına göre
  Soru Açıklaması

  7/A seçeneğinde maliyetler fonksiyon esasına göre izlenir.

  10.

  Aşağıdakilerden hangisi hasılatın tanımıdır ?

  Doğru Cevap: "A" Ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır
  Soru Açıklaması

  Hasılat ise ortakların sermayeye katkıları dışında, öz kaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik fayda tutarıdır. Hasılat, yalnızca işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brütekonomik yarar akışlarını içerir. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen satış vergileri,mal ve hizmet vergileri ve katma değer vergisi gibi tutarlar işletme tarafından eldeedilen ekonomik yararlar değildir ve özkaynakta artış yaratmaz. Bu nedenle bututarlar hasılat dışında bırakılır.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 18
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi gelir ve gider kalemlerinin ayrı ayrı sunulmasını gerektirecek durumlardan birisi değildir?

  Doğru Cevap: "E" Borç ödemeleri
  Soru Açıklaması

  Gelir ve gider kalemlerinin elden ayrı ayrı sunulmasını gerektirecek durumlar şu şekilde sıralanabilir: Yatırımların elden çıkarılması, durdurulan faaliyetler, dava ödemeleri, maddi duran varlıkların elden çıkarılması, işletmelerin faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve yeniden yapılandırma maliyetleriyle ilgili karşılıkların iptali, stokların net gerçekleşebilir değerine veya maddi duran varlıkların geri kazanılabilir tutarına indirgenmesi için ayrılan karşılık giderleri ve bunların iptali ve  karşılıklarla ilgili diğer iptallerdir. 

  12.

  Tahvil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması

  Tahvil, uzun vadeli borçlanma aracıdır. Ülkemizde yalnızca anonim şirketler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tahvil ihraç edebilirler. Tahvil ihraç eden işletme, vade bitiminde üzerinde yazılı olan nominal değer ve faizi öder. Bilindiği gibi Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne göre ihraç edilen tahviller, Çıkarılmış Tahviller hesabında izlenmektedir. İşletmeler nominal değerle veya günlük piyasa faizine bağlı olarak nominal değerin altında veya üstünde bir değerle tahvil ihraç edebilir. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi piyasa faiz oranı tahvilin üzerinde yazılı faiz oranından küçükse primli, büyükse iskontolu olarak ihraç edilir. Görüldüğü gibi Tahvil ihraç eden işletme, vade bitiminde yalnızca üzerinde yazılı olan nominal değeri ödemekle kalmaz faizi de öder. Bu nedenle doğru yanıt D'dir. 

  13.

  I. İşlemin tahmini toplam maliyetleri içinde bugüne kadar katlanılan maliyetlerin oranı

  II. Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi

  III. İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması

  IV. Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi

  V.  Taraflarca sunulacak ve alınacak hizmetle ilgili olarak her iki tarafın yaptırıma bağlanmış hakları

  Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri hizmet satışıyla ilgili gelirin doğruya yakın ölçülebilmesi için işletmenin gelirinin tahsilinde güvenilir kabul edilir? 

  Doğru Cevap: "C" II, III, IV
  Soru Açıklaması

  Hizmet satışıyla ilgili gelirin doğruya yakın ölçülebilmesi için işletmenin gelirinin tahsilinde aşağıdaki koşulların tamamının varlığı durumunda, işleme ilişkin sonuçların güvenilir biçimde tahmin edilebildiği kabul edilir:• Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi,• İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edileceğinin muhtemel olması,• Raporlama dönemi sonu itibariyle işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi, • İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi kasa fazlasına yol açar?

  Doğru Cevap: "D" Yapılan tahsilatın kayıtlara geçirilmemesi
  Soru Açıklaması

  Dönem içinde fiilen tahsilat yapılmış olması ancak yapılan tahsilatın kayıtlara geçirilmemesi kasa sayım fazlalığına yol açar. Doğru yanıt D’dir. Diğer seçeneklerdeki işlemler kasa noksanına yol açar.

  15.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken unsurlardandır?

  I. Varlığın maliyeti,

  II. Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü

  III. Varlığın kalıntı (hurda) değeri

  IV.  Amortisman yöntemidir.

  Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
  Soru Açıklaması

  Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsur:• Varlığın maliyeti,• Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü,• Varlığın kalıntı (hurda) değeri,• Amortisman yöntemidir.

  16.

  Bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden daha kısa sürede nakde dönüşmesi, tüketilmesi, satılması öngörülmeyen varlıklar ile işletme tarafından uzun süre kullanılarak fayda elde edilmesi söz konusu olan varlıklar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Doğru Cevap: "A" Duran varlıklar
  Soru Açıklaması

  Duran varlıklar, bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden daha kısa sürede nakde dönüşmesi, tüketilmesi, satılması öngörülmeyen varlıklar ile işletme tarafından uzun süre kullanılarak fayda elde edilmesi söz konusu olan varlıklardır.

  17.

  Yukarıdaki kayıt 7/B seçeneğine göre aşağıdaki işlemlerden hangisi için yapılmıştır?

  Doğru Cevap: "A" İşletme aylık işyeri kirasını 10.000 lira +%18 KDV olarak ödemiştir.
  Soru Açıklaması

  İşletme aylık işyeri kirasını 10.000 lira +%18 KDV olarak ödemiştir. Bu durumda kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

  18.

  Finansal tablolarda yer alan işlemlerin sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak hazırlanması finansal tabloların kurallara uygun hazırlanmasında dikkate alınan hangi kavram içinde yer alır?

  Doğru Cevap: "D" Finansal tabloların gerçeğe uygun sunuluşu
  Soru Açıklaması

  Finansal tablolarda yer alan işlemlerin sonuçlarının, diğer olayların ve koşulların varlık, borç, gelir ve gider tanımlarına ve muhasebeleştirme kriterlerine sadık kalınarak hazırlanması finansal tabloların gerçeğe uygun sunuluşunu amaçlar.

  19.
  I. VarlıklarII. BorçlarIII. ÖzkaynaklarIV. Çalışan bilgilerV. Gelirler ve giderler VI tahsilat makbuzları Yukarıdaki bir işletmeye ait bilgilerden hangisi finansal tablolarda yer almaz? 
  Doğru Cevap: "A" 6
  Soru Açıklaması

  Çalışan bilgileri iletme bilgi sisteminde yer alması gereken bir bilgidir. Diğer tüm bilgiler işletme tarafından düzenlenme zorunluğu olan finansal raporlarda yer alması gerekmektedir.

  20.

  "............................., işletmenin ticari faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet alımından kaynaklanan borçlarıdır. Senetsiz ya da senetli olabilir."

  Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

  Doğru Cevap: "A" Ticari borçlar
  Soru Açıklaması

  Ticari borçlar, işletmenin ticari faaliyetini sürdürebilmek için yapmış olduğu mal ya da hizmet alımından kaynaklanan borçlarıdır. Senetsiz ya da senetli olabilir. Senetsiz (açık hesap, cari hesap) borçlar, Satıcılar hesabında; senetli borçlar ise Borç Senetleri hesabında izlenir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler