• Dönemsonu İşlemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
Dönemsonu İşlemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.

"Yabancı para cinsinden senetsiz borçların dönem sonunda değerlemeye tabi tutulması gerekir."

 • Dönemsellik ilkesi
 • Bilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi
 • Olası işlem hataları
 • Ertelenmiş vade farklarının tespiti
 • Yabancı paraların dönem sonunda değerlemeye tabi tutulma nedeni yukarıdaki maddelerden hangileridir?

  Doğru Cevap: "C" I - II
  Soru Açıklaması

  Senetsiz borçların değerlemesinde muhasebe kayıtlarında gözüken tutarlar esas alındığı için yukarıdaki gibi tutarı doğrulanmış Türk Lirası cinsinden senetsiz borçlar için dönemsonunda başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. Ancak, yabancı para cinsinden senetsiz borçların, hem dönemsellik ilkesi hem de borçların bilançoda gerçek değerleriyle gözükmesi için dönem sonunda değerlemeye tabi tutulması gerekir.

  2.

  Envanteri kolaylaştırmak amacıyla kullanılan yöntemlerden aşağıdakilerden hangisi, perakende yönteminin özelliklerinden biridir?

  Doğru Cevap: "A" Bu yöntem, stokların maliyeti, stokların satış değerinden uygun bir brüt kâr marjının düşülmesi suretiyle bulunmaktadır.
  Soru Açıklaması

  Perakende satış yapan işletmeler tarafından, diğer maliyet varsayımlarının uygulamanın pratik olmadığı durumlarda tercih edilmektedir. Bu varsayımı tercih eden işletmeler genellikle, benzer kâr marjlarına sahip, hızla değişen çok sayıda kalemden oluşan hızlı tüketim mallarını alıp satan ve bu malların dönemsonunda değerlemekte teknik anlamda zorluk yaşayan perakende işletmeleridir. Doğru cevap A şıkkıdır.

  3.

  İletme iştirak tanımına girmemekle birlikte uzun vadeli amaçla veya ileride iştirak ya da bağlı ortaklığa dönüştürmek amacıyla hisse senedi alabilir. Yine işletmenin uzun vadede elde tutmak amacı ile aldığı tahvil olabilir. Bunlara ek olarak bazı tahviller hemen paraya dönüştürme niteliğini yitirmiş olabilirler. Bu menkul kıymetlerin hepsi aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?

  Doğru Cevap: "A" Bağlı menkul kıymetler 
  Soru Açıklaması

  İşletme iştirak tanımına girmemekle birlikte uzun vadeli amaçla veya ileride iştirak ya da bağlı ortaklığa dönüştürmek amacıyla hisse senedi alabilir. Yine işletmenin uzun vadede elde tutmak amacı ile aldığı tahvil olabilir. Bunlara ek olarak bazı tahviller hemen paraya dönüştürme niteliğini yitirmiş olabilirler. Bu menkul kıymetlerin hepsi Bağlı Menkul Kıymetler hesabında izlenirler.

  4.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken unsurlardandır?

  I.  Varlığın maliyet

  II. Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü

  III. Varlığın kalıntı (hurda) değe

  IV.  Amortisman yöntemid

  Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
  Soru Açıklaması

  Amortisman hesaplamasında bilinmesi gereken dört unsur:• Varlığın maliyeti,• Varlığın tahmini (beklenen) ekonomik (faydalı) ömrü,• Varlığın kalıntı (hurda) değeri,• Amortisman yöntemidir

  5.

  Gelecekteki nakit girişlerinin etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş bugünkü değeri nedir?

  Doğru Cevap: "A" İtfa edilmiş maliyet
  Soru Açıklaması

  Uzun vadeli yatırım amacı ile edinilen tahvil,senet, bono gibi finansal varlıklar da satılmaya hazır finansal varlık veya vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılır ve itfa edilmiş maliyetle değerlendirilir. Diğer bir ifadeyle bilançoda etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş tutarları ile gösterilir.

  6.

  Dönem sonunda yapılan sayımda para mevcudunun 9.500 TL, Kasa hesabının borç kalanının ise 9.700 TL olduğu tespit edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" Kasada sayım noksanı mevcuttur
  Soru Açıklaması

  Fiziki sayım sonucu tespit edilen 9.500TL, kasa hesabının borç kalanından az olduğunda aradaki farka kasa sayım noksanı denir. Doğru yanıt B’dir.

  7.

  Primli tahvil ihraç eden bir işletmede tahvilin nominal değeri ile ihraç edilen değeri arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

  Doğru Cevap: "B" Gelecek yıllara ait gelirler
  Soru Açıklaması

  Piyasa faiz oranı, tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranından düşükse tahvil primli ihraç edilir. Tahvil ihracı ile ilgili kayıtta tahvilin nominal değeri ile ihraç edilen değeri arasındaki fark; gelecek yıllara ait gelirler hesabının alacağında kaydedilir. Doğru yanıt B’dir.

  8.

  Yabancı para cinsinden varlıklar ve borçlar Vergi Usul Kanunu’na göre hangi değerlendirme ölçütüyle değerlenmektedir? 

  Doğru Cevap: "D" Rayiç bedel 
  Soru Açıklaması

  Yabancı para cinsinden varlıklar ve borçlar Vergi Usul Kanunu’na göre Borsa Rayici ile değerlenmektedir.

  9.
  Aşağıdakilerden hangisi muhasebe döneminin sonuna kadar gerçekleşen kısmı için varlığın maliyetine dahil edilmek zorunluluğu vardır?
  Doğru Cevap: "D" Maddi duran varlığın alımı sırasında katlanılan faiz farkları
  Soru Açıklaması

  Vergi mevzuatımıza göre bir maddi duran varlığın alımı sırasında katlanılan faiz ve kur farklarının alımın yapıldığı muhasebe dönemi sonuna kadar gerçekleşen kısmı, varlığın maliyetine dahil edilmek zorundadır. Daha sonraki dönemlerde gerçekleşen faiz ve kur farkının maliyete dahil edilip edilmemesi işletmenin tercihine bırakılmıştır

  10.
 • Gerçeğe uygun değer
 • Maliyet değeri
 • İtfa edilmiş maliyet
 • Yukarıdaki yöntemlerden hangisi ya da hangileri Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal varlıkların değerlemesinde kullanılabilir?

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması
 • Gerçeğe uygun değer
 • Maliyet değeri
 • İtfa edilmiş maliyet
 • Yukarıdaki yöntemlerden üçü de Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal varlıkların değerlemesinde kullanılabilir.

  logo
  Dönemsonu İşlemleri
  Deneme Final Sınavları - Deneme 17
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi mal satışına ilişkin hasılatın finansal tablolara yansıtılması için gereken koşullardan biri yanlış verilmiştir?

  Doğru Cevap: "D" İşleme ilişkin ekonomik yarar ve zararların öngörülebilmesi
  Soru Açıklaması

  Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılır.• İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya devretmiş olması;• İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin genelolarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi;• Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;• İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması;• İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Doğru yanıt D seçeneğidir.

  12.

  Nakit veya nakit benzerlerinin kullandırılmasından ya da işletmeye borçlanılmış tutarlar üzerinden talep edilen gelirlere ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "B" Faiz
  Soru Açıklaması

  Faiz - nakit veya nakit benzerlerinin kullandırılmasından ya da işletmeye borçlanılmış tutarlar üzerinden talep edilen gelirdir.

  13.

  Aşağıdaki durumların hangisinde  tahvil primli ihraç edilir?

  Doğru Cevap: "A" Piyasa faiz oranı, tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranından düşük olması durumunda
  Soru Açıklaması

  Piyasa faiz oranı, tahvilin üzerinde yazılı olan faiz oranından düşükse tahvil primli ihraç edilir.

  14.

  İşletmeler, sunulan kalemlerin alt sınıflamalarını, işletmenin faaliyetlerine uygun bir şekilde ya bilançoda ya da dipnotlarında sunarlar. Aşağıdakilerden hangisinde verilen örnek yanlıştır?

  Doğru Cevap: "C" Uzun vadeli alacaklar  ticari mal, ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve mamul olarak alt sınıflara ayrılır.
  Soru Açıklaması

  Alt sınıflamalardaki ayrıntı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine ve tutarların büyüklüğü, niteliği ve işlevine dayanır. Her kalem için açıklama ve sunum farklıdır. Bunlara ilişkin örnek aşağıdaki gibi sıralanabilir:• Maddi duran varlık kalemleri sınıflara ayrılmıştır.• Alacaklar, ticari müşterilerden olan alacaklar, ilgili taraflardan olan alacaklar, peşin ödemeler ve diğerler tutarlar biçiminde sınıflanır.• Stoklar, ticari mal, ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve mamul olarak altsınıflara ayrılır.• Karşılıklar, çalışanlara sağlanan faydalar için ayrılan karşılıklar ve diğerbenzeri kalemler için ayrılan karşılıklar olarak sınıflara ayrılır.• Özkaynaklar ve yedekler, ödenmiş sermaye, hisse primi ve yedekler gibiçeşitli sınıflara ayrılır.

  Görüldüğü gibi uzun vadeli alcaklar değil stoklar ticari mal, ilk madde ve malzeme, yarı mamul ve mamul olarak alt sınıflara ayrılır. Bu nedenle doğru yanıt C'dir. 

  15.

  Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde kredilerin, kısa vadeli olarak sağlanmış olan diğer banka kredileri ile karıştırılmaması için hangi kod ile Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri hesabı hesabına aktarılmaları öngörülmektedir?

  Doğru Cevap: "B" 303
  Soru Açıklaması

  İşletmenin sağladığı uzun vadeli kredilerin vadeleri zaman ilerledikçe kısalır ve bir yılın altına düşer. Bu durumda söz konusu kredinin bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında gösterilmesi gerekir. Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nde bu tür kredilerin, kısa vadeli olarak sağlanmış olan diğer banka kredileri ile karıştırılmaması için 303 kodlu Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri hesabı hesabına aktarılmaları öngörülmektedir. Bu nedenle doğru yanıt B'dir. 

  16.

  Dönem sonunda işletmenin elinde (B) AŞ’nin hisse senetlerinin %3 lük kısmını temsil eden uzun vadeli yatırım amacı ile 120.000 Lira bedelle alınmış hisse senetleri bulunmaktadır. Bağlı Menkul Kıymetler hesabına kaydedilmiş olan hisse senetlerinin dönem sonundaki borsa değeri 130.000 Lira olmuştur. Bu durumda, borsa fiyatı ile maliyet arasındaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

  Doğru Cevap: "A" Finansal Varlıklar Değerleme Farkları Hesabı
  Soru Açıklaması

  Bağlı menkul kıymetler Türkiye Muhasebe Standartlarına göre satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırıldığı için gerçeğe uygun değerle, borsa fiyatlarının olması durumunda borsa rayici ile değerlenir. Borsa fiyatı ile maliyet arasındaki fark “finansal varlık değerleme farkları hesabı” na kaydedilerek öz kaynakta muhasebeleştirilir. Yani değer artış ve azalışları öz kaynaklarda izlenir.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların düzenlenmesinde uyulması gereken kurallardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "D" Nakit akışları
  Soru Açıklaması

  Nakit akışları işletmelerin finansal tablolarında yer alan bir bilgidir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde mali duran varlıklarla ilgili hesaplardandır?

  I. Bağlı menkul kıymetler

  II. İştirakler

  III. Bağlı ortaklıklar

  Doğru Cevap: "E" I,II,III
  Soru Açıklaması

  Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde mali duran varlıklarla ilgili hesaplar hatırlanacağı üzere;240. Bağlı menkul kıymetler242. İştirakler245. Bağlı ortaklıklardır

  19.

  İşletme 2014 yılında ₺20.000 maliyetli ekonomik ömrü 5 yıl olan demirbaşı peşin satın almıştır. Bu demirbaşa azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayırmaya karar vermiştir. Buna göre işletmenin 2015 yılında birikmiş amortismanı kaç TL'dir.

  Doğru Cevap: "C" ₺12.800
  Soru Açıklaması

  yıl        maliyet     yıllık amortisman   birikmiş amortisman   defter değeri

  2014    20.000             8.000                      8.000                 12.000

  2015    20.000             4.800                    12.800                   7.200

  20.

  Aşağıdakilerden hangisi faiz dönemlerindeki en yüksek yazılacak tutar defterde hangi başlık altında yer alır?

  Doğru Cevap: "D" Tahvilin defter değeri
  Soru Açıklaması

  Tahvilin defter değeri, faiz dönemlerindeki en yüksek yazılacak tutar defterde hangi başlık altında yer alır. Doğru cevap D şıkkıdır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler